Byla eA-119-968/2019
Dėl nurodymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kauno teritorinės muitinės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ skundą atsakovui Kauno teritorinei muitinei dėl nurodymo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Boslita ir Ko“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) padavė teismui skundą, kuriuo prašė: 1) panaikinti Kauno teritorinės muitinės (toliau – ir atsakovas, Muitinė) 2016 m. spalio 28 d. nurodymą Nr. (10.20/11)1B-11581 „Dėl privalomo vykdyti nurodymo“ (toliau – Nurodymas Nr. 3); 2) įpareigoti Muitinę pareiškėjui pateikti motyvuotus argumentus, kaip Muitinės 2016 m. rugsėjo 26 d. nurodymu Nr. (10.20/11) 1B-10295 „Dėl dokumentų pateikimo tikrinimui“ (toliau – Nurodymas Nr. 2) ir Nurodymu Nr. 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu pareiškėjo muitiniu patikrinimu (toliau – ir muitinis patikrinimas).

72.

8Skunde pareiškėjas nurodė, kad Muitinė atlieka Bendrovės muitinį patikrinimą, kurio dalykas – Bendrovės ūkinė komercinė veikla, jos apskaita, susijusi su prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros vykdymu už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. Bendrovė gavo Muitinės 2016 m. rugsėjo 7 d. nurodymą Nr. (10.20/11) 1B-9667 „Nurodymą tikrinamam asmeniui“ (toliau – Nurodymas Nr. 1) pateikti nurodytus dokumentus. Bendrovė 2016 m. rugsėjo 16 d. rašte „Dėl Kauno teritorinės muitinės nurodymo UAB „Boslita ir Ko“ vykdymo“ (toliau – Raštas Nr. 1) nurodė, kad neturi pareigos surinkti ir pateikti Muitinei visų Nurodyme 1 išvardytų dokumentų, nes reikalaujamų dokumentų apimtis yra aiškiai perteklinė, bei pateikė išsamius paaiškinimus ir nurodė reikšmingas aplinkybes, kodėl dalies dokumentų Muitinė reikalauja nepagrįstai. Bendrovė gavo Nurodymą Nr. 2, kuriuo buvo atsakyta į pareiškėjo Muitinei pateiktą Raštą Nr. 1. Muitinė Nurodymu Nr. 2 su pareiškėjo argumentais, susijusiais su teise vykdyti Nurodymą Nr. 1 ne visa apimtimi, nesutiko ir pareikalavo per nustatytą terminą pakartotinai pateikti nepateiktus dokumentus, kurių jau buvo pareikalauta Nurodyme Nr. 1. Bendrovė Muitinei pateikė 2016 m. spalio 6 d. raštą „Dėl muitinei pateikto 2016 m. rugsėjo 16 d. rašto ir muitinės 2016 m. rugsėjo 26 d. rašto Nr. (10.20/11)1b-10295“ (toliau – Raštas Nr. 2), kuriame pakartotinai paaiškino, jog Nurodyme Nr. 2 pakartotinai nurodomi pateikti dokumentai nėra susiję su atliekamo patikrinimo tikslu, dėl to Bendrovė neturi pareigos šių dokumentų Muitinei pateikti. Kadangi Nurodyme Nr. 2 Muitinė nepateikė jokių argumentų bei paaiškinimų, kokiu būdu reikalaujami dokumentai yra susiję su patikrinimo dalyku, o tik lakoniškai nurodė nesutinkanti su Bendrovės pozicija, Rašte Nr. 2 pareiškėjas taip pat pateikė prašymą Muitinei pagrįsti, kokiu būdu reikalaujami dokumentai yra susiję su atliekamo patikrinimo dalyku ir jo apimtimi. Muitinė, nepaisant pareiškėjo argumentų bei reikšmingų paaiškinimų, nurodytų pateiktuose Raštuose Nr. 1 ir 2, Bendrovei pateikė Nurodymą Nr. 3, kuriuo vėl per nustatytą terminą įpareigojo pareiškėją privalomai įvykdyti reikalavimą paruošti ir pateikti Nurodyme Nr. 2 išvardintus dokumentus.

93.

10Bendrovė pažymėjo, kad muitinis patikrinimas yra atliekamas vadovaujantis ne tik Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1B-407 patvirtintomis Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), bet ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) nuostatomis. Todėl MAĮ nuostatos yra taikomos ir atliekamo patikrinimo metu. Muitinį patikrinimą atliekančio pareigūno veiksmai, tikrinamam asmeniui teikiami nurodymai bei įpareigojimai yra teisėti tik tuo atveju, kai jie patenka į pačios muitinės apibrėžto patikrinimo dalyko apimtį ir yra tiesiogiai susiję su iškeltu patikrinimo tikslu. Taigi tikrinamasis asmuo, nustatęs, kad muitinės pareigūnų nurodymai pateikti dokumentus peržengia patikrinimo apimties ribas, t. y. muitinės pareigūnas peržengia savo įgalinimų ribas, turi teisę tokio neteisėto nurodymo nevykdyti. Todėl Muitinė turi teisę atlikti Bendrovės muitinį patikrinimą ir gali reikalauti iš pareiškėjo pateikti tik tokius buhalterinės apskaitos dokumentus, kurie konkrečiai yra susiję su patikrinimo dalyku. Tai reiškia, kad Bendrovė turi teisę nevykdyti Muitinės neteisėtų ir nepagrįstų reikalavimų ir neteikti tų dokumentų, kurie yra nesusiję su patikrinimo dalyku.

114.

12Atsakovas Muitinė atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Bendrovė nepagrįstai teigia, jog Muitinės reikalavimai pateikti dokumentus yra pertekliniai ir nėra susiję su patikrinimo dalyku. Bendrovė muitiniam patikrinimui nepateikė reikalaujamų dokumentų. Todėl Muitinė neturi galimybių įsitikinti, ar visas su importuotomis prekėmis susijusių paslaugų sąskaitas Bendrovė pateikė patikrinimui, ar asmens buhalterinės apskaitos registruose nėra apskaitytų prekių gabenimo išlaidų, kitų su gabenimu susijusių išlaidų (draudimo, krovimo, tvarkymo), ar nėra papildomai apskaitytų skolų, prekių, verčių ar kitų papildomų mokėjimų, susijusių su asmens tikrinamuoju laikotarpiu importuotomis prekėmis, įskaitytinų į šių prekių muitinę ar pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apmokestinamąją vertę. Muitinė, tik patikrinusi pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos buhalterinės apskaitos registrus, galėtų padaryti pagrįstą išvadą apie tai, kaip mokesčių mokėtojas (Bendrovė) vykdo muitų ir kitų mokesčių įstatymų reikalavimus, pareigas ir prievoles, susijusias su muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimu, muitinės administruojamų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu ir kitomis muitinės veiklos sritimis. Todėl Muitinė teisėtai ir pagrįstai teikė Bendrovei Nurodymus Nr. 1, 2, 3 ir reikalavo pateikti vykdomam patikrinimui reikalingus dokumentus. Administracinės bylos dalyku negali būti pareiškėjo reikalavimas panaikinti Nurodymą Nr. 3, kadangi tai yra tik tarpinis procedūrinis dokumentas, nesukeliantis konkrečių materialinių teisinių pasekmių.

13II.

145.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 31 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Boslita ir Ko“ skundą patenkino iš dalies – panaikino Nurodymą 3, kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

166.

17Teismas pažymėjo, kad iš Nurodymo Nr. 3 turinio matyti, jog šio akto priėmimo pagrindu nurodomi MAĮ 114 straipsnis, Taisyklių 33 ir 45 punktai. Tačiau šis administracinis aktas, kurį bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovė įvardijo raginimu pateikti dokumentus, neatitinka nei Taisyklių, nei Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1B-550 patvirtintų Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimui naudojamų dokumentų formos reikalavimų (toliau – Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimui naudojamų dokumentų formos), nes toks procedūrinis sprendimas (raginimas pateikti dokumentus) ir jo forma nėra numatyti minėtuose teisės aktuose. Taip pat šių reikalavimų neatitinka ir Nurodymas Nr. 2. Kadangi ginčijamas atsakovo administracinis aktas nebuvo pagrįstas įstatymo normomis, šis sprendimas (nurodymas pateikti dokumentus) neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio reikalavimų (įstatymo viršenybės principo), dėl to yra neteisėtas iš esmės ir naikintinas. Vis dėlto teismas pabrėžė, kad Bendrovės atstovės bylos nagrinėjimo metu pripažino, jog Muitinė atsiliepime į skundą pateikė motyvuotus argumentus, kaip Muitinės Nurodymais Nr. 2 ir 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu pareiškėjo muitiniu patikrinimu, todėl nėra faktinio pagrindo, vadovaujantis MAĮ 27 straipsnio 1 dalies 5 punktu, įpareigoti Muitinę pareiškėjui pateikti motyvuotus argumentus, kaip prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės muitiniu patikrinimu. Todėl šio pareiškėjo skundo reikalavimo teismas netenkino.

18III.

197.

20Atsakovas Muitinė padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

218.

22Muitinė nurodo, kad tiek atsiliepime į pareiškėjo skundą, tiek teismo posėdžio metu atkreipė teismo dėmesį į tai, kad yra suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, pagal kurią administraciniam teismui atskirai ir savarankiškai neskundžiami tarpiniai (procedūriniai) sprendimai (veiksmai), tarp jų ir mokesčių mokėtojui duodami nurodymai pateikti duomenis, dokumentus ar kitą informaciją. Todėl pareiškėjo skunde nurodytas reikalavimas panaikinti Nurodymą Nr. 3 negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes tai yra tarpinis procedūrinis veiksmas. Nagrinėjamu atveju Muitinės veiksmai buvo nuoseklūs ir tęstiniai, Nurodymuose Nr. 2 ir 3 ji neteikė vis naujo ir naujo nurodymo Bendrovei, kuomet atsakovui atsirastų prievolė surašyti nurodymą pagal Muitinės vykdomų patikrinimų atlikimui naudojamų dokumentų formos reikalavimus. Nurodymu Nr. 2 buvo pakartotinai kreiptasi į pareiškėją su prašymu, o Nurodymu Nr. 3 su įpareigojimu dėl Nurodymo Nr. 1 vykdymo, kuris ir buvo surašytas pagal minėtą formą, nes pareiškėjas pateikė ne visus patikrinimui reikalingus dokumentus ir tokiu būdu trukdė Muitinei atlikti patikrinimą. Šiuo atveju ir buvo realizuota MAĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta mokesčių administratoriaus teisė gauti iš asmenų reikiamus duomenis, dokumentus. Muitinės Nurodymuose Nr. 2 ir 3 nurodytas jų pateikimo teisinis ir faktinis pagrindas, todėl teismo sprendimo dalis, kuria nuspręsta panaikinti Nurodymą Nr. 3, yra nepagrįstas.

239.

24Atsakovo nuomone, teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje nepagrįstai pripažino, kad Muitinė turi prievolę teikti Bendrovei motyvuotus argumentus, kaip prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės patikrinimu, dėl to netinkamai aiškino ir taikė MAĮ 27 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Tokia teismo išvada apsunkina ir trukdo visapusiškai, objektyviai, atlikti muitinį patikrinimą ir daryti pagrįstas išvadas apie tai, kaip mokesčių mokėtojas (tikrinamasis asmuo) vykdo muitų ir kitų mokesčių įstatymų reikalavimus, pareigas ir prievoles, susijusias su muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimu, muitinės administruojamų muitų ir kitų mokesčių apskaičiavimu, sumokėjimu ir kitomis muitinės veiklos sritimis. Tikrintojas tokiu atveju būtų įpareigojamas tikrinamam asmeniui teikti paaiškinimus ir pagrindimą apie tai, kaip muitinės patikrinimui reikalingi dokumentai yra susiję su atliekamu patikrinimu, tai yra pasiaiškinti tikrinamam asmeniui, kodėl patikrinimui atlikti reikalingi būtent tie duomenys, dokumentai, informacija, kurie yra reikalaujami pateikti, ir kodėl jie reikalingi būtent tokios apimties, kokią nurodyta pateikti, o tai reiškia atskleisti tikrinamam asmeniui tai, kokie duomenys, dokumentai, informacija patikrinimo metu bus tikrinami bei lyginami, kokios apimties ir kokioms faktinėms aplinkybėms nustatyti jie bus naudojami. Tai negali būti vertinama, kaip bendradarbiavimas, kurio reikšmė yra darbas kartu siekiant bendro tikslo, MAĮ 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme.

2510.

26Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas, prieš pradedant nagrinėti skundą, įgyvendino savo diskrecijos teisę išspręsti skundo priėmimo klausimą ir nusprendė, jog ginčo nagrinėjimas administraciniame teisme yra galimas, o tai kvestionuoti atsakovas neturi teisės. Šios bylos nagrinėjimo dalykas yra Muitinės teisės reikalauti iš tikrinamųjų asmenų besąlygiškai vykdyti visus Muitinės nurodymus kvestionavimas. Atsakovo nurodomos administracinės bylos, kuriose LVAT vertino mokesčių administratoriaus aktus kaip tarpinius procedūrinius aktus, nėra analogiškos šiai bylai ir minėtose bylose suformuota praktika nagrinėjamu atveju neturėtų būti remiamasi. Bendrovė taip pat pabrėžia, kad Muitinės veiksmai, Nurodymais Nr. 1, 2 ir 3 reikalaujant Bendrovės pateikti dokumentus, buvo tęstiniai, tačiau kiekvienu atveju buvo priimti savarankiški reikalavimai. Todėl neabejotina, kad Muitinės priimti administraciniai aktai – Nurodymai Nr. 2 ir 3 – neatitinka teisės aktų nuostatų ir yra neteisėti. Dėl to teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą panaikinti Nurodymą Nr. 3, kaip priimtą be teisinio pagrindo ir prieštaraujantį Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.

2711.

28Bendrovės teigimu, Muitinė, gavusi išsamius pareiškėjo paaiškinimus dėl jos atžvilgiu Muitinės pateikto neteisėto reikalavimo pateikti Nurodyme Nr. 2 minimus dokumentus, turėjo du pasirinkimo variantus: nutraukti neteisėtus veiksmus (nurodymus), nes privalėjo veikti tik savo kompetencijos ir įgaliojimų ribose, arba pateikti pareiškėjui išsamius paaiškinimus, kad Muitinė, reikalaudama pateikti Nurodyme Nr. 2 nurodytus dokumentus, neperžengė apibrėžtų kompetencijos ir įgaliojimų ribų, t. y. nurodyti reikalaujamų dokumentų sąsajumą su patikrinimo dalyku, tokiu būdu įgyvendinant MAĮ 27 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Bendrovė turi teisę žinoti kaip reikalaujami dokumentai yra susiję su Muitinės atliekamu jos patikrinimu. Muitinė turi pareigą padėti Bendrovei įgyvendinti savo teises ir pareigas, o atsakovas tai privalo daryti bendradarbiaudamas su pareiškėju. Šiuo atveju Muitinė šios savo pareigos neįgyvendino, nes motyvuotų paaiškinimų, kaip reikalaujami pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės patikrinimu, savalaikiai nepateikė. Todėl Nurodymas Nr. 3, prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams, turi būti panaikintas, nepaisant fakto, kad Muitinė pateikė teismui paaiškinimus dėl reikalaujamų dokumentų sąsajumo su atliekamu patikrinimu.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

3112.

32Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Nurodymo Nr. 3 teisėtumas ir pagrįstumas. Taip pat pareiškėjas prašė įpareigoti Muitinę pateikti Bendrovei motyvuotus argumentus, kaip Nurodymais Nr. 2 ir 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės mokestiniu patikrinimu.

3313.

34Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, t. y. panaikino Nurodymą Nr. 3, konstatavęs, kad jis neatitinka jo formai keliamų reikalavimų. Teismas netenkino skundo reikalavimo įpareigoti Muitinę pareiškėjui pateikti motyvuotus argumentus, kaip Nurodymais Nr. 2, 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės muitiniu patikrinimu, konstatavęs, kad tokie argumentai buvo pateikti Muitinės atsiliepime į skundą. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka, o apeliacinį skundą, be kita ko, grindžia tuo, kad pareiškėjo skunde nurodytas reikalavimas panaikinti Nurodymą Nr. 3 negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes tai yra tarpinis procedūrinis veiksmas.

3514.

36Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje yra įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str.), tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje taip pat pažymėta, kad asmens teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir galimi tam tikri šios teisės apribojimai (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1975 m. vasario 21 d. sprendimą byloje G. prieš Jungtinę Karalystę (peticijos Nr. 4451/70). Taigi teisė kreiptis į administracinį teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, laikantis įstatymų numatytų kreipimosi į teismą sąlygų. Viena iš teisės kreiptis į teismą prielaidų yra bylos priskirtinumas teismo kompetencijai nagrinėti administracinio proceso tvarka (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.). LVAT praktikoje ne kartą konstatuota, kad skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., LVAT 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015).

3715.

38Byloje surinkti įrodymai patvirtina ir byloje nėra ginčo dėl to, kad: skundžiamą Nurodymą Nr. 3 pareiškėjui pateikė Muitinės pareigūnai, 2016 m. rugpjūčio 5 d. pavedimo tikrinti pagrindu atliekantys muitinį patikrinimą (šis muitinis patikrinimas yra sustabdytas pirmosios instancijos teismui 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi Bendrovės prašymu sustabdžius Nurodymo Nr. 3 galiojimą ir šiuo metu nėra pabaigtas); muitinio patikrinimo metu tikrinama Bendrovės ūkinė komercinė veikla, jos apskaita, susijusi su prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros vykdymu, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.; Muitinės pareigūnai Nurodymą Nr. 3 pareiškėjui pateikė pastarajam atsisakius pateikti informaciją ir dokumentus, kurie muitinį patikrinimą atliekančių Muitinės pareigūnų vertinimu buvo būtini, ir kuriuos pateikti pirmą kartą pareiškėjui Muitinė nurodė Nurodymu Nr. 1; Nurodymais Nr. 2 ir 3 iš pareiškėjo reikalaujama pateikti dokumentus ir informaciją, kurių jis nepateikė vykdydamas Nurodymą Nr. 1; pirmosios instancijos teismo posėdžio metu Bendrovės atstovės pripažino, jog Nurodymais Nr. 2 ir 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu muitiniu patikrinimu.

3916.

40Apibendrinant nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamas Nurodymas Nr. 3, kaip ir kiti du Nurodymai Nr. 1 ir 2, Bendrovei teikti Muitinės pareigūnams atliekant Bendrovės muitinį patikrinimą, o šiuose Nurodymuose reikalauta pateikti informacija ir dokumentai tiesiogiai susiję su muitinio patikrinimo, kuris nėra baigtas ir dėl kurio galutinis sprendimas nėra priimtas, dalyku.

4117.

42Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pabrėžtina, kad prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros vykdymo kontrolė tiesiogiai susijusi su PVM ir akcizų sumokėjimo kontrole, kurią vykdo muitinė (žr. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertė mokesčio įstatymo 120 str. (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1187 ir 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XII-2697 redakcijos), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21 str. (2010 m. lapkričio 30 d. įstatymo Nr. XI-1185 ir 2016 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XII-2696 redakcijos). Pagal MAĮ 15 straipsnio 2 dalį už muitų administravimą Lietuvos Respublikoje yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė; administruojanti muitus ir šioje dalyje nurodytus mokesčius (PVM, akcizus) muitinė laikoma mokesčių administratoriumi, Muitinės departamentas – centriniu mokesčių administratoriumi, o teritorinė muitinė – vietos mokesčių administratoriumi. Vadinasi, nagrinėjamu atveju Muitinė, atlikdama muitinį patikrinimą (t. y. tikrindama Bendrovės ūkinę komercinę veiklą, jos apskaitą, susijusią su prekių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūros vykdymu, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.) ir duodama Nurodymus Nr. 1, 2, 3, kuriais buvo reikalaujama pateikti muitiniam patikrinimui atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus, veikė kaip mokesčių administratorius. Vadovaujantis MAĮ 1331 straipsnio 1 dalimi šio patikrinimo rezultatai įforminami ir patvirtinami patikrinimo ataskaita. Todėl, su pareiškėjo muitinio patikrinimo atlikimu tiesiogiai susijusių, Muitinės (jos pareigūnų) veiksmams arba neveikimui apskųsti taikomas MAĮ 144 straipsnis.

4318.

44MAĮ 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Tačiau LVAT savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad: aiškinant MAĮ 144 straipsnio, ABTĮ 5 straipsnio ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatas (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios ABTĮ redakcijos 22 straipsnio 1 dalis) sisteminiu teisės aiškinimo metodu, administraciniams teismams priskirta nagrinėti tik tokias administracines bylas dėl mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), kurios daro įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo (žr., pvz., LVAT 2011 m. kovo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, 2018 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-493-520/2018); administraciniam teismui neskundžiamais laikomi mokestinio patikrinimo, taip pat ir operatyvaus, ar mokestinio tyrimo metu tikrinamam mokesčių mokėtojui duodami nurodymai pateikti duomenis, dokumentus ar kitą informaciją (žr., pvz., LVAT 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1240-438/2015, 2016 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-83-575/2016, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-159-602/2016, 2016 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-317-438/2016, 2018 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-493-520/2018); mokesčių administratoriaus nurodymai pateikti dokumentus yra procedūrinis aktas, priimtas mokesčių administravimo procedūroje, įgyvendinant įstatymuose nustatytas mokesčių administratoriaus funkcijas mokesčių administravimo srityje, juo yra išspręstas procedūrinis klausimas, kuris tiesiogiai nesusijęs su materialinių pareiškėjo teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu), todėl pareiškėjui jokių materialinių teisių ir pareigų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje nesukelia (žr., pvz., LVAT 2017 m. lapkričio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2004-442/2017, 2018 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-493-520/2018).

4519.

46LVAT praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, jog skundžiamas viešojo administravimo subjekto aktas ar veiksmas (pvz., tarpinis procedūrinis aktas), jokių teisinių pasekmių nesukelia, dėl to negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., LVAT 2017 m. spalio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-902-525/2017, 2018 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-121-261/2018, 2019 m. sausio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-19-502/2019). Tuo tarpu argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra, t. y. administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir tarpinių (procedūrinių) aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (žr., pvz., LVAT 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-446-575/2017).

4720.

48Konstatavus, kad skundžiamas Nurodymas Nr. 3, kaip ir kiti du Nurodymai Nr. 1 ir 2, Bendrovei teikti Muitinės pareigūnams atliekant Bendrovės muitinį patikrinimą, kuris nėra baigtas ir dėl kurio galutinis sprendimas nėra priimtas, konstatuotina, kad šie nurodymai yra tik tarpiniai procedūriniai dokumentai, nagrinėjamu atveju nelemiantys pareiškėjo teisių ir pareigų. Todėl Nurodymo Nr. 3 teisėtumo ir pagrįstumo vertinimas ir su tuo susijęs reikalavimas įpareigoti Muitinę pateikti Bendrovei motyvuotus argumentus, kaip Nurodymais Nr. 2 ir 3 prašomi pateikti dokumentai yra susiję su atliekamu Bendrovės mokestiniu patikrinimu, negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku.

4921.

50Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas. Teismas neturėjo teisinio pagrindo priimti ir nagrinėti šioje byloje pareiškėjo paduotą skundą, todėl teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina kaip byla, nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 103 str. 1 p.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktu, 137 straipsniu, 144 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Atsakovo Kauno teritorinės muitinės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

53Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti.

54Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Boslita ir Ko“... 7. 2.... 8. Skunde pareiškėjas nurodė, kad Muitinė atlieka Bendrovės muitinį... 9. 3.... 10. Bendrovė pažymėjo, kad muitinis patikrinimas yra atliekamas vadovaujantis ne... 11. 4.... 12. Atsakovas Muitinė atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip... 13. II.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. kovo 31 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas pažymėjo, kad iš Nurodymo Nr. 3 turinio matyti, jog šio akto... 18. III.... 19. 7.... 20. Atsakovas Muitinė padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios... 21. 8.... 22. Muitinė nurodo, kad tiek atsiliepime į pareiškėjo skundą, tiek teismo... 23. 9.... 24. Atsakovo nuomone, teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje nepagrįstai... 25. 10.... 26. Pareiškėjas atsiliepimu prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip... 27. 11.... 28. Bendrovės teigimu, Muitinė, gavusi išsamius pareiškėjo paaiškinimus dėl... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. 12.... 32. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Nurodymo Nr. 3 teisėtumas ir... 33. 13.... 34. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, t. y.... 35. 14.... 36. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos... 37. 15.... 38. Byloje surinkti įrodymai patvirtina ir byloje nėra ginčo dėl to, kad:... 39. 16.... 40. Apibendrinant nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad... 41. 17.... 42. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pabrėžtina, kad prekių... 43. 18.... 44. MAĮ 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti... 45. 19.... 46. LVAT praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad tuo atveju, kai skundo... 47. 20.... 48. Konstatavus, kad skundžiamas Nurodymas Nr. 3, kaip ir kiti du Nurodymai Nr. 1... 49. 21.... 50. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Atsakovo Kauno teritorinės muitinės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 53. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 31 d. sprendimą panaikinti... 54. Nutartis neskundžiama....