Byla e2-395-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-2594-527/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ernst & Young baltic“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ (trečiasis asmuo – mažoji bendrija „Prospero projektai“) dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB ,,Ernst & Young baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovės AB „Kauno energija“ viešajame pirkime Nr. 164998 „Pardavimo apskaitos (bilingo) proceso analizės paslaugos“ priimtus sprendimus dėl pasiūlymų vertinimo balų pagal kokybės kriterijų patvirtinimo; įpareigoti atsakovę atlikti pakartotinį trečiojo asmens MB „Prospero projektai“ ir ieškovės pasiūlymų kokybinį vertinimą, tokį vertinimą paskiriant ekspertams.

4Teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti komisijos nariams suformuluotą detalią pasiūlymų vertinimo užduotį, vertinimo tvarką, skirtinų balų reikšmių apskaičiavimo tvarką ir kitas pasiūlymų vertinimo procedūrą reglamentavusias instrukcijas, duomenis apie pasiūlymų vertinimą atlikusių asmenų tapatybes bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius jų kompetenciją vertinti pirkimui pateiktus pasiūlymus pagal kokybės (T) kriterijus.

5Atsakovė AB „Kauno energija“ pateikė duomenis apie pasiūlymų vertinimą atlikusius asmenis, paaiškindama, kad pasiūlymų vertinimo procedūros nustatytos Pirkimo sąlygų X skyriuje, o papildoma vertinimo užduotis ir/ar kitos vertinimo procedūros nebuvo nustatomos. Atsakovė prašė pirkimo komisijos narių-ekspertų pasiūlymų vertinimo pažymų patvirtintas kopijas pripažinti neviešu įrodymu, neleidžiant su juo susipažinti ieškovei ir byloje dalyvaujantiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims, nes nepasibaigus pirkimo procedūroms komisijos nariams gali būti daroma įtaka.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsakovės prašymą atmetė.

8Teismas tokį sprendimą grindė tuo, kad pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 10 straipsnio nuostatas visa bylos medžiaga yra vieša. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 6 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų pirkimo sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Teismas sprendė, kad atsakovės prašoma pripažinti nevieša informacija, susijusi su viešųjų pirkimų komisijos nariais, nepatenka į neviešintinos informacijos sąrašą, o atsakovės prielaida dėl galimų bandymų daryti viešųjų pirkimų komisijos nariams įtaką grėsmės – neparemta jokiais įrodymais.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovė AB „Kauno energija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą pripažinti teismui pateiktas pažymas (pasiūlymų vertinimo) neviešais įrodymais, neleidžiant su jais susipažinti ieškovui ir byloje dalyvaujantiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims.

11Teigia, kad teismas pažeidė VPĮ 41 straipsnio 5 dalies nuostatą, nes neužtikrino perkančiosios organizacijos teisės neteikti pirkimo dalyviams su pasiūlymų vertinimu susijusios informacijos, siekiant apsaugoti vertinimą atlikusių komisijos narių teises ir teisėtus interesus nuo galimybės daryti jiems įtaką. Teismas be pagrindo vadovavosi VPĮ 6 straipsnio 1 dalimi, nes ši nuostata yra susijusi su tiekėjų komercinės ir profesinės paslapties užtikrinimu, o ne su perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos narių interesų apsauga. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra įrodymų apie galimą įtaką komisijos nariams. Ieškovė pačioje pirkimo pradžioje reikalavo pateikti duomenis apie pirkimo komisijos sudėtį, dokumentus, pagrindžiančius trečiojo asmens pasiūlymo vertinimą, sudaryti sąlygas susipažinti su visu trečiojo asmens pasiūlymu, įskaitant, bet neapsiribojant, šio dalyvio pasiūlytų specialistų sąrašu, techniniu pasiūlymu, ir kt., nors žinojo, kad tokie prašymai yra neteisėti. Ieškinys yra nepagrįstas, jame taip pat reiškiamos nepagrįstos abejonės dėl atsakovės pirkimo komisijos narių kvalifikacijos pakankamumo, jų nešališkumo ir interesų konflikto.

12Ieškovė UAB ,,Ernst & Young baltic“ atsiliepime prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai teigia, kad duomenys apie komisiją laikytini nevieša bylos medžiaga. Teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad atsakovė nepateikė įrodymų apie grėsmę komisijos nariams, daromą jiems įtaką. Duomenys apie komisijos narius turi esminę reikšmę bylai, nes ji (ieškovė) įrodinėja, kad komisijos nariai objektyviai neturi galimybių tinkamai įvertinti pirkimui pateiktų pasiūlymų, nes yra nekompetentingi ir šališki. Dėl šių priežasčių yra būtina susipažinti su duomenimis apie komisijos narius. Nesiekiama susipažinti su pasiūlymų nagrinėjimo, aiškinimo, vertinimo ir /ar palyginimo medžiaga (rašytiniais dokumentais). Apeliantė nekonkretizuoja, pagal kokią tiksliai CPK įtvirtintą teisės normą duomenis apie komisiją prašoma laikyti nevieša informacija. Apeliantė nepagrįstai remiasi VPĮ 41 straipsnio 5 dalimi, nes joje tik apibrėžtas subjektų ratas, kuriems gali būti patiekiama informacija, susijusi su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu, palyginimu. Nors atsakovės direktoriaus patvirtintose AB „Kauno energija“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 punkte nustatyta, kad komisija pasiūlymus nagrinėja ir vertina konfidencialiai, duomenys apie pačią komisiją nepatenka į konfidencialios informacijos apimtį. Taisyklėse nenustatyta, kad duomenys apie komisiją yra nevieša, pirkimo dalyviams neskelbtina informacija. Komisijos nariai dalyvauja susirašinėjime, kuris vykdomas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Iš šio susirašinėjimo matyti, kas sudaro komisiją. Pagal teismų praktiką duomenys apie komisijos kompetenciją, yra esminiai, ir teismai tokius duomenis paprastai išreikalauja iš perkančiųjų organizacijų. Viešųjų pirkimų tarnybos 2015 m. lapkričio 30 d. išvadoje yra paaiškinta, kad pasiūlymų vertinimą atliekančių asmenų, tai yra, komisijos narių, kvalifikacija ir kompetencijos yra tiesiogiai susijusios su tokių asmenų atlikto pasiūlymo vertinimo pagrįstumu. Tarnyba sprendė, kad atitinkamų kompetencijų ir kvalifikacijos, reikalingos suprasti pirkimo objektą, neturintis žmogus negali suvokti pasiūlymo specifikos, negali įvertinti ar pasiūlyme siūlomi sprendiniai yra teisingi ar klaidingi, formalūs ar pakankami pirkimo tikslui pasiekti. Šioje išvadoje konstatuota, kad perkančioji organizacija padarė VPĮ reikalavimų pažeidimą, nes pirkimui pateiktus pasiūlymus vertino komisijos nariai, kurie neturėjo reikiamos kvalifikacijos ir kompetencijos. Ieškinyje ieškovė teigė, kad apeliantė, komisija ir/ar atskiri jos nariai bei trečiojo asmens pasitelkti asmenys buvo interesų konflikto situacijoje. Tam, kad ieškovė turėtų galimybę įrodinėti šias aplinkybes, turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su duomenimis apie komisijos narius.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Tai baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija. Konkurso dalyviai nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą.

17Nagrinėjamu atveju apeliantė siekia pripažinti pasiūlymų vertinimo pažymas neviešais įrodymais, kad nebūtų atskleista konkreti informacija apie komisijos narius. Vertinimo pažymose tiekėjų pasiūlymai įvertinti balais ir nurodyta vertinimo argumentacija kiekvieno komisijos nario, taigi ši informacija, akivaizdu, laikytina susijusia su pasiūlymu vertinimu ir palyginimu (VPĮ 41 str. 5 d.), todėl yra pagrindas pripažinti, kad bylos dalis – pasiūlymų vertinimo pažymos, yra nevieša. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad apeliantė, teikdama ginčo prašymą, privalėjo pagrįsti konfidencialios informacijos turinį. Toks prašymas nebūtinas, nes paminėtų dokumentų turinio (informacijos) neviešinimas nustatytas įstatymu. Apie tai yra pasisakyta teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015; 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013; 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1881/2012; 2012 m. kovo 27 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-1303/2012 ir kt.).

18Ieškovė atsiliepime teigia, kad pagal teismų praktiką duomenys apie komisijos kompetenciją, yra esminiai ir teismai tokius duomenis paprastai išreikalauja iš perkančiųjų organizacijų. Byloje ginčo objekto duomenys yra pateikti, taigi tiek juos, tiek ieškovės ieškinių reikalavimų pagrįstumą įvertins teismas. Ieškovės pozicija nagrinėjamu klausimu iš esmė yra prieštaringa: atsiliepime teigia, kad nesiekia susipažinti su pasiūlymų nagrinėjimo, aiškinimo, vertinimo ir/ar palyginimo medžiaga (rašytiniais dokumentais), tačiau kaip matyti iš jos ieškinio turinio, ši informacija iš esmės sudaro ginčo dalyką, todėl prašoma teismo išreikalauti ir šiuos duomenis. Be to, atsiliepime ieškovė nesutikdama su apelianto prašymu pripažinti jo nurodomą informaciją nevieša, nurodo, kad komisijos nariai jai yra žinomi iš susirašinėjimo, todėl reikalavimas teismui atskleisti komisijos sudėti, yra perteklinis ir nepagrįstas.

19Apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė VPĮ 41 straipsnio 5 dalies nuostatas, netinkamai taikė ir aiškino viešumą procese reglamentuojančias procesines teisės normas. Dėl to yra pagrindas patenkinti apeliantės prašymą pripažinti perkančiosios organizacijos komisijos narių pasiūlymų vertinimo pažymas neviešomis (VPĮ 41 str. 5 d.).

20Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

22Atsakovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ prašymą patenkinti.

23Pripažinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ (perkančiosios organizacijos) viešojo pirkimo komisijos narių pasiūlymų vertinimo pažymas nevieša informacija.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB ,,Ernst & Young baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Teismas 2015 m. lapkričio 9 d. nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti... 5. Atsakovė AB „Kauno energija“ pateikė duomenis apie pasiūlymų vertinimą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi atsakovės prašymą... 8. Teismas tokį sprendimą grindė tuo, kad pagal Civilinio proceso kodekso... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovė AB „Kauno energija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama... 11. Teigia, kad teismas pažeidė VPĮ 41 straipsnio 5 dalies nuostatą, nes... 12. Ieškovė UAB ,,Ernst & Young baltic“ atsiliepime prašo atmesti atsakovo... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. VPĮ 41 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad susipažinti su informacija,... 17. Nagrinėjamu atveju apeliantė siekia pripažinti pasiūlymų vertinimo... 18. Ieškovė atsiliepime teigia, kad pagal teismų praktiką duomenys apie... 19. Apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, kad pirmosios instancijos... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 21. Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartį panaikinti ir... 22. Atsakovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ prašymą patenkinti.... 23. Pripažinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ (perkančiosios...