Byla 2-1838/2014
Dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-492-657/2014, kuria atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“, atstovaujamos administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, prašymas atsakovui G. S. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“ bankrotą tyčiniu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-492-657/2014, kuria atmestas ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“, atstovaujamos administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, prašymas atsakovui G. S. pripažinti uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“ bankrotą tyčiniu.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas.

5Kauno apygardos teismas 2012-07-25 nutartimi (t. 1, b. l. 96-98) iškėlė UAB „Garsų šešėlis“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nutartis įsiteisėjo 2012-11-29 (t. 1, b. l. 114-116). Kauno apygardos teismo 2013-08-01 nutartimi (t. 2, b. l. 123-124) bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6BUAB „Garsų šešėlis“ bankroto administratorius UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2013-12-23 kreipėsi į teismą (t. 3, b. l. 3-9), prašydamas pripažinti UAB „Garsų šešėlis“ tyčiniu. Nurodė, kad UAB „Garsų šešėlis“ Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktų kontekste,

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2014-07-21 nutartimi (t. 3, b. l. 151-155) atmetė BUAB „Garsų šešėlis“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymą pripažinti UAB „Garsų šešėlis“ bankrotą tyčiniu. Teismas, įvertinęs administratoriaus nurodytas aplinkybes bei pateiktus duomenis, sprendė, kad byloje nepakanka įrodymų, liudijančių apie tyčinį blogą UAB „Garsų šešėlis“ valdymą, ydingą įmonės veiklą, blogą vadovavimą įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymą, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo bei veikiant priešingai įmonės veiklos tikslams. Teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, jog buvęs UAB “Garsų šešėlis“ vadovas neperdavė administratoriui bendrovės dokumentų ir turto, pati savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, jog buvęs įmonės vadovas nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, sudarė nuostolingus sandorius, apgaulingai tvarkė įmonės buhalteriją, kad įmonę valdė priešingai įmonės interesams bei įstatymams, tyčia paslėpė ar sunaikino įmonės dokumentus ir tokiu būdu sąmoningai įmonę privedė prie bankroto.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu BUAB „Garsų šešėlis“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t. 3, b. l. 100-102) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-07-21 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti UAB „Garsų šešėlis“ bankrotą tyčiniu. Mano, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir administratoriaus pateiktus įrodymus, kuriais grindžiami savarankiški tyčinio bankroto požymiai, įtvirtinti Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose, netinkamai juos įvertino ir dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje surinkti įrodymai nepagrindžia buvusio įmonės vadovo tyčinių veiksmų, privedant įmonę prie bankroto. Pažymi, kad per visą BUAB „Garsų šešėlis“ veiklos laikotarpį bendrovės vadovas neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, dėl neaiškių priežasčių neperduoda ir neketina perduoti visų įmonės dokumentų bei turto bankroto administratoriui, nors jais disponuoja. Toks neveikimas suponuoja išvadą, kad buvęs įmonės vadovas tyčia siekė aplaidžiai vykdyti savo įstatymines ir steigimo dokumentuose apibrėžtas pareigas, susijusias su įmonės būtinos finansinės informacijos atskleidimu, slėpdamas įmonės turtą bei jį pagrindžiančius duomenis (dokumentus), ir tokiu būdu tyčia veikė priešingai įmonės ir jos kreditorių interesais (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p.). Tuo tarpu teisminio nagrinėjimo metu konstatuotos faktinės aplinkybės, kad administratoriui pateikto balanso duomenimis apskaitytų kreditorinių įsipareigojimų suma ir kreditorių sąrašas neatitinka faktiškai patvirtintam bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašui ir kreditorių finansinių reikalavimų sumai, kad buvęs įmonės vadovas vis dar disponuoja įmonės turtu, nors jis nėra apskaitytas įmonės apskaitoje ir nėra duomenų, kad jis būtų nurašytas ar kitaip realizuotas, kad buhalterinės apskaitos dokumentai administratoriui nėra perduoti ir buvęs įmonės vadovas atsisako tai padaryti, suponuoja nuomonę, jog dokumentai, turtas yra tyčia paslėpti, sunaikinti ar sugadinti arba įmonės buhalterinė apskaita tyčia vesta apgaulingai ir netinkamai, siekiant apriboti įmonės kreditoriams galimybes tenkinti savo finansinius reikalavimus (ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p.).

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

13CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

142013-04-18 įstatymu Nr. XII-237 pakeitus ĮBĮ, nuo 2013-10-01 įsigaliojo kai kurių bankroto specialiųjų normų nauja redakcija, įskaitytinai ir susijusių su tyčiniu bankrotu bei jo nustatymo procedūromis. Kaip matyti iš bylos, BUAB „Garsų šešėlis“ bankroto administratoriaus pareiškimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu Kauno apygardos teismui buvo pateiktas jau galiojant naujai ĮBĮ redakcijai – 2013-12-19 (t. 3, b. l. 3). Todėl nagrinėjamu atveju taikytina būtent įsigaliojusio ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią tyčinis bankrotas apibrėžiamas kaip įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus, o taip pat ĮBĮ 20 straipsnio pakeitimai, sąlygojantys ir tam tikrų procesinių (procedūrinių) teismo veiksmų atlikimą. Atitinkamo teisinio reglamentavimo taikymą suponuoja pirmiau minėto 2013-04-18 įstatymo Nr. XII-237 dėl naujos ĮBĮ redakcijos patvirtinimo 13 straipsnio turinys, kuriame pasakyta, kad vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo normos taikomos ir toms teisėms bei pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, o taip pat ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus. Teismų praktikos pavyzdžiai taip pat patvirtina, kad dėl bankroto, prasidėjusio dar tebegaliojant ankstesnės redakcijos ĮBĮ 2 straipsnio 12 daliai bei 20 straipsniui, pripažinimo tyčiniu, kuomet pareiškimas dėl to paduotas teismui po 2013-10-01, buvo sprendžiamą pagal įsigaliojusias po šios datos teisės normas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-13 nutartis c. b. Nr. 2-322/2014; 2014-08-21 nutartis c. b. Nr. 2-1368/2014; 2014-09-02 nutartis c. b. Nr. 2-1444/2014; 2014-09-11 nutartis c. b. Nr. 2-1555/2014).

15Aktualioje ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalies redakcijoje yra įtvirtinta, kad teismas, gavęs kreditoriaus (kreditorių) arba administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, apie gautą prašymą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša kitiems įmonės kreditoriams ir administratoriui (jeigu prašymą pateikė ne administratorius). Pranešime teismas nurodo, kad kreditoriai ir administratorius per teismo nustatytą, ne trumpesnį kaip 14 ir ne ilgesnį kaip 30 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, terminą turi teisę pateikti jiems žinomą informaciją, galinčią turėti reikšmės šio straipsnio 2 dalyje nurodytų tyčinio bankroto požymių nustatymui ir bankroto pripažinimui tyčiniu. Kol nėra išnagrinėtas prašymas pripažinti bankrotą tyčiniu, negali būti atliekami šio įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodyti patikrinimai. Teismas šioje dalyje nurodytą pranešimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pripažinti bankrotą tyčiniu gavimo dienos gali pateikti ir administratoriui (neatsižvelgiant į tai, ar prašymą pateikė kreditorius (kreditoriai) ar administratorius) ir pavesti būtent jam ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo teismo pranešimo gavimo dienos pranešti kreditoriams apie teismo gautą prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir kreditorių teisę pateikti teismui šioje dalyje nurodytą informaciją per teismo nustatytą terminą. Teismas, gavęs prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos prašymo kopiją ir kitus prie prašymo pridėtus dokumentus persiunčia netekusiems įgaliojimų įmonės valdymo organams ir kitiems šio įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims, kurie gali būti pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto.

16Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas nurodytų ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalyje reikalavimų nesilaikė. Teismas, gavęs bankroto administratoriaus pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, apie tai nei pats pranešė BUAB „Garsų šešėlis“ kreditoriams, nustatant terminą žinomos informacijos, galinčios turėti reikšmės nagrinėjant bankroto administratoriaus pareiškimą, pateikimui, nei tai padaryti pavedė bankroto administratoriui. Prašymas bei prie jo pridėti dokumentai nebuvo pateikti ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims, (vyriausiasis buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, įmonei iki bankroto bylos iškėlimo apskaitos paslaugas teikusios įmonės vadovui ar pan.), kurie per visą bankroto procesą teismo reikalavimu privalo teikti visą bankroto procesui reikalingą informaciją ir kurie galėtų būti pripažinti kaltais dėl tyčinio bankroto, nors, kaip matyti iš bylos medžiagoje užfiksuotų duomenų - 2014-07-15 teismo posėdžio metu teiktų buvusio įmonės vadovo G. S. ir liudytoja apklaustos bankrutuojančios įmonės savininkės (akcininkės) ir kartu buhalterės O. V. paaiškinimų, kilo šių asmenų bei administratoriaus ginčas dėl perduotinų ir (ne)perduotų dokumentų apimties bei jų pateikimo administratoriui pareigos vykdymo.

17Kaip matyti iš apelianto teikiamuose procesiniuose dokumentuose išdėstytų bei žodinio nagrinėjimo metu išsakytų argumentų, kuriais įrodinėjama, jog byloje egzistuoja tyčinio bankroto požymiai, kaip esminis faktorius akcentuojama aplinkybė, jog buvęs bankrutavusios įmonės vadovas nevykdo/netinkamai vykdo įstatymo bei teismo jam nustatytą įpareigojimą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p.). Apelianto teiginiai dėl buvusio įmonės vadovo tyčios, nevykdant ar netinkamai vykdant įstatymo jam deleguotas pareigas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir jos duomenų išviešinimu, galėtų būti vertinami kaip vienas iš aspektų, turinčių reikšmės sprendžiant klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Tokioje faktinėje situacijoje apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad aukščiau nurodytų ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalyje nustatytų procedūrų nepaisymas galėjo lemti neteisingą klausimo dėl BUAB „Garsų šešėlis“ bankroto pripažinimo tyčiniu išsprendimą ar priežastinio ryšio su atsiradusiu bendrovės nemokumu (ne)buvimą, atsakingiems asmenims netinkamai, netvarkingai ar aplaidžiai tvarkant ar visiškai netvarkant arba neišsaugojant teisės aktais reikalaujamos buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko dabar visiškai ar iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (ĮBĮ 20 str. 2 d. 1 p. ir 5 p.). Nurodytų procedūrinių pažeidimų ištaisyti apeliacinės instancijos teismas negali, tokiu atveju skundžiama nutartis panaikintina, perduodant klausimą dėl BUAB „Garsų šešėlis“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 1 str. 1 d., 330 str., 338 str.).

18Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinės bylos Nr. 3K-3-597/2013 ir Nr. 3K-3-648/2013) bei šioje nutartyje jau įvardintoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teisinio reglamentavimo pokyčiais įstatymų leidėjas tik įtvirtino iš esmės teismų praktikoje jau egzistavusius bankroto kilimo požymius, kurių bent vieną nustačius jau būtų pagrindas bankrotą pripažinti tyčiniu, t. y. įstatymų leidėjas tyčinio bankroto sąvoką ir jo požymius teisės normoje detalizavo pagal teismų praktikoje susiformavusius kriterijus. Kita vertus, vien ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų požymių konstatavimo nepakanka, kadangi dispozicija, sudaranti pagrindą įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, kartu reikalauja nustatyti ir tokią aplinkybę, jog paminėtoje normoje nurodyti veiksmai (ar neveikimas) nulėmė tokią įmonės nemokumo būseną, dėl kurios įmonei buvo iškelta bankroto byla. Įmonės valdymo organų veiksmų (neveikimo) tikslingumui, asmenų tyčiai dėl galimai žalingų įmonei veiksmų (neveikimo) nustatyti privalo būti ištirta ir įvertinta faktinių aplinkybių visuma, iš kurios būtų galima spręsti apie šių asmenų veiklos kryptingumą bei vertinti, ar yra prielaidos pakankamai pagrįstai teigti apie tyčiniam bankrotui būdingų požymių egzistavimą.

19Konstatavus bankroto pripažinimui tyčiniu nustatytų procedūrų pažeidimą, apeliacinės instancijos teismas išsamiau dėl atskirojo skundo argumentų pagrįstumo nepasisako.

20Civilinių bylų skyriaus teisėja

21Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Garsų šešėlis“ bankroto pripažinimo tyčiniu pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

22Teisėja

23Dalia Kačinskienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas.... 5. Kauno apygardos teismas 2012-07-25 nutartimi (t. 1, b. l. 96-98) iškėlė UAB... 6. BUAB „Garsų šešėlis“ bankroto administratorius UAB ,,Įmonių bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2014-07-21 nutartimi (t. 3, b. l. 151-155) atmetė BUAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu BUAB „Garsų šešėlis“ administratoriaus UAB... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 13. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 14. 2013-04-18 įstatymu Nr. XII-237 pakeitus ĮBĮ, nuo 2013-10-01 įsigaliojo kai... 15. Aktualioje ĮBĮ 20 straipsnio 4 dalies redakcijoje yra įtvirtinta, kad... 16. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas nurodytų ĮBĮ 20... 17. Kaip matyti iš apelianto teikiamuose procesiniuose dokumentuose išdėstytų... 18. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, Lietuvos... 19. Konstatavus bankroto pripažinimui tyčiniu nustatytų procedūrų pažeidimą,... 20. Civilinių bylų skyriaus teisėja... 21. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį panaikinti ir perduoti... 22. Teisėja... 23. Dalia Kačinskienė...