Byla I-728-243/2012
Dėl 430.286,00 Lt žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, dalyvaujant posėdžių sekretorei Viktorijai Budvytytei-Bedalienei, pareiškėjo Kauno sporto klubo „Setas“ atstovui advokatui Kęstučiui Gudynui, atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovei Rasuolei Daukantei, atsakovės Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Jūratei Germanavičiūtei-Vasiljevienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui R.R., viešame teisme posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno sporto klubo „Setas“ skundą atsakovėms Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai ir R.R. dėl 430.286,00 Lt žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas Kauno sporto klubas „Setas“ skundu teismo prašo priteisti solidariai iš atsakovių Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, 430.286,00 Lt atlyginimą turtinės žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Nurodo, jog įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006 pripažinta negaliojančia 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią Kauno sporto klubas „Setas" pardavė R.R. karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą 1U1Ž su priklausiniais-kiemo statiniais, esančiais (duomenys neskelbtini), Kaune; R.R. įpareigotas iki 2006-08-06 nugriauti pastatą 1U1Ž ir kiemo statinius, panaikintas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-07-07 įsakymas Nr.A-1732 „ Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kaune detaliojo plano patvirtinimo" ir Kauno apskrities viršininko 2005-02-17 įsakymas Nr.02-01-1087 „ Dėl žemės sklypo (duomenys neskelbtini), Kaune, nuomos". Pareiškėjo teigimu, teismas konstatavo, kad realiai ginčijamo pastato statybą vykdė R.R., todėl pritaikė vienašalę restituciją ir įpareigojo sporto klubą „Setas" grąžinti R.R. pagal pirkimo-pardavimo sandorį gautą pinigų sumą, R.R., kaip faktinį ginčijamo pastato statytoją ir tuometinį valdytoją, įpareigojo nugriauti statinį bei panaikino teisinę statinių registraciją R.R. vardu. Nurodo, kad šis sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-09 nutartimi paliktas nepakeistas. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2010-03-10 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-235-414/2010, nagrinėdamas R. R. skundą dėl žalos atlyginimo priteisimo konstatavo valdžios institucijų ( atsakovių) neteisėtus aktus, lėmusius žalos atsiradimą. Pareiškėjo teigimu, šioje administracinėje teismas padarė išvadą, jog ne tik R.R. savo pastangomis ir lėšomis pastatė sporto kompleksą, o R.R. padaryta žala pripažino tik išlaidas patirtas dėl pastatų griovimo. Pažymi, jog įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyta, kad pastato faktinis statytojas buvo R.R. ir kad teismų sprendimais nustatyta, jog neteisėto statybos leidimo išdavimu jam padarytą žalą sudaro tik pastato įsigijimo pagal pirkimo - pardavimo sutartį ir jo nugriovimo išlaidos. Nurodo, kad nugriovus sporto kompleksą dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų sporto klubui „Setas“ padaryta turtinė žala, dėl kurios atlyginimo klubas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, kuris 2011-03-14 sprendimu administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 nustatė, kad praleistas ieškinio senaties terminas ir skundą atmetė. Nurodo, kad 2012-01-03 R. R. pateikė sporto klubui prašymą dėl 430.286,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, kuri jam išmokėta 2012-01-19 sporto klubo „Setas“ Tarybos sprendimu. Argumentuoja, kad priimdami tokį sprendimą vadovavosi principu, jog asmenys, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti geros moralės principus ir veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, atlyginus faktiniam statytojui žalą, atsiradusią dėl neteisėtų valdžios institucijų darbuotojų veiksmų, patyrė išlaidas, kurių nebūtų buvę, nesant minėtų neteisėtų veiksmų. Pareiškėjo teigimu, iš nurodytų teismų sprendimų matyti, jog statybos leidimas ir kiti statybą leidžiantys aktai buvo panaikinti dėl abiejų atsakovių darbuotojų neteisėtų veiksmų, todėl prašo priteisti žalos atlyginimą solidariai iš atsakovų. Argumentuoja, kad ieškinio senaties termino nėra praleidęs, nes išlaidos, kurias dėl neteisėtų atsakovų veiksmų patyrė, atsirado 2012-01-20 atlyginus R.R. statinio sukūrimo ir nugriovimo išlaidas. (b.l. 4-8).

3Pareiškėjo atstovas advokatas Kęstutis Gudynas prašo patenkinti skundą jame išdėstytų argumentų pagrindu.

4Atsakovė Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu prašo administracinę bylą nutraukti ABTĮ 101 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, o nenutraukus bylos prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir paduotą praleidus ieškinio senaties terminą. Argumentuoja, jog pareiškėjas 2010-06-22 skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė priteisti solidariai iš atsakovių Kauno miesto savivaldybės ir Kauno apskrities viršininko administracijos 316.394,00 Lt atlyginimą turtinės žalos atlyginimą, atsiradusį dėl tų pačių individualių teisės aktų, pripažintų neteisėtais įsiteisėjusias teismų sprendimais. Nurodo, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2011-03-04 sprendimu administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 pareiškėjo skundą atmetė, nes nustatė, jog praleistas trejų metų ieškinio senaties terminas, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-02-06 nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Nesutinka su pareiškėju, jog šioje administracinėje byloje ieškinio senatis skaičiuojama nuo 2012-01-19, kai pareiškėjas sporto klubo „Setas“ Tarybos sprendimu tariamai išmokėjo R. R. 430.286,00 Lt žalos atlyginimą. Argumentuoja, kad minėtu Kauno apygardos administracinio teismo 2011-03-04 sprendimu ir Lietuvos vyriausiojo teismo 2012-02-06 nutartimi konstatuota, jog teisė į ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškėjui atsirado vėliausiai nuo 2006-06-05 Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006, nes šis sprendimas Kauno sporto klubui „Setas" buvo pakankamas pagrindas sužinoti apie savo teisės pažeidimą, susijusį su šiuo metu reikalaujama priteisti žala. Pažymi, jog pareiškėjas jau yra kreipęsis dėl žalos atlyginimo, jis žinojo apie savo pažeistą teisę ir bandė ją apginti taip pat pareiškėjas 2012-03-19 kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašymu atnaujinti procesą, tačiau teismas 2012-05-07 nutartimi prašymą nepatenkino. Argumentuoja, kad pareiškėjui neprašant atnaujinti praleisto senaties termino, nenurodant jokių svarbių priežasčių, kodėl žalą R. R. atlygino tik 2012-01-19 ir esant įsiteisėjusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-02-06 nutarčiai, taikant ieškinio senatį skundas atmestinas. Nurodo, kad pareiškėjas įrodinėdamas žalos dydį, pateikia kasos išlaidų orderį Nr.0035, kuris patvirtina apie išmokėtą R. R. sumą, tačiau neįrodo, kad Kauno sporto klubas „Setas" turėjo tiek pinigų ir nepatvirtina fakto, kad R. R. pinigus gavo. Argumentuoja, kad pareiškėjo teikiami įrodymai - nekilnojamo turto registro duomenys statinio ir sporto aikštelės dangos vertei pagrįsti yra netinkami, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-06-09 nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-1939/2010 konstatavo, kad žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro byla negali būti vertinami, kaip turėtų išlaidų įrodymai, nes jos neatspindi faktiškai patirtų išlaidų. Pažymi, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-212/2006 konstatuota, jog ginčo statinys (duomenys neskelbtini) pastatytas ūkio būdu paties R. R., pareiškėjas Sporto klubas buvo tik formalus pastato statytojas, o realiai pastato statybą vykdė R. R. savo iniciatyva ir savo lėšomis, todėl pareiškėjas neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo. Nurodo, kad pareiškėjas pateikė sąskaitas faktūras už atliktus darbus - asfalto dangos remontą, padengimą, dažymą, elektros montavimo darbus, tačiau nepateikė įrodymų, patvirtinančių priskaičiuotų sumų sumokėjimą, nepateikė įrodymų, kad darbai buvo atlikti ir priimti kaip tinkami bei nustatyta reali darbų kaina. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikė duomenų apie gautas pajamas iš sporto komplekso, todėl reikalavimas dėl žalos atlyginimo neišsamus ir klaidinantis. Pažymi, kad pareiškėjas sporto klubas neturėjo teisės į žemės sklypą, todėl pareiškėjas kaip formalus statytojas veikė savo rizika ir atsakomybe. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, kad išmokėti žalos atlyginimą R.R. turėjo teisinį pagrindą - Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-05 sprendimu nustatyta aplinkybė dėl faktinio statytojo, nes minėtu teismo sprendimu konstatuota, kad pareiškėjas neįgijo nuosavybės teisės į sporto kompleksą, pripažinus pastato pirkimo pardavimo sutartį negaliojančia, buvo taikyta vienašalė restitucija ir sporto klubas įpareigotas grąžinti R. R. pagal sutartį gautą pinigų sumą. Atsakovės teigimu, pareiškėjo sprendimas išmokėti R. R. 430.286,00 Lt sumą nepagrįstas, nes įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, kad statinio statybos darbų išlaidos nepagrįstos tinkamais įrodymais, todėl pareiškėjo nurodytos išlaidos, susijusios su tariamai atlyginta žala visiškai nepagrįstos ir reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestinas. (b.l. 26-28).

5Atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė Rasuolė Daukantė atsiliepime į skundą išdėstytų argumentų pagrindu prašo administracinę bylą nutraukti, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 2 punktu, arba skundą atmesti kaip nepagrįstą ir paduotą praleidus ieškinio senaties terminą.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atsiliepime išdėsto tuos pačius atsikirtimo argumentus kaip ir atsakovė Kauno miesto savivaldybė (b.l.30-36).

7Atsakovės Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atstovė Jūratė Germanavičiūtė-Vasiljevienė atsiliepime į skundą išdėstytų argumentų pagrindu prašo administracinę bylą nutraukti vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 2 punktu, taip pat prašo taikyti ieškinio senatį ir administracinę bylą nutraukti vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 6 punktu, o nenutraukus bylos prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepimu siūlo administracinę bylą nutraukti, vadovaujantis ABTĮ 101 straipsnio 2 punktu, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, o nenutraukus bylos prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir paduotą praleidus ieškinio senaties terminą. Argumentuoja, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-02-06 nutartimi administracinėje byloje Nr. A438-413/2012 konstatavo, kad pareiškėjas sporto klubas „Setas“ praleido ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, kuris skaičiuotinas nuo 2006-06-05 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-212/2006 priėmimo ir baigėsi 2009-06-05. Teigia, kad pareiškėjas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis pakartotinai reikšdamas analogišką skundą. Trečiojo suinteresuoto asmens teigimu, 430.286,00Lt pareiškėjas galimai sumokėjo R.R. savo iniciatyva, todėl iš šių asmenų sudaryto sandorio negali kilti teisinių pasekmių Lietuvos Respublikos valstybei (b.l. 43-44).

9Tretysis suinteresuotas asmuo R.R., kuris yra Kauno sporto klubas „Setas“ prezidentas, siūlo skundą patenkinti nes 2012-01-20 pareiškėjas jam sumokėjo 430586 Lt žalos atlyginimą, atsiradusį dėl atsakovių neteisėtų veiksmų.

10Teismas konstatuoja:

11nagrinėjamoje administracinės justicijos byloje ginčas kilo dėl turtinės žalos priteisimo pagrįstumo. Pareiškėjas Kauno sporto klubas „Setas“ prašo priteisti atlyginimą žalos, atsiradusios dėl neteisėtų Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Kauno apskrities valdytojo administracijos pareigūnų priimtų individualių teisės aktų, kurių pagrindu neteisėtai buvo išduotas leidimas vykdyti statybos darbus ir priimtas naudotis individualus statinys sporto kompleksas (duomenys neskelbtini), Kaune.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Nurodyta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą, priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – nuo teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra nebuvimas įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl tapataus ginčo ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-05-11 nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-330/2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas draudimą pakartotinai nagrinėti bylas, savo formuojamoje praktikoje yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl bylos nutraukimo aptariamu pagrindu, būtina išsiaiškinti tris aplinkybes: ar yra teismo sprendimas, ar jis įsiteisėjęs, ar reiškiamas naujas skundas yra tapatus išnagrinėtam. Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 2 punktas numato, kad teismas nutraukia administracinę bylą jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Tapačiais skundai gali būti pripažinti tada, kai yra tapatūs visi trys elementai – šalys, skundo dalykas ir skundo pagrindas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-01-03 nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-54/2008). Teismas spręsdamas dėl skundo dalyko ir pagrindo tapatumo vertina, ar pareiškėjas inicijuoja ginčą teisme dėl tapačių teisinių santykių ir siekia iš esmės tapačių teisinių pasekmių, todėl vien tik lingvistiniai reikalavimo suformulavimo skirtumai nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad ginčas yra ne dėl to paties dalyko ir ne tuo pačiu pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-02-27 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-52/2012). Laikomasi nuomonės, kad teismas nebegali priimti ir nagrinėti pakartotinio skundo bei priimti kitokį teismo sprendimą, nei buvo priimtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nes tokiu būdu būtų iš esmės paneigta įsiteisėjusio teismo sprendimo res judicata galia (teismo sprendimo nenuginčijamumas, išimtinumas, prejudicialumas) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-04-19 nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-184/2007).

13Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar yra prielaidos pareiškėjui Kauno sporto klubui „Setas“ kreiptis į teismą dėl, jo manymu, pažeistų teisių gynimo. Iš byloje esančių raštinių įrodymų bei Teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos administracinis teismas išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. Iv-119-554/2011 pagal pareiškėjo Kauno sporto klubas „Setas“ skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo ir dėl 316.394,00 Lt turtinės žalos atlyginimo priteisimo 2011-03-14 sprendimu pareiškėjo Kauno sporto klubo „Setas“ skundą atmetė kaip nepagrįstą, nes pareiškėjas praleido trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui pareikšti dėl žalos atlyginimo priteisimo (CK 1.127 straipsnio 1 dalis) (b.l. 94-98). Teismo sprendimas įsiteisėjo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012-02-06 nutartimi palikus teismo sprendimą nepakeistą (b.l. 99-106). Analizuotina ar nagrinėjamoje administracinėje byloje ir jau išspręstoje administracinėje byloje yra tapatūs visi trys elementai – šalys, skundo dalykas ir skundo pagrindas. Šalies tapatumas nustatomas išsiaiškinus, ar ginčas yra kilęs tarp tų pačių ginčo (administracinės bylos) šalių - pareiškėjo ir atsakovo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-11-28 nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-874/2012). Nagrinėjamojoje administracinėje byloje, kaip ir išnagrinėtoje (Nr. Iv-119-554/2011), ginčas kilęs tarp tų pačių administracinės bylos šalių – pareiškėjo Kauno sporto klubo „Setas“ ir atsakovių Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos. Skundo dalyku yra laikomas pareiškėjo reikalavimas, kurį jis pateikia atsakovui. Sprendžiant apie skundų tapatumą būtina atsižvelgti ne tik į skundo dalyko (reikalavimo) tapatumą ar panašumą, bet ir įvertinti konkretų reikalavimų turinį. Pareiškėjas išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 reiškė reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo priteismo ir prašė atnaujinti ieškinio senatį. Pareiškėjas prašė priteisti iš atsakovių 316.394,00 Lt atlyginimą turtinės žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų. Pareiškėjas argumentavo, kad turtinė žala padaryta dėl Kauno miesto savivaldybės ir Kauno apskrities viršininko administracijos priimtų neteisėtų aktų, pažeidžiančių įstatymų reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovių 430.286,00 Lt turtinės žalos atlyginimą dėl tų pačių neteisėtų valdžios institucijų aktų ir argumentuoja, kad atlyginęs faktiniam statytojui R.R. žalą, atsiradusią dėl neteisėtų valdžios institucijų darbuotojų veiksmų, patyrė išlaidas, kurių nebūtų buvę, jeigu nebūtų minėtų neteisėtų veiksmų. Teismo vertinimu, tiek išnagrinėtoje byloje, tiek ir nagrinėjamoje byloje reiškiamas tas pats reikalavimas, nes skundu prašoma atlyginti turtinę žalą, atsiradusią dėl tų pačių neteisėtų valdžios institucijos veiksmų. Aplinkybė, jog pasikeitė skundo reikalavimo dydis (pareiškėjas vietoje 316.394,00 Lt turtinės žalos atlyginimo nauju skundu reikalauja 430.286,00 Lt turtinės žalos atlyginimo), tai yra reikalavimo padidinimas ar sumažinimas nelaikomas skundo dalyko pakeitimu, nes skundo dalykas, išlieka tapatus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-23 nutartis byloje Nr. AS602-244/2012). Skundo tapatumo visumai būtinas ir skundo pagrindo tapatumas. Skundo pagrindą sudaro aplinkybės, kuriomis grindžiamas pareiškėjo reikalavimas. Skundo pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais (faktinis pagrindas). Naujas skundas galimas, tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje. Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2011-03-14 sprendimo administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 turinio matyti, kad skundo reikalavimą atlyginti turtinę žalą pareiškėjas grindė tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir nagrinėjamoje byloje. Pareiškėjas tiek išnagrinėtoje administracinėje byloje, tiek nagrinėjamoje byloje skundo reikalavimą grindė tais pačiais įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje byloje. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas žalos atsiradimo momentą sieja su 2012-01-20, kai, jo teigimu, atlygino R.R. statinio sporto komplekso sukūrimo ir nugriovimo išlaidas 430.286,00 Lt (b.l. 9, 10, 11). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Lietuvos vyriausiais administracinis teismas išnagrinėjo pareiškėjo Kauno sporto klubui „Setas“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 ir 2012-05-07 nutartimi atsisakė prašymą patenkinti (b.l.148-160). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad nagrinėjant administracinę bylą Nr. Iv-119-554/2011 apeliacine tvarka pareiškėjas, siekdamas pagrįsti faktą, jog ieškinio senaties termino nepraleido, ir patvirtinti patirtą žalą pateikė teismui vertinti R.R. 2012-01-03 prašymą Kauno sporto klubo „Setas“ Tarybai, kuriuo R.R. prašė atlyginti jam padarytą žalą, kurią jis vertina 430.286,00 Lt; Kauno sporto klubo „Setas“ Tarybos 2012-01-19 sprendimą, kuriame nurodyta, jog Kauno sporto klubo „Setas“ Taryba svarstė žalos, patirtos dėl sporto komplekso (duomenys neskelbtini) nugriovimo, atlyginimo R.R. klausimą ir nutarė R.R. prašymą tenkinti ir iš Kauno sporto klubo „Setas“ kasos išmokėti jam 430.586,00 Lt patirtos žalos atlyginimą; Kauno sporto klubo „Setas“ 2012-01-20 kasos išlaidų orderį Nr. 0035, patvirtinantį, kad tą dieną Kauno sporto klubo „Setas“, remdamasis Kauno sporto klubo „Setas“ Tarybos 2012-01-19 sprendimu išmokėjo R.R. 430.586,00 Lt. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2012-05-07 nutartyje konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas minėtus įrodymus prie nagrinėjamos bylos prijungė, o tai, kad jų nepaminėjo priimdamas nutartį, nėra pagrindas teigti, jog įrodymai nebuvo įvertinti. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjo pateikti įrodymai buvo tiriami 2012-01-25 teismo posėdžio metu, kai pareiškėjo atstovas nurodė, jog pateiktais naujais dokumentais patvirtina patirtą žalą. Nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu, darytina išvada, kad tiek išnagrinėtos administracinės bylos Nr. Iv-119-554/2011 ir nagrinėjamos administracinės bylos skundo pagrindas tapatus ir nenurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011. Nustatyta, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2011-03-14 sprendimu administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 tarp tų pačių ginčo (administracinės bylos) šalių dėl to paties skundo dalyko – atlyginti žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų ir tuo pačiu pagrindu, konstatuota, kad teisė į ieškinį dėl žalos atlyginimo pareiškėjui Kauno sporto klubui „Setas“ vėliausiai atsirado 2006-06-05, nuo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-212/2006 priėmimo (tuo pačiu ir įsitesėjimo) dienos. Šiuo sprendimu buvo pripažinta negaliojanti 1999-12-01 pirkimo-pardavimo sutartis pagal kurią Kauno sporto klubas „Setas“ pardavė R.R. (fiziniam asmeniui) karkasinį vieno aukšto sporto kompleksą 1U1ž (duomenys neskelbtini) su priklausiniais – kiemo statiniais (duomenys neskelbtini) Kaune bei buvo priteista iš Kauno sporto klubas „Setas“ R.R. naudai 20.000,00 Lt. Iš bylos duomenų matyti, kad žalos atlyginimo klausimas R.R. yra išspręstas įsiteisėjusias Lietuvos Respublikos teismų sprendimais.

14Pažymėtina, kad pareiškėja Kauno sporto klubas „Setas“ – pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus yra įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Pagal Labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnį paramos gavėjai gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai (jeigu jie pagal šį įstatymą turi teisę teikti labdarą). Visuomenei naudingais tikslais šiame įstatyme laikoma veikla tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, kultūros, religinių ir etinių vertybių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, nacionalinio saugumo ir gynybos, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse (Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis). R.R. 30.586,00 Lt suma galimai galėjo būti išmokėta tik iš klubo gautos paramos, kuri pagal aukščiau minėtą teisinį reguliavimą gali būti naudojama tik Sporto klubo įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, labdarai, jeigu juridinis asmuo turi teisę teikti labdarą. Pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2011-06-03 įsakymu Nr. 1R-142 patvirtintus pavyzdinius asociacijos įstatu, asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos asociacijos tikslams įgyvendinti. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro duomenimis Kauno sporto klubo „Setas“ tikslai - plėtoti ir populiarinti sportą Kauno mieste, skirti ypatinga dėmesį jaunimo nusikalstamumo stabdymui, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijai ir užimtumo problemoms spręsti, inicijuoti visų amžių grupių dalyvavimą rajono ir respublikos sporto klubų veikloje. Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms įstatymo normos prieštaraujantis sandorinis yra niekinis ir negaliojantis, šalys negali savo susitarimu pakeisti, riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo, CK 1.82 straipsnio 2 dalis numato, kad viešųjų juridinių asmenų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų veiklos tikslams, gali būti pripažįstami negaliojančiais. Teismo vertinimu, Kauno sporto klubo „Setas“ sprendimas atlyginti R.R. 430.586,00 Lt sporto komplekso sukūrimo ir nugriovimo išlaidas, kaip prieštaraujantis imperatyvioms teisės normoms, negali sukelti teisinių pasekmių kitiems subjektams, todėl negali būti vertinamas kaip naujas skundo pagrindas.

15Nustatytų faktinių bei teisinių aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad yra įsiteisėjęs Kauno apygardos administracinio teismo 2011-03-14 sprendimas administracinėje byloje Nr. Iv-119-554/2011 priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl administracinė byla nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu.

16.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105-106 straipsniais,

Nutarė

18nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo Kauno sporto klubo „Setas“ skundą atsakovėms Kauno miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai ir R.R. dėl 430.286,00 Lt turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

19Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai