Byla 2-143-71/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ atstovams A. M., R. S. (tomas I, b.l. 60), atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios renovacijos“ atstovui advokato padėjėjui L. S. (tomas II, b.l. 57), tretiesiems asmenims Šiaulių universiteto atstovei J. R., atstovui advokatui M. B., UAB „Rombas“ atstovui E. Š.

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ATEA“ ieškinį atsakovui uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvios renovacijos“ ir tretiesiems asmenims Šiaulių universitetui ir UAB „Rombas“ dėl skolos, delspinigių.ir palūkanų priteisimo ir,

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4

5Ieškovas UAB „ATEA“ 2009 02 17 ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo „Progresyvios renovacijos“ 220557,77 Lt skolos, 817,88 Lt delspinigių pagal subrangos sutartį Nr.IP-0611-04 bei 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo (tomas I, b.l. 92-95). Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2006-07-14 pasirašė subrangos sutartį Nr.IP-0611-04 pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti Universiteto bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbus, o atsakovas už atliktus darbus pagal dartbų priėmimo aktus juos apmokėti. Atsakovas atliktus darbus priėmė, aktus pasirašė, tačiau už atliktus darbus sutartyje numatytais terminais neatsiskaitė.

6Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas priėmė darbus, pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė, tačiau už atliktus darbus yra neatsiskaitęs. Atsakovo prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė ir išnagrinėta kita civilinė byla prašo atmesti ir nurodo, atsakovo nurodytoje civilinėje byloje yra atlikti visai kiti darbai ir su šia byla atsakovo minima byla nėra sususijusi.

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad 2009-01-30 pateikė Šiaulių universitetui raštą, kuriuo reikalavo, kad Šiaulių universitetas apmokėtų už atliktus darbus, įskaitant ir ieškovo ieškinyje nurodytus darbus (tomas 1, b.l. 110-112).

8Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė bylos nagrinėjimą sustabdyti, kol bus atlikta ekspertizė civilinėje byloje Nr.2-220-267/2010 ir ši byla bus išnagrinėta bei įsiteisės nurodytoje byloje sprendimas. Nurodo, kad eksperto atsakymas į teismo nutartyje ekspertui užduota 13 klausimą turi ryšį su šia byla. Iš esmės ieškinį pripažįsta, tačiau nori sulaukti eksperto išvados.

9Trečiojo asmens Šiaulių universiteto atstovai nurodė, kad į šią bylą yra įtraukti nepagrįstai, nes šios bylos baigtis Šiaulių universitetui nesukels jokių pasekmių. Nurodo, kad su ieškovu nėra sudarę jokių sutarčių, ieškovas jokių darbų neatliko ir jokių reikalavimų nėra pareiškęs.

10Trečiojo asmens „Rombas“ atstovas nurodė, kad dalį darbų yra atlikę, atsakovas jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nėra pareiškęs, aktus atsakovas pasirašė, darbus priėmė. Ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir turi būti tenkintinas.

11Ieškinys tenkintinas.

12Tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos sutartis, todėl sutarčiai taikomos LR CK 6 knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsnių normos.

13Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.687 straipsnyje yra įtvirtinta statybos rangos užsakovo pareiga apmokėti už atliktas statybos rangos darbus. LR Civilinio kodekso 6.213 str. 1 d. nustatyta, kad jei šalis nevykdo savo piniginės prievolės, tai kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra.

14Ieškovas 2006 m. lapkričio 14 dieną su atsakovu sudarė subrangos sutartį Nr. IP-061.1-04 pagal kurią UAB „Sonex identifikaciniai duomenys" savo medžiagomis ir darbo priemonėmis įsipareigojo atlikti Šiaulių universiteto akademinės bibliotekos pastato, unikalus Nr. 2993-8008-9015, esančio adresu Vytauto g. 84, Šiauliai (Universiteto bibliotekos pastatas), rekonstrukcijos, t.y. silpnų srovių įrengimo pastate, darbus sutartyje nurodytomis sąlygomis ir pagal subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 priede Nr. 1 pateiktas sąmatas. Remiantis subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 6.7 punktu, atsakovas įsipareigojo priimti iš subrangovo baigtus darbus ir laiku už juos atsiskaityti (tomas 1, b.l. 7-12). Šioje sutartyje, kuri sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo nėra numatyta jokių ieškovo (subrangovo) įsipareigojimų pagrindiniam užsakovui, t.y. trečiajam asmeniui - Šiaulių universitetui, taigi Subrangos sutartis Nr. IP-0611-04 sukuria teises ir pareigas tik jos šalims, t.y. ieškovui ir atsakovui. Pažymėtina, kad dėl darbų ir jų apimties ieškovas susitarė su atsakovu sudarydami Subrangos sutartį Nr. IP-0611-04, be to atsakovas nė karto šių darbų (jų apimties) neginčijo. Atsakovas neįvykdė LR CPK 178 straipsnyje nustatytos įrodinėjimo pareigos ir nepateikė teismui jokių įrodymų, kad Šiaulių universitetas atsisako priimti ir apmokėti būtent už darbus, kuriuos kaip subrangovas atliko UAB „Sonex identifikaciniai duomenys", t.y. įmonė, kurios teises bei pareigas perėmė ir šioje byloje realizuoja ieškovas UAB„ATEA".

15Tai, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens Šiaulių universiteto kilo ginčas dėl atsakovo atliktų darbų, su ieškovu neturi nieko bendra, nes ieškovas nėra įsipareigojęs Šiaulių universitetui. Pagal bendrą sutarčių teisės taisyklę, sutartis neturi ir negali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms, nes ji sukuria teises ir pareigas tik ją sudariusiems asmenims, t. y. sutarties šalims ( LR CK 6.154, 6.189 straipsniai). Sutartinių santykių uždarumo principas numato, kad sutartis negali sukurti teisių bei pareigų tretiesiems asmenims, ji gali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms tik įstatymo numatytais atvejais (LR CK 6.190 - 6.191 straipsniai). Šis civilinių sutartinių teisinių santykių principas pripažįstamas ir teismų praktikoje.

16Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose teisės normose, tiek specialiosiose, reglamentuojančiose statybos rangos teisinius santykius (LR CK 6.662, 6.694 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. lapkričio 27 dienos kasacine tvarka priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007 yra išdėstęs teismo precedentais suformuluotas materialiosios teisės normų reglamentuojančių statybos rangos darbų perdavimą bei priėmimą, aiškinimo ir taikymo taisykles, pagal kurias abiejų sutarties šalių pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (LR CK 6.662 straipsnis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina darbo rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Be to, remiantis LR CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, rašytinės formos perdavimo-priėmimo akto turinį sudaro nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus bei nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas. Taip pat pažymėtina, kad teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. Galiausiai, Subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 7.7. punktas numato, kad ieškovo darbus atsakovas priima tik po to, kai pašalinami visi atsakovo nurodyti trūkumai, o darbų priėmimas įforminamas ieškovo ir atsakovo pasirašytu aktu. Be to. Subrangos sutarties N r. IP-0611-04 6.4 ir 6.7 punktuose aiškiai tvirtinta atsakovo pareiga priimti ir apmokėti už ieškovo atliktus darbus.

17Pažymėtina, kad atsakovas yra priėmęs ieškovo atliktus Šaulių universiteto bibliotekos konstrukcijos darbus ir pasirašęs darbų perdavimo-priėmimo aktus. Šie aktai ir šešios sąskaitos-faktūros patvirtina atsakovo skolą ieškovui. Atsakovas atliktų darbų, jų apimties ir kokybės iki šiol neginčija, o atliktus darbus ir perdavimo-priėmimo aktus ginčyti neva ketina jei tai padarys Šiaulių universitetas. Atsakovas darbų perdavimo-priėmimo momentu nenustatė ir niekur neužfiksavo ieškovo atliktų darbų trūkumų. Atsakovas pažeisdamas LR CK 6.691 straipsnyje įtvirtintą pareigą - bendradarbiauti, savo nesąžiningais veiksmais, siekia išvengti prievolės ieškovui įvykdymo, tai yra vengia apmokėti už atliktus darbus.

18Ieškovo pateiktos 2009-01-07 dienos buhalterinės pažymos (tomas 1, b.l. 41), pateiktų sąskaitų faktūrų - 2008-06-27 SID Nr. 0007220; 2008-07-24 SID Nr. 0007334; 2008-08-26 SID Nr. 0008158; 2008-09-26 SID Nr. 0008341; bei kreditinių sąskaitų faktūrų - 2008-11-05 SID Nr. 0008547; 2008-12-01 SID Nr. 0008617 (tomas 1, b.l.41-47 ) bei atliktų darbų aktų: 2008 m. birželio mėnesio, 2008 m. liepos mėnesio, 2008 m. rugpjūčio mėnesio (tomas 1, b.l.191-199, tomas3, b.l.39-65) patvirtina, kad atsakovas už atliktus darbus, kuriuos priėmė yra nesumokėjęs 220557,77 litus bei 817,88 litus delspinigių. Iš atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos" buhalterinė skolų tiekėjams 2009-04-06 dienai pažymos, nustatyta, kad atsakovas skolą ieškovui UAB „ATEA", kaip atsakovo tiekėjui, 220 557,77 Lt sumai, t.y. lygiai tokiai pačiai pagrindinės skolos (be delspinigių ir procesinių palūkanų) sumai, kurią prašo priteisti ieškovas iš atsakovo (tomas 2, b.l. 2, tomas 3, b.l. 160). Byloje pateikti ir kiti įrodymai - (sumontuotos įrangos fotonuotraukos, įsigijimo sąskaitos, UAB „Rombas" atliktų darbų dokumentai, atsakovo rašytiniai patvirtinimai, kad darbai atlikti ant išlyginamosios darbų suvestinės, atsakovo susirašinėjimas su ieškovu bei kt., tomas 1, b.l. 60-63, 168-199, tomas 3, b.l. 1-153, ) tik patvirtina, kad darbai buvo atlikti, atsakovas skolą pripažino ir teikė įvairius siūlymus dėl jos padengimo ieškovui perduodant ne pinigus, o atsakovo akcininkų turtą (tomas 2, b.l. 3-8).

19Tokiu būdu, byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai prievoliniai santykiai, 2006-11-14 pasirašytos sutarties pagrindu. Sutartis sudaryta, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.156 straipsnio reikalavimų, ji sudaryta laisvai, šalys savo nuožiūra nustatė teises ir pareigas. Kadangi abi šalys yra juridiniai asmenys, šiai sutarčiai netaikytinos vartojimo rangos sutarties taisyklės (LR CK 6.681 str. 4 d., 6.672 str.).

20Ieškovas pagal subrangos sutartį Nr. IP-0611-04 tinkamai atliko numatytus Universiteto bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbus bei pateikė atsakovui atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas nors ir priėmė atliktus darbus, atliktų darbų aktuose pasirašė, tačiau už darbus subrangos sutartyje Nr. IP-0611-04 numatytais terminais neatsiskaitė. Už priimtus darbus atsakovas šiai dienai liko skolingas 220 557,77 litus skolos bei 817,88 litų delspinigių už pradelstą atsiskaitymą.

21Subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 3.2. punkte numatyta, kad visi darbų apmokėjimai atliekami į ieškovo nurodytą sąskaitą per 90 dienų nuo atliktų darbų aktų pasirašymo datos. Laikydamasis Subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 sąlygų ir terminų ieškovas pateikė atsakovui atliktų darbų aktas, o darbus atsakovui priėmus, nusiuntė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras. Atsakovas darbus priėmė, atliktų darbų aktuose jokių pretenzijų dėl darbų ar medžiagų kokybės ar kitų ieškovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimo nereiškė, tačiau už atliktus rangos darbus neatsiskaitė. Pagal minėtą sutartį ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovas liko skolingas ieškovui 220 557,77 litus už atliktus darbus.

22Realizuodamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.687 str. ir 6.213 str. 1 d. suteiktą teisę reikalauti įvykdyti sutartimi prisiimtą apmokėjimo įsipareigojimą, ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą (atitinkamai pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priedai Nr. 8 - 15). Atsakovas 220 557,77 litų skolą pripažino, tačiau vilkindavo skolos apmokėjimą teisindamasis sunkia finansine padėtimi jos nemokėjo.

23Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų.

24Šalys, pasirašydamos sutarties Nr. IP-0611-04 sąlygas 8.1.1. punkte numatė, kad jei rangovas nepagrįstai uždelsia atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, jis moka subrangovui 0,02 % delspinigių nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Iš pateiktos ieškovo buhalterinė pažymos matyti, kad atsakovas 2009 m. sausio 7 dienai yra skolingas ieškovui 817,88 Lt delspinigių sumą (tomas 1, b.l. 41) ir ši suma priteistina iš atsakovo ieškovui.

25Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Tokiu būdu iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, jog byla dėl 220 557,77 litų skolos ir 817,88 Lt delspinigių priteisimo iškelta Šiaulių apygardos teismui priėmus 2009 m. sausio 9 d. UAB „ATEA" pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, 6% procesinės palūkanos taip pat turi būti skaičiuojamos nuo bylos dėl teismo įsakymo išdavimo Šiaulių apygardos teisme dienos t.y. nuo 2009-01-12 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

26 Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 ir 98 straipsniuose nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro žyminis mokestis, bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Iš pateiktų advokato atstovavimo išlaidų ataskaitos (tomas 2, b.l.37-60 bei tomas 3 b.l. 127-128) matyti, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 31853 litus, tačiau įrodymų, kad visą nurodytą sumą ieškovas būtų sumokėjęs advokatui byloje nėra. Į teisinės pagalbos paslaugas įtrauktos paslaugos, nesusijusios su šios bylos nagrinėjimu bei dokumentų ruošimu, o be to sunku atskirti kuri teisinė pagalba buvo teikiama šioje byloje, o kuri kitoje civilinėje byloje, nes Šiaulių apygardos teisme yra keletą civilinių bylų, kuriose ieškovui atstovauja ta pati advokatų kontora. Todėl, vadovaujantis LR CPK 98 straipsnio 2 dalimi, šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas, tačiau jos neturi būti didesnės negu nustatyta teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino darbo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Įvertinus bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį bei atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei paties ginčo pobūdį bei į tai, kad civilinė byla buvo nagrinėjama 2-juose parengiamuose teismo posėdžiuose, o 2009-10-07 teismo posėdis buvo atidėtas (tomas 2, b.l. 68-69, 103-104, tomas 3, b.l. 161-162), ieškovo prašomos išlaidos advokatų pagalbai apmokėti mažintinos ir priteisiamos 10000 litų.

28Tenkinant ieškinį, ir vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., iš atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ priteistinos ieškovui – ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos –žyminis mokestis, (tomas 1, b.l. 4, 96), išlaidos advokato pagalbai apmokėti bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (tomas 1,b.l. 75, CPK 92 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270, 430 straipsniais teismas,

Nutarė

30

31Ieškinį patenkinti. Priteisti iš atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“ (į/k 300029115, buveinė Varpo g. 34/34a, Šiauliai, a/s ( - ) SEB bankas, banko kodas 70440) ieškovui UAB „ATEA“ (į/k 122588443, buveinė Laisvės pr. 3, LT-04215, a/s ( - ) Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 214000) 220557,77 Lt (du šimtus dvidešimt tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt septynis litus 77 centus ) skolos, 817,88 Lt (aštuonis šimtus septyniolika litų 88 centus) delspinigių, 5428,00 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio, 10000 Lt (dešimt tūkstančių litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 12 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 64,74 Lt (šešiasdešimt keturis litus 74 centus), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ... 5. Ieškovas UAB „ATEA“ 2009 02 17 ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad... 8. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė bylos nagrinėjimą... 9. Trečiojo asmens Šiaulių universiteto atstovai nurodė, kad į šią bylą... 10. Trečiojo asmens „Rombas“ atstovas nurodė, kad dalį darbų yra atlikę,... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Tarp šalių buvo sudaryta statybos subrangos sutartis, todėl sutarčiai... 13. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.687 straipsnyje yra įtvirtinta... 14. Ieškovas 2006... 15. Tai, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens Šiaulių universiteto kilo ginčas... 16. Darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius... 17. Pažymėtina, kad atsakovas yra priėmęs ieškovo atliktus Šaulių... 18. Ieškovo pateiktos 2009-01-07 dienos buhalterinės pažymos (tomas 1, b.l. 41),... 19. Tokiu būdu, byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę... 20. Ieškovas pagal subrangos sutartį Nr. IP-0611-04 tinkamai atliko numatytus... 21. Subrangos sutarties Nr. IP-0611-04 3.2. punkte numatyta, kad visi darbų... 22. Realizuodamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.687 str. ir 6.213 str. 1... 23. Dėl delspinigių ir procesinių palūkanų.... 24. Šalys, pasirašydamos sutarties Nr. IP-0611-04 sąlygas 8.1.1. punkte numatė,... 25. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 ir 98 straipsniuose... 28. Tenkinant ieškinį, ir vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., iš atsakovo UAB... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270, 430 straipsniais... 30. ... 31. Ieškinį patenkinti. Priteisti iš atsakovo UAB „Progresyvios renovacijos“... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...