Byla B2-439-569/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu, ir baudos skyrimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ (duomenys neskelbtini) G. P

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Nemokumo sprendimai“ pareiškimą atsakovui G. P. dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu, ir baudos skyrimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nordlita“ ( - ) G. P.,

Nustatė

2Pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau–UAB) „Nordlita“ bankroto administratorius UAB „Nemokumo sprendimai“ pateikė pareiškimą atsakovui G. P. dėl bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir baudos skyrimo bankrutavusios UAB „Nordlita“ ( - ) G. P..

3Pareiškėjas nurodo, kad 2014-07-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Nordlita“ iškelta bankroto byla, įmonės valdymo organai įpareigoti per 15 d. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau įmonės vadovas minėtos nutarties neįvykdė. Nurodo, kad turtas ir dalis dokumentų perduoti, tačiau bankroto administratorius negavo įmonės 2011-2013 m. Didžiųjų knygų, medžiagų apskaitos dokumentų bei kitų įmonės dokumentų. Dėl to pareiškėjui kyla pagrįstos abejonės, ar buvęs vadovas nesistengia nuslėpti dokumentų, kuriuose galimai būtų paslėpti nusikalstamų veikų požymiai ar tyčinio bankroto požymiai. Dėl išvardintų aplinkybių pareiškėjas preziumuoja, kad bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankrotas yra tyčinis. Dėl visų dokumentų bankroto administratoriui neperdavimo ir 2014-07-18 Šiaulių apygardos teismo nutarties nevykdymo prašo bankrutavusios UAB „Nordlita“ buvusiam ( - ) G. P. skirti maksimalią 2 896 Eur baudą.

4Atsakovas G. P. su pateiktu pareiškimu nesutinka, prašo pareiškimą dėl baudos skyrimo ir bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo. Atsakovo teigimu negalima kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismas 2015-06-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. P2-100-883/2015 atmetė antstolės V. Š. pareiškimą dėl baudos skyrimo G. P. už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nutartimi teismas konstatavo, kad G. P. bankroto administratoriui 2014-11-05 ir 2014-11-06 perdavė sandėlio likučius, 2014-08-31 perdavė pagrindinių priemonių likučius, 2014-11-06 perdavė dokumentus. Atsakovas nurodo, kad visi įmonės dokumentai buvo saugojami įmonės buveinėje ( - ), raktus nuo biuro atsakovas yra perdavęs bankroto administratoriui. Pažymi, kad įmonės veiklos dokumentai buvo saugomi elektroninėse laikmenose, o kompiuterinė įranga yra bankroto administratoriaus žinioje. Teigia, kad nėra antstolio konstatuotų duomenų, kad G. P. neįvykdė įpareigojimo perduoti bendrovės administratoriui turtą ir visus dokumentus. Nurodo, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo R. D. 2014-11-06 dokumentų perdavimo akte nepareiškė jokių pastabų ar reikalavimų atsakovui. Iš minėto akto matyti, kad buvo perduoti visi einamųjų 2014,2013,2012 metų bendrovės dokumentai. Tą aplinkybę patvirtina ir tą pačią dieną surašytas sandėlio likučių perdavimo aktas. Atsakovo teigimu, bankroto administratoriui buvo pasiūlyta surašyti perdavimo aktą dėl visų dokumentų, tačiau R. D. nurodė, kad jam reikalingi tik paskutinių metų dokumentai, o visų dokumentų apžiūra ir skaičiavimas užims daug laiko, todėl administratorius iš atsakovo paruošto perdavimo-priėmimo akto išbraukė visus kitus apskaitos dokumentus, palikdamas tik jį dominančius. Pažymi, kad visi apskaitos dokumentai, tarp jų, kurie nebuvo nurodyti perdavimo akte, liko administratoriui perduotose biuro, esančio ( - ) patalpose.

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies

6Dėl bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu

7Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau–ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalyje. To paties straipsnio 3 dalyje įvardytos teisinės bankroto pripažinimo tyčiniu prezumpcijos, kurias paneigiančius įrodymus pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo principą turi teikti buvę juridinio asmens valdymo organai ar dalyviai (CPK 12, 178 straipsniai). Iš ĮBĮ įvardytų aplinkybių, kurios laikomos turinčiomis tyčinio bankroto požymių, matyti, kad bankrotas gali būti pripažįstamas tyčiniu ne tik tais atvejais, kai nustatomi veiksmai, kuriais sąmoningai siekta perleisti, sunaikinti, sugadinti ar iššvaistyti įmonės turtą, bet ir akivaizdžiai aplaidus įmonės valdymo organų pareigų, numatytų įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose, vykdymo faktas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, įrodinėdamas bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankrotą esant tyčinį, pareiškimą grindžia aplinkybėmis, kad buvęs bendrovės ( - ) G. P. neperdavė dalies dokumentų (2011-2013 m. Didžiųjų knygų, medžiagų apskaitos dokumentų bei kitų įmonės dokumentų).

9Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo (toliau–ABĮ) 37 straipsnio 8 dalimi, bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę jos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais (ABĮ 37 straipsnio 7 dalis).

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Bendrovės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad bendrovė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai bendrovės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas bendrovei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su bendrovės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Viena iš bendrovės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.

11Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai. Netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam bendrovės bankroto administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-217-381/2015). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. Tyčinį bankrotą kvalifikuojantis kriterijus yra sąmoningas bendrovės dokumentų neperdavimas (slėpimas, praradimas).

12Lietuvos apeliacinio teismo nurodyta, kad netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktui konstatuoti pakanka nustatyti, kad teismo paskirtam įmonės administratoriui valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-824-943/2015).

13Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartimi atsakovei UAB „Nordlita“ iškelta bankroto byla, nutartimi įmonės vadovas buvo įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutartis įsiteisėjo 2014 m. rugsėjo 17 d., Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus atsakovo UAB „Nordlita“ atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB „Nordlita“ ( - ) G. P. paskirta piniginė nuobauda už Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties jam nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Minėta nutartis įsiteisėjusi. Iš bylos duomenų matyti, kad dalį dokumentų bankrutavusios UAB „Nordlita“ ( - ) administratoriaus įgaliotam asmeniui perdavė (43, 47-66 b. l.). Tačiau bankroto administratoriaus teigimu, nebuvo perduota dalis dokumentų – įmonės 2011-2013 m. Didžiųjų knygų, medžiagų apskaitos dokumentų bei kitų įmonės dokumentų. Tuo tarpu buvęs įmonės vadovas teigia, kad visi apskaitos dokumentai, tarp jų, kurie nebuvo nurodyti perdavimo akte, liko administratoriui perduotose biuro, esančio ( - ) patalpose, t. y. visus turimus dokumentus jis bankroto administratoriui perdavė.

14Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad nėra reikalaujama šimtaprocentinio teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

15Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė teismui 2014-11-06 Nordlitos dokumentų perdavimo aktą; sandėlio likučių vidutinėmis pajamavimo kainomis aktą; sandėlio likučių pajamavimo kainomis perdavimo aktą; pagrindinių priemonių likučių, esančių ( - ) aktą; 2015-01-15, 2015-01-28 raginimus perduoti bankrutavusios UAB „Nordlita“ dokumentus, kuriame nurodomi likę, 2014-11-06 perdavimo aktu neperduoti dokumentai. Pažymėtina, kad 2014 m. didžioji knyga bankroto administratoriui pateikta 2015-03-05. Teismo vertinimu, šis įrodymas patvirtina bankroto administratoriaus argumentus, kad ne visi dokumentai buvo administratoriui pateikti vienu metu. Iš pateiktų duomenų matyti, kad tarp bankroto administratoriui pateiktų dokumentų nėra nurodyti bankroto administratoriaus reikalauti dokumentai: 2011, 2012 ir 2013 m. Didžiosios knygos;2011-2013 m. sąskaitų judėjimo elektroninis variantas; medžiagų apskaitos dokumentai (registrai, nurašymo aktai ir pan.); pažymos apie UAB „Nordlita“ akcinį kapitalą ir jo sudėtį; 2011-2013 m. darbo užmokesčio dokumentų. Teismas pažymi, kad iš Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenų matyti, kad paskutinį kartą finansinius duomenis Valstybės įmonei „Registrų centras“ UAB „Nordlita“ teikė tik už 2012 metus. Vertinant šių duomenų visumą, labiau tikėtina, kad bankroto administratoriui nebuvo perduoti visi jo reikalauti dokumentai.

16Atsakovas G. P. teigia, kad įmonės veiklos dokumentai buvo saugomi elektroninėse laikmenose, o kompiuterinė įranga yra bankroto administratoriaus žinioje. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratoriui buvo perduoti: kompiuteris AMD K6-2-500; nešiojamas kompiuteris Fujitsu; sąmatų sudarymo programa „Sistela“, programinė įranga skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, pasiūlymų konkursų dalyviams paruošimui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei, investicijų planavimui. Daugiau jokia buhalterinės apskaitos programa nėra nurodyta. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog bankrutavusios UAB „Nordlita“ buvęs ( - ) G. P., gavęs raginimus perduoti likusius įmonės dokumentus, bankroto administratoriui neteikė paaiškinimų, kad minėti dokumentai, ar tam tikros buhalterinės apskaitos programos yra perduotuose kompiuteriuose. Pareiga įrodyti, kad įmonės vadovas perdavė dokumentus bankroto administratoriui, tenka įmonės vadovui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, kad atsakovas G. P. neįrodė, jog visi dokumentai yra perduoti bankroto administratoriui.

17Pažymėtina, jog neturėdamas bankrutavusios bendrovės turto ir visų dokumentų, bankroto administratorius negali nustatyti tikrųjų įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatų, turto sudėties ir identifikuoti su juo susijusių operacijų, taip pat nustatyti tikrųjų bendrovės bankroto priežasčių. Teismo vertinimu, toks buvusio bendrovės vadovo neveikimas, kai nenurodant objektyvių priežasčių, net po baudos skyrimo, vykdomojo rašto išdavimo, ir toliau nevykdomas teismo nustatytas įpareigojimas perduoti bankrutavusios bendrovės dokumentus, laikytinas sąmoningu neveikimu bei suteikia pakankamą pagrindą išvadai, jog bankrutavusios UAB „Nordlita“ veikla buvo organizuojama netinkamai (įmonės vadovas nesirūpino tinkama įmonės ūkinių operacijų apskaita, neužtikrino tinkamo įmonės veiklos dokumentų archyvavimo ir apsaugos) bei tokiais veiksmais galimai siekiama užkirsti kelią išsiaiškinti tikrąsias bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto priežastis, įmonės netinkamo valdymo aplinkybes bei galimą turto iššvaistymą ar pasisavinimą. Nesant pateiktų visų bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų, negalima patikrinti įmonės atliktų ūkinių operacijų, sudarytų sandorių teisėtumo. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad dokumentų neperdavimas nagrinėjamu atveju laikytinas kaip tyčinį bankrotą kvalifikuojantis požymis, numatytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose.

18Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad įmonės bankrotas buvo tyčinis, todėl administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos privalo patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo atveju laikoma, kad administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos.

19Dėl baudos buvusiam įmonės vadovui skyrimo

20Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui visus dokumentus, šių dokumentų neperduoda arba perduoda ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2896 eurų baudą.

21Kaip jau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB „Nordlita“ ( - ) G. P. paskirta 200 Eur piniginė bauda už Šiaulių apygardos teismo 2014 m. liepos 18 d. nutarties jam nustatytų įpareigojimų nevykdymą, nutartis įsiteisėjusi. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 30 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl įpareigojimo perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis taip pat visus dokumentus. Tačiau dalis dokumentų yra iki šiol neperduoti. Atsižvelgiant į tai, kad teismo vertinimu, dalis įmonės dokumentų yra galimai dėl tam tikrų priežasčių neišsaugoti, ar iš vis nevesti, baudos skyrimas nagrinėjamu atveju negarantuos, jog įmonės vadovas administratoriui neabejotinai pateiks įmonės dokumentus, todėl bankroto administratoriaus prašymas dėl bankrutavusios UAB „Nordlita“ buvusiam ( - ) G. P. skyrimo atmestinas.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Atsakovas atsiliepime į pareiškimą prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktais, teismas

Nutarė

25Bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto administratoriaus „Nemokumo sprendimai“ pareiškimą atsakovui G. P. dėl bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir baudos skyrimo bankrutavusios UAB „Nordlita“ ( - ) G. P. tenkinti iš dalies.

26Netenkinti bankroto administratoriaus prašymo skirti bankrutavusios UAB „Nordlita“ įmonės ( - ) G. P. 2 896,00 Eur baudą.

27Pripažinti bankrutavusios UAB „Nordlita“ (įmonės kodas 144908472) bankrotą tyčiniu.

28Pavesti bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto administratoriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo.

29Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos jos kopiją išsiųsti Šiaulių apygardos prokuratūrai, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

30Šios nutarties kopijas išsiųsti G. P. ir bankroto administratoriui.

31Įpareigoti bankroto administratorių apie šios nutarties priėmimą informuoti visus įmonės kreditorius.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėjas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau–UAB)... 3. Pareiškėjas nurodo, kad 2014-07-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB... 4. Atsakovas G. P. su pateiktu pareiškimu nesutinka, prašo pareiškimą dėl... 5. Pareiškimas tenkintinas iš dalies... 6. Dėl bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 7. Tyčinio bankroto požymiai apibrėžti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 8. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, įrodinėdamas bankrutavusios... 9. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo (toliau–ABĮ) 37 straipsnio 8... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 11. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita... 12. Lietuvos apeliacinio teismo nurodyta, kad netinkamo buhalterinės apskaitos... 13. Iš bylos ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti,... 14. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 15. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius pateikė teismui 2014-11-06... 16. Atsakovas G. P. teigia, kad įmonės veiklos dokumentai buvo saugomi... 17. Pažymėtina, jog neturėdamas bankrutavusios bendrovės turto ir visų... 18. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad įmonės bankrotas... 19. Dėl baudos buvusiam įmonės vadovui skyrimo... 20. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. numatyta,... 21. Kaip jau minėta, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 3 d. nutartimi UAB... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto... 25. Bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto administratoriaus „Nemokumo... 26. Netenkinti bankroto administratoriaus prašymo skirti bankrutavusios UAB... 27. Pripažinti bankrutavusios UAB „Nordlita“ (įmonės kodas 144908472)... 28. Pavesti bankrutavusios UAB „Nordlita“ bankroto administratoriui ne vėliau... 29. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 30. Šios nutarties kopijas išsiųsti G. P. ir bankroto administratoriui.... 31. Įpareigoti bankroto administratorių apie šios nutarties priėmimą... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...