Byla e2VP-6889-1064/2019
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje S. R. (skolininkas), R. R. (skolininko sutuoktinė), antstolė Brigita Palavinskienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Fomičiova rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kazand“ prašymą dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje S. R. (skolininkas), R. R. (skolininko sutuoktinė), antstolė Brigita Palavinskienė.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti, kad skolininkui S. R. iš bendrosios jungtinės su jo sutuoktine R. R. nuosavybės, priklauso ½ dalis šio turto – negyvenamoji patalpa (garažas/boksas), unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), Vilnius; butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius; transporto priemonė VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) 51/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Ignalina; pajamos, gaunamos iš darbinės veiklos, intelektinės veiklos, dividendų, pensijų, pašalpų ir kitokių išmokų išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

42019 m. sausio 23 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Suinteresuotiems asmenims išaiškinta jų teisė per 14 dienų nuo nutarties įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į pareiškimą. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

konstatuoja:

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) III knygos VII skyriaus nuostatas, reglamentuojančias sutuoktinių civilinę atsakomybę pagal turtines prievoles, yra galimos įvairios modifikacijos sutuoktinių civilinės atsakomybės pagal turtines prievoles klausimais. Priklausomai nuo prievolės atsiradimo pagrindo prievolės gali būti vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnis), iš asmeninio sutuoktinio turto, o jo nepakankant iš bendro turto sutuoktinio dalies (CK 3.112 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006).

6Pagal CPK 666 straipsnio 1 dalį, išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendroje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo tvarką reglamentuoja CPK 667 straipsnis. Iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta dalis bendrojoje nuosavybėje (CK 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis, 490 straipsnio 3 dalis). Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per 20 dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/18/01435 medžiagos nustatyta, kad antstolė Brigita Palavinskienė vykdo Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro 2018 m. balandžio 12 d. vykdomąjį įrašą Nr. TPV-2974 dėl 89 611,56 Eur skolos ir 6 procentų metinių procesinių palūkanų išieškojimo iš skolininko S. R. ieškotojos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Kazand“ naudai.

8Patikrinusi viešųjų registrų duomenis, antstolė nustatė, kad skolininkas S. R. 1991 m. balandžio 18 d. sudarė santuoką su R. R.. Vedybų sutarčių registre nėra duomenų apie S. R. ir R. R. sudarytas vedybų sutartis.

92018 m. balandžio 17 d. turto arešto aktu antstolė areštavo skolininkui ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą:

10skolininko vardu registruotą transporto priemonę VW Passat, valstybinis Nr. ( - )

11½ dalį negyvenamosios patalpos (garažo bokso), unikalus Nr. ( - ), esančios adresu ( - ), Vilniuje;

12½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje;

1351/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Ignalinoje.

142018 m. lapkričio 7 d. patikslintu turto arešto aktu ir patvarkymu dėl išmokėtų lėšų arešto Nr. 0171/18/01435 (Ž) antstolė areštavo dalį skolininko sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų, gaunamų iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

15Vadovaudamasi CPK 667 straipsniu, 2018 m. lapkričio 7 d. patvarkymu dėl sutikimo atidalinti turtą Nr. 0171/18/01435/INF antstolė pasiūlė skolininkui ir jo sutuoktinei pateikti sutikimą dėl santuokoje įgyto turto padalijimo bendru bendraturčių susitarimu, notarine tvarka. Per nustatytą terminą skolininkas ir jo sutuoktinė sutikimo antstolei nepateikė, todėl antstolė, vadovaudamasi CPK 667 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. sausio 11 d. patvarkymu Nr. 0171/18/01435/STD pasiūlė išieškotojai per 2 mėnesius nuo patvarkymo gavimo kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininkui priklausančios turto dalies nustatymo.

16Byloje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys nėra sudarę vedybų sutarties, kuria būtų pakeistas įstatymo nustatytas turto teisinis režimas (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, sutuoktinių turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą. CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad santuokiniu turtu (turtu, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė) laikoma: 1) turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; 2) pajamos ir vaisiai, gauti iš sutuoktinio asmenine nuosavybe esančio turto; 3) pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos, išskyrus lėšas, būtinas sutuoktinio profesinei veiklai; 4) įmonė ir iš jos veiklos arba kitokio verslo gaunamos pajamos, jeigu verslu abu sutuoktiniai pradėjo verstis po santuokos sudarymo. Jeigu iki santuokos sudarymo įmonė nuosavybės teise priklausė vienam sutuoktiniui, tai bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė po santuokos sudarymo yra iš įmonės veiklos ar kitokio verslo gautos pajamos ir įmonės (verslo) vertės padidėjimas; 5) pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prezumpcija, jog sutuoktinių dalys bendrame turte yra lygios. Pagal CK 3.123 straipsnį turtas padalijamas lygiomis dalimis, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas leidžia nukrypti nuo lygių dalių principo. Nagrinėjamu atveju aplinkybių, sudarančių pagrindą nukrypti nuo lygių dalių principo, byloje nenustatyta (CPK 185 straipsnis).

17Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, išieškotojos BUAB ,,Kazand“ pareiškimas tenkinamas, nustatant, kad skolininkui S. R. iš bendrosios jungtinės su jo sutuoktine R. R. nuosavybės, priklauso ½ dalis šio turto: negyvenamoji patalpa (garažas/boksas), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius; butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius; transporto priemonė VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) 51/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Ignalina.

18Spręsdamas klausimą dėl dalies nustatymo R. R. pajamoms, gaunamoms iš darbinės veiklos, intelektinės veiklos, dividendų, pensijų, pašalpų ir kitokių išmokų išskyrus tikslinės paskirties išmokas, teismas pažymi, kad CPK 667 straipsnio 1, 2 dalių nuostatų įgyvendinimo būtina sąlyga – bendrojo turto, į kurį siekiama nukreipti išieškojimą, areštas. Būtent tokią šių normų taikymo sąlygą nurodė ir kasacinis teismas, konstatuodamas, kad išieškojimas į skolininko dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje gali būti nukreiptas tik tada, kai tiksliai nustatoma jam priklausanti dalis (apibrėžiama sutuoktinio asmeninio turto apimtis ir jo vertė) arba padalijamas santuokoje įgytas turtas (CPK 667 straipsnis, CK 3.116 straipsnis). Viena iš šios teisės normos taikymo sąlygų – antstolio atliktas areštas, kuris teismui suteikia duomenis apie bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę (konkretų ją sudarantį turtą, jo apimtį ir vertę) bei sudaro pagrindą nustatyti (individualizuoti) skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Tik įvykdžius šią sąlygą, t. y. areštavus bendrą turtą, ir esant CPK 667 straipsnio 2 dalyje nustatytoms aplinkybėms, antstolis išieškotojui pasiūlo kreiptis į teismą dėl skolininko dalies jungtinėje nuosavybėje nustatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12-701/2015).

19Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. lapkričio 7 d. patikslintu turto arešto aktu ir patvarkymu dėl išmokėtų lėšų arešto Nr. 0171/18/01435 (Ž) antstolė areštavo dalį skolininko sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų, gaunamų iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“, teismas nustato, kad skolininkui S. R. iš bendrosios jungtinės su jo sutuoktine R. R. nuosavybės, priklauso ½ dalis R. R. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ gaunamo darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų.

20Pažymėtina, kad, vykdymo procese paaiškėjus, jog skolininkui tenkančios turto dalies vertė yra nepakankama jo įsipareigojimams įvykdyti, suinteresuotas asmuo turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo kitame, nei aptartas, turte.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 667 straipsniais,

Nutarė

22pareiškimą tenkinti.

23Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) S. R., asmens kodas ( - ) iš bendrosios jungtinės su jo sutuoktine R. R., asmens kodas ( - ) nuosavybės, priklauso ½ dalis šio turto: negyvenamoji patalpa (garažas/boksas), unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius; butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Vilnius; transporto priemonė VW Passat, valstybinis Nr. ( - ) 51/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), Ignalina; R. R. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ gaunamas darbo užmokestis ir jam prilygintos išmokos.

24Nutartis per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Fomičiova rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. pareiškėja prašo nustatyti, kad skolininkui S. R. iš bendrosios jungtinės... 4. 2019 m. sausio 23 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti teismo posėdyje... 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) III knygos VII... 6. Pagal CPK 666 straipsnio 1 dalį, išieškojimas iš fizinių asmenų... 7. Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/18/01435 medžiagos nustatyta, kad antstolė... 8. Patikrinusi viešųjų registrų duomenis, antstolė nustatė, kad skolininkas... 9. 2018 m. balandžio 17 d. turto arešto aktu antstolė areštavo skolininkui ir... 10. skolininko vardu registruotą transporto priemonę VW Passat, valstybinis Nr. (... 11. ½ dalį negyvenamosios patalpos (garažo bokso), unikalus Nr. ( - ), esančios... 12. ½ dalį buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), Vilniuje;... 13. 51/100 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ),... 14. 2018 m. lapkričio 7 d. patikslintu turto arešto aktu ir patvarkymu dėl... 15. Vadovaudamasi CPK 667 straipsniu, 2018 m. lapkričio 7 d. patvarkymu dėl... 16. Byloje nustatyta, kad suinteresuoti asmenys nėra sudarę vedybų sutarties,... 17. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, išieškotojos BUAB ,,Kazand“... 18. Spręsdamas klausimą dėl dalies nustatymo R. R. pajamoms, gaunamoms iš... 19. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. lapkričio 7 d. patikslintu turto arešto... 20. Pažymėtina, kad, vykdymo procese paaiškėjus, jog skolininkui tenkančios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292,... 22. pareiškimą tenkinti.... 23. Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) S. R., asmens kodas ( - )... 24. Nutartis per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jos patvirtintos kopijos...