Byla eB2-2565-413/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei Artūro Venciaus IĮ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei Artūro Venciaus IĮ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV Marijampolės skyrius) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti Artūro Venciaus IĮ bankroto bylą. Ieškovas nurodė, kad atsakovės skola fondo biudžetui siekia 5032,57 Eur, apdraustų asmenų įmonėje nėra. VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis, įmonės ir savininko vardu nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Nustačius, kad įmonė neturi turto ir pajamų, neatsiskaito su kreditoriais, ieškovo nuomone, yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei Artūro Venciaus IĮ keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

6Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

7Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė Artūro Venciaus IĮ Juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2007 m. birželio 27 d. Atsakovei siųsti teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti, iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie firmos finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovo pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

9Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

10Juridinių asmenų registrui atsakovė Artūro Venciaus IĮ finansinės atskaitomybės dokumentų nėra teikusi. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis tokio asmens tarp mokesčių mokėtojų, turinčių deklaruotų mokesčių mokestinę nepriemoką, nėra. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė yra skolinga 5032,57 Eur, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė ir įmonės savininkas savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės ir jos savininko vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad teisme nagrinėjamų bylų, kuriose šalimi būtų atsakovė, nėra. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė Artūro Venciaus IĮ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei, veiklos nevykdo, įmonėje dirbančių asmenų nėra. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia Artūro Venciaus IĮ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nagrinėjamu atveju nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

11Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas Nerijus Strikulys, kuris ir skirtinas Artūro Venciaus IĮ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

12Pagal Individualių įmonių įstatymo (toliau – ir IĮĮ) 2 straipsnio 1 dalį, individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Individuali įmonė turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise (CK 2.48 str. 1 d.), todėl, kaip savarankiškas civilinių teisinių santykių subjektas, už savo prievoles atsako jai nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (IĮĮ 8 str.; CK 2.50 str. 1 d.). Individualios įmonės (neribotos civilinės atsakomybės privataus juridinio asmens) steigėjas yra vienas fizinis asmuo ir nuo įmonės įregistravimo jis laikomas individualios įmonės savininku (IĮĮ 3 str., 6 str. 1 d.); individualioje įmonėje yra vienas savininkas; jo teises ir pareigas nustato Civilinis kodeksas, Individualių įmonių įstatymas bei kiti įstatymai ir individualios įmonės nuostatai (IĮĮ 6 str. 1, 4 d.). Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens (įskaitant ir individualios įmonės) įmonės turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (savininkas). Taigi nurodytų teisės normų sisteminė analizė, teismui suponuoja išvadą, kad nors individuali įmonė ir jos savininkas yra atskiri civilinių teisinių santykių subjektai, galintys savarankiškai prisiimti prievoles ir už jas atsakyti, tačiau individualiai įmonei neturint pakankamai turto atsiskaityti už savo skolas, už jas turi atsiskaityti savininkas savo asmeniniu turtu. Būtent individualios įmonės teisinė padėtis ir lemia jos civilinės atsakomybės ypatumus, t. y. tuo atveju, kai tokia įmonė neturi pakankamai turto atsiskaityti pagal prisiimtas turtines prievoles, jos savininkui atsiranda subsidiari prievolė atsakyti už įmonės skolas (CK 2.50 str. 4 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2617/2013). Nesant pakankamai įmonės turto, bankroto procese gali būti realizuotas visas įmonės savininko turtas (išskyrus tą, į kurį pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 668 straipsnį negali būti nukreipiamas išieškojimas) ir savininko kreditoriai prarastų bet kokią galimybę nukreipti išieškojimą į šį turtą.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 11 punkte išaiškinta teismams, kad ,, ...tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, teismo paskirtam bankrutuojančios įmonės administratoriui turtas natūra nėra perduodamas. Įmonės savininkas ( savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe. Teismas turi imtis priemonių, kad šis turtas būtų išsaugotas iki bylos išnagrinėjimo ir prireikus būtų galima į jį nukreipti išieškojimą, išskyrus tą jo dalį, į kurią išieškojimas negali būti nukreiptas pagal CPK priedėlį Nr. 2 ”. Bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakovu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004. Teismų praktika. 2004, 22).

14Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad Artūras Vencius yra Artūro Venciaus IĮ savininkas, todėl jo turtas nėra atsietas nuo įmonės turto. Esant tokiai teisinei situacijai, laikytina, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos minėto asmens teisėms bei pareigoms, todėl remiantis suformuota teismų praktika Artūras Vencius įtrauktinas į šią bylą bendraatsakovu (CPK 43 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

16iškelti Artūro Venciaus IĮ (juridinio asmens kodas 300892680, Marijampolės sav. Marijampolės m. Mokolų g. 75-44) bankroto bylą.

17Bankrutuojančios Artūro Venciaus IĮ administratoriumi paskirti Nerijų Strikulį (sąrašo Nr. B-FA470, adresas I. Kanto g. 23, 44296 Kaunas, tel. 8 656 14500, el. p. nerijus@strikulys.lt).

18Įtraukti į bylos nagrinėjimą bendraatsakovu įmonės savininką Artūrą Vencių (a. k. 38606221100, deklaruota gyv. vieta Marijampolės sav. Marijampolės m. Mokolų g. 75-44).

19Areštuoti Artūro Venciaus IĮ (juridinio asmens kodas 300892680) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad Artūro Venciaus IĮ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nustatyti, kad Artūro Venciaus IĮ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

22Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registrui, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovams, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams el. paštu antstoliai@antstoliai.lt.

23Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

24Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei Artūro Venciaus IĮ keltina bankroto byla... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 6. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 7. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovė Artūro Venciaus IĮ... 8. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 9. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 10. Juridinių asmenų registrui atsakovė Artūro Venciaus IĮ finansinės... 11. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 12. Pagal Individualių įmonių įstatymo (toliau – ir IĮĮ) 2 straipsnio 1... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2001 m. gruodžio 21 d.... 14. Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad Artūras Vencius yra... 15. Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,... 16. iškelti Artūro Venciaus IĮ (juridinio asmens kodas 300892680, Marijampolės... 17. Bankrutuojančios Artūro Venciaus IĮ administratoriumi paskirti Nerijų... 18. Įtraukti į bylos nagrinėjimą bendraatsakovu įmonės savininką Artūrą... 19. Areštuoti Artūro Venciaus IĮ (juridinio asmens kodas 300892680)... 20. Nustatyti, kad Artūro Venciaus IĮ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo... 21. Nustatyti, kad Artūro Venciaus IĮ valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 22. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 23. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 24. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...