Byla 2-1444/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Bobkatas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei ,,Forsažas“ iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius (Bylos Nr. B2-5921-553/2009), dalyvaujant trečiajam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau-VSDFV) Vilniaus skyriui, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Bobkatas“ kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą UAB „Forsažas“, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Versluva“.

3Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, VSDFV Vilniaus skyrius sutiko su ieškovo reikalavimu UAB ,,Forsažas“ iškelti bankroto bylą, tačiau bankroto administratoriumi prašė skirti UAB ,,Valnetas“.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Forsažas“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Nurodė, kad duomenų, kad kuri nors iš siūlomų administratoriaus kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Tačiau teismas, įvertinęs minėtų pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendė, jog UAB „Forsažas“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Valnetas“, kurią prašo paskirti didesnį finansinį reikalavimą turintis kreditorius. Teismas pažymėjo, kad kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapio esančios informacijos, UAB „Valnetas“ turi didesnę darbo patirtį administruojant bankrutuojančias įmones (UAB „Valnetas“ vykdo bankroto procedūras 52 įmonių, baigtos- 23, UAB ,,Versluva“– 40 įmonėse, baigta 13 bankroto procedūra). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad administratoriumi skiriant UAB „Valnetas“, bus operatyviai organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei atliekamos kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos.

5Atskiruoju skundu UAB ,,Bobkatas“ prašo šią teismo nutartį pakeisti toje dalyje, kuria UAB ,,Forsažas“ administratoriumi paskirta UAB „Valnetas“ - administratoriumi paskirti UAB ,,Versluva“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, teismas turi įvertinti ieškovų pateiktos administratoriaus kandidatūros tinkamumą ir tik tuo atveju, jei ši kandidatūra neatitinka ĮBĮ reikalavimų, ją motyvuotai atmesti ir svarstyti kitą siūlomą kandidatūrą (2009 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-319/2009). Tačiau teismas tik konstatavo, kad tinkamos abi kandidatūros.
  2. Kai abu administratoriai atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, svarbią reikšmę turi administratorių kandidatūrų patirties bei kvalifikacijos kriterijai, taip pat vertintinas jų darbo krūvis (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2008). Teismas vertino tik pagal vieną kriterijų – darbo patirtį, tačiau nevertino darbo krūvio kriterijaus, kuris sąlygoja galimybę operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus.
  3. Teismo paskirta administratoriaus bendrovės buveinė yra Kaune, todėl manytina, kad toks administratorius mažiau pajėgus racionaliau bei mažesniais kaštais vykdyti UAB ,,Forsažas“ bankroto procedūrą.
  4. Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje nutartyje pasisakė, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo vertintina ir pačios bankrutuojančios įmonės nuomonė. Tačiau nors pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad UAB ,,Forsažas“ palaiko ieškovo siūlomą kandidatūrą, šios aplinkybės neanalizavo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB ,,Forsažas“ prašo atskirąjį skundą patenkinti.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto proceso eigoje administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas siūlytas administratoriaus kandidatūras.

9Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Forsažas“ administratoriais buvo siūlomos dvi bendrovės - UAB „Versluva“ ir UAB „Valnetas“. Apeliantas objektyvių aplinkybių apie kliūtis, kurios trukdytų teismo paskirtam administratoriui UAB „Valnetas“ tinkamai vykdyti bankroto procedūras vadovaujantis nešališkumo principu, nenurodė. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų šio atskirojo skundo nagrinėjimo metu matyti, kad UAB „Versluva“ dirba 2 darbuotojai, bendrovė vykdo 42 įmonių bankroto procedūras, yra užbaigusi 13 bankroto procedūrų. UAB „Versluva“ sutiko teikti bankroto administravimo paslaugas atsakovui (b. l. 21). Ji yra apsidraudusi bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (b. l. 22). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad UAB „Versluva“ atitinka teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos reikalavimus (b. l. 31). UAB ,,Valnetas“ šiuo metu vykdo 54 įmonių bankroto procedūras, yra baigęs 24 įmonių bankroto procedūras. Įmonėje dirba 5 darbuotojai, įmonė taip pat yra apsidraudusi (b. l. 45). Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ir šio administratoriaus atžvilgiu nurodė, kad UAB „Valnetas“ atitinka teisės aktų reikalavimus (b. l. 50). Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas, pasisakęs tik dėl kandidatų patirties, neanalizavo jų krūvio. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad, kaip jau minėta, paskirtasis administratorius turi 5 darbuotojus fizinius asmenis, o apelianto siūlomas – 2. Todėl apelianto nurodomas argumentas, kad paskirtojo administratoriaus darbo krūvis – žymiai didesnis nėra visiškai tikslus ir negali būti pakankamu pagrindas skundžiamai nutarties daliai pakeisti.

10Apelianto įsitikinimu, UAB „Valnetas“ administravimo paslaugos bus brangesnės ir mažiau efektyvios, nes ši bendrovė reziduoja ne Vilniuje, t. y. ne toje vietovėje, kurioje nagrinėjama atsakovo bankroto byla. Teisėjų kolegija nesutinka, kad šis apelianto argumentas gali būti pakankamas pagrindas skundžiamai nutarties daliai pakeisti ir atkreipia dėmesį, kad du iš UAB ,,Valnetas“ darbuotojų (Vėjūnas Klimas ir Evaldas Kuprys) gyvena Vilniuje.

11Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pagrindų išvadai, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, nenustatyta. Teisėjų kolegija bylos medžiagos ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenų pagrindu negali teigti, jog UAB „Versluva“ būtų kuo nors pranašesnė už teismo paskirtą bankroto administratorių, jog būtų objektyvus pagrindas keisti jau paskirtą bankroto administratorių.

12Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apelianto (ieškovo) siūlytą administratorių, taip pat aplinkybė, jog atsakovas pritarė ne paskirtajam administratoriui, o kitai kandidatūrai, savaime nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė Lietuvos apeliacinio teismo formuojamos praktikos, nes šios aplinkybės nėra esminės vertinant bankroto administratoriaus kandidatūrą (kaip paminėjo pats apeliantas, cituodamas teismų praktiką, esminiai kriterijai yra kvalifikacija, patirtis ir darbo krūvis) ir į jas gali būti atsižvelgiant esant kitokiai, negu nagrinėjamu atveju, aplinkybių visumai. Tačiau tai neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių administratoriaus tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas ar jo nešališkumu UAB „Forsažas“ bankroto procese (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

13Apelianto atskirojo skundo motyvai neleidžia teigti, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai išspręstas atsakovo administratoriaus skyrimo klausimas, todėl ši nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai