Byla I-3591-473/2019
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) pripažinti nepagrįstu valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir Centras) 2019 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. SP-13 (toliau – ir Sprendimas) ir palikti pareiškėjo atestato galiojimą sustabdytą pagal 2018 m. liepos 23 d. Centro sprendimą Nr. SP-80 iki bus pateikti Statybos įstatyme nurodyti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai; 2) pripažinti nepagrįstu 2019 m. balandžio 8 d. Skundų dėl sprendimų dėl kvalifikacijos atestatų ir (ar) teisės pripažinimo dokumentų išdavimo ar neišdavimo arba galiojimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo teisėtumo nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) sprendimą Nr. (14)-D8-1408 ir palikti pareiškėjo atestato galiojimą sustabdytą pagal 2018 m. liepos 23 d. Centro sprendimą Nr. SP-80 iki bus pateikti Statybos įstatyme nurodyti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai (b. l. 1–9).

5Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. liepos 23 d. Centro sprendimu Nr. SP-80 (toliau – ir 2018 m. liepos 23 d. sprendimas) buvo sustabdytas kvalifikacijos atestato Nr. 29812 (toliau – ir Atestatas) galiojimas, nes nebuvo pateikti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai kaip tai nustatyta Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 dalies 2 punkte. Pareiškėjas skunde pažymėjo, jog 2018 m. liepos 23 d. sprendimas jam įteiktas nebuvo. Skundžiamu Sprendimu Atestato galiojimas buvo panaikintas nuo 2019 m. sausio 24 d.

6Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, su skundu kreipėsi Komisiją, kuri Centro Sprendimą pripažino pagrįstu. Pareiškėjo teigimu, priimti sprendimai yra nemotyvuoti, peržengia Statybos įstatymo nustatytas diskrecijos ribas, pažeidžia proporcingumo principą, o patį pažeidimą laikė formalaus pobūdžio. Priimant Sprendimą nebuvo atsižvelgta į Statybos įstatymo pažeidimo pobūdį, pasekmes ir aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas.

7Pareiškėjo įsitikinimu, kvalifikacijos tobulinimo dokumentų nepateikimas laiku, palyginti su kitais Statybos įstatymo 12 straipsnio 14 ir 15 dalyse nustatytais pagrindais, yra tik formalaus pobūdžio Statybos įstatymo pažeidimas. Vadovaujantis proporcingumo principu, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio prasme, pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti. Pareiškėjas cituoja Statybos įstatymo nuostatas ir teigė, kad reikalavimu pateikti kvalifikacijos tobulinimą liudijančius dokumentus yra siekiama skatinti kelti kvalifikaciją, o pats atestatas yra neriboto laiko. Dėl to nėra logiška išvada, jog dėl kvalifikacijos netobulinimo atestato galiojimas galėtų būti panaikintas. Pažymėjo, jog dėl laiku nepateiktų kvalifikacijos kėlimą įrodančių dokumentų yra pritaikoma sankcija – atestato galiojimas gali būti sustabdomas. Įvertinus tai, jog atestatas išduodamas neribotam laikui, tai yra proporcinga sankcija ir pakankama priemonė užtikrinti, jog suinteresuoti asmenys kels savo kvalifikaciją. Pastebėjo, jog kvalifikacijos tobulinimo kursai, organizuojami Centro įgaliotų institucijų, yra grindžiami asmenų savanoriško siekio tobulėti pagrindais, kursų pabaigoje nėra reikalaujama atlikti įgytų žinių patikrinimo testo. Todėl akivaizdu, jog šie kvalifikacijos tobulinimo kursai nesudaro būtinos ir esminės informacijos dalies reikalingos atestatui gauti, o tėra papildomas ir kvalifikacijai įgyti nebūtinas žinių pagilinimas. Prievolė pateikti kvalifikacijos tobulinimo dokumentus tėra valstybės reguliavimu nustatytas skatinimas kelti savo kvalifikaciją už kurios nevykdymą yra nustatyta proporcinga ir protinga sankcija – atestato galiojimo sustabdymas, ir šia priemone yra užkertamas kelias bet kokioms neigiamoms pasekmėms dėl nepatobulintos suinteresuoto asmens kvalifikacijos kilti.

8Skunde pareiškėjas nurodė, kad panaikinant Atestato galiojimą buvo neišlaikyta pusiausvyra tarp pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto tikslo, todėl buvo pažeistas proporcingumo principas. Pareiškėjo Atestato galiojimas jau buvo sustabdytas, jis neturėjo realių galimybių eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigų, todėl sprendė, kad savo veiksmais jau nebegalėjo sukelti jokių neigiamų pasekmių statybų srityje dėl laiku nepatobulintos savo kvalifikacijos. Nors Statybos įstatymo pakeitimu siekta mažinti administracinę naštą verslui, tačiau Centro Sprendimu administracinė našta pareiškėjo atveju tik padidėjo: nors asmuo turi reikiamas žinias kvalifikacijai įgyti, jei tik laiku nesudalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose (kurių metu dalyvių dalyvavimas nėra registruojamas, o pabaigoje net nereikia atlikti įgytų žinių įvertinimo testo, taigi, formaliai užtenka tik į juos užsiregistruoti, bet galima nė karto nepasirodyti), tačiau egzaminą teks laikyti iš naujo. Centras teisės aktus taikydamas pažodžiui ir mechaniškai sukėlė neigiamų padarinių pareiškėjui. Atestatas buvo gautas dar 2012 m., kas liudija tam tikrą patirtį ir įdirbį statybos darbų sferoje, tuo tarpu panaikinus šio Atestato galiojimą naujai gautasis būtų daug vėlesne, 2020 m. data, taigi jame turima patirtis neatsispindės.

9Atestato galiojimas yra panaikintas dėl formalaus pažeidimo, tačiau gauti naują atestatą, kuriuo suteikiama teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, pareiškėjas galės tik po metų, t. y. prašymas dėl naujo kvalifikacijos atestato išdavimo gali būti teikiamas Centrui ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sprendimo panaikinti kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą priėmimo dienos.

10Pareiškėjo teigimu, Sprendimas yra nemotyvuotas, nėra aišku kaip pasireiškė Statybos įstatymo pažeidimas. Centras turėjo motyvuoti, dėl kokių aplinkybių, ar dėl kokių pažeidimo pasekmių pareiškėjo Atestato galiojimas yra panaikinamas.

11Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė teismo pareiškėjo skundo netenkinti (b. l. 20–27).

12Atsiliepime nurodė, kad 2012 m. liepos 5 d. pareiškėjui pirmą kartą buvo išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 29812, kuris vėliau (nuo 2013 m. liepos 2 d.) buvo papildytas. Iki 2017 m. rugsėjo 5 d. pareiškėjas turėjo pateikti Centrui duomenis apie kvalifikacijos tobulinimą, nes to reikalavo Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalis.

132018 m. sausio 17 d. Centras el. paštu ( - ) išsiuntė pareiškėjui įspėjimą (priminimą) dėl dokumentų pateikimo. 2018 m. sausio 17 d. Centro darbuotoja el. paštu gavo automatinį patvirtinimą (iš pareiškėjo el. pašto adreso), kad Centro žinutė buvo perskaityta 2018 m. sausio 17 d. 13.13 val. Įspėjimo tekste buvo nurodyta, jog privaloma vykdyti Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytą imperatyvią pareigą pateikti Centrui kvalifikacijos tobulinimo dokumentus, tačiau pareiškėjas neįvykdė Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytos pareigos, per 2 mėnesius nepateikė Centrui duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą.

142018 m. liepos 20 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų Išvadoje Nr. SP-80 nurodyta, jog vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ (toliau – ir Reglamentas) 74 punktu, atestavimo ekspertai siūlo Centro direktoriui sustabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimą 6-iems mėnesiams, tame tarpe, pareiškėjui.

152018 m. liepos 23 d. Centro direktoriaus sprendimu Nr. SP-80 pareiškėjui buvo sustabdytas Atestato galiojimas 6-iems mėnesiams. Šio sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo pareiškėjas neginčijo, tuo pripažindamas padarytą pažeidimą. Per 6-rių mėnesių Atestato galiojimo sustabdymo laikotarpį pareiškėjas nepateikė Centrui duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą, todėl 2019 m. sausio 23 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų (toliau – ir Atestavimo ekspertai) Išvada Nr. SP-13 Centro direktoriui buvo pasiūlyta panaikinti kvalifikacijos atestatų galiojimą, tame tarpe, pareiškėjui. Sprendimu nuspręsta panaikinti pareiškėjui išduoto sustabdyto Atestato galiojimą, nes pareiškėjas per 6-rių mėnesių terminą nepateikė duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą per 5-rius metus po kvalifikacijos atestato išdavimo.

16Atsakovo teigimu, Statybos įstatymo nuostatoje nustatytas imperatyvus reikalavimas ne rečiau kaip kas 5 metai tobulinti kvalifikaciją, o tai patvirtinančius dokumentus pateikti atestavimą atliekančiai organizacijai, šios organizacijos nustatyta tvarka. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, jog jo padarytas pažeidimas laikytinas formaliu, nes Statybos įstatymo nuostatos imperatyviai nustato kvalifikacijos tobulinimą ir dokumentų pateikimą.

17Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neneigia, kad pažeidė Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies reikalavimus – netobulino kvalifikacijos, nepateikė Centrui kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų, pažeidimo neištaisė nei per du mėnesius nuo 2018 m. sausio 17 d. išsiųsto priminimo, nei per šešis mėnesius nuo Atestato galiojimo sustabdymo.

18Pažymėjo, kad pareiškėjas skunde teismui nenurodė nei vieno argumento, kodėl Komisijos priimtas sprendimas yra neteisėtas bei nepagrįstas, nors tai privalėjo nurodyti. Dėl pareiškėjo argumento, jog buvo pritaikytos perteklinės poveikio priemonės pažymėjo, kad poveikio priemonės nėra perteklinės, nes pareiškėjas po metų galės kreiptis dėl naujo atestato išdavimo. Kvalifikacijos tobulinimą pareiškėjas suvokia, kaip antraeilį dalyką, o Statybos įstatymo reikalavimą tobulinti kvalifikaciją supranta, kaip tik formalų reikalavimą, už kurio nevykdymą Centras neturi teisės panaikinti Atestato galiojimo. Tokį pareiškėjo įsivaizdavimą ir Statybos įstatymo nuostatų, susijusių su reikalavimu tobulinti kvalifikaciją, interpretavimą laikė ydingu ir klaidingu, nes Įstatymo leidėjas nuosekliai, imperatyviai buvo ir yra nustatęs reikalavimą tobulinti kvalifikaciją. Imperatyvus Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies reikalavimas nesuteikia pareiškėjui teisės rinktis, ar tobulinti kvalifikaciją ar jos netobulinti. Kvalifikacijos netobulinimas Statybos įstatymu laikomas šio įstatymo pažeidimu, už kurį baudžiama: pirma, atestato galiojimo sustabdymu 6 mėnesių terminui (kad asmuo padarytų išvadas bei per 6 mėnesius išklausytų atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus, pateiktų atitinkamus duomenis Centrui), antra, atestato galiojimo panaikinimu (jei asmuo vis tiek neįvykdo Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalies imperatyvo).

19Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad Sprendimas yra nemotyvuotas, pažymėdamas, jog Sprendime aiškiai nurodyta, jog Atestatas naikinamas, nes pareiškėjas per 6 mėnesių Atestato galiojimo sustabdymo laikotarpį nepateikė Centrui duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą. Sprendė, jog reikšminga aplinkybė – pareiškėjo neveikimas (kvalifikacijos tobulinimo duomenų nepateikimas per Atestato galiojimo sustabdymo 6 mėn. laikotarpį, o šios aplinkybės pareiškėjas neneigia), todėl rengiant Sprendimą nebuvo poreikio plėstis bei nurodyti kokias nors kitas aplinkybes, kurios būtų šalutinės ir perteklinės. Sprendime nurodyta už kokį pažeidimą Centras priėmė Sprendimą panaikinti Atestato galiojimą; nurodytas Sprendimo teisinis pagrindas – Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 4 punktas (kuris Sprendime yra pacituotas) bei Reglamento 118.2 papunktis (kuris Sprendime taip pat pacituotas); taip pat nurodyta, jog Centro direktorius rėmėsi Atestavimo ekspertų 2019 m. sausio 23 d. posėdžio Išvada Nr. SP-13; aiškiai nurodyta jo apskundimo tvarka.

202019 m. birželio 18 d. teisme gautas pareiškėjos papildomas paaiškinimas, kuriame pareiškėjas detalizuoja savo kvalifikaciją, nurodė, kad jam buvo išduoti du panašūs atestatai, tačiau vienas yra panaikintas, o kitas galioja ir jo terminas pratęstas 5 metams, nors dokumentų apie kvalifikacijos kėlimą nebuvo pateikęs. Pareiškėjas paaiškinimuose nurodė, kad 2018 m. liepos 24 d. elektroniniu paštu buvo informuotas, jog jam išduoto Atestato galiojimas yra sustabdytas, tačiau pažymėjo, jog nebuvo nurodyta, jog po pusmečio nepateikus dokumentų, Atestato galiojimas iš karto bus panaikintas.

212019 m. birželio 25 d. buvo gauti atsakovo papildomi paaiškinimai, kuriuose nurodyta, kad pareiškėjas pripažįsta, jog kvalifikacijos tobulinimo dokumentų centrui nepateikė. Pasisakydamas dėl darbinės patirties Centras pažymėjo, jog Statybos įstatymo nuostatos jokių išlygų dėl didelės darbo patirties, kurį leistų netobulinti kvalifikacijos, nenustato. Pateiktus pareiškėjo papildomus rašytinius įrodymus – atestatus vertino kaip nesusijusius su Atestatu pažymėdamas, jog pateikti atestatai galimai susiję su kitu kvalifikacijos tobulinimo atestatu. Dėl pareiškėjo argumento, jog išduoti atestatai yra panašūs pažymėjo, jog tokios sąvokos Statybos įstatyme nėra nustatyta. Skirtingi atestatai suteikia teisę vykdyti skirtingas veiklas, nes projektavimas ir statybos darbų vykdymas nėra panašios veiklos.

22Teismas konstatuoja:

23Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 5 d. pareiškėjui pirmą kartą buvo išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 29812, kuris vėliau (nuo 2013 m. liepos 2 d.) buvo papildytas (b. l. 28).

242018 m. sausio 17 d. Centras el. paštu ( - ) išsiuntė pareiškėjui įspėjimą (priminimą) dėl dokumentų pateikimo. 2018 m. sausio 17 d. Centro darbuotoja el. paštu gavo automatinį patvirtinimą (iš pareiškėjo el. pašto adreso), kad Centro žinutė buvo perskaityta 2018 m. sausio 17 d. 13.13 val. (b. l. 33, 34).

252018 m. liepos 20 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų Išvadoje Nr. SP-80 atestavimo ekspertai siūlė Centro direktoriui sustabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimą 6-iems mėnesiams, tame tarpe, pareiškėjui (b. l. 35–40).

262018 m. liepos 23 d. Centro sprendimu Nr. SP-80 pareiškėjui buvo sustabdytas Atestato galiojimas 6-iems mėnesiams (b. l. 41–42, 43).

272019 m. sausio 23 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų Išvada Nr. SP-13 Centro direktoriui buvo pasiūlyta panaikinti kvalifikacijos atestatų galiojimą, tame tarpe, pareiškėjui (b. l. 45–46).

28Centro direktorius Sprendimu nusprendė panaikinti pareiškėjui išduoto sustabdyto Atestato galiojimą, nes pareiškėja per 6 mėnesių terminą nepateikė duomenų apie kvalifikacijos tobulinimą per penkerius metu po kvalifikacijos atestato išdavimo (b. l. 14).

29Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, 2019 m. vasario 25 d. su skundu kreipėsi į Komisiją, prašydamas panaikinti Sprendimą ir palikti pareiškėjo Atestato galiojimo sustabdymą iki bus pateikti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai (b. l. 47–53).

30Komisija, 2019 m. kovo 26 d. posėdžio metu išnagrinėjusi dokumentus, bendru sutarimu priėmė sprendimą pripažinti Centro Sprendimą pagrįstu (b. l. 62, 63–65).

31Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu ir Komisijos sprendimu, su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti skundžiamus sprendimus ir palikti Atestato galiojimo sustabdymą iki bus pateikti kvalifikacijos tobulinimo dokumentai.

32Byloje ginčas kilo, ar pagrįstai skundžiamais Centro ir Komisijos sprendimais buvo nuspręsta panaikinti pareiškėjui išduoto sustabdyto Atestato galiojimą.

33Pažymėtina, jog iš pareiškėjo skundo argumentų bei pateiktų papildomų rašytinių paaiškinimų matyti, jog pareiškėjas neneigia, kad dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimo, Centrui nepateikė. Pareiškėjas dokumentų patvirtinančių kvalifikacijos tobulinimo nepateikimą vertina formaliu pažeidimu ir teigia, kad Atestato galiojimo panaikinimas yra perteklinė poveikio priemonė. Taip pat pažymi, kad Sprendimas yra nemotyvuotas.

34Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2012 m. liepos 1 d.) 10 straipsnio 13 dalyje buvo nustatyta, kad Kvalifikacijos atestatas ir teisės pripažinimo dokumentas išduodami neribotam laikui. Asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti savo kvalifikaciją, kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal atitinkamas aukštųjų mokyklų, asociacijų ar sąjungų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Vyriausybės įgaliota institucija, taip pat išlaikyti teisinių žinių egzaminą pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą programą. To paties straipsnio 15 dalis nustatė, kad atestavimą atliekanti organizacija gali sustabdyti kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėnesiams šiais kai asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, netobulino savo kvalifikacijos pagal šio straipsnio 13 dalies reikalavimus (3 punktas), o 10 straipsnio 16 dalies 4 punktas nustatė, kad atestavimą atliekanti organizacija gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą kai kvalifikacijos atestato turėtojas, šio straipsnio 15 dalyje nurodytais pagrindais sustabdžius jo kvalifikacijos atestato galiojimą, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių kvalifikacijos atestato galiojimas buvo sustabdytas.

35Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.) 12 straipsnio 2 dalis nustatė, kad priėmus sprendimą išduoti kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, jis išduodamas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų (jeigu aplinkos ministras nenustato kito termino) nuo visų dokumentų kvalifikacijos atestatui ar teisės pripažinimo dokumentui gauti gavimo atestavimą atliekančioje organizacijoje dienos. Kvalifikacijos atestatas ir teisės pripažinimo dokumentas išduodami neterminuotam laikui. Asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija jos nustatyta tvarka. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atestavimą atliekančiai organizacijai šios organizacijos nustatyta tvarka.

36Iš esmės toks pats reguliavimas buvo nustatytas ir vėlesnėse Statybos įstatymo nuostatuose, reglamentuojančiose kvalifikacijos tobulinamasi ir tobulinimosi dokumentų pateikimą (redakcija įsigaliojusi nuo 2019 m. sausio 1 d.).

37Taigi, paminėtose Statybos įstatymo nuostatose aiškiai ir imperatyviai nustatyta, kad asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai, kad kvalifikacijos tobulinimo dokumentų nepateikimas laikytas formaliu pažeidimu, nepagrįsti. Pareiškėjas privalėjo laikydamasis Statybos įstatyme įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo ne rečiau kaip kas 5 metai tobulinti kvalifikaciją ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Centrui.

38Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad kvalifikacijos tobulinimosi dokumentus pareiškėjas Centrui turėjo pateikti iki 2017 m. rugsėjo 5 d. (Atestatas buvo išduotas 2012 m. liepos 5 d.), tačiau to neatliko, todėl Centras 2018 m. sausio 17 d. el. paštu išsiuntė pareiškėjui įspėjimą (priminimą) dėl dokumentų pateikimo (b. l. 33, 34). Pareiškėjas per du mėnesius Statybos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytos pareigos neatliko ir to neneigia. 2018 m. liepos 23 d. sprendimu buvo sustabdytas Atestato galiojimas. Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad 2018 m. liepos 23 d. sprendimo negavo, tačiau teismui pateiktuose papildomose paaiškinimuose nurodė, jog apie priimtą sprendimą buvo informuotas elektroniniu paštu (b. l. 104), tačiau nebuvo informuotas, kad po pusmečio nepateikus dokumentų Centras iš karto panaikins Atestato galiojimą. Pasisakant dėl šių argumentų pažymėtina, kad Statybos įstatymo 12 straipsnio 15 dalies 4 punkte nustatyta, kad atestavimą atliekanti organizacija kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimą panaikina šiais atvejais: kai jo turėtojas, šio straipsnio 14 dalyje nurodytais pagrindais sustabdžius jo kvalifikacijos atestato ar teisės pripažinimo dokumento galiojimą, per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, išskyrus šio straipsnio 14 dalies 3 punkte nurodytą atvejį, dėl kurių pastarojo galiojimas sustabdytas.

39Teismas konstatuoja, kad pareiškėjui 2018 m. sausio 17 d. gavus priminimą dėl dokumentų pateikimo; 2018 m. liepos 23 d. sprendimu sustabdžius Atestato galiojimą dėl dokumentų nepateikimo ir apie tai informavus pareiškėją, esant įtvirtintam aiškiam teisiniam reguliavimui dėl išduotų atestatų galiojimo panaikinimo, nepagrįsta teigti, kad pareiškėjas nesitikėjo Atestato galiojimo panaikinimo. Dar daugiau, pareiškėjui pareigą pateikti reikiamus dokumentus nustato Statybos įstatymas, todėl būnant savo veiklos profesionalu būtina žinoti ir laikytis imperatyvių Statybos įstatymo nuostatų. Pažymėtina, jog dokumentus pareiškėjas privalėjo pateikti iki 2017 m. rugsėjo 5 d., todėl Centras primindamas pareiškėjui jo pareigas, nustatytas Statybos įstatyme elgėsi, sustabdydamas Atestato galiojimą, o galiausiai panaikindamas Atestato galiojimą jokių teisės aktų nuostatų bei pareiškėjo minimo proporcingumo principo nuostatų nepažeidė. Atsakovas pagrįstai kvalifikacijos netobulinimą laikė Statybos įstatymo pažeidimu. Pažymėtina, jog atsakovas privalo vykdyti teisės aktų nuostatas, todėl pareiškėjo argumentai dėl proporcingumo principo pažeidimo ir perteklinės poveikio priemonės taikymo atmesti kaip nepagrįsti.

40Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad priimtas Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų, yra nemotyvuotas, todėl turi būti panaikintas.

41Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu (3 dalis). Aptartos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad viešojo administravimo subjekto individualaus administracinio sprendimo, priimamo išnagrinėjus asmens prašymą (skundą) turinys, jei atitinkami specialieji teisės aktai nenustato išimčių, turi atitikti VAĮ 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

42Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus, ne kartą yra konstatavęs, jog VAĮ 8 straipsnio nuostata, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, įpareigoja viešojo administravimo subjektus motyvuoti priimamus individualius administracinius sprendimus, t. y. pagrįsti nustatytais objektyviais duomenimis (faktais) ir konkrečiai nurodytomis atitinkamų teisės aktų normomis (LVAT 2007-02-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A17-174/2007, LVAT biuletenis Nr./1 (11), 2007; LVAT 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-990/2007, LVAT 2007-11-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A5-964/2007, LVAT biuletenis Nr./3 (13), 2007).

43Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį reguliavimą sprendžia, jog ginčo sprendimai yra pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), yra pakankamai motyvuoti, todėl pareiškėjo argumentai, kad buvo pažeistos VAĮ 8 straipsnio nuostatos, niekuo nepagrįsti. Centro Sprendime aiškiai nurodyta, kad Atestatas naikinamas, nes per 6 mėnesių Atestato galiojimo sustabdymo laikotarpį nebuvo pateikti duomenys apie kvalifikacijos tobulinimasi, nurodytas teisinis pagrindas bei apskundimo tvarka.

44Esant minėtam teisiniam reglamentavimui, teismas daro išvadą, kad skundžiami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų naikinti skunde nurodytais argumentais bei galiojančiu teisiniu reglamentavimu, o kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą panaikinti šioje byloje skundžiamus sprendimus, nenustatyta, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

45Atsakovas 2019 m. birželio 19 d. pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovas prašo teismo priteisti 420,54 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į pareiškėjo skundą parengimą. Prašymą grindžia pateiktu mokėjimo nurodymu (b. l. 140), atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu (b. l. 141), sąskaita-faktūra (b. l. 142).

46Pareiškėjas su atsakovo prašymu priteisti bylinėjimo išlaidas nesutiko nurodydamas, jog atsakovas – viešojo administravimo subjektas, turintis atskirą atestavimo padalinį, todėl galėjo nesinaudoti advokatų teikiamomis paslaugomis.

47Teismas pažymi, kad teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja proceso šalies statusas – viešojo administravimo subjektas, tačiau atstovavimo išlaidos gali būti atlyginamos šiam subjektui tik tais atvejais, kai atstovo dalyvavimas buvo būtinas siekiant tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus, ir tai spręsdamas teismas turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, atstovo pasitelkimas buvo būtinas. Administracinių bylų teisenos įstatymas neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės būti atstovaujamam advokato. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas, tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, 2018 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-534-575/2018). Bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų administracinių teisinių santykių (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-552-556/2018).

48Nagrinėjamu atveju Centras – yra viešojo administravimo subjektas, ginčas yra susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose jie atlieka viešąjį administravimą. Tačiau teismas pastebi, jog Centre nėra teisės skyriaus ir teisininkų, kurie galėjo parengti atsiliepimą į pareiškėjo skundą, todėl sprendžia, jog atsakovui gali būti priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

49Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 39 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie bylos nagrinėjimo išlaidų priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo teisinėms paslaugoms apmokėti (išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo konsultacijas, pagalbą rengiant bei paduodant procesinius dokumentus ir dalyvaujant nagrinėjant bylą teisme) bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, nesusijusios su teisinių paslaugų teikimu proceso šaliai (ABTĮ 39 straipsnio 1 dalies 3 punktas). ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje nurodoma, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

51Maksimalius teikiamų teisinių paslaugų įkainius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos). Nagrinėjamu atveju taikytinos teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusios Rekomendacijų nuostatos (2015 m. kovo 20 d.).

52Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje. 2018 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris, vadovaujantis oficialia Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiama informacija, buvo 970,30 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas – 2,5 t. y. už 2019 m. gegužės 27 d. atsiliepimo surašymą maksimaliai galima priteisti suma būtų 2 425,75 Eur (2,5x970,30). Teismui pateikti rašytiniai įrodymai tvirtina, kad už 2019 m. gegužės 27 d. atsiliepimo surašymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui atsakovas advokatų kontorai sumokėjo 420,54 Eur. Ši suma neviršija Rekomendacijose už ieškinio rengimą ar atsiliepimą į ieškinį numatytų maksimaliai galimų priteisti sumų dydžių, kurios yra 2 425,75 Eur tiek už ieškinio rengimą, tiek ir už atsiliepimą į ieškinį, todėl priteistina.

53Vadovaudamasis ABTĮ 84–87 straipsniais, 40 straipsniu, 88 straipsnio 1 bei 5 punktais, 132–134 straipsniais, teismas

Nutarė

54Pareiškėjo G. B. skundą atmesti.

55Priteisti valstybės įmonei „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ iš pareiškėjo G. B. ( a. k. ( - ) 420,54 (keturis šimtus dvidešimt eurų ir 54 euro centus) su bylos nagrinėjimu Vilniaus apygardos administraciniame teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

56Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas G. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 5. Skunde pareiškėjas nurodė, kad 2018 m. liepos 23 d. Centro sprendimu Nr.... 6. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, su skundu kreipėsi Komisiją, kuri... 7. Pareiškėjo įsitikinimu, kvalifikacijos tobulinimo dokumentų nepateikimas... 8. Skunde pareiškėjas nurodė, kad panaikinant Atestato galiojimą buvo... 9. Atestato galiojimas yra panaikintas dėl formalaus pažeidimo, tačiau gauti... 10. Pareiškėjo teigimu, Sprendimas yra nemotyvuotas, nėra aišku kaip... 11. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą su pareiškėjo skundu nesutiko... 12. Atsiliepime nurodė, kad 2012 m. liepos 5 d. pareiškėjui pirmą kartą buvo... 13. 2018 m. sausio 17 d. Centras el. paštu ( - ) išsiuntė pareiškėjui... 14. 2018 m. liepos 20 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų... 15. 2018 m. liepos 23 d. Centro direktoriaus sprendimu Nr. SP-80 pareiškėjui buvo... 16. Atsakovo teigimu, Statybos įstatymo nuostatoje nustatytas imperatyvus... 17. Atkreipė dėmesį, jog pareiškėjas neneigia, kad pažeidė Statybos... 18. Pažymėjo, kad pareiškėjas skunde teismui nenurodė nei vieno argumento,... 19. Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad Sprendimas yra nemotyvuotas,... 20. 2019 m. birželio 18 d. teisme gautas pareiškėjos papildomas paaiškinimas,... 21. 2019 m. birželio 25 d. buvo gauti atsakovo papildomi paaiškinimai, kuriuose... 22. Teismas konstatuoja:... 23. Byloje nustatyta, kad 2012 m. liepos 5 d. pareiškėjui pirmą kartą buvo... 24. 2018 m. sausio 17 d. Centras el. paštu ( - ) išsiuntė pareiškėjui... 25. 2018 m. liepos 20 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų... 26. 2018 m. liepos 23 d. Centro sprendimu Nr. SP-80 pareiškėjui buvo sustabdytas... 27. 2019 m. sausio 23 d. Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų... 28. Centro direktorius Sprendimu nusprendė panaikinti pareiškėjui išduoto... 29. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu, 2019 m. vasario 25 d. su skundu... 30. Komisija, 2019 m. kovo 26 d. posėdžio metu išnagrinėjusi dokumentus, bendru... 31. Pareiškėjas, nesutikdamas su Sprendimu ir Komisijos sprendimu, su skundu... 32. Byloje ginčas kilo, ar pagrįstai skundžiamais Centro ir Komisijos... 33. Pažymėtina, jog iš pareiškėjo skundo argumentų bei pateiktų papildomų... 34. Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2012 m. liepos 1 d.) 10 straipsnio... 35. Statybos įstatymo (redakcija galiojusi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.) 12... 36. Iš esmės toks pats reguliavimas buvo nustatytas ir vėlesnėse Statybos... 37. Taigi, paminėtose Statybos įstatymo nuostatose aiškiai ir imperatyviai... 38. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad kvalifikacijos... 39. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjui 2018 m. sausio 17 d. gavus priminimą... 40. Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad priimtas Sprendimas neatitinka... 41. Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje... 42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas vienodą... 43. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir išanalizavęs teisinį reguliavimą... 44. Esant minėtam teisiniam reglamentavimui, teismas daro 45. Atsakovas 2019 m. birželio 19 d. pateikė teismui prašymą dėl bylinėjimosi... 46. Pareiškėjas su atsakovo prašymu priteisti bylinėjimo išlaidas nesutiko... 47. Teismas pažymi, kad teisės į atstovavimo išlaidų atlyginimą neriboja... 48. Nagrinėjamu atveju Centras – yra viešojo administravimo subjektas, ginčas... 49. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 39 straipsnio 1... 50. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje... 51. Maksimalius teikiamų teisinių paslaugų įkainius reglamentuoja Lietuvos... 52. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio... 53. Vadovaudamasis ABTĮ 84–87 straipsniais, 40 straipsniu, 88 straipsnio 1 bei 5... 54. Pareiškėjo G. B. skundą atmesti.... 55. Priteisti valstybės įmonei „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“... 56. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...