Byla eAS-552-556/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo I. U. skundą atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija ir Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnija) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas I. U. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos Trakų seniūnijos 2015 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 2015-467-SPR-75, kuriuo nuspręsta panaikinti pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi administracinę bylą Nr. eI-50-208/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00409-2016-5) nutraukė.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Direkcija) kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš pareiškėjo I. U. bylinėjimosi išlaidas, t. y. 1 210 Eur už atskirojo skundo ir atsiliepimo parengimą bei atstovavimą pirmosios instancijos teisme.

8Pareiškėjas I. U. pateikė atsiliepimą į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydamas jį atmesti. Pareiškėjas nesutiko su prašoma suma ir nurodė, kad toks trečiojo suinteresuoto asmens prašymas yra nepagrįstas. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad šioje byloje, atsižvelgiant į Direkcijos finansinius resursus, advokato pasitelkimas nebuvo būtinas. Pareiškėjo procesinis elgesys buvo tinkamas, o ginčas kilto tik dėl atsakovo veiksmų panaikinus pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis. Taip pat pareiškėjas pažymėjo, kad šiuo metu yra bedarbis.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 12 d. nutartimi netenkino trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo iš pareiškėjo I. U..

11Teismas nustatė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Direkcijai teisines paslaugas teikė advokatas A. L. (teismui pateiktas išrašas iš 2014 m. lapkričio 5 d. sutarties dėl teisnių paslaugų teikimo Nr. 307-MG/2014).

12V. D. vidinius administravimo bei teisinio atstovavimo pajėgumus, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad pagal viešai pateikiamus duomenis Direkcijos internetinėje svetainėje šis viešojo administravimo subjektas (Direkcija) turi Administracijos skyrių, kuriame dirba teisininkė-paminklotvarkininkė I. P.. Teismo vertinimu, Direkcija savo prašyme atlyginti teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė argumentų apie tai, jog advokato pasitelkimas atstovauti Direkcijos interesams teisme buvo būtinas, t. y. kad jos vidiniai resursai buvo nepakankami tinkamai atstovauti Direkciją teisminio proceso metu. Vertindamas bylos pobūdį, teismas atsižvelgė į tai, kad byloje nebuvo keliama nauja teisinė problematika, galinti turėti itin reikšmingos įtakos Direkcijos administravimo funkcijų vykdymui arba viešajam interesui, byla nebuvo sudėtinga. Atsižvelgęs į kilusio ginčo esmę, viešojo administravimo subjekto vidinius resursus atstovauti Direkciją teisme, teismas konstatavo, kad Direkcija nepagrindė ir teismas nenustatė aplinkybės, jog advokato pasitelkimas atstovauti atsakovo interesus teisme šiuo atveju buvo būtinas, todėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymo netenkino.

13III.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti iš pareiškėjo I. U. 1 210 Eur bylos nagrinėjimo išlaidų.

15Direkcija teigia, jog ji pasinaudojo įstatyme numatyta teise ir bylą vedė per atstovą advokatą A. L., kuris parengė ir pateikė procesinius dokumentus, taip pat dalyvavo bylą nagrinėjant teisme. Dėl to Direkcija atstovui sumokėjo šalių sutartą atlygį už advokato paslaugas, kurios laikytinos trečiojo suinteresuoto asmens patirtomis bylos nagrinėjimo išlaidomis, o po palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo jo atžvilgiu trečiasis suinteresuotas asmuo įgijo teisę į bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo priteisimą.

16Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nevertino, kad Trakų rajono apylinkės teisme jau išnagrinėtoje kitoje civilinėje byloje Nr. e2-1033-2013/2013 sprendimu ieškovo I. U. ieškinys buvo atmestas. Minėtoje civilinėje byloje Direkciją visų instancijų teismuose atstovavo tas pats atsakovas, kuriam jau yra žinomas visos aplinkybės su pareiškėjo I. U. faktine gyvenamąja vieta ir jos deklaravimu.

17Direkcija pažymi, kad pareiškėjas jokių reikalavimų trečiajam suinteresuotam asmeniui nepareiškė. Direkcijos veikla yra susijusi su Trakų istorinio nacionalinio parko veikla, todėl jos darbuotojų, įskaitant ir teisininkės-paminklotvarkininkės I. P., atliekamos funkcijos bei turimo kvalifikacijos tiesiogiai susijusios su paminklosauga, o ne su atstovavimu teismuose. Bet kuriuo atveju darbuotojų atstovavime teisme, Direkcijos teigimu, pareikalautų papildomų išlaidų – būtų neišvengiamai organizuojamas jų kvalifikacijos kėlimas. Taip pat tai reiškia, kad Direkcijos resursai buvo nepakankami tinkamai atstovauti trečiąjį suinteresuotą asmenį proceso metu, todėl logiška, protinga ir sąžininga, kad Direkcija nutarė vesti bylą per atstovą.

18Pareiškėjas šioje byloje pareiškė aiškiai nepagrįstą skundą, o į bylą įtraukęs trečiąjį suinteresuota asmenį yra atsakingas (kaltas) už trečiojo suinteresuoto asmens patirtas bylos nagrinėjimo išlaidas. Tai reiškia, kad pareiškėjo procesinis elgesys buvo netinkamas, todėl konstatuotinas pagrindas tokių išlaidų priteisimui.

19Pareiškėjas I. U. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Pareiškėjas pažymi, kad Direkcijoje dirba teisininkė I. P., todėl nesudėtingose teisminiuose procesuose, kuriuose nėra reikalingos specifinės žinios, Direkciją gali atstovauti Direkcijos teisininkas ir advokato pasitelkimas nėra būtinas. Trečiasis suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad Direkcijoje dirbanti teisininkė neturi tinkamo išsilavinimo atstovauti Direkciją administracinėje byloje. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 47 straipsnio 4 dalies 5 punktą proceso šalį administracinėje byloje gali atstovauti juridinio asmens darbuotojas ar valstybės tarnautojas, o aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas yra būtinas tik atstovaujant apeliacinėje instancijoje.

21Šioje byloje nebuvo būtinas trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovo advokato dalyvavimas teismo procese siekiant tinkamai apginti valstybės interesus, nes net ir priešingas teismo sprendimas valstybei nebūtų sukėlęs jokių teisinių pasekmių, t. y. panaikinus pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo sprendimą, valstybė nebūtų patyrusi jokios žalos ar jos turto naudojimo suvaržymo. Be to, šioje administracinėje byloje nebuvo patenkintos ar apgintos jokios trečiojo suinteresuoto asmens teisės, nes jokių trečiojo suinteresuoto asmens teisių pareiškėjas nepažeidė.

22Pareiškėjo vertinimu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra aiškiai per didelė, nes byloje nebuvo pateikta jokių sudėtingų Direkcijos atstovo parengtų procesinių dokumentų, kuriuo parengimo kaina galėjo siekti 1 210 Eur.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24IV.

25Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutarties, kuria teismas netenkino trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ši administracinė byla buvo nutraukta, nes pareiškėjas atsisakė skundo dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė pareiškėjo I. U. kasacinį skundą.

27Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi išlaidų atlyginimo principu – proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal ABTĮ 40 straipsnio 2 dalį, pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo, pareiškimo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą (prašymą, pareiškimą) teismui.

28Proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus (ABTĮ 47 str. 1 d.). Kiekviena administracinio proceso šalis turi galimybę pasirinkti, ar ji ves bylą pati, ar pasitelks atstovą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008). ABTĮ neriboja viešojo administravimo subjekto, esančio bylos šalimi, galimybės būti atstovaujamam advokato. Ar yra poreikis pasitelkti bylai advokatus, priklauso kiekvienos proceso šalies, tarp jų ir viešojo administravimo subjekto, diskrecijai. Tačiau tai savaime nereiškia, kad kiekvienos šalies samdant advokatus patirtos išlaidos turi būti priteisiamos iš bylą pralaimėjusios kitos šalies. Kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 str. 1 d.). Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai. Nors bylinėjimasis teismuose nėra tiesioginis viešojo administravimo subjektų uždavinys, tačiau šie subjektai turi būti pajėgūs teisme atstovauti savo pozicijoms, kylančioms iš atitinkamų administracinių teisinių santykių.

29Kita vertus, bylinėjimosi teisme veikla yra specifinė. Nereti atvejai, kai iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai yra nepakankami, todėl tik profesionalus teisinis atstovavimas (advokato dalyvavimas) sudaro sąlygas tinkamai apginti valstybės (savivaldybės) interesus teisme. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog atstovavimo išlaidų priteisimas viešojo administravimo subjektui iš bylą pralaimėjusios šalies yra galimas. Tačiau administracinis teismas, spręsdamas, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti viešojo administravimo subjekto naudai, turi kompleksiškai įvertinti, ar, atsižvelgiant į atitinkamo viešojo administravimo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį, turi būti atsižvelgiama, be kita ko, į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar pats pareiškėjas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą. Priešingai, bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą bei spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti atstovavimo išlaidas (žr., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008).

30Šiuo atveju trečiasis suinteresuotas asmuo pirmosios instancijos teismo prašė jo naudai priteisti 1 210 Eur bylinėjimosi išlaidas už atskirojo skundo ir atsiliepimo parengimą bei atstovavimą pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vertindamas trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos vidinius administravimo bei teisinio atstovavimo pajėgumus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, jog Direkcijos Administracijos skyriuje dirba teisininkė-paminklotvarkininkė, o Direkcija nepateikė įrodymų, patvirtinančių advokato paslaugų būtinumą šioje byloje. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo argumentu, kad pagal ABTĮ nuostatas proceso šalį administracinėje byloje gali atstovauti juridinio asmens darbuotojas ar valstybės tarnautojas, o aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas yra būtinas tik atstovaujant apeliacinėje instancijoje. Vertinant bylos pobūdį, atsižvelgtina į tai, kad byloje nebuvo keliama nauja teisinė problematika, galinti turėti itin reikšmingos įtakos atsakovo administravimo funkcijų vykdymui arba viešajam interesui, byla nebuvo sudėtinga. Pažymėtina, jog atsakomybė už kiekvienos institucijos finansinių išteklių ir darbuotojų darbo laiko racionalų paskirstymą tenka institucijos vadovui. Būtent jis, duodamas atitinkamus pavedimus, privalo įvertinti būsimos naudos ir sąnaudų santykį.

31Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei trečiojo suinteresuoto asmens vidaus struktūra, nei bylos pobūdis nesuteikė pagrindo jam pasitelkti advokatą atstovauti teisme, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino Direkcijos prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgus į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas I. U. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 8. Pareiškėjas I. U. pateikė atsiliepimą į prašymą dėl bylinėjimosi... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. birželio 12 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui Direkcijai teisines... 12. V. D. vidinius administravimo bei teisinio atstovavimo pajėgumus, pirmosios... 13. III.... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 15. Direkcija teigia, jog ji pasinaudojo įstatyme numatyta teise ir bylą vedė... 16. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai... 17. Direkcija pažymi, kad pareiškėjas jokių reikalavimų trečiajam... 18. Pareiškėjas šioje byloje pareiškė aiškiai nepagrįstą skundą, o į... 19. Pareiškėjas I. U. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens atskirąjį... 20. Pareiškėjas pažymi, kad Direkcijoje dirba teisininkė I. P., todėl... 21. Šioje byloje nebuvo būtinas trečiojo suinteresuoto asmens Direkcijos atstovo... 22. Pareiškėjo vertinimu, prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. IV.... 25. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 26. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ši administracinė byla buvo nutraukta,... 27. Vadovaujantis bendruoju ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu bylinėjimosi... 28. Proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus (ABTĮ 47... 29. Kita vertus, bylinėjimosi teisme veikla yra specifinė. Nereti atvejai, kai... 30. Šiuo atveju trečiasis suinteresuotas asmuo pirmosios instancijos teismo... 31. Atsižvelgdama į šias aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad nei... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Trečiojo suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartį... 35. Nutartis neskundžiama....