Byla e2YT-741-344/2019
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita Gailienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei, dalyvaujant pareiškėjai A. Č., jos atstovui advokatui Gintarui Griciui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal pareiškėjo A. Č. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei „Turto bankui“ ir E. K. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas,

Nustatė

4pareiškėja A. Č. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji faktiškai pradėdama valdyti yra priėmusi 2001 m. sausio 4 d. mirusios mamos A. K., gim. ( - ), palikimą

5Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui.

6Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“ atsiliepime nurodė, kad jog tuo atveju, jei išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų, kad pareiškėja po mirusios motinos A. K. mirties priėmė palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti, VĮ „Turto bankas“ neprieštarautų pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo patenkinimui. Prašė spręsti teismo nuožiūra, remiantis atsiliepime išdėstytais argumentais ir bylą nagrinėti nedalyvaujant jo atstovui.

7Suinteresuotas asmuo E. K. atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui. Nurodė, kad jai žinoma, jog po mamos mirties name pasiliko gyventi sesuo A. Č. ir pradėjo valdyti kitus kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus.

8Teismo posėdžio metu pareiškėja A. Č. ir jo atstovas advokatas Gintaras Gricius pareiškimą palaikė jame išdėstytais motyvais. Pareiškėja A. Č. papildomai paaiškino, kad jos mama prieš mirtį sirgo onkologine liga ir mirė būdama 93 metų. Ji su šeima gyveno pas mamą nuo 1993 metų, ją slaugė, palaidojo. Po mamos sunkios ligos ir laidotuvių neturėjo pinigų, todėl per nustatytą 6 mėn. terminą nesikreipė į notarą dėl mirusios mamos palikimo priėmimo. Mirus mamai ji ir toliau gyvena mamai priklausiusioje sodyboje, rūpinasi ūkiu, dirba žemę, augina gyvulius, moka mokesčius. Mirusios mamos turtu rūpinasi kaip savo, sesuo jai jokių pretenzijų dėl turto nereiškia. Brolis A. K., kuris gyveno Rusijoje, bei Klaipėdoje gyvenęs brolis A. K. yra mirę, su jų šeimomis nebendrauja ir nieko apie juos nežino, o mirusių brolių vaikai tiek ja, tiek mirusios mamos turtu taip pat nesidomi.

9Suinteresuotam asmeniui E. K. apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant

10Suinteresuotų asmenų VĮ „Turto bankas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai, kuriems apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimuose prašė bylą nagrinėti atstovams nedalyvaujant.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Tokia nuostata nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-93/2009).

13Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja A. Č. yra A. K., mirusios ( - ), duktė. Suinteresuotas asmuo E. K. taip pat yra mirusios duktė. Pareiškėjos motinai iki mirties nuosavybės teise priklausė nekilnojamasis turtas – žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Nei pareiškėja, nei jos sesuo E. K. per įstatymo nustatytą terminą į notarų biurą dėl mirusiai A. K. priklausiusio turto paveldėjimo nesikreipė. Siekdama ir toliau rūpintis likusiu mirusiai motinai priklausiusiu nekilnojamuoju turtu, kuriuo faktiškai naudojasi, gauti paveldėjimo teisės liudijimą dėl mirusios motinos turto, priklausiusio jai mirties dieną, pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, įrodinėdama, kad ji po motinos mirties priėmė palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti. Teismui patenkinus pareiškimą, prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdiniai, gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, nes pareiškėja neturi ir negali gauti kitu būdu dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Nors asmens valia pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-78-248/2016; 2011 m. spalio 11 d. nutartis Nr. 3K-3-381/2011; kt.).

16CK 5.50 straipsnis reglamentuoja, kad įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidus šį terminą ir jo įstatymo nustatyta tvarka nepratęsus, įpėdinis praranda paveldėjimo teisę. Ar asmuo priėmė palikimą, pradėjęs jį faktiškai valdyti, teismas sprendžia iš veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t. y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 30 d. nutartis Nr. 3K-3-484/2011; 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis Nr. 3K-7-468/2009; kt.). Remiantis CK 5.50 straipsnio 1 dalimi, draudžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, todėl įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą.

17Nagrinėjamu atveju pareiškime nurodytas aplinkybes, jog po motinos A. K. mirties pareiškėja, faktiškai pradėdama valdyti likusį mirusios motinos turtą, priėmė jos palikimą, naudodamasi jos motinai priklausančiu nekilnojamuoju turtu, jį prižiūrėdama, gyvendama mirusiai motinai priklausiusiame name, dirbdama žemės sklypus, mokėdama mokesčius, pagrindžia pareiškėjos paaiškinimai, byloje esantys rašytiniai įrodymai – mirties liudijimai, gimimo liudijimas, testamentas, Valstybės įmonės „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio banko duomenų išrašai, Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro pažyma, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Šerkšnėnų seniūnijos ir Mažeikių rajono Šerkšnėnų seniūnijos pažymos, suinteresuoto asmens E. K. atsiliepimas.

18Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje dalyvavusio asmens paaiškinimus, darytina išvada, kad pareiškėja po motinos A. K. mirties visą motinos paliktą turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti nuosavybės teise palikėjos A. K. turtą. Byloje surinkti įrodymai suteikia pagrindą teismui pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja po priėmė mirusios motinos A. K. palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446-448 straipsniai).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270, 443, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 445, 448 straipsniais,

Nutarė

20pareiškimą patenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. Č., a. k. ( - ) po motinos A. K., a. k. ( - ) mirusios ( - ), mirties priėmė jos palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

23Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismo Mažeikių, Telšių ar Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas,... 4. pareiškėja A. Č. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydama nustatyti... 5. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 6. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“... 7. Suinteresuotas asmuo E. K. atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja juridinę... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėja A. Č. ir jo atstovas advokatas Gintaras... 9. Suinteresuotam asmeniui E. K. apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta... 10. Suinteresuotų asmenų VĮ „Turto bankas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos... 11. Pareiškimas tenkintinas.... 12. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 13. Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja A. Č. yra A. K., mirusios (... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2... 16. CK 5.50 straipsnis reglamentuoja, kad įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškime nurodytas aplinkybes, jog po motinos A.... 18. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, byloje dalyvavusio asmens... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. pareiškimą patenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. Č., a. k. (... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo... 23. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...