Byla 2-46-494/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant A.Višumirskajai, dalyvaujant atsakovo atstovui adv. V.Malinauskui, trečiajam asmeniui N. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovu UAB „Onomatopėja“, tretiesiems asmenims R. K., BUAB „Leidybos centras“, N. V. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Onomatopėja“ ieškovo naudai 420 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-10-23 dėl nesandarios santechninės įrangos buvo apgadintaos ieškovo draudėjui R. K. priklausančios patalpos, ( - ), Vilniuje, apdraustos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“. Dėl padarytos žalos draudėjui buvo išmokėta 420 Lt draudimo išmoka, žala paskaičiuota pagal LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“, patvirtintą „Sistela“ programų sąmatomis sudaryti. Išmokėjęs draudimo išmoką ieškovas igijo subrogacijos teisę į atsakingą už žalą asmenį. UAB „Namų priežiūros centras“ pažymoje nurodyta, kad minėto buto užpylimo priežastis – nesandari santechninė įranga bute Nr. 27, kurio savininkė buvo UAB „Leidybos centras“ (nuomininkė ir patalpų valdytoja UAB „Onomatopėja“ pagal 2010-10-22 nuomos sutartį). Kadangi atsakovė pažeidė pareigą elgtis rūpestingai ir apdairiai, kad nebūtų padaryta žala trečiųjų asmenų turtui, privalo atlyginti padarytą žalą. Žalą, padarytą dėl įrenginių trūkumų, privalo atlyginti jo valdytojas. Atsakovo kaltė yra preziumuojama, jis privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo atsakomybės.

3Ieškovas raštu pateikė paaiškinimus į atsakovo UAB „Onomatopėja“ atsiliepimą ir nurodė, jog pagal CK 6.1015 str. 2 d., reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Todėl ieškovui, išmokėjusiam draudimo išmoką, įstatymo pagrindu perėjo draudėjo teisė į žalos atlyginimą. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė žalos atlyginimo teisiniai santykiai ir pagal Lietuvos A. T. praktiką, kadangi tarp šalių yra susiklostę ne draudimo, o žalos atlyginimo teisiniai santykiai, darytina išvada, kad atmesti ieškovo reikalavimą taikant CK 1.125 str. 7 d., kaip pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą, nėra teisinio pagrindo. Šiuo atveju taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas. Nurodė, kad 2011-05-02 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimais atsakovas kaip naujasis nuomininkas perėmė visas senojo nuomininko A. Ž. įsipareigojimus pagal 2010-10-22 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. 2010-10-22 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi nuomininkui A. Ž. buvo perduotos valdyti gyvenamosios patalpos, ( - ), Vilniuje, nuomos sutartyje nėra išlygų, jog dalis patalpų ar joje esančių įrenginių lieka ir po šios nuomos sutarties sudarymo nuomotojo UAB „Leidybos centras“ žinioje, jog einamąjį remontą privalo daryti nuomotojas UAB „Leidybos centras“. Atsakovui atsakomybė kyla ir CK 6.493 str. pagrindu (kaip pažeidusiam nuomos sutarties sąlygą išlaikyti išnuomotą turtą, atlikti jo einamąjį remontą) ir kaip faktiniam turto valdytojui (CK 6.266 str. pagrindu griežta atsakomybė be kaltės už daikto trūkumais padarytą žalą), t.y. ir sutartinė ir deliktinė atsakomybė.

4Ieškovo atstovas posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašė ieškinį tenkinti ir žalą priteisti tik iš atsakovo UAB „Onomatopėja“, sutiko su atsakovo atstovo prašymu (b.l.157-158, 161), kad, į bylą trečiasis asmenimis būtų įtraukti BUAB „Leidybos centras“ ir N. V., bet nesutiko, kad minėti asmenys į bylą būtų įtraukti atsakovais.

5Atsakovas UAB „Onomatopėja“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepimu į ieškinį prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad iš ieškovo regresinis reikalavimas kildinamas iš draudimo teisinių santykių, tretysis asmuo R. K. buvo sudaręs būsto draudimo sutartį pagal kurią atsitikus draudiminiam įvykiui, ieškovas įsipareigojo atlyginti trečiojo asmens R.kamarausko patirtą žalą dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo. 2011-10-23 įvykus draudiminiam įvykiui, kuri ieškovo buvo pripažintas draudiminiu, trečiajam asmeniui R. K. buvo išmokėta apskaičiuota draudimo išmoka už patirtą žalą. Išmokėjus žalos atlyginimą ieškovas, vadovaujantis CK 6.1015 str. nuostatomis, įgijo regreso teisę reikalauti žalos atlyginimo iš kaltų asmenų. Atkreipė dėmesį, kad CK 1.125 str. 7 d. reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, nustato sutrumpintą vienerių metų senaties terminą. Todėl draudiminiam įvykiui buvus 2011-10-23 yra gerokai praleistas ieškinio senaties terminas, mano, kad ieškovas į teismą turėjo kreiptis vėliausiai 2012-10-23. Todėl, vadovaujantis CK 1.131 str. 1 d., ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. pažymėjo, kad vadovaujantis 2012-10-15 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, patalpų, esančių ( - ), Vilniuje, savininkas (valdytojas) yra UAB „Leidybos centras“, todėl mano, kad ieškovas pasirinko netinkamą atsakovą, tinkamu atsakovu turėtų būti UAB „Leidybos centras“. Ieškovas su ieškiniu pateikė 201-10-22 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį tarp UAB „Leidybos centras“ ir UAB „Onomatopėja“, tačiau nurodyta sutartimi UAB „Onomatopėja“ nebuvo įpareigota atlikti nei kapitalinį, nei einamąjį remontą, tačiau veikdamas apdairiai ir būdamas sąžiningu atsakovas ėmėsi visų veiksmų siekiant pašalinti gedimą, nors to neprivalėjo daryti, tokie veiksmai negali būti prielaida taikyti civilinę atsakomybę. Atkreipė dėmesį, kad priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Atsakovas gi, nors ir neturėjo pareigos rūpintis santechniniu gedimu, tačiau veikdamas sąžiningai ir vertindamas esamas ir būsimas aplinkybes, stengėsi padėti ir sumažinti nuostolių dydį, kurie galėjo būti ateityje.

6Atsakovo atstovas, prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais pagrindais. Papildomai parodė, kad jeigu teismas nuspręs priteisti žalą tik iš atsakovo, tai teismas turi atžvelgti ir į kitų teismų sprendimus, kuriais žala solidariai buvo priteista iš atsakovo ir trečiųjų asmenų. Atsakovas nėra kaltas dėl įvykio, taip pat ieškovas praleido 1 metų ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą, todėl prašo ieškinį atmesti.

7Tretysis asmuo R. K. į posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

8Tretysis asmuo BUAB „Leidybos centras“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Admivita“, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad neprieštarauja ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinio reikalavimams. Atkreipė dėmesį. kad kaip nurodyta ieškinyje UAB „Namų priežiūros centras“ pažymoje nurodyta, kad buto ( - ), Vilnius užpylimo priežastis - nesandari santechninė įranga bute Nr. 27, o šio buto nuomininkė ir valdytoja buvo ir yra UAB „Onomatopėja“ pagal 2010-10-22 nuomos sutartį, kuri ir įrengė butą. 2010-10-22 nuomos sutarties 3.2.1 p. nurodyta, jog nuomininkas įsipareigoja įrengti nuomojamą turtą, .. kartu ir santechninę įrangą, dėl kurios nesandarumo ir netinkamo įrengimo įvyko buto Nr. 23 užpylimas. Ieškovas teisėtai ir pagrįstai įgijo subrogacijos teisę į atsakingą už žalą asmenį – atsakovą. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, todėl, kadangi apie teismo posėdį trečiojo asmens atstovui pranešta tinkamai, byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

9Tretysis asmuo N. V. teismo posėdžio metu parodė, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl, kad atsakovas įrengė bute santechninę įrangą, o trūkus vamzdžiui įvyko avarija, todėl atsakovas turi atlyginti žalą. Buto savininkui jis asmeniškai jau yra atlyginęs dalį žalos pagal teismo sprendimą, o atsakovas nėra atlyginęs nei dalies žalos.

10Ieškinys tenkintinas.

11Kaip nustatyta byloje, 2011-10-23 dėl nesandarios santechninės įrangos buvo apgadintas ieškovo draudėjui R. K. priklausančios patalpos, ( - ), Vilniuje, apdraustos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ (b.l. 5, 19- 23). Dėl padarytos žalos draudėjui R. K. ieškovas 2011-11-21 paskaičiavo ir 2011-11-22 išmokėjo 420 Lt draudimo išmoką, remiantis Būsto draudimo taisyklėmis Nr. 064 (b.l. 25-27, 72-77, 78-100). 2011-11-15 UAB „Namų priežiūros centras“ pažymoje (b.l.7) bei 2011-10-25 buto, ( - ), Vilniuje, apžiūros akte (b.l.8-11), nurodyta, kad buto, ( - ), Vilniuje užpylimo priežastis – nesandari santechninė įranga bute Nr. 27; butas, ( - ), Vilniuje, aukščiau nurodyto įvykio metu, nuosavybės teise priklausė UAB „Leidybos centras“ (b.l.12-13), o minėto buto nuomininkė ir patalpų valdytoja UAB „Onomatopėja“ pagal 2010-10-22 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir 2010-10-22 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties pakeitimą, sudarytą tarp UAB „Leidybos centras“ – nuomotojo, A. Ž. – senojo nuomininko ir naujojo nuomininko - UAB „Onomatopėja“; pagal 2010-10-22 Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3.2. p., nuomininkas įsipareigojo įrengti nuomojamą turtą ir sunuomoti jį kitiems nuomininkams pagal sąlygas ir įsipareigojimus nustatytus šioje sutartyje; laikytis nuomojamose patalpose ir visoje nuomotojo teritorijoje vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandėliavimo taisyklių, taip higienos bei sanitarinių normų; nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes bei atlygina dėl to atsiradusią žalą (b.l.14-16, 17-18).

12Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1666-155/12 dėl nuostolių atlyginimo priteisimo pagal ieškovės R. K. ieškinį pareikštą atsakovams N. V., UAB “Onomatopėja”, BUAB “Leidybos centras”, ieškinį patenkino ir priteisti solidariai iš BUAB ”Leidybos centras”, įm.k. 224662950, iš UAB ”Onomatopėja”, įm.k. 302593659 ir iš N. V., a.k. ( - ) 17617,60 lt. (septyniolika tūkstančių šešis šimtus septyniolika litų ir šešiasdešimt centų) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2012-02-10 iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo R. K., a.k. ( - ) naudai bei bylinėjimosi išlaidas (b.l.104-108). Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-14 sprendime remiantis CK 6.266 str. 1 d., nurodė, kad dėl ieškovei padarytos žalos yra kalti visi trys atsakovai. Teismas sprendime konstatavo, kad atsakovas BUAB”Leidybos centras” įgyvendindamas turimą nuosavybės teisę į butą, esantį A. S. gt. Nr. 1-27 privalėjo jį valdyti taip, kad nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tokią pareigą atsakovui BUAB ”Leidybos centras” uždeda įstatymas – Civilinio kodekso 4.37 straipsnio 1 dalis. Kaip matyti iš aukščiau nustatytų aplinkybių atsakovas BUAB ”Leidybos centras” šios pareigos nevykdė, jis valdė savo nuosavybėje esantį butą A. S. gt. 1-27, Vilniuje pažeisdamas ieškovės R. K. turtinę teisę, pažeisdamas jos teisėtą interesą naudoti tvarkingą, neužpiltą ir užpylimu nesuniokotą savo butą, A. S. gt. 1-23. Atsakovas BUAB”Leidybos centras” nuosavybės teisės elemento valdymo teisės į butą, esantį A. S. gt. Nr. 1-27 perdavimo atsakovui UAB ”Onomatopėja” neįregistravo viešąjame registre. T. C. kodekso 1.75 straipsnio 2 dalies, 6.266 straipsnio 2 dalies pagrindais atsakovas BUAB ”Leidybos centras” prarado teisę perkelti atsakovui UAB ”Onomatopėja” savo atsakomybę už pažeidimą padarytą turimu nuosavybėje nekilnojamu turtu- butu ( - ). Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymas ir joje sulygtos sąlygos yra nuomos sutarties šalių teisinius santykius reglamentuojantis pagrindas, kuris nesuteikia teisės atsakovui BUAB “Leidybos centras” nevykdyti įstatymu (CK 4.37 str. 1 d.) uždėtos pareigos. Atsakovas UAB “Onomatopėja” valdydamas butą, A. S. gt. Nr. 1-27 sutarties pagrindu taip pat nesiėmė jokių priemonių užpylimui išvengti. Įrengęs šiame bute vonios patalpą, jis turėjo pareigą įsitikinti, kad pastaroji patalpa yra saugi, kad jos ekpluatavimas nesukelia jokios pralaidos, yra patikima naudoti, kad vonios patalpos naudojimas nesukels nuostolio žemiau gyvenančiai ieškovei. Atsakovas N. V., būdamas tiesioginiu buto ( - ) valdytoju ir naudodamasis vonios kambariu, turėjo įsitikinti, kad vonios patalpa, kuri jam perduota subnuomos pagrindu yra saugi, kad jos ekspluatavimas nesukelia vandens pratekėjimo, jis turėjo elgtis išsinuomoto buto atžvilgiu rūpestingai, atidžiai ir šeimininkiškai. Naudodamas netvarkingą dušo patalpą, turėjo matyti vandens nutekėjimą ir privalėjo suprasti, kad toks naudojimas gali tapti užpylimo židiniu, būdamas rūpestingu ir atidžiu naudotoju turėjo pareigą nebesinaudoti tokia dušo patalpa, reikalauti iš nuomotojo ar savininko arba pačiam atlikti remonto, taisymo darbus tam kad ekspluatavimas taptų saugiu. Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pastatų, statinių savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. Jis gali būti atleistas nuo atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl force majeure arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Nei vienas iš bylos atsakovų neįrodė, kad ieškovės butas ( - ) buvo užpiltas esant force majeure aplinkybei, ar dėl pačios ieškovės kaltės ar jos didelio neatsargumo. 2013-10-10 Vilniaus apygardos nutartimi (civilinė byla Nr. 2A-1698-565/2013) ir Lietuvos A. T. 2014-06-27 nutartimi (civilinė byla 3K-3-341/2014) Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-14 sprendimas paliktas nepakeistas (b.l.120-124, 129-138).

13Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) (CK 6.245 str. 1 d.). Civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei. Civilinėje teisėje skolininko kaltė preziumuojama. Kalto asmens elgesys suprantamas kaip nemokėjimas užtikrinti reikiamo atidumo, rūpestingumo ir apdairumo, kuris buvo būtinas konkrečiomis sąlygomis. Turto sugadinimo atveju (kai butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai yra suprantami kaip esančių patalpų savininko (valdytojo) nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims.

14Taigi, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1666-155/12 nustatė UAB „Onomatopėja“, BUAB „Leidybos centras“, N. V. solidarią atsakomybę dėl patalpos, ( - ), Vilniuje, apdraustos ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apliejimo ir padarytos žalos. Esant solidariai skolininkų pareigai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek visą prievolę, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str. 4 d.). Nurodyta materialiosios teisės norma suteikia kreditoriui – nagrinėjamu atveju - ieškovui teisę nuspręsti, iš kokių solidariai atsakingų asmenų reikalauti solidarios prievolės įvykdymo. Todėl ieškovas turėjo teisę pasirinkti, kuriam reikšti reikalavimą. Byloje nagrinėjamu atveju, ieškovas kreipėsi su ieškiniu dėl žalos atlyginimo į atsakovą UAB „Onomatopėja“. Todėl, atsakovo atstovo nurodyti argumentai, kad atsakovas UAB „Onomatopėja“ yra netinkamas atsakovas byloje ir neturi atsakyti pagal ieškinį, yra nepagrįsti ir atmestini.

15Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisėreikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (1 dalis); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (2 dalis). Žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumo, pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės (nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas). Šioje normoje įtvirtinta „griežtoji atsakomybė“, t. y. atsakomybė be kaltės, reiškianti, kad šiai normai taikyti būtina nustatyti įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktą, žalos asmeniui padarymą ir objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų bei padarytos žalos priežastinį ryšį, tačiau nenustatinėjami neteisėti statinio valdytojo veiksmai ir jo kaltė. Aiškindamas aptariamos normos reglamentavimą Lietuvos A. T. konstatavo, kad statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje If P&C Insurance AS v. VĮ „Automagistralė“, bylos Nr. 3K-7-57/2014).

16Atsakovas UAB „Onomatopėja“ prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovas yra praleidęs CK 1.125 str. 7 d. nustatytą 1 metų ieškinio senaties terminą, reikalavimams, atsirandantiems iš draudimo teisinių santykių, pareikšti. Šis atsakovo prašymas netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas. Kaip jau minėta, pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją), jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (1 dalis); reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos davėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal taisykles, nustatančio draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, draudiko už žalą atsakingam asmeniui reiškiamiems reikalavimams atlyginti draudėjui išmokėtas sumas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas netaikomas, o taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas, numatytas CK 1.125 str. 8 d. Tai paaiškinama tuo, kad tarp draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens nėra draudimo teisinių santykių, o subrogacijos būdu draudikui pereina draudėjo teisės į žalos atlyginimą (Lietuvos A. T. 2012-07-13 civilinė byla Nr. 3K-3-377/2012; 2009-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-46/2009 ir kt.). Taigi nagrinėjamu atveju ieškinio senaties termino eiga prasidėjo nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento, t.y. nuo ieškovo draudimo išmokos išmokėjimo momento – 2011-11-22 (b.l.26-27), ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2013-01-30 (b.l.2), t.y. nepraleidęs šiuo atveju taikytino trejų metų ieškinio senaties termino (CK 1.125 str. 8 d.). CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais — ir neturtinę žalą privalo atlyginti visiškai atsakingas asmuo.

17Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas byloje neginčijo nei ieškovo išmokėtos draudimo išmokos dydžio, nei pateiktų ieškovo įrodymų apie patalpos, ( - ), Vilnius sugadinimo (užliejimo) faktą bei aplinkybių, kurios buvo nustatytos Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-09-14 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1666-155/12. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo UAB „Onomatopėja“ ieškovui priteistina 121,64 Eur (420 Lt) žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.263 str. 2 d., 6.1015 str. 1 d., 6.210 str., CPK 178 str., 185 str. ). Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 20,56 Eur (72 Lt) žyminio mokesčio, bei valstybei – 11.28 Eur pašto išlaidų (CPK 79, 88 str. str., 93 str. , 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str. str., teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Onomatopėja“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ j.a.k. ( - ), 121,64 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą 64 eurocentus) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2013-02-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,56 Eur (dvidešimt eurų 56 eurocentus) žyminio mokesčio.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Onomatopėja“, j.a.k. ( - ), valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie FM, gavėjo bankas Swedbank, a.s. ( - ), įmokos kodas 5660) 11,28 Eur (vienuolika eurų 28 eurocentų) pašto išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Ieškovas raštu pateikė paaiškinimus į atsakovo UAB „Onomatopėja“... 4. Ieškovo atstovas posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašė... 5. Atsakovas UAB „Onomatopėja“ su ieškiniu nesutiko, atsiliepimu į... 6. Atsakovo atstovas, prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais pagrindais.... 7. Tretysis asmuo R. K. į posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta... 8. Tretysis asmuo BUAB „Leidybos centras“, atstovaujamas administratoriaus UAB... 9. Tretysis asmuo N. V. teismo posėdžio metu parodė, kad ieškinys yra... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Kaip nustatyta byloje, 2011-10-23 dėl nesandarios santechninės įrangos buvo... 12. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-14 sprendimu civilinėje byloje... 13. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi... 14. Taigi, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-09-14 sprendimu civilinėje... 15. Pagal CK 6.1015 straipsnį, reglamentuojantį draudėjo teisių į žalos... 16. Atsakovas UAB „Onomatopėja“ prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį... 17. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas byloje neginčijo nei ieškovo... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str. str., teismas... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Onomatopėja“, j.a.k. ( - ), ieškovui AB... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Onomatopėja“, j.a.k. ( - ), valstybei... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...