Byla B2-533-544/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Luodė“ (į. k. 302086549, adresas – Kalnų g. 14A, Kaunas), AB Šiaulių bankas (į. k. 112025254, adresas – Tilžės g. 149, Šiauliai)

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kašgarija“ direktoriaus J. D. pareiškimą atsakovei UAB „Kašgarija“ (į. k. 155599486, Energetikų g. 10/12, Visaginas) dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Luodė“ (į. k. 302086549, adresas – Kalnų g. 14A, Kaunas), AB Šiaulių bankas (į. k. 112025254, adresas – Tilžės g. 149, Šiauliai),

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Kašgarija“ direktorius J. D. prašo atsakovei UAB „Kašgarija“ iškelti restruktūrizavimo bylą, administratoriumi skirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, patvirtinti administratoriui restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu 800 € atlyginimą mėnesiui be PVM.

3Nurodė, kad LR ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos būtinos sąlygos iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą yra išlaikytos. Bendrovė veiklą vykdo nuo 1995-04-24 ir nėra jos nutraukusi, perka paslaugas iš tiekėjų, parduoda paslaugas užsakovams pagal su jais sudarytas galiojančias sutartis, veda derybas su didžiausiu bendrovės paslaugų pirkėju NUKEM Technologies GmbH dėl papildomų darbų atlikimo, taip pat su užsienio partneriais dėl darbų atlikimo Bulgarijoje ir investicijų į bendrovę, ką patvirtina VMI prie FM pateiktų deklaracijų duomenys, gautų pajamų iš darbų užsakovų apyvartos žiniaraščiai, pirktų paslaugų apyvartos žiniaraščiai, sudarytos sutartys. Bendrovei nėra iškelta bankroto byla, jos juridinio asmens statusas nėra „bankrutuojantis" arba „bankrutavęs". Bendrovei nebuvo baigta jos restruktūrizavimo byla, o ankstesnės bylos nutrauktos ne LR ĮRĮ 28 str. 1 d. 2 ir 3 punktų, bet LR ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 punkto pagrindu dėl to, kad teismui nustatytais terminais nebuvo pateiktas kreditorių patvirtintas restruktūrizavimo planas.

4LR ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai nebuvo pažeisti (LR ĮRĮ 7 str. 5 d.), nes 2015-04-13 bendrovės akcininkai priėmė sprendimą patvirtinti bendrovės vadovo parengtus restruktūrizavimo plano metmenis ir priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo, apie ką buvo informuoti bendrovės kreditoriai ir jiems sudarytos sąlygos susipažinti su restruktūrizavimo plano metmenimis ir bendrovės akcininkų sprendimu.Parengti restruktūrizavimo plano metmenys atitinka LR ĮRĮ 5 str. nustatytus reikalavimus restruktūrizavimo plano metmenims. Metmenyse padaryta klaida nurodant kreditoriaus UAB „Luodė“ kreditorinį reikalavimą, kuris turi būti 45 768,58 Lt arba 13 255 €, nesudaro pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

5Nėra pagrindo daryti pagrįstą išvadą apie tai, kad įmonė yra nemoki ir kad yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, nes, nors, nors ji turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau optimaliausias būdas, kurį taikant ji turėtų galimybę įgyvendinti naujas verslo plėtros galimybes ir padengti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, yra restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Pagal balanso duomenis 2015-04-13 dienai bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 572 583,00 €, turtas - 2 109 302,00 €, todėl į balansą įrašyto turto pakaks padengti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, per 2014 metus bendrovė gavo 58,00 €, o per 2015 metus - 737,00 € grynojo pelno. Dėl didelių įsipareigojimų kreditoriams bendrovė negali tinkamai finansuoti veiklos ir jos plėsti, dėl vykstančių teisminių ginčų jai taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Bendrovės finansiniai sunkumai išryškėjo 2012 metais, kuomet pirmą kartą buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Antrą kartą bendrovei restruktūrizavimo byla iškelta 2014 metais. Abiem atvejais sudarytam restruktūrizavimo planui kreditoriai 2/3 balsais nepritarė, nes su kreditoriais vyko teisminiai ginčai. Pagal šiuo metu parengto restruktūrizavimo plano metmenis, bendrovei priklausančio turto vertė yra didesnė už jos įsipareigojimai kreditoriams, tačiau nekilnojamąjį turtą ir didžiausių debitorių įsiskolinimus naudingiausiai galima realizuoti per sąlyginai ilgą laiką, priverstinis turto realizavimas neatneštų maksimalios naudos kreditoriams. Pagal formuojamą teismų praktiką, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki, nes teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (LR ĮBĮ 9 str. 6 d.). Didelė dalis bendrovės kreditorių, darbuotojų, bendrovės veiklos partneris Nik sega inginering Ltd, ketinantis sudaryti investicijų sutartį dėl 600 000,00 € investicijų į bendrovę, sutinka ir pritaria, kad bendrovei būtų iškelta restruktūrizavimo byla, nes tai yra būdas atgauti įsiskolinimus. Pagal ketinimų protokolą su minėtu investuotoju, investicijos apimtų iš esmės visų pirmos eilės kreditorių finansinių reikalavimų, VMI prie LR FM, VSDFV Visagino skyriaus reikalavimų tenkinimą, o investuotojo reikalavimai bus tenkinami kartu su kitų kreditorių reikalavimais ar nustatyta kita reikalavimo tenkinimo tvarka restruktūrizavimo plane. Į bylą įstojęs kreditorius UAB „Luodė“ yra aktyvus bankroto rinkos dalyvis, kuris siekia ne realaus perimtų iš kitų kreditorių reikalavimo patenkinimo, o įmonės bankroto, todėl jo argumentai turi būti vertinami neatsietai nuo visų įrodymų visumos (b. l. 2-7, 174).

6Trečiasis asmuo UAB „Luodė“ nurodė, kad yra UAB „Kašgarija“ kreditorius, kuris kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo minėtai bendrovei, Nurodė, kad yra ĮRĮ 7 str. 5 d. 1-3 punkte numatyti pagrindai atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kašgarija“, o bendrovės vadovui už piktnaudžiavimą procesine teise nesąžiningai pateikus nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir nevykdant teismo įpareigojimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo reikia paskirti baudą (CPK 95 str.). Paaiškino, kad kreditoriai ne kartą bandė iškelti bendrovei bankroto bylą, tačiau to jai pavykdavo išvengti pasinaudojus LR ĮRĮ numatyta galimybe iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Nuo 2011 metų dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kreipiamasi 5 kartą, 2 kartus restruktūrizavimo bylos buvo iškeltos ir nutrauktos. Mano, kad atsakovė yra nemoki nuo 2012 metų, nes yra daugelio teismo procesų dalyvė, jos turtas areštuotas, turi 130 268 € skolą Sodrai, kuris vis auga, vien darbuotojams bendrovė skolinga 158 842 €, pagal balanso duomenis tiek 2014-12-31, tiek 2015-04-13 dienai bendrovė yra nemoki, nes įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad visi įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti, nes jų mokėjimo terminai suėję 2008-2011 metais. 2014-12-01 nutartimi teismas buvo įpareigojęs atsakovo vadovą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis šios pareigos nevykdo. Metmenyse neteisingai nurodyta UAB „Luodė“ kreditorinio reikalavimo dydis, kuris turi būti ne 6 773,84 €, bet 13 255,50 €, o kreditorius UAB „Livena“ su 908,09 € reikalavimų nėra nurodytas, todėl buvo pažeisti ĮRĮ 5 str. reikalavimai. Paaiškino, kad yra pagrindas priimti nutartį atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, nes ji neįvykdė LR ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. numatytos pareigos nusiųsti kiekvienam kreditoriui 6 str. 4 d. 2 p. nurodytus dokumentus: restruktūrizavimo plano metmenis ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą dėl metmenų patvirtinimo, o apsiribojo tik pranešimo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą išsiuntimu kreditoriams (b. l. 138, 149-150).

7Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas prašė atmesti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir, nustačius įmonės nemokumą, įpareigoti UAB „Kašgarija“ generalinį direktorių pateikti teismui pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad yra bendrovės kreditorius ir įkaito turėtojas pagal dvi kreditavimo ir įkeitimo sutartis ne mažiau kaip 448 242 € sumai. 2012-09-07 ir 2014-01-08 teismo nutartimis UAB „Kašgarija“ iškeltos restruktūrizavimo bylos nutrauktos nepatvirtinus restruktūrizavimo planų. Antrojo restruktūrizavimo proceso metu teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma buvo 1 451 734,55 € (5 012 549,05 Lt), o 2014 m. pirmajam ketvirčiui bendrovės turtas buvo 2 245 045,47€ (7 751 693 Lt) vertės, bendrovė neatsiskaito su kreditoriais, nemoka nustatytų mokesčių ir darbo užmokesčio darbuotojams. Todėl bendrovė yra nemoki ir jai yra pagrindas kelti ne restruktūrizavimo, bet bankroto bylą (LR ĮRĮ 7 str. 5 d.). (b. l. 161-162).

8Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinamas, bendrovei kelti restruktūrizavimo bylą atsisakytina (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

9LR ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

10Iš pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Kašgarija“ įsteigta ir veiklą vykdo nuo 1995-04-24 (b. l. 8-20). Iš pateikto restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad bendrovės veikla susijusi su montavimo teikimu ir šilumos tiekimu, kanalizacijos linijų, sistemų derinimu, šilumos mazgų ir šilumos tiekimo į gyvenamuosius namus bei gamybines patalpas modernizavimo paslaugų teikimu, plastikinių langų ir durų montavimo paslaugų teikimu (b. l. 40-65). Todėl UAB „Kašgarija“ atitinka ĮRĮ 4 str. 4 p. reikalavimą.

11Iš pateiktų dokumentų ir LR teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad atsakovei nėra iškelta bankroto byla, jos atžvilgiu nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, taip pat nėra nustatyta, kad nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba ją nutraukti ĮRĮ 28 str. 1 d. 2, 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai (ĮRĮ 4 str. 3, 5 p.). Panevėžio apygardos teisme yra iškelta civilinė byla Nr. B2-494-544/2015 dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kašgarija“ pagal ieškovės UAB „Luodė“ ieškinį, esant trečiajam asmeniui, pareiškiančiam savarankiškus reikalavimus, VSDFV Utenos skyriui, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų UAB REIKALAVIMAS.LT, tačiau bylos nagrinėjimas atidėtas iki tol, kol šioje restruktūrizavimo byloje bus priimta nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Kašgarija“ arba bus atsisakyta ją kelti. Vilniaus apygardos teisme civilinėse bylose Nr. B2-7239-115/2011 ir Nr. B2-6238-115/2011, Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. B2-553-124/2012 buvo priimti pareiškimai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Kašgarija“, tačiau restruktūrizavimo bylas iškelti buvo atsisakyta. Panevėžio apygardos teisme buvo iškeltos nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-701-252/2012 ir Nr. 2-334-278/2014 dėl UAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo, tačiau jos įsiteisėjusiomis teismo nutartimis yra nutrauktos dėl to, kad teismo nustatytais terminais teismui tvirtinti nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas, t. y. ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p. pagrindu. Todėl UAB „Kašgarija“ atitinka ĮRĮ 4 str. 5 p. reikalavimą.

12Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį, teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo LR ĮBĮ nustatyta tvarka.

13Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Pagal ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalį, įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse, be kita ko, turi būti pateiktas kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma: kai kreditorius fizinis asmuo, – kreditoriaus vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; kai kreditorius juridinis asmuo, – kreditoriaus pavadinimas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; be to, įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse turi būti nurodytas ir preliminarus įmonės verslo planas, kuriame numatomos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės (ĮRĮ 5 str. 1 d. 3 p., 7 p.).

14Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonės akcininkų 2015-04-13 susirinkimas priėmė nutarimą restruktūrizuoti įmonę, įpareigojo įmonės vadovą pateikti teismui prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtino įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, pritarė administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrai bei laikotarpiui iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtino administravimo išlaidų sąmatą (b. l. 21-22).

15Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą, nes tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Taigi, nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą.

16Teismui pateiktose restruktūrizavimo plano metmenyse nuostatose apie preliminarų įmonės verslo planą nurodyta, kad UAB „Kašgarija“ vykdys iki restruktūrizavimo vykdytą veiklą, parduos nekilnojamą turtą, išplės veiklos teritoriją, susigrąžins debitorinius įsiskolinimus, pritrauks į bendrovę investicijas. Nurodo, kad yra sudariusi sutartį dėl darbų atlikimo Lietuvos teritorijoje už 303 251 € ir šiuo metu vykdo derybas dėl naujos sutarties sudarymo su kitu rangovu apie 1,5-1,7 mlj. € darbų vertei, vykdys rangos sutartis su visais užsakovais, pardavusi nekilnojamąjį turtą, tame tarpe – ir įkeistą, planuoja gauti 395 331,33 € pajamų, taip pat planuoja susigrąžinti iš debitoriaus VĮ Ignalinos atominė elektrinė 974 492 € (2015-04-13 duomenimis). Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad 934 000 € kreditorinis reikalavimas yra iš debitorės VĮ Ignalinos atominė elektrinė, šis reikalavimas ginčijamas arbitraže, todėl ši bendrovės reikalavimo teisė dar nėra reali ir aiški. Veiklos teritorijos išplėtimą bendrovė sieja su derybomis dėl naujos sutarties pasirašymo su kitu rangovu 1,5-1,7 mlj. € sumai, po to planuoja priimti 10-15 darbuotojų. Tačiau šios priemonės realumo nepatvirtina jokie patikimi įrodymai. Metmenyse nurodyta, kad investicijų į bendrovę pritraukimo tikslu bendrovė vykdo derybas dėl investicijų pritraukimo ir yra sudariusi ketinimų protokolą dėl 600 000 € lėšų investavimo į bendrovę (b. l. 60-63). Tačiau ketinimų protokolas nepateiktas, o iš Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-334-278/2014 priimtos 2014-01-08 nutarties iškelti UAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą matyti, kad ketinimų protokolas dėl ženklios sumos investavimo į bendrovės veiklą su užsienio bendrove buvo pasirašytas 2013-12-03. Tuomet teismas padarė išvadą, kad tai leis atsiskaityti su dalimi kreditorių ir kad tai yra duomenys, jog bendrovėje dedamos pastangos vykdyti ūkinę veiklą ir mažinti įsiskolinimą. Tačiau minėta restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, nėra duomenų, kad investicijos buvo atliktos ir, pagal byloje pateiktus duomenis apie tuomet ir šiuo metu esančius kreditorius ir jų reikalavimų dydžius, iš investicinių lėšų kreditorių reikalavimai nebuvo padengti ir investicijos nepadarytos. Kadangi prie restruktūrizavimo metmenų joks ketinimų protokolas nepridėtas, nėra objektyvių duomenų padaryti išvadą apie tokio protokolo pasirašymą, o jei jis ir yra pasirašytas – tai apie jo realizavimo galimybes.

17Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima tęstine (nuolatine) veikla, kurią vykdo savarankiškai ir siekia pelno (CK 2.4 str. 3 d.), todėl sprendžiant, ar įmonė nėra nutraukusi veiklos, turi būti vertinami ne duomenys apie įmonės vykdytą veiklą praeityje, bet įrodymai apie įmonės būseną esamuoju metu ir jos siekių įvykdytinumą, t. y. ar įmonės pastangos sudaro realias galimybes jai išlikti rinkoje aktyviai. Kaip matyti iš pateiktų UAB „Kašgarija“ vykdomų sutarčių sąrašo įmonė 2013-11-20 yra sudariusi sutartis dėl paslaugų teikimo, kurių terminas iki 2016-11-20, su UAB „Sventovis“ 462 591,50 Lt/133 975,61 € sumai (b. l. 74-75). Pagal šią sutartį bendrovė 2015-03-27 yra atlikusi darbų už 13 180 € (b. l. 85). 2013-09-13 yra sudariusi subrangos sutartį su UAB „Vorigama“ dėl paslaugų teikimo dviem metams 62 545,19 Lt sumai (b. l. 76-80), tačiau neaišku, ar genrangovas laimėjo konkursą ir sutartis įsigaliojo, be to, jei ji ir įsigaliojo, tai jos įvykdymo terminas sueina už kelių mėnesių. 2013-10-01 bendrovė yra sudarius subrangos sutartį su UAB „Vorigama“ dėl paslaugų teikimo dviem metams 24 600 Lt/7124,65€ sumai (b. l. 81-84). Pagal šią sutartį bendrovė 2015-03-31 yra atlikusi darbų už 5400 € (b. l. 86). PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad 2015 m. 01-02 mėn. bendrovė yra atlikusi darbų už 1869,34 € pagal 4 sutartis su UAB „Dagerionas“ (b. l. 87-89). Nepateikta įrodymų, kad pagal minėtas sutartis su šia bendrove dar yra neatliktų darbų ir kad sutartys nepilnai įvykdytos. Tokie faktiniai duomenys leidžia spręsti, kad bendrovė nėra visiškai nutraukusi ūkinės-komercinės veiklos. Tačiau duomenų apie nurodytų sutarčių vykdymą bei jų pagrindu ateityje gautinas likusias pinigines lėšas pareiškėjas nepateikė, todėl nėra aiškios atsakovės vykdomų sutarčių bendros piniginės vertės gavimo perspektyvos. Metmenyse nurodyta, kad bendrovė gali pakeisti ūkinės veiklos rūšį, modernizuoti gamybą, įgyvendinti kitas priemones mokumui atkurti. Kaip matyti iš minėtose ankstesnėse restruktūrizavimo bylose priimtų procesinių dokumentų turinio, tokius siekius ir tikslus bendrovė deklaravo ir anksčiau ir, nors praėjo pakankamai daug laiko, vyko du restruktūrizavimo procesai, byloje nepateikta įrodymų apie šių tikslų ir siekių įgyvendinimą ir realią naudą bendrovės mokumo atstatymui. Esant tokioms aplinkybėms, daroma išvada, kad bendrovė iš esmės siekia pasilikti prie to paties verslo modelio, vykdytų tą pačią veiklą, kurią vykdė iki šiol, kuri galimai ir sąlygojo įmonės finansinius sunkumus.

18Argumentai, kad bendrovė veda derybas dėl naujos rangos sutarties pasirašymo 1,5-1,7 mlj. € sumai, derasi su didžiausiu bendrovės paslaugų pirkėju NUKEM Technologies GmbH dėl papildomų darbų atlikimo, taip pat su užsienio partneriais Nik sega inginering Ltd dėl darbų atlikimo Bulgarijoje ir investicijų į bendrovę, yra grindžiami tik prielaidomis, kad numatytus ketverius metus atsakovas turės pakankamai darbų užsakymų ir gaus metmenyse nurodytų 0,4 mlj. € lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti. Teismo vertinimu, atsakovės plano metmenyse ir jo prieduose pateikti faktiniai duomenys nesudaro pagrindo teigti, jog atsakovas turi realią galimybę gauti nurodytą pinigų sumą. Jokių kitų įrodymų apie įmonės gautus užsakymus ir gaunamas pajamas, galimų potencialių kontrahentų, su kuriais būtų sudaromos naujos sutartys, vystomi nauji projektai, realiai pateikta nėra (CPK 178 str.).

19Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad priežastys, dėl kurių bendrovė nuo 2011 metų dirba nuostolingai, yra pasaulinė ekonominė krizė, sumažėjusi pinigų apyvarta, užsakovų finansinių srautų sutrikimas, skolininkų neatsiskaitymas, betiksliai bylinėjimaisi teismuose, tačiau metmenyse nėra nurodytos išeitys, kokiomis realiomis priemonėmis bendrovė planuoja minėtas iki šiol egzistuojančias priežastis pašalinti, taip pat iš kokių finansavimo šaltinių bendrovė kiekvieniems restruktūrizavimo metams planuoja gauti apyvartinių lėšų restruktūrizavimo procesui įgyvendinti. Todėl nėra objektyvių priežasčių pagrįstai tikėtis, jog įmonės finansinius sunkumus lėmusios aplinkybės artimiausiu metu išnyks, o prielaida, kad atsakovės padėtis gerės dėl rinkoje didėjančių rangos darbų apimčių ir dėl įmonės istorijos analizės yra abejotina.

20Kadangi pareiškėjas iš esmės restruktūrizavimo plano metmenyse pateikto planuojamų pajamų skaičiavimo nepagrindė ir neįrodė restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų priemonių realumo, todėl darytina išvada, kad esant būtent tokiems restruktūrizavimo plano metmenims, nebus įmanoma padengti visų skolų ir atkurti normalios įmonės veiklos (LR CPK 185 str.).

21Kitas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – įmonės nemokumas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.) yra apibrėžtas LR ĮBĮ 2 str. 8 d., kurioje nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

22Analizuojant įmonės finansinėje atskaitomybėje pateiktus rodiklius ir vertinant, ar UAB „Kašgarija“ yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), iš pateikto 2015-04-13 balanso duomenų apie bendrovės turtą (b. l. 37-38) nustatyta, kad atsakovas turi turto iš viso už 2 109 302 €, iš kurio ilgalaikio turto – 695 891 €, iš esmės visą bendrovės turtą sudaro trumpalaikis turtas – 1 413 411 €, iš kurio net 980 978 € – per vienerius metus gautinos sumos, tame tarpe – 934 000 Lt ginčijamas arbitraže debitorinis VĮ Ignalinos atominė elektrinė įsiskolinimas, kuriuo bendrovė realiai nedisponuoja ir jo atgavimo perspektyvos nežinomos. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 572 583 € ir pagal bylos duomenis visos šios skolos yra pradelstos, priverstiniai skolų išieškojimai kreditoriams iš bendrovės vykdomi priverstine tvarka net 71 vykdomojoje byloje (b. l. 37-38, 40-65, 66-71). Iš pateiktos 2015-04-13 pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 39) matyti, kad atsakovas per ataskaitinį laikotarpį gavo 737 € pelno. Taigi, pagal teismui pateiktus UAB „Kašgarija“ balansinius duomenis yra pagrindas konstatuoti įmonės nemokumą, nes įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (sudaro apie 75 %) (LR ĮBĮ 2 str. 8 d.). Šioje byloje ir minėtose civilinėse bylose dėl atsakovės restruktūrizavimo Nr. 2-701-252/2012 ir Nr. 2-334-278/2014 surinkti įrodymai ir nutartyse konstatuoti faktai leidžia teigti, kad bendrovės turtinė ir finansinė padėtis blogėja: UAB „Kašgarija“ pagal balanso duomenis 2011-12-31 dienai turėjo 2 779 936 Lt/805 125,12 € vertės ilgalaikį turtą, 5 725 117 Lt/1 658 108,49 € vertės trumpalaikį turtą, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 6 663 145 Lt/1 929 780,18 €, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos – 4 827 871 Lt/1 398 248,09 € (Nr. 2-701-252/2012); pagal 2013-11-25 balanso duomenimis bendrovė turėjo 7 683 254 Lt/2 225 224,17 € vertės turto, tame tarpe - 2 402 774 Lt/695 891,45 € vertės ilgalaikio turto, bei 5 280 479 Lt/1 529 332,43 € trumpalaikio turto, debitoriniai įsiskolinimai sudarė 3 847 403 Lt/1 114 284,93 €, o mokėtinos sumos kreditoriams - 5 796 089 Lt/1 678 663,40 €; 2013-12-31 skola valstybės biudžetams buvo 98 017,78 €, Sodrai – 107 245,73 € (Nr. 2-334-278/2014), o šiuo metu restruktūrizavimo plane nurodyta, kad valstybei atsakovės skolinga 145 601,22 €, Sodrai – 121 826,31 € (b. l. 34-39, 155). Pagal pateiktus duomenis UAB „Kašgarija“ turi 583 480,99 € vertės nekilnojamąjį turtą, tačiau 513 383,15 € vertės statiniai yra įkeisti AB Šiaulių bankas. Atsakovas planuoja šį įkeistą turtą planuoja parduoti už 376 506,02 € sumą statinius perplanavęs, etapais ir kiekvieną aukštą atskirai (b. l. 61), tačiau neaišku, ar su tuo sutiks įkaito turėtojas, kuris byloje nurodė, kad jo pradelstas reikalavimas pagal dvi kreditavimo sutartis yra ne mažesnis kaip 448 242 € (b. l. 161-162), tuo tarpu restruktūrizavimo plane nurodyta, kad skola minėtam kreditoriui yra minėto kreditoriaus kola suma yra 359 182,56 € ( b. l. 56). Vadinasi, sprendžiant pagal metmenyse nurodytus duomenis, šio kreditoriaus reikalavimas nebus pilnai padengtas.

23Pagal LR ĮRĮ 4 str. 1 p. punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė suteikiama tik mokioms įmonėms, turinčioms laikinų mokumo problemų. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra realiai pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per nustatytą restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Pagal šioje byloje pateiktų įrodymų turinį ir nustatytas virš nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo daryti išvadą, kad UAB „Kašgarija“ yra moki įmonė ir kad jos finansiniai sunkumai, besitęsiantys nuo 2011 metų, kai ji jau pradėjo dirbti nuostolingai (b. l. 48), yra likino pobūdžio.

24Taigi kompleksiškai įvertinus byloje esančius aukščiau nurodytus įrodymus, t.y. įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, atsakovo turto sudėties ir finansinės padėties duomenis, pradelstų įsipareigojimų valstybei mastą, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju UAB „Kašgarija“ atitinka nemokios įmonės statusą.

25Kaip nurodyta aukščiau, pagal įmonės balanso duomenis šiuo metu UAB “Kašgarija” pradelstas įsiskolinimas kreditoriams viršija puse į balansą įrašyto turto vertės, o restruktūrizavimo bylos teisme šiai bendrovei buvo du kartus nutrauktos kreditoriams reikalaujama balsų dauguma nepatvirtinus restruktūrizavimo plano. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad kreditorių pozicija restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje yra reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas, o restruktūrizavimo proceso pradėjimas neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti. LR ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p. įtvirtintas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – pareigos informuoti apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pažeidimas (ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p.). Lietuvos teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad informavimo pareigos pažeidimas yra ištaisomas trūkumas ir nėra tiesiogiai susijęs su įmonės finansine būsena ir įmonės mokumo atkūrimo perspektyvomis, todėl, jei ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. buvo pažeistas, teismas, remdamasis tokiu pažeidimu, gali atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą tik siedamas šį atsisakymą su kitais atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindais. Šioje byloje iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad apie UAB “Kašgarija” akcininkų 2015-04-13 priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei patvirtintus restruktūrizavimo metmenis (b. l. 21-22) įmonė 2015-04-13 informavo kreditorius pranešimu, kuriame nurodė, kur galima susipažinti su dokumentais ir kaip gauti dokumentų kopijas (b. l. 23-33,158). Tiek kreditorė UAB „Luodė“ (b. l. 149-153), tiek kreditorius VSDFV Panevėžio skyrius teismui nurodė, kad bendrovė nepateikė restruktūrizavimo plano metmenų kopijos (b. l. 147). Teismų praktikoje toks, kaip virš nurodyta, pareigos informuoti įvykdymas laikomas tinkamu tik tais atvejais, kai įmonė turi daug kreditorių ir metmenų apimtis yra didelė, o šiuo atveju plano metmenų apimtis yra 26 lapai, o bendrovė turi 75 kreditorius. Todėl byloje pateikti bendrovės kreditorių, kurių nepatenkintų reikalavimų sumos nėra ženkliausios, pritarimai restruktūrizavimo procesui yra gauti atsakovei ne tik tinkamai neįvykdžius ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p. numatytos informavimo pareigos, bet ir gauti laikotarpiu 2015-03-09 -2015-04-01, kada restruktūrizavimo plano metmenys net nebuvo patvirtinti (b. l. 90-123). Todėl minėti įrodymai vertinami kaip neturintys esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo išsprendimui. Tuo tarpu vienas didžiausių kreditorių ir įkaito turėtojas AB Šiaulių bankas bendrovę laiko nemokia ir prašo jai restruktūrizavimo bylos nekelti (b. l. 161-162).

26Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismo nuomone, byloje nustatyti du atsisakymo kelti UAB „Kašgarija“ restruktūrizavimo bylą pagrindai, numatyti ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 ir 3 punktuose: 1) parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys ir preliminarus verslo planas neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir jų įgyvendinimo realumo kriterijų (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str. 2 d.), 2) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo LR ĮBĮ nustatyta tvarka.

27Panevėžio apygardos teismo 2015-04-21 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 129-131). Vadovaujantis ĮRĮ 7 str. 6 d., jeigu teismas atsisako iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinami, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kiti nutartimi dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo priimti nurodymai panaikinami.

28Nėra pagrindo tenkinti kreditoriaus UAB „Luodė“ prašymo UAB „Kašgarija“ direktoriui J. D. už piktnaudžiavimą procesine teise nesąžiningai pateikus nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo skirti CPK 95 straipsnyje nustatytą baudą. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. ĮRĮ ar kituose įstatymuose nėra imperatyvaus draudimo pakartotinai kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-02-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-466-186/2015, spręsdamas restruktūrizavimo bylos nutraukimo atsakovei teisėtumą, nurodė, kad ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą, ir tuo pasinaudojo pareiškėjas. Todėl tokie veiksmai negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Pareiškėjas pateikė teismui pareiškimą, atitinkantį jo formai ir turiniui keliamus reikalavimus, atitinkamai jį motyvavo ir pridėjo turimus rašytinius įrodymus. Nors pareiškimas pripažįstamas nepagrįstu, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad pareiškėjas savo procesinėmis teisėmis naudojosi akivaizdžiai nepagrįstai.

29Vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais, CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

30atsisakyti iškelti UAB „Kašgarija“ (j. a. k. 155599486, buveinė - Energetikų g. 10/12, Visagino m.) restruktūrizavimo bylą.

31Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti UAB „Kašgarija“, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto areštų aktų registrui.

32Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-533-544/2015 (turto arešto akto Nr. 2015019216) UAB „Kašgarija“ (j. a. k. 155599486) visus taikytus apribojimus ir laikinąsias apsaugos priemones.

33Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas UAB „Kašgarija“ direktorius J. D. prašo atsakovei UAB... 3. Nurodė, kad LR ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytos būtinos sąlygos iškelti... 4. LR ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai... 5. Nėra pagrindo daryti pagrįstą išvadą apie tai, kad įmonė yra nemoki ir... 6. Trečiasis asmuo UAB „Luodė“ nurodė, kad yra UAB „Kašgarija“... 7. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas prašė atmesti pareiškimą dėl... 8. Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo netenkinamas, bendrovei... 9. LR ĮRĮ 4 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas,... 10. Iš pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Kašgarija“ įsteigta ir veiklą... 11. Iš pateiktų dokumentų ir LR teismų informacinės sistemos „Liteko“... 12. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį, teismas priima nutartį atsisakyti kelti... 13. Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą – jeigu... 14. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonės akcininkų 2015-04-13... 15. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl... 16. Teismui pateiktose restruktūrizavimo plano metmenyse nuostatose apie... 17. Įmonė pripažįstama vykdančia ūkinę komercinę veiklą, jeigu ji užsiima... 18. Argumentai, kad bendrovė veda derybas dėl naujos rangos sutarties pasirašymo... 19. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad priežastys, dėl kurių... 20. Kadangi pareiškėjas iš esmės restruktūrizavimo plano metmenyse pateikto... 21. Kitas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas – įmonės... 22. Analizuojant įmonės finansinėje atskaitomybėje pateiktus rodiklius ir... 23. Pagal LR ĮRĮ 4 str. 1 p. punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė... 24. Taigi kompleksiškai įvertinus byloje esančius aukščiau nurodytus... 25. Kaip nurodyta aukščiau, pagal įmonės balanso duomenis šiuo metu UAB... 26. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teismo nuomone, byloje nustatyti du... 27. Panevėžio apygardos teismo 2015-04-21 nutartimi atsakovo atžvilgiu taikytos... 28. Nėra pagrindo tenkinti kreditoriaus UAB „Luodė“ prašymo UAB... 29. Vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktais, CPK 290-291... 30. atsisakyti iškelti UAB „Kašgarija“ (j. a. k. 155599486, buveinė -... 31. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti UAB „Kašgarija“, Įmonių... 32. Nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m.... 33. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...