Byla AN2-300-574/2019

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita Mačionytė, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, dalyvaujant Lenkijos įmonės ( - ) atstovui advokatui Vladislav Latušinskij, Vilniaus teritorinės muitinės atstovei Raimondai Dzelzienei, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo neįtraukto į administracinio nusižengimo teiseną asmens Lenkijos įmonės ( - ) atstovo advokato Vladislav Latušinskij apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimo, kuriuo M. K. M. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau tekste – ANK) 208 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta 1 400 eurų bauda bei administracinio poveikio priemonė – 418 pakelių cigarečių ir automobilio „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) bei transporto priemonės registracijos liudijimo konfiskavimas, pakeitimo.

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

41.

5Marcin K. M. nubaustas už tai, kad 2018 m. lapkričio 17 d. 22.00 val. Šalčininkų r., Pamūrinės k., atvykęs iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką per Šalčininkų kelio postą automobiliu „Ford Mondeo“, v. n. ( - ) ir muitinio tikrinimo metu deklaravęs vežantis leistiną kiekį akcizinių prekių, automobilio ertmėse ir tarp asmeninių daiktų paslėpęs nuo muitinės kontrolės neteisėtai įvežė į Lietuvos Respubliką 418 pakelių cigarečių, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, kurių bendra vertė – 1 199,66 euro (23,99 baziniai bausmių ir nuobaudų dydžiai).

6II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

72.

8Apeliaciniu skundu suinteresuoto asmens Lenkijos įmonės ( - ) atstovas advokatas Vladislav Latušinskij (toliau – Apeliantas) prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą ir gražinti turto savininkui įmonei ( - ) priklausantį automobilį „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) ir transporto priemonės registracijos liudijimą.

93.

10Nurodo, kad ANK XXVIII skyriuje nurodyti administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos. Šiame skyriuje nėra atskiro straipsnio reglamentuojančio turto savininkų teises ir pareigas, tačiau ANK 577 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad turto, kuris gali būti konfiskuotas pagal šio kodekso 29 straipsnio 4 dalį, savininkas turi administracinio nusižengimo byloje šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas teises. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas turto (automobilio „Ford Mondeo“ v. n. ( - )) savininko į procesą neįtraukė ir bylą išnagrinėjo jam nedalyvaujant, neinformuodamas savininko apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką. Nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka, teismui buvo žinoma, kad transporto priemonė priklauso Lenkijos įmonei ( - ) šią informaciją teismas buvo gavęs iš Lenkijos Respublikos ambasados raštu. Prie rašto taip pat buvo pridėta lizingo sutartis (su vertimu į lietuvių kalbą), patvirtinanti faktą, kad įmonė ( - ) įgijo automobilį „Ford Mondeo“ v. n. ( - ) lizingo būdu 2017 m. liepos 25 d. Neįtraukus turto, kuris gali būti konfiskuotas, savininko į procesą, neinformavus jo įstatymo nustatyta tvarka apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą, teismas pažeidė jo teises, numatytas ANK 577 straipsnio 5 dalyje ir tokiu būdu iš esmės pažeidė administracinio proceso teisės normas.

114.

12Byloje nenustatyta nei viena iš aplinkybių, nurodytų ANK 29 straipsnio 4 dalyje, todėl nėra jokio teisinio pagrindo konfiskuoti savininkui įmonei ( - ) priklausantį automobilį. ANK 29 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Minėto straipsnio 4 dalis numato, kad už šio kodekso 208 straipsnyje (tarp kitų ANK straipsnių), numatytą administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jeigu: perleisdamas turtą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis turtas bus naudojamas administraciniam nusižengimui daryti; turtas jam buvo perleistas sudarius apsimestinį sandorį; turtas jam buvo perleistas kaip pažeidėjo šeimos nariui ar artimajam giminaičiui; turtas jam buvo perleistas kaip juridiniam asmeniui, kurio vadovas, valdymo organo narys arba dalyviai, valdantys ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų (pajų, įnašų ir pan.), yra pažeidėjas, jo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai; įgydamas šį turtą, jis arba juridinio asmens vadovaujamas pareigas ėję ir teisę jam atstovauti, priimti sprendimus juridinio asmens vardu ar kontroliuoti juridinio asmens veiklą turėję asmenys žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad šis turtas yra administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas, gautas dėl administracinio nusižengimo padarymo.

135.

14Nagrinėjamoje byloje M. K. M. išsinuomojo savininkui – įmonei ( - ), priklausantį automobilį „Ford Mondeo“ v. n. ( - ) per ( - ) Įmonės tarpusavyje atsiskaitė 2018 m. gruodžio 31 d.

156.

16Teismas nurodo, kad „cigaretes M. K. M. gabeno paslėpęs jas ir automobilio „Ford Mondeo “ v. n. ( - ) slėptuvėse“, tačiau turto savininkui nieko nėra žinoma apie kokių nors slėptuvių buvimą minėtame automobilyje. Kelia rimtų abejonių ar slėptuvės automobilyje buvo aptiktos, kadangi prieš perduodant automobilį nuomininkui savininkas apžiūrėjo automobilį, įsitikino, kad jis yra techniškai tvarkingas ir perdavė jį nuomininkui. Pirmosios instancijos teisme byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, kas reiškia, jog sprendimas buvo priimtas remiantis tik dokumentais esančiais administracinio nusižengimo byloje. Teismas nustatė, kad M. K. M. automobilio ertmėse ir tarp asmeninių daiktų paslėpęs nuo muitinės kontrolės neteisėtai įvežė į Lietuvos Respubliką 418 pakelių cigarečių, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, kas reiškia, kad cigaretes nebuvo paslėptos specialiai įrengtose slėptuvėse, o galimai buvo patalpintos gamyklinėse, automobilyje esančiose ertmėse. Apie tai, kad automobilyje nebuvo jokių specialiai įrengtų slėptuvių, liudija ir 2018 m. lapkričio 18 d. Vilniaus teritorinės muitinės surašytas transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktas, iš kurio matyti, kad jokių slėptuvių automobilyje nebuvo rasta.

177.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus teritorinė muitinė prašo Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą palikti nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti.

198.

20Nurodo, kad ANK 29 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, jog gali būti konfiskuojamas ne tik tas turtas, kuris nuosavybės teise priklauso pažeidėjui, bet ir kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantis turtas, esant minėto straipsnio 1-5 punkte išvardintoms sąlygoms. Teismų praktikoje yra suformuluota nuostata, kad vien automobilio registracija kito asmens vardu nesudaro pagrindo pripažinti, jog automobilio, kaip pažeidimo įrankio, konfiskacija yra negalima. Automobilių savininkai perduodami savo turtą kitiems asmenims, visada rizikuoja, kad jis bus prarastas (sugadintas, sunaikintas, konfiskuotas) ir jie tai daro laisva valia suvokdami galimas neigiamas pasekmes. (Vilniaus apygardos teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. ATP-126-365/2017, Kauno apygardos teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-101-594/2017). Priimdamas sprendimą dėl transporto priemonės konfiskavimo ar nekonfiskavimo, teismas turi atsižvelgti į Konstitucinio Teismo doktriną, pagal kurią pripažįstama, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teisę ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas ar jis yra perduotas valdyti ar naudoti kitiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-5-2011). Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos nusižengimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta - įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. N62-93/2009, N302- 34/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-2-2013,2AT-27-2014,2AT-64-6697/2015). Nagrinėjamoje situacijoje M. K. M., siekdamas palengvinti neteisėtą cigarečių gabenimą ir apsunkinant jų radimą, prekes paslėpė automobilio daiktų gabenimui nepritaikytose vietose. Be transporto priemonės asmuo negalėtų pergabenti, nuslėpdamas nuo muitinės kontrolės tokį didelį cigarečių kiekį, kas reiškia, kad automobilis buvo panaudotas kaip tiesioginė nusižengimo padarymo priemonė. Vien šių faktų buvimas yra pagrindas, suteikiantis galimybę privalomai konfiskuoti įmonei ( - ) priklausantį automobilį „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ). Automobilio nuomos sutartyje nuomotojas neaptarė sąlygų, kurios nuomininkui uždraustų atlikti tam tikrus veiksmus su ne jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, pvz. nenaudoti transporto priemonės teisei priešingoms veikoms daryti ir pan. Įmonė ( - ) yra atsakinga už jos nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Tai, kad įmonės ( - ) vadovaujantys asmenys per ( - ) patikėjo savo turtą (automobilį) kitam asmeniui, įrodo tik tai, kad jie nesidomėjo ir nesirūpino kaip ir kokiems tikslams bus naudojama transporto priemonė. Manytina, kad ginčas dėl transporto priemonės vertės nustatymo ir teisingo atlyginimo už konfiskuotą transporto priemonę tarp transporto priemonės savininko ir asmens, vairavusio minėtą transporto priemonę, gali būti sprendžiamas civiline tvarka.

219.

22Teismo posėdžio metu Apeliantas nurodė, kad byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kas automobilio savininkas per Lenkijos Respublikos ambasadą laiku informavo teismą, apie tai, kad jie yra tikrieji transporto priemonės savininkai ir jie pageidauja dalyvauti procese. Tačiau teismas ignoravo šiuos dokumentus ir priėmė galutinį sprendimą byloje. Mano, kad automobilio savininkas turėjo būti įtrauktas užtikrinant jo teises. Automobilio apžiūros akte nėra jokių atžymų apie specialiai įrengtą slėptuvę, kuri buvo pritaikyta kontrabandinėms prekėms gabenti. Teismo teiginys apie slėptuvę niekuo neparemtas, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Transporto priemonė buvo išnuomota Lenkijos Respublikos teritorijoje. Nuomos sutarties pasirašymo data yra žinoma. Tik po 3-4 dienų sulaikytas žmogus, kuris deklaravo automobilio savininkams, kad jis važiuoja į Lietuvą, neminėdamas, kad jis ruošiasi važiuoti ir į Baltarusiją. Perduodant automobilį, savininkas įsitikino, kad jokių specialiai pritaikytų ertmių nėra. Dokumentuose nematyti, kurioje konkrečiai vietoje buvo rastos cigaretės. Tai neduoda jokio pagrindo daryti išvadą, kad savininkas, perduodamas transporto priemonę, nepasirūpino, nebuvo atidus, sąžiningas. Jis neturėjo galimybės iš anksto numanyti, kad asmuo automobilį panaudos neteisėtiems tikslams. Šioje byloje nėra nei vieno iš penkių ANK nurodytų pagrindų automobiliui konfiskuoti. Prašo pakeisti Šalčininkų rajono teismo sprendimą ir automobilį grąžinti ( - ) įmonei.

2310.

24Teismo posėdžio metu Vilniaus teritorinės muitinės atstovė teigė, kad nuomos sutartyje nebuvo aptartos sąlygos, kurios nuomininkui uždraustų atlikti tam tikrus veiksmus su ne jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. Teismai yra suformavę praktiką tokią, kad automobilio registracija kito asmens vardu nesudaro pagrindo pripažinti, jog automobilio konfiskacija negalima, jeigu jis pripažįstamas kontrabandos padarymo įrankiu. Sutinka, kad buvo pažeistos procesinės teisės normos neįtraukiant savininko, tačiau nesutinka dėl materialinių teisės normų pažeidimo. Teismas nutarime aiškiai rašo, kad buvo gabenama automobilio slėptuvėse. Slėptuvė gali būti specialiai įrengta arba tai gali būti gamyklinė ertmė, kuri nėra skirta gabenti prekėms, daiktams. Šiuo atveju asmuo cigarečių buvo prikaišiojęs į gamyklines ertmes ir tik mobilios grupės pareigūnai, atlikę tikrinimą rado cigaretes. Cigarečių kiekis nemažas. Praktikoje yra buvę automobilio konfiskavimo atvejų, kai nusižengimo aplinkybės buvo tapačios arba panašios, o cigarečių kiekis gabentas mažesnis. Muitinė prašo teismų priimti tokius sprendimus, kad būtų įgyvendinti nuobaudų tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje. Prašė teismo apeliacinio skundo netenkinti.

25III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

2711.

28Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apeliacinio skundo argumentus, posėdžio metu pateiktus paaiškinimus, skundžiamą teismo nutartį ir teismui pateiktos administracinio nusižengimo bylos medžiagoje esančius duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas administracinio poveikio priemones – automobilio „Ford Mondeo“, v. n. ( - ) ir transporto priemonės registracijos liudijimo konfiskavimą padarė tiek procesinių, tiek materialinės teisės normų pažeidimus dėl ko yra pagrindas pakeisti žemesnės instancijos teismo sprendimą.

2912.

30Šioje administracinio nusižengimo byloje M. K. M. buvo nubaustas pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį. To paties straipsnio 4 dalyje numatyta, kad už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimas. Minėtos nuostatos gali būti taikomos konfiskuojant automobilį, kuriuo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną buvo gabenami kontrabandos daiktai (cigarečių pakeliai). Tačiau skiriant automobilio konfiskavimą būtina taipogi būtina vadovautis ANK 29 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodoma, kad konfiskuotas gali būti tik turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus. Minėto straipsnio 4 dalis numato, kad už šio kodekso 208 straipsnyje (tarp kitų ANK straipsnių), numatytą administracinį nusižengimą gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jeigu yra nustatomos šio straipsnio 1 – 5 punktuose išvardintos aplinkybės. Taigi, toks teisinis reguliavimas lemia, kad nustačius, jog tam tikras daiktas atitinka konfiskuotino turto požymius (šis daiktas buvo administracinio nusižengimo įrankis, priemonė, dalykas ar įstatymų uždraustos veikos rezultatas), teismas privalo įsitikinti, kas yra šio daikto savininkas, o nustačius, kad administracinį nusižengimą padarė ne daikto savininkas, įsitikinti ar šį turtą galima konfiskuoti ANK 29 straipsnio 4 dalyje numatytais pagrindais.

3113.

32Iš byloje esančios operacinio lizingo sutarties Nr. ( - ) matyti, kad automobilis „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) priklauso Lenkijos įmonei AW ( - ). Lenkijos Respublikos ambasados raštas, kuriuo minėta informacija perduota Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams yra datuojamas 2019 m. gruodžio 19 d. Tą pačią dieną buvo priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, todėl nėra aišku, ar Lenkijos Respublikos ambasados siųsta informacija priimant nutarimą jau buvo pasiekusi Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmus. Tačiau kartu su administracinio nusižengimo medžiaga teismui perduotame transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo akte nurodoma, kad automobilio „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) savininku yra ( - ). Iš bylos duomenų matyti, kad Lenkijos įmonė ( - ) yra automobilio valdytojas pagal Operacinio lizingo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 16-17). Taigi, nagrinėdamas bylą pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti, kad konfiskuotinas turtas – automobilis „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) priklauso ne pažeidimą padariusiam asmeniui, bet kitam asmeniui. Tačiau kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, teismas nesiaiškino, kam iš tikrųjų priklauso automobilis „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ). Automobilio „Ford Mondeo“, v. n. ( - ) savininkai Lenkijos įmonė ( - ) apie vyksiančio posėdžio datą, laiką ir vietą nebuvo informuoti, minėtai įmonei byloje nebuvo suteiktas joks procesinis statusas. Tuo pirmos instancijos teismas pažeidė ANK 577 straipsnį, nes nesudarė galimybių Lenkijos įmonei ( - ) pasinaudoti turimomis procesinėmis teisėmis. Aukščiau aptartas procesinis pažeidimas buvo pašalintas atnaujinus terminą paduoti apeliacinį skundą ir žodinio proceso tvarka išnagrinėjus Apelianto pateiktą skundą.

3314.

34Išnagrinėjęs skundą, teismas konstatuoja, jog byloje nėra pagrindo taikyti ANK 29 straipsnio 4 dalies nuostatų. Teismas sutinka su atsiliepime į skundą nurodoma aplinkybe, kad transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos nusižengimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Vilniaus teritorinės muitinės atstovė posėdžio metu nurodė, kad slėptuvė gali būti specialiai įrengta arba tai gali būti gamyklinė ertmė, kuri nėra skirta gabenti prekėms, daiktams. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog byloje nėra užfiksuotos ir įvardintos konkrečios automobilio vietos, kuriose buvo laikomos kontrabanda gabentos cigaretės. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, nustatė, kad į Lietuvos Respubliką 418 pakelių cigarečių, paženklintų baltarusiškais akcizo ženklais, M. K. M. neteisėtai įvežė automobilio ertmėse ir tarp asmeninių daiktų paslėpęs nuo muitinės kontrolės kas reiškia, kad cigaretes nebuvo paslėptos specialiai įrengtose slėptuvėse, o buvo patalpintos gamyklinėse, automobilyje esančiose ertmėse. Apie tai, kad automobilyje nebuvo jokių specialiai įrengtų slėptuvių liudija ir 2018 m. lapkričio 18 d. Vilniaus teritorinės muitinės surašytas transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktas, iš kurio matyti, kad buvo apžiūrėtas sulaikytas automobilis ir jokių specialiai įrengtų slėptuvių automobilyje nebuvo rasta (b.l. 9). Cigarečių gabenimas jas paslepiant automobilio gamyklinėse ertmėse, negali būti prilyginamas jų gabenimui specialiai tam įrengtose slėptuvėse.

3515.

36Skundą nagrinėjantis teismas sutinka, jog kontrabandos daiktų – cigarečių pakelių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, atsižvelgiant į jų kiekį (418 vnt. pakelių) nebūtų buvęs įmanomas šiam tikslui nepanaudojus automobilio. Teisę naudotis automobiliu „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) pažeidėjas M. K. M. įgijo 2018 m. lapkričio 2 d. nuomos sutarties pagrindu. Iš 2018 m. lapkričio 2 d. automobilio nuomos sutarties matyti, kad ( - ), atstovaujama M. K. M., išsinuomojo įmonei ( - ), priklausantį automobilį „Ford Mondeo“ valst. Nr. ( - ) (b.l. 50-53). Priėmimo-perdavimo protokolu automobilis buvo perduotas M. K. M. (b.l. 54). Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad nuomos sutartyje nebuvo aptartos sąlygos, kurios nuomininkui uždraustų atlikti tam tikrus veiksmus su ne jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, pvz., nenaudoti transporto priemonės teisei priešingoms veikoms daryti šiuo atveju nesudaro pagrindo konfiskuoti automobilį. Visiškai akivaizdu, jog nuomotojas net ir atskirai to neaptarus nuomos sutartyje, turi pagrindą tikėtis, kad jo turtas bus naudojamas tik teisėtais tikslais, o ne darant teisės pažeidimus. Teisės pažeidimai ir atsakomybė už jų padarymą numatyta įstatymuose, todėl akivaizdu, kad bet kuris, sulaukęs nustatyto amžiaus, pakaltinamas asmuo turi tokią atsakomybę suvokti, o turo savininkas ar valdytojas – tikėtis, kad jokie teisės pažeidimai, sudarius turto nuomos sutartį, su turtu nebus daromi. Byloje nėra jokių duomenų, kad Lenkijos įmonė ( - ) būtų žinojusi ar galėjusi numatyti, kad išnuomotu automobiliu M. K. M. ketina daryti teisės pažeidimą. Iš bylos duomenų matyti, kad įmonė ( - ) verčiasi automobilių nuoma. Automobilio „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra ( - ), Lenkijos įmonė ( - ) yra automobilio valdytojas pagal Operacinio lizingo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 16-17). Byloje nėra jokių duomenų, kad Lenkijos įmonė ( - ) būtų žinojusi ar galėjusi numatyti, kad išnuomotu automobiliu M. K. M. ketina daryti teisės pažeidimą. Nagrinėjamu atveju, nenustatyti ir kiti ANK 29 straipsnio 4 dalies 1 – 5 punktuose numatyti trečiajam asmeniui priklausančio turto konfiskavimo pagrindai.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

38Lenkijos įmonės ( - ) atstovo advokato Vladislavo Latušinskij apeliacinį skundą tenkinti.

39Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. gruodžio 19 d. nutarimą pakeisti. Panaikinti nutarimo dalį dėl administracinio poveikio priemonės – automobilio „Ford Mondeo“, valst. Nr. ( - ) ir transporto priemonės registracijos liudijimo konfiskavimo ir minėtą automobilį bei transporto priemonės registracijos liudijimą grąžinti Lenkijos įmonei ( - ) ar jos įgaliotam atstovui.

40Kitoje dalyje nutarimo nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jurgita... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. I. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 4. 1.... 5. Marcin K. M. nubaustas už tai, kad 2018 m. lapkričio 17 d. 22.00 val.... 6. II. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 7. 2.... 8. Apeliaciniu skundu suinteresuoto asmens Lenkijos įmonės ( - ) atstovas... 9. 3.... 10. Nurodo, kad ANK XXVIII skyriuje nurodyti administracinio nusižengimo teisenoje... 11. 4.... 12. Byloje nenustatyta nei viena iš aplinkybių, nurodytų ANK 29 straipsnio 4... 13. 5.... 14. Nagrinėjamoje byloje M. K. M. išsinuomojo savininkui – įmonei ( - ),... 15. 6.... 16. Teismas nurodo, kad „cigaretes M. K. M. gabeno paslėpęs jas ir automobilio... 17. 7.... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Vilniaus teritorinė muitinė prašo... 19. 8.... 20. Nurodo, kad ANK 29 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, jog gali būti... 21. 9.... 22. Teismo posėdžio metu Apeliantas nurodė, kad byla išnagrinėta rašytinio... 23. 10.... 24. Teismo posėdžio metu Vilniaus teritorinės muitinės atstovė teigė, kad... 25. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. 11.... 28. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 29. 12.... 30. Šioje administracinio nusižengimo byloje M. K. M. buvo nubaustas pagal ANK... 31. 13.... 32. Iš byloje esančios operacinio lizingo sutarties Nr. ( - ) matyti, kad... 33. 14.... 34. Išnagrinėjęs skundą, teismas konstatuoja, jog byloje nėra pagrindo taikyti... 35. 15.... 36. Skundą nagrinėjantis teismas sutinka, jog kontrabandos daiktų –... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 38. Lenkijos įmonės ( - ) atstovo advokato Vladislavo Latušinskij apeliacinį... 39. Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2018 m. gruodžio 19 d.... 40. Kitoje dalyje nutarimo nekeisti....