Byla 2AT-5-2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Tomo Šeškausko, Vytauto Masioko ir pranešėjo Rimanto Baumilo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, atnaujintą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies

25 punkto pagrindu dėl padaryto esminio materialiosios teisės pažeidimo, 30221 straipsnio 4, 6 dalių tvarka, pagal AB „SEB lizingas“ atstovo advokato Nerijaus Šmito prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. L. J. nubaustas pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį ir pakeisti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimą dėl automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )), registruoto AB „SEB lizingas“ vardu, konfiskavimo.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

4Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimu D. L. J. nubaustas pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį 15 000 Lt bauda, taip pat nuspręsta konfiskuoti 1496 pakelius cigarečių „Viceroy Blue“ ir automobilį „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )), registruotą UAB „SEB lizingas“ vardu.

5Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi nuspręsta D.L.J. ir AB „SEB lizingas“ apeliacinius skundus atmesti ir Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimą palikti nepakeistą.

6D. L. J. nubaustas už tai, kad 2011 m. sausio 24 d., apie 13.35 val., Vilkaviškio rajone, Virbalio kaimo prieigose, keliu Kybartai–Vilkaviškis, automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )) bagažinėje, neteisėtai, viršydamas leistiną normą, gabeno akcizais apmokestintas prekes – 1496 pakelius cigarečių „Viceroy Blue“, pažymėtų Rusijos Federacijos akcizinių prekių ženklais, kurių bendra vertė, įskaitant mokėtinus mokesčius, yra

710 846 Lt (83,43 MGL), neturėdamas prekių įsigijimo ir mokesčių sumokėjimo dokumentų, šiais savo veiksmais jis pažeidė 2004 m. gegužės 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.1.1. punktą ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, už tai Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinės Specialiosios paskirties būrio vyresnysis specialistas jam surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą.

8AB „SEB lizingas“ atstovas prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimą ir netaikyti automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )), registruoto AB „SEB lizingas“ vardu, konfiskavimo.

9Prašyme teigiama, kad buvo netinkamai taikytos ATPK 26 straipsnio, 1632 straipsnio 4 dalies nuostatos, dėl to nepagrįstai konfiskuotas AB „SEB lizingas“ priklausantis automobilis. Nurodoma, kad ATPK 1632 straipsnio 4 dalis transporto priemonės, kuria prekės buvo neteisėtai gabentos, konfiskavimą numato tik kaip alternatyvią sankciją, t. y. konfiskavimas nėra privalomas, tai paliekama spręsti administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjančio organo (pareigūno) diskrecijai. Atitinkamai, sprendžiant konfiskavimo klausimą, turi būti išsamiai įvertintos visos bylos aplinkybės ir dėl jų pasisakyta. Tai ypač svarbu dėl to, kad šioje byloje buvo sprendžiama ne D. L. J., bet su administracinio teisės pažeidimo padarymu niekaip nesusijusiam trečiajam asmeniui – AB „SEB lizingas“ priklausančios transporto priemonės konfiskavimo klausimas. Todėl teismai turėjo aiškiai nurodyti, kuo konkrečiai šiuo atveju pasireiškia AB „SEB lizingas“ atsakomybė už konfiskuotos transporto priemonės panaudojimą padarant administracinį teisės pažeidimą, bei aiškiai konstatuoti, ar AB „SEB lizingas“ turėjo galimybę užkirsti kelią tokiam neteisėtam konfiskuotino daikto panaudojimui. Prašyme pažymima, kad pagal teismų praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėta byla Nr. N575-7068/2010) transporto priemonės konfiskavimas gali būti netaikomas, kai nustatoma išskirtinė situacija, leidžianti daryti išvadą, jog automobilio savininkas nėra atsakingas už jo nuosavybės panaudojimą pažeidimo padarymo metu. Tačiau, pasak atstovo, dėl to nė vienas teismas nepasisakė, priešingai, apsiribojo bendro pobūdžio teiginiais apie galimus transporto priemonės konfiskavimo kaip administracinės nuobaudos tikslus ar šios nuobaudos proporcingumą.

10Prašyme pažymima, kad teismai neįvertino, jog konfiskuotinas automobilis „BMW X5“ finansinio lizingo sutarties Nr. K2008-110061 pagrindu buvo perduotas naudotis ne administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. L. J., bet UADBB „D“, o kokiu pagrindu pažeidimo padarymo metu automobiliu naudojosi D. L. J., bylą nagrinėję teismai nesiaiškino. AB „SEB lizingas“, kaip automobilio savininkas, prieš perduodamas automobilį naudotis UADBB „D“ ėmėsi visų įmanomų teisinių priemonių, siekdamas užkirsti kelią neteisėtam automobilio naudojimui: nes finansinio lizingo sutarties 7.1.1 punkte buvo nustatyta pareiga lizingo gavėjui UADBB „D“ lizinguotą automobilį naudoti tik laikantis sutarties ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų pagal tiesioginę jo paskirtį, o 7.1.3 punkte buvo aiškiai numatyta, kad minėtą turtą perduoti tretiesiems asmenims UADBB „D“ gali tik gavus raštišką AB „SEB lizingas“ sutikimą. Kitų galimybių užkirsti kelią administracinės teisės pažeidimo padarymui, panaudojant lizinguotą automobilį AB „SEB lizingas“ objektyviai neturėjo ir negalėjo turėti. Visa tai patvirtina, kad nėra įrodymų, jog AB „SEB lizingas“ buvo atsakingas už jam nuosavybės teise priklausančio automobilio panaudojimą 2011 m. sausio 24 d. pažeidimui padaryti, todėl teismas pritaikė nuobaudą asmeniui, kuris nebuvo traukiamas administracinėn atsakomybėn ir kuris nėra nei kaltas dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo, nei atsakingas už konfiskuoto automobilio galimą neteisėtą panaudojimą. Pagal ATPK 20 straipsnį nuobauda administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims skiriama nubausti bei auklėti, kad jie laikytųsi įstatymo, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Prašyme teigiama, kad jei konfiskavimas paskirtas asmeniui, kuris nedalyvavo administracinio teisės pažeidimo padaryme ir kuris apskirtai nėra atsakingas už jo padarymą, toks konfiskavimas neturi jokios baudžiamosios, auklėjamosios ar prevencinės įtakos nei AB „SEB lizingas“, nei pačiam pažeidėjui, priešingai, konfiskavus automobilį, AB „SEB lizingas“ teks nutraukti su UADBB „D“ sudarytą finansinio lizingo sutartį ir pareikalauti, kad ji sumokėtų visą likusią nesumokėtą automobilio likutinę vertę. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas UADBB „D“ vadovui L. D. J. paskyrė dar ir 15 000 Lt baudą, akivaizdu, kad sumokėti tokią baudą ir atlyginti AB „SEB lizingas“ patirtus nuostolius UADBB „D“ bei jos vadovui bus tikrai sudėtinga ir AB „SEB lizingas“ gali patirti nuostolių.

11Prašyme, pateikiant analogiją su baudžiamųjų bylų nagrinėjimo praktika dėl turto konfiskavimo (kasacinė nutartis 2K-514/2007), nurodoma, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, kad jeigu konfiskuotinas turtas priklauso tretiesiems asmenims, iš kaltininko išieškoma tokio turto vertę atitinkanti pinigų suma (BK 72 straipsnio 5 dalis). Akivaizdu, kad jeigu baudžiamosiose bylose, kuriose taikoma atsakomybė, griežtesnė nei ta, kuri numatyta ATPK

121632 straipsnyje, turto konfiskavimas, kaip baudžiamojo poveikio priemonė, netaikoma tretiesiems, nusikalstamos veikos padaryme nedalyvavusiems asmenims, tai rodo, kad tiek įstatymų leidėjas, tiek teismų praktika laiko, jog šios poveikio priemonės netaikymas neprieštarauja jos tikslams. Prašyme pažymima, kad teisinė atsakomybė, kylanti taikant ATPK, savo pobūdžiu yra ir baudžiamoji, taigi šios atsakomybės rūšiai su tam tikrais pakeitimais taikytini baudžiamojoje teisėje galiojantys principai. AB „SEB lizingas“ atstovo teigimu, taikant administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už panašias veikas (ATPK 1632 straipsnis, BK 199² straipsnis), negali būti laikomasi skirtingos praktikos taip, kad sunkesnės pasekmės kiltų padarius lengvesnį teisės pažeidimą, t.y. negali būti taip, kad taikant griežčiausią valstybės prievartos priemonę – baudžiamąją atsakomybę nusikalstamai veikai padaryti panaudotos transporto priemonės konfiskavimas būtų netaikomas, nustačius, kad ji priklauso ne kaltinamajam, o trečiajam asmeniui, ir visiškai priešingos pozicijos būtų laikomasi administracinių teisės pažeidimų teisenoje, kur tokia transporto priemonė būtų konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji priklauso.

13Atsiliepime institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Lazdijų rinktinė, siūlo atmesti pareiškėjo prašymą.

14Atsiliepime nurodoma, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau nei reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti. Todėl teismas, nepažeisdamas nusistovėjusios teismų praktikos dėl transporto priemonės konfiskavimo (administracinė byla Nr. N-575-1052/2009) ir įvertinęs visas byloje esančias aplinkybes, pagrįstai skyrė pažeidėjui papildomą nuobaudą – transporto priemonės „BMW X5“ konfiskavimą. Be to, atsiliepime pažymima, kad pažeidimo padarymo priemonės – automobilio konfiskavimas yra būtinas administracinei nuobaudai keliamiems prevenciniams tikslams pasiekti (ATPK 20 straipsnis), o apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nebuvo pagrindo šios nuobaudos netaikyti.

15Taip pat atsiliepime nesutinkama su pareiškėjo nuomone, kad turto konfiskavimo taikymas administracinio teisės pažeidimo byloje reiškia, jog administracinė atsakomybė yra griežtesnė nei baudžiamoji ir tai neatitinka proporcingumo principo. Tai, kad vietoje turto konfiskavimo baudžiamosiose bylose gali būti pritaikoma kita analogiška savo turtiniais padariniais poveikio priemonė (pvz., BK 72 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad galima išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą, kai konfiskuotinas turtas priklauso tretiesiems asmenims), nereiškia atsakomybės sušvelninimo, kaip teigia pareiškėjas. Administracinių teisės pažeidimų kodekse nėra teisės normos, kuri būtų analogiška BK 72 straipsnio 5 dalyje įtvirtintai normai, todėl nėra teisinio pagrindo netaikyti pažeidimo padarymo priemonės konfiskavimo. Be to, pažymima, kad, įsiteisėjus Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimui, konfiskuotinas turtas buvo realizuotas teisės aktų nustatyta tvarka.

16Prašymas atnaujinti bylą atmestinas.

17Dėl turto konfiskavimo

18Byloje nustatyta, kad D. L. J. automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - )) bagažinėje, neteisėtai, viršydamas leistiną normą, gabeno akcizais apmokestintas prekes, neturėdamas prekių įsigijimo ir mokesčių sumokėjimo dokumentų. Jo kaltė padarius administracinį nusižengimą neginčytinai įrodyta ir dėl to nekyla abejonių. Taip pat byloje nustatyta, kad nusižengimo priemonė - automobilis „BMW X5“ buvo ne D. L. J. nuosavybė. Tikrasis automobilio savininkas pagal tarp UADBB „D“ ir AB „SEB lizingas“ sudarytą lizingo sutartį pažeidimo padarymo metu buvo lizingo bendrovė. Teismas, skirdamas nuobaudą pažeidėjui D. L. J., vadovaudamasis įstatymu, nutarė paskirti baudą ir turto konfiskavimą. Sprendimą dėl turto konfiskavimo teismas motyvavo tuo, kad pažeidėjas automobilį panaudojo kaip pažeidimo padarymo įrankį (gabenimo priemonę), be kurio pažeidėjas nebūtų galėjęs gabenti tokio didelio cigarečių kiekio. Taip pat teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog automobilis nepriklauso pažeidėjui, nepašalina konfiskavimo pagrįstumo. Pasak teismo, negalima formuoti teismų praktikos, pagal kurią vien dėl fakto, kad automobilis, esantis pažeidimo padarymo įrankiu, nepriklauso pažeidėjui, jo nebūtų galima konfiskuoti, nes tokia prasme sudarytų palankias galimybes naudotis šia situacija ir daryti pažeidimus analogišku būdu. Tokią pat išvadą patvirtino ir Kauno apygardos teismas, dar kartą nagrinėjęs bylą. Kolegija sprendžia, kad teismai, taikydami ir aiškindami ATPK 26 straipsnio ir 1632 straipsnio 4 dalį, šių normų taikymo ir aiškinimo klaidų nepadarė.

19Pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt minimalių gyvenimo lygių (MGL), – užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo. Kaip teisingai nurodo pareiškėjas, straipsnio sankcijoje priemonės, kuria buvo gabenamos prekės, konfiskavimas yra įtvirtintas kaip alternatyvi nuobauda, tačiau tai reiškia, kad būtent teismas, vertindamas visas bylos aplinkybes, sprendžia dėl tokios priemonės konfiskavimo. Priimdamas šį sprendimą teismas taip pat atsižvelgia į Konstitucinio Teismo doktriną, pagal kurią pripažįstama, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala. Šis draudimas išlieka nepriklausomai nuo to, ar turtą valdo, juo naudojasi bei disponuoja pats savininkas, ar jis yra perduotas valdyti ar naudotis kitiems asmenims.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal pobūdį panašios kategorijos ( pvz., kontrabandos) bylose paprastai laikomasi pozicijos, jog pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama, jeigu: 1) ji buvo specialiai tam pritaikyta arba 2) jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitines kontrolei (nutartys administracinėse bylose Nr. N575-47/2008, N575-215/2009, N502-34/2010 ir kt.). Tais atvejais, kai konfiskuotinas turtas priklauso ne pačiam pažeidėjui, o kitiems asmenims, laikomasi pozicijos, kad savininkas turi būti informuotas ir jam suteikta galimybė pateikti paaiškinimą dėl jo daikto buvimo pažeidėjo žinioje aplinkybių (nutartys administracinėse bylose Nr. N575-1742/2008, N444-8347/2009, N62-603/2010 ir kt.).

21Vadovaujantis ATPK 26 straipsniu, pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji nuosavybės teise priklauso, tačiau išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią (pvz., buvo kreiptasi į policiją dėl vagystės, automobilis paliktas servise remontui ir serviso darbuotojas juo pasinaudojo ir pan.), jis gali būti nekonfiskuotas. Nagrinėjamu atveju iš nustatytų bylos duomenų neišplaukia vienareikšmiška išvada, kad automobilis buvo paimtas prieš savininko valią ir juo buvo disponuojama neteisėtai, todėl ši situacija negali būti vertinama kaip išskirtinė. Iš bylos duomenų matyti, kad D. L. J. buvo įmonės UADBB „D“ vadovas, o ši įmonė automobilį „BMW X5“ buvo įsigijusi pagal lizingo sutartį iš AB „SEB lizingas“, taigi D. L. J., būdamas UADBB „D“ vadovu, turėjo teisinį pagrindą naudotis automobiliu, byloje nėra kitokių duomenų, kurie leistų manyti, kad jis automobilį naudojo neteisėtu pagrindu. Atsižvelgtina ir į tai, kad pats pareiškėjas nurodo, jog konfiskavus automobilį jis turėtų teisę iš D. L. J. išsireikalauti konfiskuotino automobilio sumą lizingo sutarties pagrindu civilinio proceso tvarka, tačiau tai turėtų būti sudėtinga dėl galimos sunkios D. L. J. finansinės padėties. Šis faktas rodo, kad AB „SEB lizingas“ savo turto visiškai nepraranda, nes turi galimybę susigrąžinti patiriamus nuostolius. Be to, svarbu turėti omenyje ir tai, kad lizingo sutarties sudarymas ir jos pagrindu atsirandantys santykiai yra sutartiniai santykiai, kurie pasižymi atitinkama laisva valia prisiimama rizika. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.52 straipsnio 1 dalis numato, kad perleidžiamo daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina įgijėjui tuo pačiu metu, kai jam pereina nuosavybės teisė, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Savininkas, kitiems asmenims perduodamas turtą laikinai valdyti ar juo naudotis, lieka šio turto savininku, todėl jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo rizika. Lizingo sutarties atveju viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita (CK 6.567 straipsnio 1 dalis). Pagal šią sampratą AB „SEB lizingas“ veikos padarymo metu dar buvo automobilio „BMW X5“ savininku ir jam galiojo daikto atsitiktinio žuvimo rizika.

22Kaip jau paminėta, Konstitucinio Teismo doktrinoje išaiškinta taip pat pažymint, kad savininkas, kitiems asmenims perduodamas turtą laikinai valdyti ar juo naudotis, lieka šio turto savininku, todėl jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo rizika (Konstitucinio Teismo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 26 straipsnio pirmosios dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ 1997 m. balandžio 8 d.). ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatytas tretiesiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo įrankis, konfiskavimas prilyginamas jo faktiniam žuvimui, dėl to savininkas praranda galimybę jį susigrąžinti natūra. Nepaisant to, jis gali reikalauti iš tokį teisės pažeidimą padariusio jo daikto valdytojo ar naudotojo atlyginti žalą. Atsižvelgiant į tai, automobilio konfiskavimas, nors jis ir nepriklauso pažeidėjui, šiuo atveju laikytinas proporcinga ir teisinga priemone.

23Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo argumentas dėl negalimos skirtingos praktikos administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atveju dėl turto konfiskavimo yra netinkamas, nes nors kai kurie bendri principai nagrinėjant administracines ir baudžiamąsias bylas yra vienodai suprantami, tačiau tai nereiškia, kad gali būti taikoma analogija kiekvienam iškilusiam klausimui. Šiuo atveju svarbu, kad ATPK nenumato tokios galimybės, priešingai negu BK 72 straipsnio

245 dalis, kuri leistų išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Nesant tokios normos, galiojant imperatyvaus reguliavimo metodui administracinių teisės pažeidimų procese, tokia galimybė teisiškai yra negalima, nes nenumatyta įstatyme.

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant automobilį, priklausantį AB „SEB lizingas“, materialiosios teisės normos nebuvo pažeistos, įstatymas pritaikytas tinkamai, todėl nėra teisinio pagrindo atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302²¹ straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

27AB „SEB lizingas“ atstovo advokato Nerijaus Šmito prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. 5 punkto pagrindu dėl padaryto esminio materialiosios teisės pažeidimo,... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 4. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarimu D. L. J.... 5. Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi nuspręsta D.L.J. ir... 6. D. L. J. nubaustas už tai, kad 2011 m. sausio 24 d., apie 13.35 val.,... 7. 10 846 Lt (83,43 MGL), neturėdamas prekių įsigijimo ir mokesčių... 8. AB „SEB lizingas“ atstovas prašo panaikinti Vilkaviškio rajono apylinkės... 9. Prašyme teigiama, kad buvo netinkamai taikytos ATPK 26 straipsnio, 1632... 10. Prašyme pažymima, kad teismai neįvertino, jog konfiskuotinas automobilis... 11. Prašyme, pateikiant analogiją su baudžiamųjų bylų nagrinėjimo praktika... 12. 1632 straipsnyje, turto konfiskavimas, kaip baudžiamojo poveikio priemonė,... 13. Atsiliepime institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo... 14. Atsiliepime nurodoma, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne... 15. Taip pat atsiliepime nesutinkama su pareiškėjo nuomone, kad turto... 16. Prašymas atnaujinti bylą atmestinas.... 17. Dėl turto konfiskavimo... 18. Byloje nustatyta, kad D. L. J. automobilio „BMW X5“ (valst. Nr. ( - ))... 19. Pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį šio straipsnio 1 dalyje numatyti veiksmai,... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal pobūdį panašios kategorijos ( pvz.,... 21. Vadovaujantis ATPK 26 straipsniu, pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama... 22. Kaip jau paminėta, Konstitucinio Teismo doktrinoje išaiškinta taip pat... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjo argumentas dėl negalimos skirtingos... 24. 5 dalis, kuri leistų išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad konfiskuojant... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 27. AB „SEB lizingas“ atstovo advokato Nerijaus Šmito prašymą atnaujinti...