Byla eA-2259-1062/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ramutės Ruškytės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. L. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas M. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – ir VSD, atsakovas) 2012 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“; 2) panaikinti VSD 2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“; 3) panaikinti VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. (32)-14-3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“; 4) įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, į jį įtraukiant laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (10 mėnesių ir 23 dienas); 5) įpareigoti VSD išduoti pareiškėjui raštą, patvirtinantį, kad jo, kaip VSD sistemos pareigūno, bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos; 6) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Pareiškėjas skunde nurodė:

92.1.

10Siekdamas išsiaiškinti galimybę gauti valstybės pareigūno pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas) 3 straipsnio reikalavimus pareiškėjas 2017 m. sausio 5 d. kreipėsi į savo buvusią darbovietę VSD su prašymu pateikti duomenis apie jo, kaip VSD pareigūno, stažą. Atsakovas 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 nurodė, kad pareiškėjo, kaip VSD sistemos pareigūno, tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo 14 dienų. Prie šio atsakymo buvo pridėta 2012 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“. Pateikus skundą teismui atsakovas 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu pakartotinai apskaičiavo pareiškėjo tarnybos stažą ir nustatė, kad jį sudaro 17 metų 1 mėnuo 26 dienos, bei apskaičiavo pareigūno valstybinės pensijos dydį.

112.2.

12Pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, tarnybos stažo trukmė yra didesnė, negu nurodyta paminėtuose VSD dokumentuose, į jį turi būti įskaičiuotas laikotarpis nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (toliau – ir Papildomo stažo laikotarpis), kai pareiškėjas VSD statuto (toliau – ir Statutas) 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka iš VSD Valdybos viršininko pavaduotojo pareigų buvo laikinai perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ( - ), kurias eidamas vykdė VSD pareigūno funkcijas.

132.3.

14VSD pareigūno laikino perkėlimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje ar kitoje valstybės institucijoje tvarka buvo reglamentuojama VSD vadovo įsakymais, kiek tai neprieštaravo įstatymams ar kitiems poįstatyminiams teisės aktams, tačiau visais atvejais būdavo užtikrinamos pareigūno socialinės garantijos, taip pat ir teisė sugrįžti į ankstesnes pareigas, bei laiko, išbūto kitoje institucijoje laikino perkėlimo metu, įskaitymas į VSD pareigūno tarnybos stažą. Aiškesnis šios situacijos teisinis reglamentavimas atsirado Lietuvos Respublikos Seimui priėmus 2002 m. liepos 5 d. įstatymą Nr. IX-10542, kuriuo patvirtintas Statutas (su vėlesniais pakeitimais), galiojęs iki 2013 m. sausio 1 d. Tačiau visais atvejais pagal tuometinę susiklosčiusią praktiką, kai pareiškėjas, kaip VSD pareigūnas, būdavo laikinai perkeliamas dirbti į užsienyje esančias diplomatines atstovybes, prieš darbo vietos pakeitimą dirbti užsienio diplomatinėje atstovybėje ir prieš perkėlimo įforminimą, formaliai būdavo nutraukiama tiesioginė darbo sutartis su VSD ir darbuotojo perkėlimo laikotarpiu Užsienio reikalų ministerijoje sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis. Laikinai perkeliamas į kitas pareigas kitoje institucijoje darbuotojas VSD vadovo įsakymu paprastai būdavo įtraukiamas į saugumo pareigūnų rezervą (Statuto 28 str. 1 d.). Detalesni konkretaus pareigūno perkėlimo dirbti į diplomatinę atstovybę klausimai (tarp jų dėl darbo trukmės, atšaukimo iš pareigų tvarkos ir grąžinimo atgal į tarnybą VSD) būdavo suderinami atskirais VSD ir Užsienio reikalų ministerijos vadovybės tarnybiniais rašytiniais susitarimais.

152.4.

16Pareiškėjo laikino perkėlimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje ( - ) teisiniai darbo santykiai buvo įforminti vadovaujantis anksčiau paminėta susiklosčiusia tarpžinybine valstybinių institucijų praktika. Su pareiškėju Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje 2009 m. rugpjūčio 12 d. buvo sudaryta terminuota diplomato tarnybos sutartis Nr. 179. Užsienio reikalų ministras 2009 m. rugpjūčio 12 d. priėmė įsakymą Nr. D-66 paskirti pareiškėją į ambasados ( - ) ministro patarėjo pareigas, iki diplomatas bus atšauktas kitu ministro įsakymu. Pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 13 d. pateikė VSD vadovui prašymą atleisti jį iš VSD Valdybos viršininko pavaduotojo pareigų. Šiame prašyme pareiškėjas nurodė atleidimo iš VSD pagrindą – VSD 2009 m. rugpjūčio 4 d. Nr. (01)-19-545KF ir 2009 m. rugpjūčio 10 d. Nr. (01)-19-549KF-430KF raštuose nurodytas aplinkybes. Kitą dieną VSD generalinis direktorius 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. P-278 atleido pareiškėją iš VSD Valdybos viršininko pavaduotojo pareigų pagal Statuto 22 straipsnio 1 dalies 1 punktą (darbuotojui atsistatydinus). Užbaigus paskyrimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje procedūrą, pareiškėjas pradėjo eiti į diplomatinę atstovybę perkelto VSD pareigūno pareigas. Pasikeitusi VSD vadovybė iniciavo jo atšaukimą iš darbo užsienio diplomatinėje atstovybėje. Užsienio reikalų ministras 2010 m. liepos 8 d. priėmė įsakymą Nr. K-160, kuriuo nuo 2010 m. liepos 10 d. nutraukė terminuotą diplomato tarnybos sutartį su pareiškėju. Nutraukus šią terminuotą diplomato sutartį pareiškėjas, priešingai, nei būdavo ankstesniais atvejais, nebuvo grąžintas į tarnybą VSD ir liko neįskaitytas į VSD pareigūno darbo stažą laikotarpis, kai VSD pavedimu jis nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. vykdė VSD pareigūno pareigas ambasadoje ( - ). Aiškindamasis negrąžinimo į tarnybą VSD priežastis tuometinis VSD vadovas pareiškėjui žodžiu paaiškino, jog VSD neturi pareigos jo grąžinti atgal į pareigas VSD tarnyboje, kadangi prieš perkeliant dirbti į diplomatinę atstovybę pareiškėjas nebuvo įtrauktas į VSD saugumo pareigūnų rezervą.

172.5.

18Pareigūno įtraukimo ar neįtraukimo į VSD pareigūnų rezervą faktas savaime nenulemia ir nepaneigia pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, realiai vykdytų darbo funkcijų. Sprendžiant dėl darbo stažo laikotarpio, per kurį VSD pareigūnas buvo laikinai perkeltas į pareigas diplomatinėje atstovybėje, įskaitymo į VSD sistemos pareigūnų darbo stažą, prioritetas turėtų būti taikomas nustatymui tų faktinių aplinkybių, kurios patvirtina pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, vykdytų pareigų diplomatinėje atstovybėje realumą laikino perkėlimo laikotarpiu, darbo rezultatų atskaitingumą ir sąsajas su pareigūną paskyrusia faktine darboviete (šiuo atveju VSD). Į pareigas užsienio diplomatinėje atstovybėje pareiškėjas buvo laikinai perkeltas ir iš jų vėliau atšauktas VSD iniciatyva. Būdamas diplomatu pagal terminuotą diplomato tarnybos sutartį vykdė VSD pareigūno pareigas taip, kaip tai nustatyta VSD vidaus teisės aktais. Pareigūno funkcijoms vykdyti VSD, kaip tiesioginis darbdavys, suteikė jam reikalingas darbo, ryšio palaikymo ir transporto priemones. Pareiškėjas dėl darbo rezultatų nustatyta tvarka atsiskaitydavo tiesiogiai VSD, pateikdamas darbo ataskaitas ir vykdydamas kitus su darbo funkcijomis susijusius pavedimus.

192.6.

20Pagal tuo metu galiojusio VSD Statuto 8 straipsnio 1 dalį būtent tuometinė VSD vadovybė turėjo pareigą užtikrinti išsiųstam į užsienį pareigūnui priklausančias VSD darbinės veiklos garantijas, pasibaigus perkėlimo terminui suteikti galimybę grįžti į VSD tarnybą ir tinkamai bei laiku į apskaitą įtraukti pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, darbo stažo trukmę. Laikotarpio nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. neįskaitymas į bendrą darbo VSD laikotarpį trukdo pareiškėjui įgyvendinti savo teises į valstybinę pensiją pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas) 3 straipsnį.

213.

22Atsakovas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti. Atsiliepime į skundą buvo nurodyta:

233.1.

24Dėl įgyto pareigūno tarnybos stažo (eigos) pareiškėjas į VSD kreipėsi net tris kartus. Pirmą kartą į VSD pareiškėjas kreipėsi 2012 m. lapkričio 21 d. su prašymu išduoti pažymą apie tarnybos eigą VSD. Atsakydamas į šį prašymą VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažyma Nr. (67)-18-435-2746 (toliau – ir Pažyma) pareiškėjui pateikė informaciją (dokumentus). Ši informacija (dokumentai) atitiko pareiškėjo lūkesčius, nes susipažinęs su jais jis jokių pretenzijų VSD neturėjo. Antrą kartą pareiškėjas tuo pačiu klausimu kreipėsi 2017 m. sausio 5 d., t. y. pakartotinai VSD prašė pateikti dokumentus, susijusius su jo tarnybos eiga VSD. Į šį prašymą VSD pareiškėjui atsakė 2017 m. sausio 23 d. raštu Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos eigą pateikimo“ (toliau – ir Raštas). Jame, kaip ir 2012 m. lapkričio 30 d. rašte Nr. (67)-l 8-435-2746, buvo pakartotinai pateikta informacija, kad tarnybos stažą VSD sudaro 17 metų 1 mėnuo 14 dienų. Pareiškėjas, susipažinęs su minėtu atsakymu, jokių pretenzijų ir (ar) papildomų prašymų VSD neturėjo. Tai, kad šis laikotarpis atitiko pareiškėjo lūkesčius, patvirtina ir jo 2018 m. liepos 4 d. prašymas „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo“ už šį laikotarpį apskaičiuoti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją. VSD į pastarąjį prašymą atsakė 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr. (32)-14-3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“, nurodydamas, kad pensijos suma už įgytą tarnybos laiką pensijai skirti yra 551,05 Eur. Taigi VSD, kaip viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 14 straipsniu ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – ir Taisyklės), tinkamai nagrinėjo pareiškėjo prašymus, pateikdamas jo lūkesčius atitinkančią informaciją bei dokumentus.

253.2.

26Patikslintu skundu pareiškėjas skundžia tik sprendimą, kuriuo jam buvo apskaičiuota pareigūno pensija, tačiau neginčija (neskundžia) sprendimų, kuriais apskaičiuotas (patvirtintas) jo tarnybos VSD stažas ir kuriuo remiantis buvo priimtas ginčijamas 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas. Neginčydamas (nenuginčijęs) tarnybos VSD stažo trukmės, t. y. 17 metų 1 mėnesio 14 dienų, pareiškėjas neįgyja teisės ginčyti 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo, kuriuo jam buvo paskirta pareigūno pensija.

273.3.

28Nagrinėjama byla turėtų būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, kadangi patikslintas skundas paduotas praleidus Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Pareiškėjas jau 2012 m. žinojo (buvo informuotas), kad jo tarnybos VSD stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo 14 dienų, tačiau nei VSD veiksmų, nei sprendimo, susijusio su minėto laikotarpio skaičiavimu, jis neginčijo, nors tokią teisę turėjo. Taip pat pareiškėjas teismui nėra pateikęs ir jokio prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

293.4.

30Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymo (toliau – ir Valstybės saugumo departamento įstatymas) 28 straipsnio 2 punkte (2008 m. spalio 6 d. redakcija) buvo nustatyta, kad į tarnybos VSD stažą įskaitomas darbo įstaigose ir organizacijose laikas, jeigu pareigūnas nusiųstas dirbti būdamas įtrauktas į VSD pareigūnų rezervą. Iš esmės analogiška nuostata buvo įtvirtinta ir Statuto 28 straipsnio 5 dalyje (2009 m. liepos 17 d. redakcija), t. y. kad saugumo pareigūno buvimo saugumo pareigūnų rezerve laikas įskaitomas į tarnybos VSD stažą. Taigi, tiek vienas, tiek kitas teisės aktas nustatė VSD pareigūnui garantiją įskaityti jo darbo laiką kitoje institucijoje (tiek Lietuvoje, tiek užsienyje) į tarnybos VSD stažą, jei toks pareigūnas tuo metu buvo įtrauktas į saugumo pareigūnų rezervą. Į saugumo pareigūnų rezervą galėjo būti įtraukti tik iš pareigų atleisti saugumo pareigūnai, dirbantys kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose ir užsiimantys kita veikla ir vykdantys atskiras VSD tarnybines užduotis, arba Statuto 20 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais į kitas pareigas laikinai perkelti saugumo pareigūnai. Bendras saugumo pareigūno buvimo rezerve laikas negalėjo viršyti 8 metus (Statuto 28 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas dirbo Lietuvos Respublikos ambasadoje ( - ) ministro patarėju nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. Šio laikotarpio VSD neįskaitė į pareiškėjo tarnybos VSD stažą, kadangi darbo ( - ) metu jis nebuvo (negalėjo būti) įtrauktas į saugumo pareigūnų rezervą, atsižvelgiant į išbūtą saugumo pareigūnų rezerve laiką. Pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 13 d., t. y. prašymo dėl atleidimo iš tarnybos VSD pateikimo dieną, saugumo pareigūnų rezerve jau buvo išbuvęs 8 metus. Tai žinodamas pareiškėjas suvokė, kad jau nebegalės būti įrašytas į saugumo pareigūnų rezervą, vadinasi, suprato, kad darbo laikas ( - ) nebus įskaitomas į jo tarnybos VSD stažą. Taigi VSD neturėjo teisinio pagrindo įskaityti pareiškėjo darbo laiko ( - ) į jo tarnybos VSD stažą ir skirti už šį laikotarpį pareigūno pensiją.

31II.

324.

33Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu: nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą atsakovui dėl reikalavimų panaikinti VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ ir VSD 2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“; kitą skundo dalį atmetė.

345.

35Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad: pareiškėjas 2009 m. liepos 13 d. VSD generaliniam direktoriui pateikė prašymą išbraukti jį iš VSD pareigūnų rezervo ir priimti į tarnybą VSD statutiniu valstybės tarnautoju nuo 2009 m. liepos 13 d.; VSD generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. P-250 „Dėl M. L. atšaukimo iš saugumo pareigūnų rezervo ir skyrimo į pareigas“ pareiškėjas atšauktas iš saugumo pareigūnų rezervo ir nuo 2009 m. liepos 13 d. paskirtas į Užsienio informacijos valdybos viršininko pavaduotojo pareigas (16 pareigybės kategorija, pareiginės algos koeficientas – 8,4), suteiktas saugumo pulkininko leitenanto laipsnis; pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui pateikė prašymą sudaryti su juo terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d.; Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. D-66 nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. su pareiškėju sudaryta terminuota diplomato tarnybos sutartis eiti Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) ministro patarėjo pareigas iki diplomatas bus atšauktas užsienio reikalų ministro įsakymu; pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 13 d. VSD generaliniam direktoriui pateikė prašymą „Dėl atleidimo iš tarnybos“, kuriuo, atsižvelgęs į VSD 2009 m. rugpjūčio 4 d. rašte Nr. (01)-19-545KF-421KF ir 2009 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. (01)-19-549KF-430KF išdėstytas aplinkybes, prašė atleisti jį iš einamų pareigų nuo 2009 m. rugpjūčio 17 d.; VSD generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. P-278 „Dėl M. L. atleidimo iš tarnybos“ pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 17 d. atleistas iš Užsienio informacijos valdybos viršininko pavaduotojo pareigų pagal Statuto 22 straipsnio 1 dalies 1 punktą (jam atsistatydinus); Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras 2010 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. K-160 nuo 2010 m. liepos 10 d. atšaukė pareiškėją iš Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) ministro patarėjo pareigų ir nutraukė su juo 2009 m. rugpjūčio 12 d. sudarytą terminuotą diplomato tarnybos sutartį Nr. 179; pareiškėjas 2012 m. lapkričio 21 d. pateikė VSD prašymą išduoti pažymą apie tarnybos eigą dirbant VSD; VSD, tenkindamas pareiškėjo 2012 m. lapkričio 21 d. prašymą, 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ pateikė prašomą informaciją bei nurodė, kad vadovaujantis Saugumo departamento įstatymo 28 straipsniu jo saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų; pareiškėjas 2017 m. sausio 5 d. kreipėsi į VSD su prašymu „Dėl informacijos apie mano tarnybos eigą pateikimo“, kuriame, be kita ko, prašė nurodyti ištarnautą laiką VSD; VSD 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos eigą pateikimo“ nurodė pareiškėjui, kokie teisės aktai reglamentavo jo tarnybos VSD laikotarpiu VSD pareigūnų statusą ir kitus tarnybos eigos klausimus, informavo, kad pareiškėjo VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų. Rašte taip pat atkreiptas dėmesys, kad ši informacija pareiškėjui buvo pateikta 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“; pareiškėjo atstovė 2018 m. vasario 7 d. kreipėsi į VSD su prašymu „Dėl informacijos apie M. L. pareigūno tarnybos darbo stažo suteikimo“, kuriame prašė pateikti 2012 m. lapkričio 30 d. pažymos Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ patvirtintą kopiją ir detalizuoti, nurodant pareiškėjo eitas pareigas, kurios sudarė VSD 2017 m. sausio 23 d. rašte nurodytą 17 metų 1 mėnesio ir 14 dienų pareigūno tarnybos stažą; VSD 2018 m. vasario 28 d. raštu Nr. 18-1576 „Dėl informacijos pateikimo“ pareiškėjo atstovei pateikė prašomus duomenis; pareiškėjas 2018 m. liepos 4 d. VSD direktoriui pateikė prašymą skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą; VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. priėmė sprendimą „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“, kuriuo, atsižvelgęs į pareiškėjo pareigūno tarnybos laiką pensijai skirti – 17 metų 1 mėnuo 26 dienos, pareiškėjui paskyrė 551,05 Eur dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą.

366.

37Vertindamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ ir VSD 2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“ teismas vadovavosi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies 1 punkto, 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, pagal kurią ne kiekvienas viešojo administravimo institucijos priimamas aktas gali būti skundžiamas administraciniam teismui; viešojo administravimo subjekto surašytas dokumentas, kuriame nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų asmeniui), negali būti bylos nagrinėjimo dalykas, o byla, kurioje ginčijamas toks dokumentas, nenagrinėtina teismų; administraciniuose teismuose nenagrinėjami ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų konstatuojamojo pobūdžio aktų (žr. 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010; 2011 m. kovo 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-180/2011, 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015 ir kt.).

387.

39Teismas pažymėjo, kad VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažyma Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ buvo išduota paties pareiškėjo prašymu, joje nurodyti tam tikri pareiškėjo tarnybos eigos VSD faktai, t. y. duomenys apie laikotarpius, kuriais pareiškėjas ėjo tam tikras pareigas VSD, pareigų pavadinimai, suteikta kvalifikacinė kategorija, taikytos skatinimo priemonės bei vadovaujantis Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsniu nurodyta, jog pareiškėjo VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų. Teismas, įvertinęs nurodyto dokumento turinį, priėjo prie išvados, kad VSD Pažyma, kuria pareiškėjui suteikta informacija, nėra individualus administracinis aktas, nes joje nėra viešojo administravimo subjekto nustatytų arba suteikiamų konkrečiam asmeniui (šiuo atveju – pareiškėjui) teisių ir pareigų, t. y. Pažyma pareiškėjui jokių teisinių padarinių nesukelia, todėl ji negali būti savarankišku ginčo dalyku. Dėl nurodytų priežasčių teismas administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti Pažymą nutraukė ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.

408.

41Teismas iš VSD 2017 m. sausio 23 d. rašto Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“, kuriuo pateiktas atsakymas į pareiškėjo 2017 m. sausio 5 d. prašymą, turinio nustatė, kad atsakydamas į pareiškėjo 2017 m. sausio 5 d. prašyme keliamus klausimus VSD paaiškino, kokie teisės aktai reglamentavo pareiškėjo tarnybos VSD laikotarpiu VSD pareigūnų statusą ir kitus tarnybos eigos klausimus, taip pat informavo, kad jo VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų, bei atkreipė dėmesį, kad ši informacija pareiškėjui jau buvo pateikta 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“. Teismas pažymėjo, kad šiame ginčijamame Rašte kaip ir Pažymoje VSD pateikė pareiškėjui jo prašomą informaciją ir dokumentų kopijas. Tai, kad pareiškėjas nesutinka su VSD 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“ nurodyta konstatuojamojo pobūdžio aplinkybe, kad jo VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų, nepaneigia šio Rašto teisėtumo. Rašte nėra jokių imperatyvaus pobūdžio nurodymų ir jis nesukelia pareiškėjui jokių teisinių pasekmių bei neturi įtakos jo materialinėms teisėms ar pareigoms. Panaikinus šį Raštą pareiškėjo teisinė padėtis nepasikeistų. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad minėtas VSD Raštas negali būti savarankišku ginčo dalyku, todėl administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti VSD 2017 m. sausio 23 d. raštą Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“ nutraukė ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.

429.

43Vertindamas pareiškėjo reikalavimus panaikinti VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. (32)-14-3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“ ir įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, į jį įtraukiant laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (10 mėnesių ir 23 dienas), bei išduoti pareiškėjui raštą, patvirtinantį, kad jo, kaip VSD sistemos pareigūno, bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos, teismas vadovavosi Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 6 straipsnio, 16 straipsnio 4 dalies, Statuto (2009 m. liepos 17 d. redakcija) 28 straipsnio 2 ir 5 dalių nuostatomis.

4410.

45Atsakydamas į pareiškėjo argumentus, kad tarnybos VSD laikas yra ilgesnis, nei nustatytas VSD dokumentuose, teismas pažymėjo, kad pareiškėjui nustatytas tarnybos VSD stažas – 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų – jam pačiam buvo žinomas dar 2012 m., jo prašymu VSD išdavus Pažymą. Apie nurodytos trukmės tarnybos VSD stažą pareiškėjas pakartotinai buvo informuotas ir VSD 2017 m. sausio 23 d. raštu Nr. 18-770. VSD neginčija pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės, kad laikotarpis nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (10 mėnesių ir 23 dienos), kai pareiškėjas ėjo Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) ministro patarėjo pareigas, į tarnybos VSD stažą nėra įskaičiuotas. Tą patvirtina ir VSD 2018 m. vasario 28 d. raštas Nr. 18-1576. Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų kreipęsis į VSD dėl tarnybos VSD stažo perskaičiavimo, įskaitant į jo tarnybos VSD stažą minimą laikotarpį, ir VSD dėl tokio prašymo būtų priėmęs atitinkamą sprendimą. Tai, kad pareiškėjas neginčijo VSD sprendimų dėl tarnybos VSD stažo nustatymo, nurodo ir atsakovas atsiliepime į patikslintą skundą. Teismas vertino, kad aplinkybė, jog VSD atsiliepime pateikė argumentus dėl ginčo laikotarpio neįskaitymo į pareiškėjo tarnybos VSD stažą, nagrinėjamu atveju neturi reikšmės ir nėra vertinama, kadangi joks sprendimas dėl to nebuvo priimtas ir nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp VSD ir pareiškėjo dėl to yra kilęs ginčas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra pagrindo įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, į jį įtraukiant laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (10 mėnesių ir 23 dienų) bei išduoti pareiškėjui raštą, patvirtinantį, kad jo, kaip VSD sistemos pareigūno, bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos, todėl šią skundo dalį atmetė.

4611.

47Teismas pastebėjo, kad kol nėra paneigtas pareiškėjo tarnybos VSD stažo trukmės nustatymo teisėtumas, nėra pagrindo konstatuoti, jog VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendime nurodyta pareigūno tarnybos laiko pensijai skirti trukmė (17 metų 1 mėnuo 26 dienos) yra nustatyta neteisingai ir atitinkamai neteisingai apskaičiuota pareiškėjui skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Dėl nurodytų priežasčių teismas neturėjo pagrindo panaikinti VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. (32)-14-3004, todėl pareiškėjo skundo dalį dėl šio reikalavimo atmetė.

48III.

4912.

50Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą, pareiškėjo skundą tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodoma:

5112.1.

52Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad byloje nėra paneigtas pareiškėjo tarnybos VSD stažo trukmės nustatymo teisėtumas, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjo tarnybos laiko pensijai skirti trukmė (17 metų 1 mėnuo 26 dienos) yra nustatyta neteisingai ir atitinkamai neteisingai apskaičiuota pareiškėjui skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Teismas nepagrįstai suabsoliutino aplinkybę, kad atsakovas neginčija, jog Papildomas stažo laikotarpis, t. y. laikotarpis nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., kai pareiškėjas ėjo Lietuvos Respublikos ambasados ( - ) ministro patarėjo pareigas, į tarnybos VSD stažą nėra įskaičiuotas. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, jog aplinkybę, kad atsakovas neginčija, jog Papildomas stažo laikotarpis nėra įskaitytas į pareiškėjo tarnybos stažą, nepaneigia tarp šalių kilusio ginčo, t. y. atsakovo vengimo pripažinti ir įskaityti Papildomą stažo laikotarpį ir pareiškėjo pateiktų įrodymų, kad minėtas stažas patenka į jo tarnybos darbo laiką. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad būtent atsakovas pareiškėjui skyrė VSD tarnybą tęsti ( - ) ambasadoje, o pareiškėjui sutikus būti perkeltam, buvo pradėta paskyrimo į šias pareigas įforminimo procedūra. Užbaigus pareiškėjo paskyrimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje procedūrą su pareiškėju buvo sudaryta terminuota diplomato sutartis ir jis pradėjo eiti į diplomatinę atstovybę perkelto VSD pareigūno pareigas. Nutraukus terminuotą diplomato sutartį, priešingai nei būdavo ankstesniais pareiškėjo perkėlimo laikinam darbui į diplomatines atstovybes užsienyje ar Lietuvos prezidentūroje atvejais, pareiškėjas nebuvo grąžintas atgal į tarnybą VSD ir liko neįskaitytas į jo VSD pareigūno tarnybos stažą laikotarpis, kai pareiškėjas atsakovo pavedimu nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. vykdė VSD pareigūno pareigas ambasadoje ( - ).

5312.2.

54Pareigūno neįtraukimo į VSD pareigūnų rezervą faktas savaime nenulemia ir nepaneigia VSD pareigūno realiai vykdytų funkcijų, todėl teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nevertino liudytojų parodymų ir pareiškėjo pateiktų įrodymų. Sprendžiant dėl tarnybos laikotarpio stažo, per kurį pareiškėjas buvo laikinai perkeltas į pareigas diplomatinėje atstovybėje, įskaitymo į VSD pareigūnų tarnybos stažą, prioritetas turėtų būti taikomas tų faktinių aplinkybių nustatymui, kurios patvirtina pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, vykdytų pareigų diplomatinėje atstovybėje realumą laikino perkėlimo laikotarpiu, darbo rezultatų atskaitingumą ir sąsają su pareigūną paskyrusia faktine darboviete. Pareiškėjo pareigų Papildomo stažo laikotarpio metu įforminimas nutraukiant darbo sutartį su atsakovu ir sudarant naują diplomato tarnybos sutartį Užsienio reikalų ministerijoje, nepaneigia pareiškėjo realiai vykdytų funkcijų ir pavaldumo atsakovui. Pareiškėjas priimdamas atsakovo pasiūlymą vykti darbui į ( - ) sutiko, kad būtų pradėta perkėlimo procedūra ir jam nebuvo jokių abejonių, jog santykiai su pagrindine darboviete išlieka. Pareiškėjas Papildomo stažo laikotarpiu ne tik vykdė VSD pareigūno funkcijas, bet ir atstovavo VSD kaip instituciją, todėl ryšys su buvusia darboviete nenutruko. Šias aplinkybe patvirtino byloje apklausti liudytojai.

5512.3.

56Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas būtų kreipęsis į VSD dėl tarnybos VSD stažo perskaičiavimo su prašymu įskaityti į jo tarnybos VSD stažą laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., todėl nesant VSD priimtam sprendimui dėl atsisakymo įskaityti papildomą laikotarpį į tarnybos VSD stažą, nėra pagrindo konstatuoti, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo yra kilęs ginčas. Teismas neatsižvelgė į Specialiosios teisėjų kolegijos, sprendusios šios bylos rūšinio teismingumo klausimą, išaiškinimus ir į tai, kad pareiškėjas, prieš kreipdamasis į teismą dėl papildomo laikotarpio į jo tarnybos VSD stažo įskaitymą, bendravo su VSD vadovybe dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau atsakovui nurodžius, kad tam, jog Papildomas stažo laikotarpis būtų įskaičiuotas į pareiškėjo tarnybos stažą, yra būtinas oficialus dokumentas – teismo sprendimas, įpareigojantis atsakovą atlikti minėtą veiksmą. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovo atsiliepime į pareiškėjo patikslintą skundą pateikti argumentai dėl ginčo laikotarpio neįskaitymo į pareiškėjo tarnybos VSD stažą, neturi reikšmės nustatant tarp šalių kilusio ginčo buvimo faktą. Toks teismo išaiškinimas prieštarauja Specialiosios teisėjų kolegijos nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir patvirtintam ginčo buvimo faktui. Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis yra neskundžiama, o joje nustatytos aplinkybės yra privalomos tiek ginčo šalims, tiek teismams toliau nagrinėjantiems tarp šalių kilusį ginčą.

5712.4.

58Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad 2012 m. lapkričio 30 d. Pažyma ir 2017 m. sausio 23 d. Raštas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių ir neturi įtakos jo materialinėms teisėms ir pareigoms, todėl negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku ir byla šioje dalyje nutraukiama. Pareiškėjui teisines pasekmes sukelia tiek 2012 m. lapkričio 30 d. Pažyma, tiek 2017 m. sausio 23 d. Raštai, nes šiuose dokumentai yra įtvirtinta pareiškėjui priklausančios pareigūno pensijos trukmė, kurios pagrindu yra atliekamas pensijos dydžio skaičiavimas. Panaikinus VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą, o administracinę bylą dėl Pažymos ir Rašto nutraukus, jie liks galiojantys ir nenuginčyti. Skirtingos informacijos buvimas keliose raštuose pareiškėjui ateityje gali sukelti atitinkamas teisines pasekmes, kai pensijos dydis ir skaičiavimas bus grindžiamas skirtingais atsakovo priimtais dokumentais.

5913.

60Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose, kuriuose atsikirto į atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus nurodė, kad: 1) pareiškėjui apskundus VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. (32)-14- 3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“, jis skundžia VSD nurodytą netinkamai apskaičiuotą pareiškėjo tarnybos VSD stažo trukmę ir atitinkamai jam skirtą pensiją. VSD nepagrįstai į pareiškėjo tarnybos VSD stažą neįtraukė laikotarpio nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., kai jis VSD Statuto 20 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka iš VSD Valdybos viršininko pavaduotojo pareigų buvo laikinai perkeltas į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ( - ). VSD minėtame sprendime nurodė pareiškėjo VSD stažą be jo tarnybos laiko ( - ), kas sudaro pagrindą pareiškėjui ginčyti VSD sprendimą dėl neteisingai apskaičiuoto bendro VSD tarnybos stažo; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo būtų reglamentuotas saugumo pareigūnų perkėlimas ir atšaukimas iš saugumo pareigūno pareigų, nebuvo priimtas, o pati saugumo pareigūnų perkėlimo į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje tvarka buvo teisiškai nesureguliuota. Tuo metu buvo nusistovėjusi „nerašyta“ ir neformali praktika: perkeliamiems saugumo pareigūnams buvo siūloma formaliai parašyti atsistatydinimo iš tarnybos VSD pareiškimą (pagal galiojusio Statuto 22 str. 1 d. 1 p.), atitinkamai VSD generalinis direktorius savo įsakymu tokį pareigūną iš VSD tarnybos taip pat formaliai atleisdavo ir jį įtraukdavo į saugumo pareigūnų rezervą (Statuto 28 str. 1 d.). VSD ir Užsienio reikalų ministerija tarpusavio raštų pagrindu perkėlimo laikotarpiui sudarydavo terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį. Tokia praktika buvo vykdoma siekiant užpildyti teisinio reglamentavimo spragas, nes nebuvo priimti VSD Statutą įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai. Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nuosekliai numato žvalgybos (saugumo) pareigūnui galimybę būti perkeltam į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę, teisiškai (o ne vien formaliai) išlikti susietam teisiniais santykiais su VSD ir būti aprūpintam pagal diplomatinę tarnybą reglamentuojančius teisės aktus; 3) nagrinėjamu atveju pareiškėjo, kaip saugumo pareigūno, socialiniai tarnybos interesai liko neužtikrinti, o būtent teisė į VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą jo darbo ( - ) laikotarpiu. Susiklostė situacija, kad dėl teisinio reglamentavimo spragų nusistovėjusios formalios institucijų praktikos, esant tarnybiniam būtinumui, pareiškėjui sutikus vykti darbui į ( - ), jo faktiškai ir realiai dirbtas laikas VSD sistemoje vykdant VSD skirtas funkcijas ir užduotis liko neįskaitytas į pareiškėjo darbo VSD sistemoje laiką.

6114.

62Atsakovas atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma:

6314.1.

64Pareiškėjas tiek pirmosios instancijos teismui teiktuose dokumentuose, tiek posėdžio metu teiktais paaiškinimais, tiek apeliaciniu skundu nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kurie paneigtų teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes.

6514.2.

66Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti ginčo buvimą tarp VSD ir pareiškėjo. Pareiškėjui tarnybos VSD stažo trukmė buvo nustatyta gerokai anksčiau, nei priimtas skundžiamas Sprendimas. Be to, svarbi aplinkybė yra ir tai, kad Sprendimas negali būti vertinamas kaip individualus administracinis teisė aktas, nustatantis pareiškėjui jo tarnybos VSD stažo trukmę. Sprendimu, kaip matyti ir iš jo turinio, pareiškėjui vadovaujantis Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo nuostatomis nuo 2018 m. gegužės 15 d. buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą ir valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedas. Byloje nėra pateikta duomenų, kad pareiškėjas būtų kreipęsis į VSD dėl tarnybos VSD stažo perskaičiavimo, įskaitant į jo tarnybos VSD stažą nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. ir šiuo klausimu VSD nėra priėmęs jokio sprendimo. Teismas padarė tinkamą išvadą, jog nepaneigus pareiškėjo tarnybos VSD stažo trukmės nustatymo teisėtumo, nėra pagrindo konstatuoti, kad Sprendime nurodyta pareigūno tarnybos laiko pensijai skirti trukmė (17 metų 1 mėnuo 26 dienos) yra nustatyta neteisingai ir atitinkamai neteisingai apskaičiuota pareiškėjui skiriama pareigūnų ir karių valstybinė pensija. Be to, 2012 m. lapkričio 30 d. Pažyma ir 2017 m. sausio 23 d. Raštas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

67Teisėjų kolegija

konstatuoja:

68IV.

6915.

70Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. (32)-14-3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“, 2012 m. lapkričio 30 d. pažymos Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ ir 2017 m. sausio 23 d. rašto Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“ teisėtumo ir pagrįstumo bei reikalavimų įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, į jį įtraukiant laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d. (10 mėnesių ir 23 dienas), bei išduoti pareiškėjui raštą, patvirtinantį, kad jo, kaip VSD sistemos pareigūno, bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos, pagrįstumo.

7116.

72Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamuose VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 ,,Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ ir 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos laiką pateikimo“ nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų pareiškėjui), jie yra tik informacinio pobūdžio dokumentai, patys savaime nesukeliantys pareiškėjui kokių nors teisinių pasekmių, todėl nelaikytini ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamais administraciniais aktais, bylos dalį dėl Pažymos ir Rašto panaikino nutraukė ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu. Teismas taip pat atmetė pareiškėjo reikalavimą panaikinti VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. (32)-14-3004 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“ ir reikalavimus įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, įtraukiant Papildomo stažo laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., bei išduoti raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjo bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą.

7317.

74Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimtas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas tikrinamas neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Byloje nenustatytos ABTĮ 140 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos. Todėl šios bylos apeliacinėje proceso stadijoje pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas atsižvelgiant tik į apeliaciniame skunde akcentuojamus aspektus.

7518.

76Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011). Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007, 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013).

7719.

78Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamoje byloje nėra faktinio ir teisinio pagrindo nustatyti, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir byloje esančių įrodymų pagrindu neteisingai nustatė aplinkybes, kurios turi bylai esminės reikšmės. Todėl teisėjų kolegija, patikrinusi bylą teisės taikymo ir įrodymų vertinimo aspektu, sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. Priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi įstatymo nustatyta tvarka surinktais ir teisminio bylos nagrinėjimo metu patikrintais įrodymais, sprendime nuosekliai ir išsamiai išdėstė, kuriais įrodymais grindžiamos teismo išvados. Pareiškėjo apeliaciniame skunde nėra argumentų, kuriais remiantis reikėtų pirmosios instancijos teismo ištirtus įrodymus vertinti iš naujo, apeliantas naujų aplinkybių, kurių nebūtų įvertinęs pirmosios instancijos teismas, iš esmės nenurodė. Teisėjų kolegija, papildomai patikrinusi bylą, sutinka su žemesnės instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu bei teisės taikymu, pritaria žemesnės instancijos teismo sprendimo motyvams ir jų nebekartoja, tačiau atsižvelgdama į pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, juos papildo.

7920.

80Pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiomis pagrindinėmis argumentų grupėmis: 1) teismas nepagrįstai nutraukė bylos dalį, nurodydamas, kad 2012 m. lapkričio 30 d. Pažyma ir 2017 m. sausio 23 d. Raštas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių ir neturi įtakos jo materialinėms teisėms ir pareigoms; 2) teismas, spręsdamas, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo nėra kilęs ginčas, neatsižvelgė į Specialiosios teisėjų kolegijos, sprendusios šios bylos rūšinio teismingumo klausimą, išvadas, kuriomis patvirtintas ginčo taip šalių buvimo faktas; 3) teismas taip pat neatsižvelgė į tai, jog aplinkybė, kad atsakovas neginčija Papildomo stažo laikotarpio neįskaitymo į pareiškėjo tarnybos stažą, nepaneigia tarp šalių kilusio ginčo, t. y. atsakovo vengimo pripažinti ir įskaityti Papildomą stažo laikotarpį ir pareiškėjo pateiktų įrodymų, kad minėtas stažas patenka į jo tarnybos darbo laiką; 4) pareigūno neįtraukimo į VSD pareigūnų rezervą faktas savaime nenulemia ir nepaneigia VSD pareigūno realiai vykdytų funkcijų, t. y. sprendžiant dėl tarnybos laikotarpio stažo, per kurį pareiškėjas buvo laikinai perkeltas į pareigas diplomatinėje atstovybėje, įskaitymo į VSD pareigūnų tarnybos stažą, prioritetas turėtų būti taikomas tų faktinių aplinkybių nustatymui, kurios patvirtina pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, vykdytų pareigų diplomatinėje atstovybėje realumą laikino perkėlimo laikotarpiu, darbo rezultatų atskaitingumą ir sąsają su pareigūną paskyrusia faktine darboviete.

8121.

82Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Dėl to administracinių teismų kompetencijai nepriskirtinas nagrinėjimas skundų, prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015); administraciniuose teismuose nėra nagrinėjami ginčai dėl viešojo administravimo subjektų priimtų konstatuojamojo pobūdžio aktų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015).

8322.

84Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

8523.

86Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2012 m. lapkričio 21 d. VSD pateikė prašymą išduoti pažymą apie tarnybos eigą dirbant VSD (I t., b. l. 103). VSD, tenkindamas pareiškėjo 2012 m. lapkričio 21 d. prašymą, 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ pateikė prašomą informaciją bei nurodė, kad vadovaujantis Saugumo departamento įstatymo 28 straipsniu jo saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų (I t., b. l. 104). Pareiškėjas 2017 m. sausio 5 d. kreipėsi į VSD su prašymu „Dėl informacijos apie mano tarnybos eigą pateikimo“, kuriame, be kita ko, prašė nurodyti ištarnautą laiką VSD (I t., b. l. 105). VSD 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 „Dėl informacijos apie tarnybos eigą pateikimo“ nurodė pareiškėjui, kokie teisės aktai reglamentavo jo tarnybos VSD laikotarpiu VSD pareigūnų statusą ir kitus tarnybos eigos klausimus, informavo, kad jo VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą sudaro 17 metų 1 mėnuo ir 14 dienų. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį, kad ši informacija pareiškėjui buvo pateikta 2012 m. lapkričio 30 d. pažymoje Nr. (67)-18-435-2746 „Dėl tarnybos eigos Valstybės saugumo departamente“ (I t., b. l. 106).

8724.

88Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo 2012 m. lapkričio 21 d. ir 2017 m. sausio 5 d. prašymų, VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažymos Nr. (67)-18-435-2746 ir 2017 m. sausio 23 d. rašte Nr. 18-770 turinį, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Pažyma ir Raštas, kuriuose nėra viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų pareiškėjui), yra tik informacinio pobūdžio dokumentai, patys savaime nesukeliantys pareiškėjui kokių nors teisinių pasekmių, todėl jie nelaikytini ABTĮ nustatyta tvarka skundžiamais administraciniais aktais. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs šias aplinkybes, pagrįstai nutraukė administracinės bylos dalį dėl Pažymos ir Rašto panaikinimo ABTĮ 103 straipsnio 1 punkto pagrindu.

8925.

90Vertindama pareiškėjo apeliacinio skundo teiginius, susijusius su tarp jo ir atsakovo kilusiu ginču dėl Papildomo stažo laikotarpio neįskaitymo į pareiškėjo tarnybos VSD stažą, teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra reiškiamas tada, kai tam tikra institucija neatlieka veiksmų pagal savo kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti. Tokiu atveju paprastai iš esmės yra skundžiamas tam tikras institucijos neveikimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-6-351/2006, 2013 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-444-387/2013, 2014 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-442/2014). Taigi skundą teismui, reiškiant reikalavimą įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus jo kompetencijai priskirtinus veiksmus, suinteresuotas asmuo gali pateikti tik tuo atveju, jeigu jo atžvilgiu yra priimtas šio administravimo subjekto atsisakymas atlikti prašomus veiksmus ar viešojo administravimo subjektas vilkina prašomą atlikti veiksmų atlikimą.

9126.

92Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, kad tuo atveju, kai skunde teismui pareiškėjas reiškia reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, kuris tiesiogiai susijęs su pareiškėjo atžvilgiu priimtu individualiu administraciniu aktu, jis teisės aktais nustatyta tvarka kartu privalo reikšti reikalavimą ir dėl tokio individualaus administracinio akto. Tokiu atveju skunde teismui išreikštas reikalavimas dėl individualaus administracinio akto, su kuriuo siejamas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, yra pagrindinis, o reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus – išvestinis. Tokiu atveju pareiškėjui kyla pareiga skunde teismui paminėtus reikalavimus suformuluoti ir nurodyti konkrečias aplinkybes, kuriomis jie yra grindžiami (ABTĮ 24 str. 2 d. 7 ir 8 p.).

9327.

94Šiuo atveju pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimus įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą, įtraukiant Papildomo stažo laikotarpį, t. y. laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., bei išduoti raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjo bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos. Pirmosios instancijos teismas šiuo aspektu nurodė, kad pareiškėjas apie nustatytą tarnybos VSD stažą (17 metų 1 mėnuo ir 14 dienas) žinojo dar 2012 m., tačiau byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas kreipėsi į atsakovą dėl tarnybos VSD stažo perskaičiavimo, įskaitant į jo tarnybos VSD stažą laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 18 d. iki 2010 m. liepos 10 d., o VSD dėl tokio prašymo būtų priėmęs atitinkamą sprendimą, dėl to tarp VSD ir pareiškėjo dėl Papildomas stažo laikotarpio įskaitymo į pareiškėjo tarnybos VSD stažą nėra kilęs ginčas. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo pateiktu vertinimu, kadangi reikalaudamas, jog teismas įpareigotų atsakovą atlikti prašomus veiksmus, pareiškėjas turi pateikti duomenis, jog jis pats kreipėsi į VSD dėl Papildomo stažo laikotarpio įskaitymo į tarnybos stažą, o atsakovas neatliko / neatlieka veiksmų pagal savo kompetenciją, vilkina ar atsisako juos atlikti. Tokių duomenų byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė pareiškėjo reikalavimus įpareigoti VSD perskaičiuoti pareiškėjo pareigūno tarnybos stažą ir išduoti raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjo bendrą stažą sudaro 18 metų ir 7 dienos.

9528.

96Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija 2018 m. balandžio 18 d. nutartyje Nr. T-47/2018 (I t.; b. l. 74–76) nurodė, jog pareiškėjo keliamas klausimas dėl atitinkamo laikotarpio įskaičiavimo į jo, kaip pareigūno, tarnybos VSD stažą yra ginčas dėl teisės viešojo administravimo srityje ir pagal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą yra priskirtinas tarnybiniam ginčui, kuris nagrinėtinas administraciniame teisme. Taigi Specialioji teisėjų kolegija minėtoje nutartyje konstatavo bylos teismingumą administraciniam teismui, tačiau nesprendė pareiškėjo skunde (pareiškime) nurodytų reikalavimų atitikimo ABTĮ 24 straipsnio reikalavimams ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotai praktikai.

9729.

98Pareiškėjas apeliaciniame skunde, pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose tvirtina, kad sprendžiant dėl tarnybos laikotarpio stažo, per kurį pareiškėjas buvo laikinai perkeltas į pareigas diplomatinėje atstovybėje, įskaitymo į VSD pareigūnų tarnybos stažą, prioritetas turėtų būti taikomas tų faktinių aplinkybių nustatymui, kurios patvirtina pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, vykdytų pareigų diplomatinėje atstovybėje realumą laikino perkėlimo laikotarpiu, darbo rezultatų atskaitingumą ir sąsają su pareigūną paskyrusia faktine darboviete. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, kuriuo būtų reglamentuotas saugumo pareigūnų perkėlimas ir atšaukimas iš saugumo pareigūno pareigų, nebuvo priimtas, o pati saugumo pareigūnų perkėlimo į pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje tvarka buvo teisiškai nesureguliuota. Tuo metu buvo nusistovėjusi „nerašyta“ ir neformali praktika: perkeliamiems saugumo pareigūnams buvo siūloma formaliai parašyti atsistatydinimo iš tarnybos VSD pareiškimą (pagal galiojusio Statuto 22 str. 1 d. 1 p.), atitinkamai VSD generalinis direktorius savo įsakymu tokį pareigūną iš VSD tarnybos taip pat formaliai atleisdavo ir jį įtraukdavo į saugumo pareigūnų rezervą (Statuto 28 str. 1 d.). VSD ir Užsienio reikalų ministerija tarpusavio raštų pagrindu perkėlimo laikotarpiui sudarydavo terminuotą diplomatinės tarnybos sutartį. Tokia praktika buvo vykdoma siekiant užpildyti teisinio reglamentavimo spragas, nes nebuvo priimti VSD Statutą įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai.

9930.

100Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad iš byloje pateiktų duomenų, šalių paaiškinimų, matyti, jog Papildomo stažo laikotarpio VSD neįskaitė į pareiškėjo tarnybos VSD stažą, kadangi darbo ( - ) metu jis nebuvo (negalėjo būti) įtrauktas į saugumo pareigūnų rezervą. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų, paskirtų į pareigas iki 2012 m. gruodžio 31 d., tarnybos laiką pensijai skirti įskaitomi laikotarpiai, iki Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo įskaityti į Valstybės saugumo departamento sistemos pareigūnų tarnybos stažą pagal galiojusio Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnį. Pagal Valstybės saugumo departamento įstatymo 28 straipsnio (redakcija, galiojusi nuo 2009 m. sausio 1 d.) 2 punktą į VSD sistemos pareigūnų tarnybos stažą papildomai įskaitomi darbo įstaigose ir organizacijose laikas, jeigu pareigūnas buvo nusiųstas dirbti į jas būdamas įtrauktas į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą (Krašto apsaugos ministerijos kadrų rezervą), Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų rezervą ir VSD pareigūnų rezervą. Pagal Statuto (2009 m. liepos 17 d. redakcija) 28 straipsnio 2 dalį saugumo pareigūnas rezerve nepertraukiamai gali būti ne ilgiau kaip 5 metus. Pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 13 d., t. y. prašymo dėl atleidimo iš tarnybos VSD pateikimo dieną, saugumo pareigūnų rezerve jau buvo išbuvęs 8 metus. Taigi, atsižvelgiant į tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, prašymo dėl atleidimo iš tarnybos VSD pateikimo dieną VSD negalėjo įtraukti pareiškėjo į VSD saugumo pareigūnų rezervą, todėl neturėjo ir teisinio pagrindo įskaityti pareiškėjo darbo laiko ( - ) į jo tarnybos VSD stažą ir skirti už šį laikotarpį pareigūno pensiją.

10131.

102Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytų aplinkybių vertinimo nekeičia pareiškėjo nurodyti teiginiai dėl jo sąsajos su VSD, kai jis ėjo pareigas diplomatinėje atstovybėje ( - ), taip pat teisinio reguliavimo spragos, dėl kurių, pareiškėjo nuomone, jo socialiniai tarnybos interesai liko neužtikrinti. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teisė į pensiją turi būti įtvirtinta įstatyme. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 52 straipsnio formuluotė „valstybė laiduoja“ inter alia (be kita ko) reiškia, kad įvairios socialinės paramos rūšys garantuojamos tiems asmenims ir tokiais pagrindais, kurie nustatyti įstatymais, o asmenys, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad valstybė jiems skirtų šią pensiją ir ją mokėtų; įstatymuose nustačius pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo pagrindus, dydžius, sąlygas, valstybei kyla pareiga pensinio aprūpinimo santykių srityse laikytis teisėtų lūkesčių apsaugos ir teisinio tikrumo konstitucinių principų (žr., Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d., 2012 m. vasario 6 d., 2013 m. vasario 22 d. nutarimus). Šiuo nagrinėjamu atveju atsakovas, remdamasis tuo metu galiojusiais teisės aktais, neturėjo teisinio pagrindo elgtis kitaip ir įtraukti Papildomo stažo laikotarpį į pareiškėjo tarnybos VSD stažą. Taigi atsakovo VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimas „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą skyrimo“ (I t.; b. l .124), kuriame nurodytas pareiškėjo pareigūno tarnybos laikas pensijai skirti 17 metų 1 mėnuo 26 dienos, pripažintinas teisėtu ir pagrįstu.

10332.

104Apibendrindama nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas.

10533.

106Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi, atmetus pareiškėjo apeliacinį skundą, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

107Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

108Pareiškėjo M. L. apeliacinį skundą atmesti.

109Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

110Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas M. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 7. 2.... 8. Pareiškėjas skunde nurodė:... 9. 2.1.... 10. Siekdamas išsiaiškinti galimybę gauti valstybės pareigūno pensiją pagal... 11. 2.2.... 12. Pareiškėjo, kaip VSD pareigūno, tarnybos stažo trukmė yra didesnė, negu... 13. 2.3.... 14. VSD pareigūno laikino perkėlimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje ar... 15. 2.4.... 16. Pareiškėjo laikino perkėlimo į pareigas diplomatinėje atstovybėje ( - )... 17. 2.5.... 18. Pareigūno įtraukimo ar neįtraukimo į VSD pareigūnų rezervą faktas... 19. 2.6.... 20. Pagal tuo metu galiojusio VSD Statuto 8 straipsnio 1 dalį būtent tuometinė... 21. 3.... 22. Atsakovas atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo skundą atmesti.... 23. 3.1.... 24. Dėl įgyto pareigūno tarnybos stažo (eigos) pareiškėjas į VSD kreipėsi... 25. 3.2.... 26. Patikslintu skundu pareiškėjas skundžia tik sprendimą, kuriuo jam buvo... 27. 3.3.... 28. Nagrinėjama byla turėtų būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 29. 3.4.... 30. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento įstatymo (toliau – ir... 31. II.... 32. 4.... 33. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 24 d. sprendimu:... 34. 5.... 35. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad: pareiškėjas 2009 m. liepos 13 d.... 36. 6.... 37. Vertindamas pareiškėjo reikalavimą panaikinti VSD 2012 m. lapkričio 30 d.... 38. 7.... 39. Teismas pažymėjo, kad VSD 2012 m. lapkričio 30 d. pažyma Nr.... 40. 8.... 41. Teismas iš VSD 2017 m. sausio 23 d. rašto Nr. 18-770 „Dėl informacijos... 42. 9.... 43. Vertindamas pareiškėjo reikalavimus panaikinti VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d.... 44. 10.... 45. Atsakydamas į pareiškėjo argumentus, kad tarnybos VSD laikas yra ilgesnis,... 46. 11.... 47. Teismas pastebėjo, kad kol nėra paneigtas pareiškėjo tarnybos VSD stažo... 48. III.... 49. 12.... 50. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 51. 12.1.... 52. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad byloje nėra paneigtas... 53. 12.2.... 54. Pareigūno neįtraukimo į VSD pareigūnų rezervą faktas savaime nenulemia ir... 55. 12.3.... 56. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad byloje nėra duomenų,... 57. 12.4.... 58. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad 2012 m. lapkričio 30... 59. 13.... 60. Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose, kuriuose atsikirto į atsakovo... 61. 14.... 62. Atsakovas atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir... 63. 14.1.... 64. Pareiškėjas tiek pirmosios instancijos teismui teiktuose dokumentuose, tiek... 65. 14.2.... 66. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsamiai išnagrinėjo faktines... 67. Teisėjų kolegija... 68. IV.... 69. 15.... 70. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VSD 2018 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo... 71. 16.... 72. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamuose VSD 2012 m.... 73. 17.... 74. Vadovaujantis ABTĮ 140 straipsnio 1 dalimi, šioje byloje priimtas pirmosios... 75. 18.... 76. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 77. 19.... 78. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 56 straipsnio 6 dalį teismas įvertina įrodymus... 79. 20.... 80. Pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiomis pagrindinėmis... 81. 21.... 82. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis... 83. 22.... 84. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tuo atveju, kai... 85. 23.... 86. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2012 m. lapkričio 21 d. VSD... 87. 24.... 88. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo 2012 m. lapkričio 21 d. ir 2017... 89. 25.... 90. Vertindama pareiškėjo apeliacinio skundo teiginius, susijusius su tarp jo ir... 91. 26.... 92. Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina, kad tuo atveju, kai skunde teismui... 93. 27.... 94. Šiuo atveju pareiškėjas skunde suformulavo reikalavimus įpareigoti VSD... 95. 28.... 96. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Specialioji teisėjų kolegija 2018... 97. 29.... 98. Pareiškėjas apeliaciniame skunde, pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose... 99. 30.... 100. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad iš byloje pateiktų duomenų,... 101. 31.... 102. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytų aplinkybių vertinimo nekeičia... 103. 32.... 104. Apibendrindama nutartyje aptartas bylos faktines ir teisines aplinkybes,... 105. 33.... 106. Vadovaujantis ABTĮ 40 straipsnio 1 dalimi, atmetus pareiškėjo apeliacinį... 107. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 108. Pareiškėjo M. L. apeliacinį skundą atmesti.... 109. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 24 d. sprendimą... 110. Nutartis neskundžiama....