Byla A2-1542-759/2011
Dėl proceso atnaujinimo civilineje byloje pagal ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos ieškini atsakovui R. G., tretiesiems asmenims Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritoriniam padaliniui, VI Registro centras Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu skyriui del ipareigojimo nugriauti statini

1Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Snieguole Bielskiene, sekretoriaujant Juratei Gritienei, dalyvaujant pareiškejui V. Š., pareiškejo atstovui advokatui Arunui Bertuliui, ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos atstovems Rasai Šimkunaitei ir Onai Subacienei, atsakovui R. G., treciojo asmens Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinio padalinio atstovei Nijolei Vaitekunaitei, treciojo asmens VI Registro centras Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu skyriaus atstovei Rutai Burneikienei,

2teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo V. Š. prašyma del proceso atnaujinimo civilineje byloje pagal ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos ieškini atsakovui R. G., tretiesiems asmenims Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritoriniam padaliniui, VI Registro centras Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu skyriui del ipareigojimo nugriauti statini, ir

3n u s t a t e:

4pateiktu prašymu pareiškejas prašo atnaujinti procesa civilineje byloje Nr. 2-11-675/2010 pagal ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos ieškini atsakovui R. G., tretieji asmenys Kulturos paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, VI Registru centras del ipareigojimo nugriauti statini, ir ieškini atmesti.

5Prašymas grindžiamas tuo, kad 2011 m. liepos menesi atsakovas R. G. žodžiu pareiškeja informavo, jog jam reikes vykdyti teismo sprendima ir nugriauti savavališkai pastatyta ir susieta su esamu pastatu plytu muro statini, esanti ( - ), nurodyta Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2007-03-08 surašytame savavališkos statybos akte. Pagal ši akta atsakovas tures nugriauti 17x11 m matmenu muro statini, taciau pagal Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, i ši griaunama statini patenka ir sienos dalis, t.y. dalis namo, esancio ( - ), statinio unikalus Nr. 8194-0016-6017, ir kurio bendrasavininkis yra pareiškejas. Kadangi teismai pasisake ir del pareiškejo bei kitu bendrasavininkiu teisiu, nors jie i byla buvo neitraukti, pareiškejas mano, kad buvo pažeistas CPK 266 str. Pagrindas prašymui atnaujinti mineta procesa yra CPK 366 str. 1 d. 7 punkte itvirtintas pagrindas. Remiantis CPK 368 str., terminas nera praleistas, nes apie tai, kad atsakovas R. G. tures griauti ir pareiškejui bendrosios dalines nuosavybes teise priklausancia statinio dali jis sužinojo tik š. m. liepos menesi. Pareiškejas V. Š. yra bendrasavininkis pastato, esancio ( - ), statinio unikalus Nr. 8194-0016-6017. Jam priklauso 8/100 dalys. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2007-03-08 surašytame savavališkos statybos akte buvo nurodyta, kad atsakovas savavališkai tures nugriauti 17x11 m matmenu muro statini, sublokuota su pastatu. Kadangi nei akte, nei teismu sprendimuose nera nurodyta, kiek konkreciai jis turi griauti, akivaizdu, kad jis turi griauti visas sienas, esancias 17x11 m perimetru. Kaip matyti iš pastato kadastriniu duomenu byloje esancio 2006-01-20 pastato I aukšto ir 2006-01-23 pastato II aukšto planu vakarine pastato siena šiaures kryptimi nesibaige ties patalpomis, pažymetomis 1-25 (I a.) ir 1-29 (II a.), o dar kelis metrus tesesi už ju. Kadangi akte atsakovas ipareigojamas griauti visa 17x11 m matmenu muro statini, akivaizdu, kad bus griaunama ir pastato sienos dalis, kuri buvo panaudota statant griaunama statini. Be to, kaip matyti iš 2006-01-23 pastato II aukšto plano, išorineje (šiaures puseje) buvo atvira veranda, ji taip pat patenka i atsakovo griaunama statini. Negincytina, kad tiek pastato sienos tesinys už patalpu, pažymetu 1-25 (I a.) ir 1-29 (II a.), tiek atvira veranda, buvo ir yra priskiriamos prie pagrindiniu namo konstrukciju. Pastato duomenis del minetu pastato konstrukciju nugincyti nebuvo, todel Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento pareigunai neturejo teises ipareigoti atsakova nugriauti ir pastato konstrukciju, kurios buvo panaudotos statant griaunama statini ir priklause ne tik atsakovui, bet ir kitiems pastato bendrasavininkiams, tarp ju ir pareiškejui. Savo ruožtu teismai nuspresdami, kad atsakovas turi vykdyti akta taip, kaip jame buvo aprašytas griaunamas statinys (17x11 m), tokiu budu akivaizdžiai pasisake ir del i byla neitrauktu pagrindiniu pastato konstrukciju bendrasavininkiu, tarp ju ir pareiškejo, teisiu bei pareigu. Teismas neturi teises spresti klausimo del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ar pareigu (CPK 266 straipsnis). Vienas iš teismo sprendimo absoliuciu negaliojimo pagrindu yra teismo nusprendimas del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). CPK 327 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad tuo atveju, jei nustatomas CPK 239 str. 2 d. 2 p. nurodytas pagrindas, t. y. teismas pasisake del i byla neitrauktu asmenu teisiu ir pareigu, tai byla perduotina nagrineti iš naujo. Statybos istatymo (2006-12-21 istatymo redakcija) 28 str. 1 d. 1 p. buvo nustatyta, kad apskrities viršininko administracijos, Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Vyriausybes igaliotos institucijos pareigunai, atliekantys statybos valstybine priežiura pagal šio Istatymo 27 straipsnio 3,4,6,7 dalyse apibrežta kompetencija, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu ir Administraciniu teises pažeidimu kodeksu, nustate, kad statinio statyba vykdoma pažeidžiant ši Istatyma ir kitus teises aktus nedelsdami dviem egzemplioriais surašo savavališkos statybos akta, pareikalauja iš statytojo ir rangovo (jei darbai vykdomi rangos budu) tuojau pat sustabdyti statybos darbus ir iteikia jiems akta pasirašytinai arba registruotu laišku. Tokiu budu 2007-03-08 buvo surašytas aktas ir jame buvo konstatuota, kad savavališkai buvo pastatytas visas 17x11 m išmatavimu priestatas, bet ne jo dalis. Šioje byloje vyko gincas del priverstinio akto vykdymo, t. y. ar gali buti vykdomas aktas toks, koks jis buvo surašytas 2007-03-08. Iš nurodytu aukšciau aplinkybiu matyti, kad esant akivaizdiems treciuju asmenu teisiu pažeidimas, kuriuos galima pašalinti tik pakeiciant pati akta, ieškovo ieškinys turi buti atmestas, nes galimybes teisme pakeisti akto turini neleidžia istatymas.

6Ieškovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija atsiliepime nurode, kad su pareikštu prašymu nesutinka. Pareiškejas teigia, jog jis šioje byloje turejo buti itrauktas treciuoju asmeniu, nes yra pastato, esancio ( - ) (unikalus Nr. 8194-0016-6017) prie kurio pastatytas savavališkas statinys, bendrasavininkas, kuri atsakovas R. G. turi nugriauti ir, kad savavališkai pastatyto priestato nugriovimas pažeis jo, kaip bendrasavininko teises ir teisetus interesus. Toks pareiškejo argumentas yra visiškai nepagristas ir neturetu buti vertinamas, kadangi del treciuju asmenu itraukimo (nedalyvavusiu byloje asmenu teisiu ir pareigu), ivertines visas aplinkybes (tarp ju ir ta, kad su pastatu, kurio unikalus Nr. 8194-0016-6017 susietas ginco statinys), jau pasisake Vilniaus apygardos teismas savo 2010-12-21 nutartyje bei Lietuvos Aukšciausiasis teismas 2011-06-27 nutartyje ir konstatavo, kad nera jokio pagrindo itraukti i byla minetus asmenis, nesant ju teisiu pažeidimams. Pareiškejas V. Š. savajame prašyme nepateike jokiu nauju bei pagristu aplinkybiu, irodanciu, kad jo kaip bendrasavininko teises bus pažeidžiamos, šalinant savavališkos statybos padarinius. Pats pareiškejas nurodo, kad jam priklauso tik 8/100 dalys pastato, su kuriuo yra susijes savavališkai pastatytas priestatas, t.y. minetas priestatas yra prigludes ne prie visos pareiškejui bendrosios dalines nuosavybes teise priklausancios namo sienos, o tik prie mažos šios sienos dalies, todel savavališkai pastatytas priestatas ir namo, kuris bendrosios dalines nuosavybes teise priklauso pareiškejui bendra siena yra visai ne bendra, o tiesiog prie namo sienos yra prijungtas priestatas, kuris yra atskiras statinys, pastatytas iš visiškai kitokios strukturos statybiniu medžiagu. Atkreiptinas demesys ir i tai, jog savavališkai pastatyto priestato griovimo darbai turi buti atliekami, laikantis saugos reikalavimu (kaip ir bet kokie kiti statybos darbai), todel griovimo darbai, bet kokiu atveju, negali ir neturi daryti itakos pastatui (unikalus Nr. 8194-0016-6017), kurio 8/100 dalys priklauso pareiškejui, adresu ( - ), Ukmergeje. Inspekcija taip pat mano, jog pareiškejas yra praleides CPK 368 str. nurodyta prašymo atnaujinti procesa padavimo termina bei nera CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu proceso atnaujinimui. Pažymetina, kad pareiškejas žinojo visas aplinkybes, susijusias su savavališkos statybos faktu, kadangi R. G. savavališku statybu faktas buvo ne karta visuotinai skelbtas ir aptarinejamas spaudoje, kas leidžia teigti, jog pareiškejas, budamas protingu ir samojingu žmogumi ir dar R. G. kaimynu, turejo pareiga dometis vykstanciu procesu. Nesant CPK nurodytu pagrindu, Inspekcija nemato priežasties, del kurios turetu buti atnaujintas procesas šioje byloje. Atsižvelgdami i išdestyta, pareiškejo V. Š. prašymas del proceso atnaujinimo yra nepagristas, ieškovas prašo ši prašyma atmesti.

7Teismo posedyje pareiškejas savo prašyma palaike. Papildomai paaiškino, kad jo nuosavybe yra antrame aukšte. Jis negalejo pasakyti, kiek yra jo griaunamos dalies. Griauti norima iš kiemo puses - galine sienos dali. Nurode, kad jo pastato dalis ribojasi su savavališkai pastatytu pastatu. Pareiškejas negalejo pasakyti, ar jo valdomos patalpos lieciasi su savavališkai pastatytu pastatu iš pateiktu nuotrauku. Jam nuosavybes teise priklauso 1.6 patalpa 52 kvadratiniai metrai. Pareiškejas mano, kad teismo sprendimu bus griaunamas savavališkos statybos priestatas, tai bus pažeistos jo teises. Pareiškejas susipažino su visais teismo sprendimais ir suprato, kad griaus jo siena. Tai paaiškino ir R. G.. Pareiškejas suprato, kad griaus jo siena, kai jis kalbejo su advokatu, advokatas itikino, kad norima nugriauti pareiškejo dali.

8Teisme pareiškejo atstovas adv. A. Bertulis pareiškima palaike. Papildomai nurode, kad pareiškejo dalis yra sienos likutis, kuris priklauso pareiškejo pastatui. Sienos atramos yra ileistos i siena. Del to, kad tik dalis statinio yra savavališko, dalis ne – nera pasisakyta apygardos teismo. Apygardos nutartyje nurodyta, kad atsakovas turi griauti ne tai, ka jis pastate, bet pastatyta ir susieta su esamu plytu muro statini, esanti ( - ), ir nurodyta VAVA 2007-03-08 surašytame savavališkos statybos akte. Rašydami atsiliepima i apeliacini skunda Teritoriju planavimo inspekcija nurode, kad savavališkos statybos akte nurodyti ir kiti statini identifikuojantys duomenys – 17x11 m. – tai konkreciai nurode, koki statini turi griauti atsakovas. Tokio statinio griovimas pažeidžia pareiškejo teises, t.y. bus griaunama ir bendra sienos konstrukcija, kuri yra nurodyta plane. Nurode, kad pagrindas patenkinti prašyma yra ne del naujai paaiškejusios aplinkybes, o del to, kad buvo pažeistos pareiškejo teises, nes byla buvo nagrinejama jam nedalyvaujant. AT pasisake ne apie tai, kokios sudetines dalys turi buti griaunamos ir nagrinejo kitu bendraturciu itraukima i byla ir ju teisiu pažeidimus butent Statybos ist. 28 str. ir CK 4.103 str. prasme. Nurodydamas, kad statytojas yra kasatorius šiuo atveju yra atsakovas, o ne kiti bendraturciai. Klausimas buvo nagrinejamas, ar savavališkos statinio statytojai yra kiti bendraturciai ar tik atsakovas, o ne apie tai kokios dalys ieina, kadangi del daliu teismas net nesiaiškino, o konstatavo, kad aktas turi buti ivykdytas toks, koks yra.

9Ieškovo atstoves su pareikštu prašymu nesutiko. Nurode, kad 2007-04-08 savavališkos statybos akte yra aprašyta, kas yra pastatyta savavališkai. Pastato išmatavimai – 17x11 m. R. G. pateike bendrasavininkiu sutikimus anksciau nagrinetose bylose. Tie bendrasavininkiu sutikimai buvo reikalingi statomam priestatui. I minima advokato siena, kuri buvo rodyta visuose planuose, ta vadinama išsikišima - statybos inspekcija pagal ta apraša nebando jo griauti. Bendros namo konstrukcijos yra bendras bendrasavininkiu turtas. Tas isikišimas yra ir R. G. buvo pristatyta. Ieškovas išsikišimo negriaus. Jis griaus tik savavališkai pastatytus priestatus, kurie bendrasavininkams jokios itakos netures, nes taip tures nugriauti, kad nepažeistu treciuju žmoniu interesu. Be to, savavališkos statybos aktas buvo fiksuotas ir kartu pareiškejo pasirašytas. Savavališkos statybos akte kartu buvo fiksuoti savavališkai pastatytu pastatu dydžiai. Ieškovo atstove R. Šimkunaite teismo posedžio metu nurode, kad proceso atnaujinimas yra visiškai nepagristas ir pareiškejo prašymas neturi buti tenkintinas. Pareiškejas pareiške, kad jam nebuvo žinomos aplinkybes apie savavališka statyba, apie griaunama statini. Manytina, kad šis argumentas yra atmestinas vien del to, kad asmuo budamas samoningas ir valdantis nuosavybes teise, turejo galimybe žinoti apie savavališka statyba. Teismo posedyje pareiškejas negalejo identifikuoti, kuri pastato dalis jam priklauso nuosavybes teise. Remiantis registru centro išrašu nustatyta naudojimosi nekilnojamojo daikto tvarka, kuria pareiškejas taip pat negalejo pateikti. Manytina, kad turedamas irodinejimo pareiga pateikti visus irodymus, kad jo teises yra pažeistos, jis šios pareigos neatliko, todel manytina, kad jo teiginiai yra visiškai nepagristi ir proceso atnaujinimui nera jokio teisinio pagrindo.

10Atsakovas R. G. teismo posedyje praše patenkinti pareiškejo prašyma. Nurode, kad statini prijunge prie buvusiu išsikišusiu sienu. Jis 2011-07-01 raštu informavo pareiškeja, kad turi nugriauti siena. Taip, kaip surašytas aktas, jis teismo nutarties ivykdyti negali. Kol jam konkreciai nebus nurodyta, kokia sienos dali nugriauti, jis neivykdys teismo sprendimu. Visa laika atsakovas kele klausima, kad tai yra bendra siena su parduotuve, su kitu pastatu. Iš kitos puses sandeliukai. Jam buvo sakoma, kad jis pastate 9x11 statini, nors jis pastate tik dali vienos sienos – priekines sienos. Teismo nutartis turi buti tikslinama ir nurodyta, kokia dalis konkreciai turi buti griaunama. Atsakovas pripažino, kad savavališkai pastate dali statinio. Ka jis pastate savavališkai - to nenugriauna, todel kad teismas ipareigojo visiškai kitaip. Kada teismo nutartis bus konkretizuota ir tiksliai apibrežta, tada jis gales imtis jos vykdymo. Šiuo atveju nutartis bus neivykdyta, jei bus nugriauta sienos dalis, pastatyta savavališkai.

11Treciojo asmens Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinio padalinio atstove Nijole Vaitekunaite teismo posedyje nesutiko su pareikštu prašymu atnaujinti byla, nes mano, kad nera pagrindu. LR AT yra pasisakes, kad nera irodymu, kad pareiškejo teises yra pažeidžiamos. Pareiškejas pareiškima grindžia formaliais pagrindais, kad yra bendrosios dalines nuosavybes bendrasavininkas, be to, tretysis asmuo mano, kad ir savavališkos statybos aktas yra surašytas tinkamai ir tikrai pagal ji nera nurodyta griauti kitu pastatu, iregistruotu sienu, kurios ribojasi su savavališkos statybos statiniu.

12Treciojo asmens VI Registru centro Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu sk. atstove Ruta Burneikiene su pareiškejo pareiškimu nesutinka. Pareiškejas nepateike jokiu kitu nauju irodymu, kurie turetu itakos priimtu teismo nutarciu pagristumui ir teisetumui, kad pakeistu tas isiteisejusias nutartis. Nutartis yra aiški – nugriauti savavališkai pastatyta statini. Ir juo labiau atsakovas teigia, kad jis supranta ir suvokia, ka jis pastate.

13Prašymas netenkintinas.

14Lietuvos Aukšciausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymejes, kad procesa reglamentuojancios teises normos turi buti taikomos ne formaliai, bet atsižvelgiant i tai, kad paprastai galimybe atnaujinti procesa užbaigtoje byloje šaliai, kurios interesai pažeidžiami neteisetu ar nepagristu sprendimu, yra vienintele priemone pašalinti asmens teisiu ir interesu pažeidimus. Taigi pareiškejo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas vertintinas bylos aplinkybiu kontekste, siekiant išsiaiškinti, ar nurodytos aplinkybes leidžia protingai abejoti byloje priimtu teismo sprendimu teisetumu ir pagristumu. Taciau bet kuriuo atveju šis civilinis procesinis institutas privalo buti taikomas atsižvelgiant ir i kitus proceso teises principus: ekonomiškuma, koncentruotuma, protinguma ir pan. Proceso atnaujinimo institutas negali buti naudojamas kaip priemone dar karta pasibylineti ar vilkinti priimtu teismo sprendimu vykdyma. Asmenys, prašantys atnaujinti procesa, privalo elgtis sažiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti.

15Viena iš salygu procesui atnaujinti – Lietuvos Respublikos CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas triju menesiu terminas, per kuri asmuo gali kreiptis i teisma su prašymu atnaujinti procesa. Siekdamas užtikrinti teisiniu santykiu stabiluma, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principu laikymasi, užkirsti kelia piktnaudžiavimui procesinemis teisemis, istatymu leidejas nustate, kad, skaiciuojant termino kreiptis del proceso atnaujinimo pradžia, atsižvelgiama ne tik i pareiškejo nurodoma sužinojimo momenta, bet ivertinama, kada asmuo objektyviai turejo sužinoti apie savo teisiu pažeidima, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rupestingai, rupindamasis savo galbut pažeistu teisiu gynyba. Pareiškejas nurodo, kad apie tai, jog atsakovas R. G. tures griauti ir pareiškejui bendrosios dalines nuosavybes teise priklausancia statinio dali, jis sužinojo tik 2011 m. liepos menesi. Kaip paaiškino atsakovas R. G., apie sienos griovimo darbus atsakovas informavo pareiškeja 2011-07-01, apie teismini procesa jis negalejo informuoti pareiškejo, kadangi pastarasis dirba tolimuju reisu vairuotoju ir retai buna namuose. Taciau teismas mano, kad pareiškejas, budamas pastato, esancio ( - ), bendrasavininkiu, turejo pareiga dometis, kaip ir kokie yra vykdomi statybos darbai šalia jo pastato. Be to, civilines bylos nagrinejimas tesesi nuo 2008 m. pradžios. Pareiškejo teises ir interesai galejo buti pažeisti jau 2010-12-21 isigaliojus Vilniaus apygardos teismo nutarciai, pagal kuria atsakovas R. G. buvo ipareigotas savo lešomis per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos pašalinti savavališkos statybos pasekmes. Nuo to laiko pareiškejas galejo pasidometi, kodel nera vykdomos statybos, kokios iškilo tam kliutys. Taciau jis, budamas pastato bendrasavininkiu, jokiu veiksmu nesieme. Pareiškejas nepateike teismui jokiu irodymu, patvirtinanciu, kad atsakovas apie neteisetos statybos nugriovimo darbus jam praneše tik 2011 m. liepos men. Esant tokioms aplinkybems pripažintina, kad pareiškejas nebuvo pakankamai aktyvus ir rupestingas bei turejo galimybe anksciau sužinoti apie aplinkybes, sudarancias proceso atnaujinimo pagrinda, taciau to nepadare ir praleido triju menesiu termina kreiptis i teisma su prašymu del proceso atnaujinimo.

16Pareiškejas prašo atnaujinti procesa Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7 p. pagrindu. Prašyme del proceso atnaujinimo šiuo pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobudžio aplinkybes, pareiškejas turi nurodyti konkrecia teise ar istatymo saugoma interesa, pagristus materialine teises norma, del kuriu teismas nusprende neitraukes i procesa, pateikti visus irodymus ir argumentus, kurie pagristu jo dalyvavimo itaka šaliu susiklosciusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisetumui ir pagristumui, taip pat nurodyti momenta, kada pareiškejas sužinojo apie jo teisems ir pareigoms turinti itakos teismo sprendima. Taigi pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisake del neitraukto dalyvauti asmens teisiu ar pareigu, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta del pareiškejo teisiu ar jo pareigu, teismo sprendimas sukuria teisiu ar pareigu arba tokiu teismo sprendimu teises ar istatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) teismui ivertinus neitraukto asmens pateiktus irodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teises ir pareigos. Pareiškejas teigia, kad nei akte, nei teismu sprendimuose, nera nurodyta, kiek konkreciai atsakovas turi griauti, akivaizdu, jog turi griauti visas sienas, esancias 17x11 m perimetru. Atsakovas R. G. teismo posedyje pareiške, jog tol, kol jam konkreciai nebus nurodyta, kokia sienos dali nugriauti, jis neivykdys teismo sprendimu, kadangi 2007-03-08 surašytame savavališkos statybos akte nurodyta nugriauti 17x11 m matmenu muro statini, sublokuota su Pastatu. Byloje nustatyta, kad 8/100 d. pastato, unikalus Nr. 8194-0016-6017, pažymejimas plane 1E2p, esancio ( - ), nuosavybes teise priklauso pareiškejui, 81/100 d. mineto pastato priklauso atsakovui R. G. ir N. G., ir 11/100 d. - S. S. (b.l. 6-7). VAVA Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamentas 2007-03-08 suraše savavališkos statybos akta Nr. (100)-11.6 (civ. bylos Nr. 2-11-675/2010 b. l. 5). Šiame savavališkos statybos akte užfiksuota, kad atsakovas R. G. savavališkai stato plytu muro statini, esanti ( - ), Ukmergeje, senamiestyje, nekilnojamosios kulturos vertybes teritorijoje. Savavališkas statinys yra susietas su esamu pastatu, nuosavybes teise priklausanciu 3 savininkams, yra atlikti šie statybos darbai: pirmo aukšto muro darbai, perdengimui panaudotos medines sijos, kiemo puseje angos užsandarintos, istiklintos, pradeti antro aukšto muro darbai, sienu konstrukcijoms naudojamos senos plytos – silikatines ir raudonos, vizualiai pastato išmatavimai yra 17x11 m, pastatas blokuotas prie esamo pastato. 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi atsakovas R. G. buvo ipareigotas savo lešomis per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. nugriauti savavališkai pastatyta ir susieta su esamu pastatu plytu muro statini, esanti ( - ), ir nurodyta Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros departamento 2007 m. kovo 8 d. surašytame savavališkos statybos akte, sutvarkyti statybviete. Taigi, 2007-03-08 savavališkos statybos akte, 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismo nutartyje buvo pabrežiamas savavališkas statinys, susietas, blokuotas su esamu pastatu, kurio neteisetai statybai buvo panaudotos senos silikatines ir raudonos plytos. Atsižvelgiant i tai sutikti su pareiškejo ir atsakovo argumentu, jog atsakovas turi griauti visas sienas, esancias 17x11 m perimetru, nera pagrindo. Pats atsakovas R. G. teismo posedyje nurode žinantis, ka pastate savavališkai, koki statini prijunge prie buvusiu išsikišusiu sienu, t.y. ka turi nugriauti. Taigi, atsakovo atsisakymas vykdyti teismu nurodyma nugriauti savavališka statyba del tikslios sienos dalies nenurodymo, nera pagristas. Priešingai negu atsakovas, pareiškejas teismo posedyje negalejo tiksliai nurodyti, kokia siena savavališkai pasistate atsakovas, kokia siena, jos dalis butu nugriauta vykdant teismu sprendimus, ar jo patalpos lieciasi su griaunama siena. Anot pareiškejo, atsakovas jam praneše apie griaunama sienos dali, del to, jog griaunama sienos dalis yra pareiškejo, ji itikino ir advokatas. Tokiu budu pareiškejas V. Š. net nemane, jog griaunant savavališkai pastatyta statini butu pažeistos jo teises. Anksciau nurodytos aplinkybes sudaro prielaida manyti, kad atsakovas R. G. ieško papildomu aplinkybiu, suteikianciu galimybe nevykdyti 2010-12-21 Vilniaus apygardos teismo, 2011-06-27 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartis.

17Atkreiptinas demesys, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-12-21 nutartyje pažymejo, jog atsakovas, o ne kiti asmenys, savavališkai state statini, todel tik atsakovas pagristai ir teisetai ipareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius; atsakovas nepateike jokiu irodymu, kuriu pagrindu butu galima konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas nusprende del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu. Šia Vilniaus apygardos teismo išvada patvirtino ir Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2011-06-27 nutartyje.

18Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes ir pareiškejui neirodžius istatyme nustatytu pagrindu, prašymas del proceso atnaujinimo netenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 370 str. 3 d.).

19Teismas, siusdamas šalims procesinius dokumentus, patyre 17,97 Lt pašto išlaidas, todel iš pareiškejo i valstybes biudžeta priteistinos 17,97 Lt pašto išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 334 str., 370, teismas

Nutarė

21pareiškejo V. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ) prašymo netenkinti.

22Atsisakyti atnaujinti procesa civilineje byloje Nr. 2-11-675/2010 pagal ieškovo Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos ieškini atsakovui R. G., tretiesiems asmenims Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinio padaliniui, VI Registro centas Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu skyriui del ipareigojimo nugriauti statini.

23Išieškoti iš pareiškejo V. Š. valstybes naudai 17,97 Lt (septyniolika litu 97 centus) pašto išlaidu. Informuoti pareiškeja, jog bylinejimosi išlaidos valstybei sumokamos i išieškotojo - Valstybines mokesciu inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos biudžeto pajamu surenkamaja saskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esancia banke Swedbank, AB, banko kodas 73000, nurodant imokos koda 5660.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmerges rajono apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmerges rajono apylinkes teismo teiseja Snieguole Bielskiene, sekretoriaujant... 2. teismo posedyje išnagrinejo pareiškejo V. Š. prašyma... 3. n u s t a t e:... 4. pateiktu prašymu pareiškejas prašo atnaujinti procesa civilineje byloje Nr.... 5. Prašymas grindžiamas tuo, kad 2011 m. liepos menesi atsakovas 6. Ieškovas Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija atsiliepime... 7. Teismo posedyje pareiškejas savo prašyma palaike. Papildomai paaiškino, kad... 8. Teisme pareiškejo atstovas adv. A. Bertulis pareiškima palaike. Papildomai... 9. Ieškovo atstoves su pareikštu prašymu nesutiko. Nurode, kad 2007-04-08... 10. Atsakovas R. G. teismo posedyje praše patenkinti... 11. Treciojo asmens Kulturos paveldo departamento prie KM Vilniaus teritorinio... 12. Treciojo asmens VI Registru centro Vilniaus filialo Ukmerges ir Širvintu sk.... 13. Prašymas netenkintinas.... 14. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymejes, kad... 15. Viena iš salygu procesui atnaujinti – 16. Pareiškejas prašo atnaujinti procesa Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. 7... 17. Atkreiptinas demesys, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-12-21 nutartyje... 18. Atsižvelgiant i anksciau nurodytas aplinkybes ir pareiškejui neirodžius... 19. Teismas, siusdamas šalims procesinius dokumentus, patyre 17,97 Lt pašto... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., 334 str., 370, teismas... 21. pareiškejo V. Š., a.k. ( - ) gyv. 22. Atsisakyti atnaujinti procesa civilineje byloje Nr. 2-11-675/2010 pagal... 23. Išieškoti iš pareiškejo V. Š. valstybes naudai 17,97... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama...