Byla 2-137-291/2014
Dėl universiteto klausytojui skirtos drausminės nuobaudos- pašalinimo iš universiteto, panaikinimo ir studijų įmokos grąžinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovei A. N., ieškovės atstovui advokatui Irmantui Tumui, atsakovo atstovui S. V., Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. N. ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui dėl universiteto klausytojui skirtos drausminės nuobaudos- pašalinimo iš universiteto, panaikinimo ir studijų įmokos grąžinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė A. N. prašo patenkinti ieškinį ir pripažinus negaliojančiu Šiaulių universiteto rektoriaus 2013-02-13 įsakymą dėl jos pašalinimo iš universiteto, priteisti iš atsakovo jos įmokėtą 3393Lt dydžio įmoką už mokslą. Nurodo, jog studijuoti Šiaulių universitete ji pradėjo 2008m. rugsėjo 1d. Baigusi du semestrus, ji studijas nutraukusi, nes neišlaikiusi dviejų egzaminų bei patyrusi dėstytojos psichologinį smurtą. 2012 m. gegužės mėnesį ji pateikusi prašymą atsakovui atnaujinti studijas, bet negavusi atsakymo, todėl pakartotinai tokį prašymą pateikė 2012m. rugpjūčio mėn. Šiaulių universitetas su ja 2012m. spalio 9d. sudarė klausytojo studijų sutartį vienam semestrui. Pagal šią sutartį universitetas įsipareigojo užtikrinti studijų kokybę bei sudaryti sąlygas studijuoti bei laikyti jos pačios pasirinktus studijų dalykų egzaminus. Ta pačia sutartimi ji įsipareigojo sumokėti už studijas 3393 litų dydžio įmoką, kurią sumokėjo per du kartus: 2012-10-12 sumokėjo 3053,70Lt ir 2012-10-15 dar sumokėjo 339,30Lt. Ji vykdžiusi visus klausytojo studijų sutarties reikalavimus, laikėsi akademinės drausmės, tačiau atsakovas iš esmės nevykdė savo įsipareigojimų, t.y. nesudarė tinkamų sąlygų studijoms, neleido lankyti paskaitų, dėstytojai nekonsultavo, jos atžvilgiu buvo nusiteikę priešiškai, jos žinias egzaminuose vertino neobjektyviai ir neigimai. Nesutikdama su retorikos, ikimokyklinės pedagogikos bei profesinės etikos ir komunikacijų dalykų vertinimais, ji kreipėsi į Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų ginčų nagrinėjimo komisiją. 2013-02-11 komisijos posėdyje, pačiai ieškovei nedalyvaujant, buvo nagrinėjami jos skundai ir kaip, vėliau ji sužinojo, komisijos nariai nusprendę, jog jos skundai nepagrįsti. Ta pati komisija taip pat priėmė ir kitą nutarimą, t.y. siūlyti rektoriui klausytoją A. N. išbraukti iš studijuojančių sąrašų dėl akademinės etikos pažeidimo. 2013-02-13 universiteto rektorius įsakymu ji buvo išbraukta iš klausytojų sąrašų. Šį rektoriaus įsakymą laiko neteisėtu ir nepagrįstu, nes jai paskirta pati griežčiausia nuobauda, kurią numato tiek Šiaulių universiteto statutas tiek Studijų nuostatai. Iš universiteto ji buvo pašalinta, nesudarant galimybės apsiginti nuo pateiktų kaltinimų pažeidus akademinę drausmę. Į Ginčų komisiją ji kreipėsi dėl egzaminų netinkamo įvertinimo, o apie tai, jog komisijoje bus sprendžiamas klausimas dėl siūlymo išbraukti ją iš klausytojų sąrašų, ji nei nežinojo, nei nebuvo informuota. Nors Šiaulių universiteto statutas numato, kad nuobaudas studentai ir klausytojai gali apskųsti rektoriui arba kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją, ji to padaryti negalėjo, nes jai buvo paskirta griežčiausia nuobauda- pašalinimas iš universiteto, o nebeturint klausytojo statuso toks apskundimas nebegalimas. Be to beprasmiška būtų skųsti nuobaudą rektoriui, kuris tą nuobaudą ir paskyrė, ar ginčų komisijai, kuri pasiūlė ją skirti. Ieškovės nuomone ji nepadarė jokių akademinės etikos pažeidimų, už kuriuos būtų galima pašalinti iš universiteto, o ir rektoriaus įsakyme dėl jos išbraukimo iš klausytojų už Universiteto vidaus tvarkos pažeidimą, nėra nurodyta, už kokį konkrečiai pažeidimą ji buvo pašalinta. Kadangi jos manymu, ji sąžiningai naudojosi savo kaip klausytojos teise vertinti studijuojamų dalykų dėstymo ir studijų aprūpinimo kokybę, laisvai reikšti savo mintis ir pažiūras, išsakyti savo nuomonę, bendraujant su dėstytojais, ji akademinės etikos nepažeidė ir iš klausytojų išbraukta neteisėtai ir nepagrįstai. Kadangi esant tokioms aplinkybėms ir atsiradusiems priešiškiems santykiams tarp jos ir universiteto dėstytojų, ji studijų tęsti nebegalės, prašo įpareigoti atsakovą grąžinti jos sumokėtą 3393litų studijų įmoką.

4Ieškovės atstovas advokatas Irmantas Tumas prašo ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovo atstovas S. V. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti, kadangi ieškovei A. N. pagrįstai buvo paskirta drausminė nuobauda - pašalinimas iš Universiteto už Universiteto vidaus tvarkos pažeidimą. Ieškovė 2012-10-09 sudarė Klausytojo sutartį dėl studijų dalykų studijavimo ir šių dalykų egzaminų laikymo. Šia sutartimi klausytoja ir Universitetas įsipareigojo vykdyti sutartinius įsipareigojimus Universiteto nustatyta tvarka. Pagal minėtą sutartį klausytojui suteikiama teisė studijuoti pasirinktus studijų dalykus ir savo pageidavimu laikyti egzaminus, o klausytojas, be kitų, įgyja pareigą tinkamai priimti aukštosios mokyklos teikiamą studijų paslaugą. Universitete pagal Studijų nuostatus studentui ir klausytojui suteikiamos vienodos teisės ir pareigos, atsakomybė, paskatinimai ir nuobaudos. Su šiomis pareigomis klausytojui tenka prievolė taip pat laikytis tam tikrų įsipareigojimų: laikytis LR mokslo ir studijų įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisykių. Aukštoji mokykla turi teisę savo statuto nustatyta tvarka priimti ir šalinti studentus, už studento pareigų pažeidimus skirti studentams drausmines nuobaudas. Drausminių nuobaudų skyrimo tvarką nustato aukštosios mokyklos statutas. Tarp ieškovės A. N. ir Universiteto klostėsi santykiai neatitinkantys bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos reikalavimų, todėl atsakovas daro išvadą, kad ieškovė A. N., kaip klausytoja piktnaudžiavo savo teisėmis nuolatos, todėl Universiteto taikyta drausminė nuobauda, pašalinimas iš Universiteto, yra pagrįsta. Kadangi teisinis santykis tarp klausytojo ir Universiteto nutrūko ne dėl Universiteto kaltės, o dėl klausytojui taikytos drausminės nuobaudos, pagal klausytojo ir Universiteto sudarytos Klausytojo studijų sutarties Nr. 053-SS-2012/263 14 punktą, išstojusiam ar pašalintam iš Universiteto klausytojui už studijas sumokėti pinigai negrąžinami, todėl ir šioje dalyje prašo ieškinį atmesti. Be to, atsakovo atstovo nuomone A. N. kreipdamasi į teismą su ieškiniu, nesilaikė šios kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima šia tvarka pasinaudoti nes Universiteto statute nenumatytas terminas per kurį privaloma kreipti į ginčų komisiją, todėl mano jog teismas ieškovo ieškinį turėtų palikti nenagrinėtą. Ieškinys tenkintinas iš dalies. (LR CK 1.5str., LR Mokslo ir studijų įstatymas )

6Dėl Šiaulių universiteto rektoriaus 2013-02-13 įsakymo Nr.R0120120 pirmos eilutės pripažinimo negaliojančia

7Ieškovė A. N. studijuoti Šiaulių universitete pradėjo 2008-09-01, o nuo 2010-03-01 buvo išbraukta iš studentų sąrašų pačiai prašant. 2012m. gegužės mėnesį ji pateikė prašymą dėl studijų atnaujinimo, tačiau negavusi atsakymo, pakartotinai prašymą pateikė 2012m. rugpjūčio mėnesį. 2012-10-09 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta klausytojo studijų sutartis Nr. 053-SS-2002/263.(b.l.8) Pagal šią sutartį Universitetas įsipareigojo sudaryti klausytojui tokias pat studijų sąlygas, kaip ir studentams, išskyrus teisę gauti valstybinę stipendiją, studento pažymėjimą, vietą studentų bendrabutyje; užtikrinti studijų kokybę, sudaryti sąlygas klausytojui studijuoti ir klausytojo pageidavimu laikyti pasirinktų dalykų egzaminus ir kt. Ta pačia sutartimi klausytojas įsipareigoja laikytis akademinės drausmės, etikos, Studijų nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių; mokėti Universiteto nustatytą studijų kainą; vykdyti kitus, Universiteto statute ir kituose vidaus tvarką reglamentuojančiuose norminiuose aktuose nustatytus įsipareigojimus. Ši sutartis galiojo nuo 2012-10-09 iki 2013-02-01d. (B.l.8)

8Kaip matyti iš Rektoriaus įsakymo Nr. R0120120409 1 eilutės klausytoja A. N. dekano nurodymu išbraukta už Universiteto vidaus tvarkos pažeidimą. Galioja nuo 2013-02-13. (B.l. 59). Klausytojo studijų sutarties Nr. 053-SS-2012/263 V(Baigiamosios nuostatos) dalies 19.2p. numatytos šios sutarties pasibaigimo sąlygos, t.y. sutartis pasibaigia, pasibaigus vieno semestro laikotarpiu išdėstytam(-iems) šios sutarties 8.5 punkte pateiktam (-tiems) studijų dalykui (-ams), kuris (-ie) buvo išdėstytas (-i) rudens semestre 2012/2013m.m. Sutarties 19.3.p numatyta, jog sutartis pasibaigia nepriklausomai nuo to, kokius egzaminų įvertinimus Klausytojas gavo, išskyrus tuos atvejus, kai Klausytojo sutartis pratęsiama dėl ligos ar kitų pateisinamų priežasčių. Teismas mano, jog ieškovė iš Universiteto klausytojų išbraukta pasibaigus sutarties tarp Universiteto ir klausytojo galiojimo laikui, t.y. po 2013-02-01, todėl ji, kaip klausytoja nebegalėjo būti pašalinta iš Universiteto dėl akademinės etikos pažeidimo, nes ji tuo metu jau nebeturėjo klausytojo statuso. Universitetas, taikydamas drausminę nuobaudą- klausytojo išbraukimą iš Universiteto studijų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą įsakymą, kuris negali būti galiojantis, nes tuo metu ieškovė A. N. jau nebebuvo universiteto klausytoja, ir jai jokios drausminės nuobaudos nebegalėjo būti taikomos. Todėl Šiaulių Universiteto Rektoriaus 2013-02-13d. įsakymo Nr. R0120120409 1eilutė pripažintina negaliojančia.

9Dėl ieškovės sumokėtos studijų įmokos grąžinimo

10Ieškovė, teigdama, jog VšĮ Šiaulių universitetas nevykdė savo įsipareigojimų, kylančių iš klausytojo studijų sutarties, pageidauja, jog jai būtų grąžinta jos įmokėta 3393Lt studijų įmoka. Klausytojo ir aukštosios mokyklos santykiai įforminami sutartimi, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka (LR mokslo ir studijų įstatymo 54 str. 3 d.) ir taikomos vienodos teisės ir pareigos su tam tikromis imperatyviomis išimtimis, nustatytomis teisės aktais ir sutartimi, kaip ir studentams. Nurodyta sutartis kvalifikuotina kaip paslaugų sutartis, reglamentuojama specifinių aukštojo mokslo santykius reguliuojančių teisės normų. Pagal šią sutartį klausytojui suteikiama teisė studijuoti pasirinktus studijų dalykus ir savo pageidavimu laikyti egzaminus, o klausytojas, be kitų, įgyja pareigą tinkamai priimti aukštosios mokyklos teikiamą studijų paslaugą. Universitete pagal Studijų nuostatus studentui ir klausytojui suteikiamos vienodos teisės ir pareigos, atsakomybė, paskatinimai ir nuobaudos (Studijų nuostatai 8 ir 9 punktai) su imperatyviomis išimtimis, numatytomis LR teisės aktų. Su šiomis pareigomis klausytojui tenka prievolė taip pat laikytis tam tikrų įsipareigojimų: laikytis LR mokslo ir studijų įstatymo, aukštosios mokyklos statuto, kitų teisės aktų ir vidaus tvarkos taisyklių, Akademinės etikos kodekso (LR mokslo ir studijų įstatymo 55 str. 3 d. 2 ir 3 punktai). Ieškovė, vykdydama klausytojo studijų sutartį Nr. 053-SS-2002/263, sumokėjo už studijas nustatytą 3393Lt sumą (b.l.9), tačiau jos teigimu Universitetas nesilaikė sutarties ir nesudarė jai tinkamų sąlygų studijuoti. Jai buvo pateiktas tik studijų dalykų sąrašas, ji pati turėjo mokytis savarankiškai, dėstytojai jos nekonsultavo, o tik pateikdavo programą ar individualią programą, kuri būdavo žymiai didesnės apimties. Be to ieškovė nurodė, jog ji susidūrusi su dėstytojų piktybiniu nusistatymu jos atžvilgiu ir neobjektyviu vertinimu. Ieškovo pareigą įrodyti ieškinį numato įstatymas. Teismas mano, jog ieškovės teiginiai, jog buvo pažeistos jos kaip Universiteto klausytojos teisės, jog jai nebuvo sudarytos sąlygos ir galimybės studijuoti, yra visiškai nepagrįsti ir neįrodyti. Atvirkščiai, byloje yra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovas Šiaulių universitetas įvykdė visas Klausytojo studijų sutarties sąlygas, t.y užtikrino studijų kokybę, sudarė sąlygas ieškovei studijuoti ir jos pageidavimu laikyti pasirinktų studijų dalykų egzaminus, naudotis Universiteto mokymo ir studijų baze. Tai patvirtina byloje esanti medžiaga: ieškovės pateiktas elektroninis susirašinėjimas su dėstytojais (b.l.11-31), jos rašytos apeliacijos dėl neobjektyviai įvertintų egzaminų(b.l.36,49), iš dalies tą pripažįsta ir pati ieškovė, nes ji laikė egzaminus, bendravo su dėstytojais. Ieškovė pati buvo pasirinkusi laikyti šių studijų dalykų egzaminus: Edukaciniai tyrimai 1. Praktika 1 (3 kreditai); Hodegetika. Praktika 1 (4,5 kredito); Ikimokyklinės pedagogikos (4,5 kredito); Lietuvių kalbos didaktikos (6 kreditai); Profesinės etikos ir komunikacijos (4,5 kredito); Retorikos (3 kreditai); Ugdymo sociologijos pagrindų (4,5 kredito) (klausytojų studijų sutarties 8.2 p., 8.5 p.). Tai, kad ieškovė laikė šiuos egzaminus patvirtino ir byloje apklausti liudytojai universiteto dėstytojai: J. P., L. L., R. Š., N. B., V. S., D. M., R. P., A. K., studentė Ž. B., dalyvavusi stebėtojos teisėmis ieškovei laikant Profesinės etikos ir komunikacijų egzaminą. Minėti liudytojai parodė, jog ieškovė laikė pasirinktus egzaminus, tačiau už visus (išskyrus Lietuvių kalbos didaktiką) gavo neigiamus įvertinimus. Taip pat apklausti dėstytojai parodė, jog A. N. netiko ir nepatiko jos žinių įvertinimas, taip pat daugeliu atveju ieškovės elgesys laikant egzaminus ar bendraujant, konsultuojantis su dėstytojais buvo neatitinkantis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos reikalavimų. Ieškovė, būdama nepatenkinta savo egzaminų įvertinimu, pasinaudojo įstatymo jai suteikta teise ir pateikė apeliaciją. Tai, jog klausytojos netenkino jos žinių įvertinimas negali būti laikoma sutarties pažeidimu, atsakovui vykdant savo pareigas. Teismas mano, jog VŠĮ Šiaulių universitetas įvykdė sutarties sąlygas ir sudarė klausytojai galimybę studijuoti pasirinktus dalykus, gauti konsultacijas ir laikyti pasirinktus egzaminus. Ta aplinkybė, jog ieškovė iš laikytų egzaminų gavo neigiamus įvertinimus, negali būti pagrindas grąžinti ieškovei jos įmokėtą sumą, nes teismo manymų abi šalys sutarties sąlygas įvykdė, t.y. ieškovė A. N. sumokėjo nustatytą studijų mokestį, pasirinko studijuoti ir laikyti pasirinktų studijų dalykų egzaminus, o atsakovas VŠĮ Šiaulių universitetas suteikė jai galimybę ir sąlygas tai įgyvendinti. Todėl šioje dalyje ieškovės ieškinys kaip neįrodytas ir nepagrįstas, atmestinas.

11Dėl bylinėjimosi išlaidų.

12LR CPK 93str.d. numato, jog jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

13Šioje byloje ieškovei A. N. yra suteikta valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba, todėl iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto priteistina 144Lt žyminio mokesčio ir 325Lt už Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą ieškovei.

14Iš ieškovės A.N. priteistina 101 Lt žyminio mokesčio valstybei.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso

16kodekso 259 str., 263 str.- 270str.,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Pripažinti negaliojančia VšĮ Šiaulių universiteto rektoriaus 2013-02-13 įsakymo Nr.R0120120 1 eilutę. Kitoje dalyje ieškovės A. N. ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui dėl universiteto klausytojui skirtos drausminės nuobaudos- pašalinimo iš universiteto, panaikinimo ir studijų įmokos grąžinimo, atmesti.

19Priteisti iš ieškovės A. N. 101Lt žyminio mokesčio valstybei.

20Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universitetas 144Lt žyminio mokesčio ir 325Lt už Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą ieškovei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai