Byla e2YT-5914-308/2018
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims – O. Š., M. V., A. M. ,Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Turto fondas“ ir pagal suinteresuoto asmens-O. Š. savarankišką reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,

2sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,

3dalyvaujant pareiškėjo A. M. atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo suinteresuotiems asmenims – O. Š., M. V., A. M. ,Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Turto fondas“ ir pagal suinteresuoto asmens-O. Š. savarankišką reikalavimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

5Teismas

Nustatė

6Pareiškėjas A. M. paveldėjimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis- A. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), po tėvo A. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), bei po motinos M. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmęs jų palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

7Pateiktu pareiškimu pareiškėjas nurodo, kad ( - ), būdamas 94-erių m. amžiaus, mirė mano tėvas A. M., asmens kodas ( - ), iki mirties kartu su juo gyvenęs ( - ) (mirties akto įrašas Nr. ( - ), mirties liudijimas AA Nr. ( - )). Kadangi jokio įregistruoto turto mirties dieną jo žiniomis tėvas neturėjo, po tėvo mirties pas notarą nesikreipęs.

8Tačiau iškart po tėvo mirties jis su savo sutuoktine Z. M. ir motina M. M. toliau likę gyventi tėvo 1954 metais pirktame name, naudojosi ūkiniais pastatais, kiemo statiniais, namų apyvokos reikmenimis, buities prietaisais bei kitais daiktais, tvarkiau žemės grąžinimo bei kitus su žeme susijusius klausimus, mokėjęs mokesčius, kas rodo, kad jis priėmęs palikimą po savo tėvo A. M. mirties faktiškai pradėjęs turtą valdyti.

9( - ) mirė jo motina M. M., asmens kodas ( - ) (mirties įrašas Nr. ( - )). Po motinos mirties minėtame name likęs gyventi su savo sutuoktine Z. M.. Pas notarą dėl palikimo priėmimo taip pat nesikreipęs, tačiau lygiai taip, kaip ir po tėvo mirties, faktiniu valdymu priėmęs palikimą po savo motinos mirties.

10Po tėvų mirties liko jiems priklausęs turtas- gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, kiemo statiniais, namų apyvokos reikmenimis, buities prietaisais bei kitais daiktais, 0,36 ha ir 2,6 ha žemės sklypai ( - ).

112017 m. kovo 29 d. Nr. 241 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Varėnos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimų pakeitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo, panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo“ buvo pervardintos gyvenamosios vietovės bei perskirstytos kaimų ribos, todėl jo deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi nuo tėvų palikto turto buvimo vietos.

12LR CK 5.50 str., 5.51 str. nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

13Tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas reiškia apsigyvenimą name po palikėjo mirties ar tolesnį gyvenimą tame name, jeigu įpėdinis jame gyveno iki palikėjo mirties; taip pat namo priežiūrą, prievolių, susijusių su namu, vykdymą (mokesčių, draudimo įmokų mokėjimą ir pan.) (LAT 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009; 2010 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2010 ir kt.).

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio palikimą įpėdinio valia įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais, kurie turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą. Mano išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog aš įvykdžiau šią sąlygą, t.y. iškart po savo tėvo, o vėliau ir motinos mirties likau gyventi jų namuose, naudojausi visais statiniais, ūkio padargais, namų apyvokos reikmenimis, buities prietaisais bei kitais daiktais. Tai rodo, kad aš priėmiau palikimą po savo tėvo A. M. ir motinos M. M. mirties faktiškai pradėjęs turtą valdyti. Palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti, kaip jau minėta, yra vienas iš CK 5.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų palikimo priėmimo būdų, taip priimant palikimą nereikalaujama, kad įpėdinio atliekami veiksmai būtų teisiškai įforminti, ir tuo palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti iš esmės skiriasi nuo kitų palikimo priėmimo būdų.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, jog įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, kad jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise (LAT nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-547/2008; Nr. 3K-3-600/2009, Nr. 3K-3-187/2010 ir kt.). Priimdamas palikimą faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku. (LAT Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-210/2008).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad, nors asmens, pradėjusio faktiškai valdyti paveldėtą turtą, valia nėra išreiškiama oficialia forma (pateikiant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ir pan.), tačiau toks palikimo priėmimo būdo įgyvendinimas sukuria tokius pat teisinius padarinius kaip ir pasinaudojus kitais palikimo priėmimo būdais – asmuo laikomas priėmusiu palikimą (LAT Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 11 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-381/2011).

17Įrodymų pakankamumo problema spręstina vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kai nereikalaujama šimtaprocentinio įsitikinimo, bet laikoma, kad įrodymų padaryti išvadą apie fakto buvimą pakanka, jeigu iš surinktų įrodymų galima labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Nagrinėjamu atveju jo išdėstytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad jis savo aktyviais veiksmais parodė, jog priima palikimą po savo tėvo A. M. ir motinos M. M. mirties faktiškai pradėdamas turtą valdyti, todėl šis juridinis faktas tvirtintinas teismo.

18Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti pareiškime nurodytais pagrindais ir motyvais.

19Suinteresuotas asmuo-O. Š. pateiktu savo atsiliepimu –pareiškimu prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji po tėvo A. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), bei po motinos M. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmusi jų palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą. Suinteresuotas asmuo- O. Š. pateiktu savarankišku reikalavimu nurodė, kad ji po tėvo mirties važinėdavusi pas motiną, tvarkiusi kambarį ir sodybos aplinką. Po motinos mirties ( - ) pasiėmusi motinos lovatieses, skareles, staltieses, šventą skulptūrėlę, po to tvarkiusi motinos kambarį, tvarkiusi kiemo aplinką. Pateiktu 2018-11-19 pareiškimu suinteresuotas asmuo - O. Š. atsisakė nuo savo reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl tėvų turto paveldėjimo, bei prašė jai grąžinti sumokėtą žyminį mokestį .2018-12-17 teismo posėdyje nedalyvavo.

20Suinteresuoti asmenys- VĮ “Turto fondas“ ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos savo atsiliepimais pareiškėjo ir suinteresuoto asmens O. Š. savarankiškam reikalavimui prieštaravimų nepareiškė, bei jų atstovai nagrinėjant bylą nedalyvavo.

21Suinteresuoti asmenys- M. V. ir A. M. savo atsiliepimų tiek pareiškėjo A. M. pareiškimui, tiek suinteresuoto asmens- O. Š. savarankiškam reikalavimui nepateikė bei nepareiškė prieštaravimų pareiškėjo ir suinteresuoto asmens O. Š. savarankiškam reikalavimui ,bei nagrinėjant bylą posėdyje nedalyvavo.

22Teismas

konstatuoja:

23Pareiškėjo A. M. pareiškimas tenkintinas , suinteresuoto asmens O. Š. atsisakymas nuo savarankiško reikalavimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priimtinas ir byla dalyje dėl šiol reikalavimo nutrauktina.

24Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

25Pateiktu ( - ) mirties liudijimu patvirtinama, kad ( - ) mirė A. M., o ( - ) mirties įrašu Nr. ( - ) patvirtinama ,kad ( - ) mirė M. M..

26Pateiktais gimimo liudijimais ir O. Š. santuokos liudijimu patvirtinama, kad A. M. bei O. Š. yra mirusių A. M. ir M. M. sūnus ir dukra.

272003-07-27 ( - ) savivaldybės administracijos( - ) seniūnijos pažyma patvirtinama, kad seniūnijos ūkinėje knygoje Nr. ( - ) (asmeninė sąskaita Nr. ( - )) A. M. vardu yra įrašytas gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, esančiais ( - ).

282018-08-( - ) 2-ojo notarų biuro pateikta informaciją nurodoma, kad po A. M. a.k( - ) mirties ( - ) ir M. M. a.k( - ) mirties ( - ) paveldėjimo bylos nebuvo vestos, palikimo priėmimo faktai VĮ Registrų centras nėra registruoti.

29Palikėjo mirties faktas yra pagrindas teisėms ir pareigoms perimti. Jeigu palikėjas nesurašė testamento, tai įpėdiniais pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys palikimo atsiradimo momentu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.3 straipsnis). Būtent palikėjo mirties momentu atsiranda palikimas. Jo atsiradimo momentu susiformuoja paveldėjimo santykiai ir įpėdiniai per įstatyme nustatytą terminą gali priimti palikimą. LR CK 5.51 str.1 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ar paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

30Paveldėjimo teisė yra asmeninė. Pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis: 1) faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, 2) kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba 3) kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Šie veiksmai, remiantis minėto straipsnio 3 dalimi, turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Įstatyme nustatytas terminas, per kokį laikotarpį galima priimti palikimą (CK 5.50 straipsnio 3 dalis). Tai yra specialus paveldėjimo teisės terminas, per kurį įpėdinis įgyvendina savo teisę paveldėti turtą.

31Visi įpėdiniai, pretenduojantys į palikimą, nepriklausomai nuo paveldėjimo būdo (pagal įstatymą ar pagal testamentą), įpėdinių eilės ir kitų aplinkybių, pareiškimą apie palikimo priėmimą/sutikimą priimti palikimą palikimo atsiradimo vietos notarui turi pateikti per tris mėnesius nuo palikėjo mirties dienos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-242/2013).

32Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba pagal testamentą (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamas turtas). Palikimas atsiranda palikėjui mirus. Paveldima pagal įstatymą arba testamentą. Kadangi palikėjas testamento nebuvo sudaręs, tai atsirado paveldėjimas pagal įstatymą (CK 5.2 straipsnis, 5.3 straipsnis, 5.13 straipsnis).

33Faktinis paveldimo turto valdymas siejamas su bet kokių veiksmų atlikimu, faktiškai valdant šį turtą. Pareiškėja nurodo, kad po palikėjos mirties, paveldėjimas į jos turtą atsirado palikimą priėmus ir faktiškai jį pradėjus valdyti kaip savo turtą (CK 5.50-5.51 straipsniai), t. y. priėmus palikėjos turtą, tokį, kokį ji turėjo mirties dieną visa apimtimi. Įpėdinis, pradėjęs valdyti palikimą, laikomas priėmusiu palikimą (CK 5.51 straipsnis). Palikimą priėmė po palikėjos mirties per nustatytą trijų mėnesių terminą, nes po palikėjos mirties faktiškai jos turėtu turtu disponavo.

34Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto ir 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus).

35Iš byloje pateiktų įrodymų visumos daroma išvada, kad pareiškėjas po savo tėvų mirties priėmė jų palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, t. y. pareiškėjas tvarkė ir remontavo likusį tėvų gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, perėmė tėvų likusį kitą turtą ir asmeninius daiktus. Faktinis mirusių tėvų palikimo priėmimas yra patvirtinamas pareiškėjo pareiškime nurodytomis aplinkybėmis, pateiktais rašytiniais įrodymais bei jo atstovo paaiškinimais teismo posėdyje.

36LR CPK 140 str.1d.nustato,kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas(šiuo atveju suinteresuotas asmuo ), kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (šiuo atveju nuo pareiškimo). Kadangi suinteresuoto asmens O. Š. atsisakymas nuo savo reikalavimo neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl jis priimtinas, o byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Kartu suinteresuotam asmeniui O. Š. išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo dalyko tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

37Suinteresuotas asmuo O. Š. 2018- 08-20 mokėjimu UAB “Maxima“ kasoje buvo sumokėjusi 50 Eur žyminio mokesčio dėl jos pareikšto savarankiško reikalavimo byloje. Kadangi suinteresuotas asmuo atsisakė nuo savo reikalavimo ,o byla šioje dalyje yra nutraukiama, tai sutinkamai su LR CPK 87 str.2d.yra pagrindas suinteresuotam asmeniui O. Š. grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio ,t.y.37,50 Eur (58 x0,75 ).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu, 140 str.1d.,87 str.2d.teismas

Nutarė

39Pareiškėjo A. M. pareiškimą tenkinti.

40Paveldėjimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), po tėvo A. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), bei po motinos M. M., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmė jų palikimą, faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą.

41Civilinę bylą dalyje dėl suinteresuoto asmens O. Š. savarankiško reikalavimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutraukti, suinteresuotam asmeniui O. Š. atsisakius nuo savo reikalavimo.

42Grąžinti suinteresuotam asmeniui O. Š. a.k( - ) gyv. ( - ) 37,50 Eur( trisdešimt septynis eurus penkiasdešimt centų)sumokėto žyminio mokesčio valstybei, šio mokesčio grąžinimą pavedant atlikti Valstybinei mokesčių inspekcijai .

43Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo, skundą paduodant Alytaus rajono aplinkės teismo Varėnos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo A. M. atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. Pareiškėjas A. M. paveldėjimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo tikslu... 7. Pateiktu pareiškimu pareiškėjas nurodo, kad ( - ), būdamas 94-erių m.... 8. Tačiau iškart po tėvo mirties jis su savo sutuoktine Z. M. ir motina M. M.... 9. ( - ) mirė jo motina M. M., asmens kodas ( - ) (mirties įrašas Nr. ( - )).... 10. Po tėvų mirties liko jiems priklausęs turtas- gyvenamasis namas su ūkiniais... 11. 2017 m. kovo 29 d. Nr. 241 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl... 12. LR CK 5.50 str., 5.51 str. nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu... 13. Tokiu atveju, kai palikimą sudaro gyvenamasis namas, faktiškas jo valdymas... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, priimančio... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad, nors asmens,... 17. Įrodymų pakankamumo problema spręstina vadovaujantis tikimybių pusiausvyros... 18. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė ir prašė... 19. Suinteresuotas asmuo-O. Š. pateiktu savo atsiliepimu –pareiškimu prašė... 20. Suinteresuoti asmenys- VĮ “Turto fondas“ ir Nacionalinė žemės tarnyba... 21. Suinteresuoti asmenys- M. V. ir A. M. savo atsiliepimų tiek pareiškėjo A. M.... 22. Teismas... 23. Pareiškėjo A. M. pareiškimas tenkintinas , suinteresuoto asmens O. Š.... 24. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 25. Pateiktu ( - ) mirties liudijimu patvirtinama, kad ( - ) mirė A. M., o ( - )... 26. Pateiktais gimimo liudijimais ir O. Š. santuokos liudijimu patvirtinama, kad... 27. 2003-07-27 ( - ) savivaldybės administracijos( - ) seniūnijos pažyma... 28. 2018-08-( - ) 2-ojo notarų biuro pateikta informaciją nurodoma, kad po A. M.... 29. Palikėjo mirties faktas yra pagrindas teisėms ir pareigoms perimti. Jeigu... 30. Paveldėjimo teisė yra asmeninė. Pagal CK 5.50 straipsnio 2 dalį įpėdinis... 31. Visi įpėdiniai, pretenduojantys į palikimą, nepriklausomai nuo paveldėjimo... 32. Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai... 33. Faktinis paveldimo turto valdymas siejamas su bet kokių veiksmų atlikimu,... 34. Kasacinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad faktinis palikimo... 35. Iš byloje pateiktų įrodymų visumos daroma išvada, kad pareiškėjas po... 36. LR CPK 140 str.1d.nustato,kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas(šiuo... 37. Suinteresuotas asmuo O. Š. 2018- 08-20 mokėjimu UAB “Maxima“ kasoje buvo... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 39. Pareiškėjo A. M. pareiškimą tenkinti.... 40. Paveldėjimo ir nuosavybės teisių įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę... 41. Civilinę bylą dalyje dėl suinteresuoto asmens O. Š. savarankiško... 42. Grąžinti suinteresuotam asmeniui O. Š. a.k( - ) gyv. ( - ) 37,50 Eur(... 43. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...