Byla eI-965-243/2015
Dėl 184,93 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė, dalyvaujant posėdžių sekretorei Vaidai Vasiliauskaitei, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovui K. S. dėl 184,93 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymu prašo priteisti iš atsakovo K. S. 184,93 Eur nesumokėtą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Prašyme nurodo, jog jai pavesta rinkti, administruoti, išieškoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Nurodo, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, adresu ( - ), Plungės mieste. Prašymo reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovas privalėjo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes rinkliava yra atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, ir ji nesiejama su konkrečios paslaugos suteikimu, o yra privaloma įmoka, reglamentuota viešosios teisės normomis. Nurodo, jog atsakovas nesumokėjo 184,93 Eur vietinės rinkliavos laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2014-12-31. Pareiškėjos teigimu, vietinė rinkliava apskaičiuota pagal nuosavybės teise valdytą turto objektą ir pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis ir Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-168 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatais.

3Atsakovas atsiliepimo teismui nepateikė, apie bylos nagrinėjimą pranešta teismo šaukimu.

4Teismas konstatuoja:

5ginčo dalykas yra pareiškėjos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymo priteisti iš atsakovo K. S. 184,93 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, teisėtumo ir pagrįstumo nustatymas.

6Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnį komunalinių atliekų tvarkymas, antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimo organizavimas teisės aktais yra priskirtas savivaldybių funkcijoms. Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalis nustato, jog savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita savivaldybių tarybos gali nustatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus.

7Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 ir kitose bylose išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies požiūriu. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylose (2011-06-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011, 2011-04-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011, 2014-01-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014 ir kt.).

8Plungės rajono savivaldybės taryba 2010-07-29 sprendimu Nr. T1-160 patvirtino Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles ir 2013-06-27 sprendimu Nr. T1-168 patvirtino Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus, kurių pagrindu pareiškėja apskaičiavo atsakovui rinkliavos dydį. Vietinės rinkliavos mokėtojo pasirinkimas atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje nurodytą atliekų tvarkymo srityje taikomą principą „teršėjas moka“.

9Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų nustatyta, kad butas, adresu ( - ), Plungės mieste, kurio pagrindinė paskirtis gyvenamoji, nuosavybės teise priklauso atsakovui, todėl jis yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Atsakovui pareiškėja siuntė pranešimus sumokėti rinkliavą, kuriuose nurodyti mokėtini dydžiai. Iš pareiškėjos pateiktos pažymos apie įsiskolinimą matyti, jog atsakovui už 2010, 2011, 2012 metus paskaičiuota vietinės rinkliavos suma po 38,52 Eur, už 2013 metus 42,72 Eur, už 2014 metus 46,92 Eur, už 2010 metus atsakovas yra sumokėjęs 20,27 Eur. Pareiškėjos nurodytas terminas, už kurį ji prašo priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos įsiskolinimą, pagrįstas. Iš pareiškėjos UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras pateiktos pažymos matyti, jog nurodytų parametrų pagrindu yra apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis, taikant Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatytus metinius vietinės rinkliavos dydžius.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi priteista suma, kuri yra piniginė prievolė, po litų perskaičiavimo į eurus, apvalinama vieno euro tikslumu, paliekant perskaičiuotą skaičių eurais nepakitusį. Pažymėtina, jog tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatuodamas, jog įstatymų leidėjo valia išreikšta aiškiai - paskirtos piniginės baudos ar nustatytos piniginės prievolės po litų perskaičiavimo į eurus apvalinamos vieno euro tikslumu (žr. 2015-04-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A-806-556/2015, Nr. A602-1175/2014). Įsiskolinimo suma sudaro 184,93 Eur, todėl pareiškėjai priteistina 184 Eur suma (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 straipsnis). Pareiškėjos UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras prašymas tenkintinas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 4 punktu.

11Pareiškėja taip pat prašo priteisti 52,57 Eur išlaidų atlyginimą už prašymo parengimą ir pateikimą teismui. Nurodo, kad prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijose nurodytų maksimalių dydžių, bet ir gerokai už juos mažesnė.

12Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti turėtas išlaidas (ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis). Pareiškėjos prašymas dėl vietinės rinkliavos įsiskolinimo patenkintas, todėl ji turi teisę prašyti turėtų išlaidų atlyginimo. Administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp pareiškėjos ir advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos SGKA 2012 m. balandžio 3 d. sudaryta teisinių paslaugų sutartis Nr. SGKA-2012/0008, mokėjimo nurodymu pagal PVM sąskaitą faktūrą (specifikacija) nagrinėjamoje byloje advokatų profesinei bendrijai sumokėta 52,57 Eur (181,50 Lt). Turėtų išlaidų dydis atitinka Rekomendacijose numatytą dydį. Pagal Rekomendacijų 2 punkto nuostatas, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Visumos kriterijų buvimas leidžia teigti, kad administracinę bylą nagrinėjantis teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti šių kriterijų visumą ir spręsti, ar yra pagrindas iš bylą pralaimėjusios šalies priteisti bylinėjimosi išlaidas ir kokio dydžio išlaidos turėtų būti priteisiamos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-215/2013). Sprendžiant, ar priteisti ir kokio dydžio atstovavimo išlaidas priteisti, būtina kompleksiškai įvertinti, ar atsižvelgiant į atitinkamo subjekto vidinius administravimo pajėgumus ir bylos pobūdį, advokato pasitelkimas buvo būtinas. Nustatant bylos pobūdį atsižvelgiama į byloje keliamo teisinio klausimo naujumą (ar teismų praktika atitinkamu klausimu yra suformuota), į bylos apimtį ir sudėtingumą, į pareiškėjo pozicijos formulavimą byloje, į skundo pagrindą ir dalyką, į tai, ar atsakovas yra atstovaujamas advokato, į tai, ar bylos baigtis gali turėti platesnį poveikį ne tik byloje susiklosčiusiems, bet ir susijusiems teisiniams santykiams, o taip pat ir viešajam interesui. Nė vienas iš šių kriterijų neturi lemiamos reikšmės sprendžiant atstovavimo išlaidų viešojo administravimo subjektui priteisimo klausimą, nes bylą nagrinėjantis teismas turi įvertinti šių kriterijų visumą.

13Nors pareiškėjos prašoma priteisti 52,57 Eur suma neviršija Rekomendacijų 8.2 punkte numatyto maksimalaus dydžio, teismas, įvertinęs minėtus kriterijus, t.y tai, kad byla yra šabloninė, nesudėtinga, nereikalavo teisinių paslaugų kompleksiškumo, iškelta ir vedama per LITEKO viešųjų elektroninių paslaugų EPP posistemį, konstatuoja, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas dalinai ir atsakovo priteistinas 14 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Teismas spręsdamas šį klausimą remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika administracinėje byloje Nr. AS-197-602/2015 ir administracinėje byloje Nr. AS602-583/2014, kuriose analogiškai buvo sprendžiami turėtų išlaidų atlyginimo prašymai.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

15patenkinti pareiškėjos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ tvarkymo centras prašymą,

16priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), 184 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt keturis eurus) pareiškėjai UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2014-12-31,

17priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), pareiškėjai UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 14 Eur (keturiolika eurų) turėtų išlaidų atlyginimą,

18netenkinti kitoje dalyje prašymą dėl turėtų išlaidų atlyginimo priteisimo.

19Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Vida Stonkuvienė,... 2. pareiškėja UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymu... 3. Atsakovas atsiliepimo teismui nepateikė, apie bylos nagrinėjimą pranešta... 4. Teismas konstatuoja:... 5. ginčo dalykas yra pareiškėjos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo... 6. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą,... 7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant vietinės... 8. Plungės rajono savivaldybės taryba 2010-07-29 sprendimu Nr. T1-160 patvirtino... 9. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje... 11. Pareiškėja taip pat prašo priteisti 52,57 Eur išlaidų atlyginimą už... 12. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti... 13. Nors pareiškėjos prašoma priteisti 52,57 Eur suma neviršija Rekomendacijų... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,... 15. patenkinti pareiškėjos UAB “Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“... 16. priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), 184 Eur (vienas šimtas... 17. priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), pareiškėjai UAB „Telšių... 18. netenkinti kitoje dalyje prašymą dėl turėtų išlaidų atlyginimo... 19. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...