Byla 2-27035-947/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pateikimo, prašymą išduoti teismo liudijimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. A. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pateikimo, prašymą išduoti teismo liudijimą,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo R. A. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, taip pat prašymas išduoti teismo liudijimą, suinteresuotas asmuo M. F. P..

3Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti (duomenys neskelbiami) B. G. ir D. G. išduoti paveldėjimo teisės liudijimą V. P. (duomenys neskelbiami) testamente nurodytiems įpėdiniams. Pareiškėjas taip pat prašo išduoti teismo liudijimą susipažinti su V. P. paveldėjimo byla, esančia (duomenys neskelbiami), leidžiant daryti byloje esančių dokumentų kopijas bei jas pateikti teismui.

4Pareiškėjas nurodo, kad 2011 m. spalio 18 d. (duomenys neskelbiami) V. P. ir UAB „D“ pasirašė sutartį, kurios pagrindu V. P. įsipareigojo už 1 600 000 Lt (463 392,02 Eur) UAB „D“ iki 2020 m. spalio 18 d. parduoti turtą - žemės sklypus, kurie ateityje bus grąžinti natūra atkuriant nuosavybės teises į O. P. ir V. P. priklausiusius žemės sklypus.

5UAB „D“ 2011 m. spalio 18 d. pervedė į V. P. banko sąskaitą 800 000 Lt ir grynais pinigais sumokėjo dar 800 000 Lt, iš viso UAB „D“ sumokėjo V. P. 1 600 000 Lt (463 392,02 Eur) sumą, t. y. visą turto pardavimo kainą. V. P., siekdamas užtikrinti savo prievolių pagal šalių susitarimą įvykdymą, 2011 m. spalio 18 d. (duomenys neskelbiami) sudarė testamentą, kuriuo visus jam nuosavybės teises priklausančius žemės sklypus, kurie bus grąžinti natūra atkuriant nuosavybės teises į V. P. ir O. P. priklausiusius žemės sklypus ir visas jam priklausančias kompensacijas už atkuriamas nuosavybės teises, paliko R. A. (pareiškėjui, UAB „D“ direktoriui bei akcininkui, kuriam priklauso 100 procentų UAB „D“ akcijų).

62017 m. kovo 24 d. V. P. sudarė naują testamentą, kurį patvirtino D. K., Lietuvos Respublikos generalinė konsulatė Čikagoje. V. P. gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, (duomenys neskelbiami) mirė. Lietuvos notarų rūmai 2017 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbiami) nusprendė palikėjo paveldėjimo bylą pavesti vykdyti (duomenys neskelbiami) notarų biuro notarams B. G. ir D. G..

7Pareiškėjo manymu 2017 m. kovo 24 d. V. P. testamentas yra neteisėtas, nes juo vienašališkai buvo panaikinta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė, be to, V. P. buvo prastos sveikatos, todėl, sudarydamas naują testamentą, jis nesuprato savo veiksmų reikšmės.

8Pareiškėjas nurodo, kad ieškinio pateikti negali, nes jam nėra žinomas V. P. (duomenys neskelbiami) sudaryto testamento turinys. Tuo tikslu pareiškėjas prašo išduoti teismo liudijimą susipažinti su V. P. paveldėjimo byla.

9Prašymai atmetami.

10Dėl laikinųjų apsaugos priemonių santykio su būsimo ieškinio reikalavimais.

11Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek bet kurioje proceso stadijoje, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, o jas taikyti prašantis asmuo tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnis).

12Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-760-183/2015; 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015).

13Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, ypač iki ieškinio pateikimo, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Pareiškėjas nurodo, kad ateityje ketina teikti ieškinį, kuriuo prašys: 1) pripažinti V. P. (duomenys neskelbiami) sudarytą testamentą, patvirtintą D. K., Lietuvos Respublikos generalinės konsulatės Čikagoje, negaliojančiu; 2) pripažinti (duomenys neskelbiami) sudarytą testamentą, patvirtintą (duomenys neskelbiami) biuro notarės R. I. reg. Nr. (duomenys neskelbiami) galiojančiu; 3) pripažinti R. A. nuosavybės teises į 0.0985 ha žemės sklypą, unikalus Nr. (duomenys neskelbiami), esantį Kaune (taip pat į kitus žemės sklypus, jeigu iš paveldėjimo bylos paaiškėtų, jog tokie daiktai egzistuoja). Prašyme pareiškėjas nurodė, kad V. P. 2011 m. spalio 18 d. sutartimi įsipareigojo už 1 600 000 Lt sumą iki 2020 m. spalio 18 d. parduoti UAB „D“ žemės sklypus, kurie bus grąžinti natūra, atkuriant nuosavybės teises į O. P. ir V. P. priklausiusius žemės sklypus.

15Iš nurodytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad pareiškėjas R. A. ateityje ketina pareikšti ieškinį, kuriuo iš esmės siekia vienintelio tikslo, t. y., kad UAB „D“ įgytų nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus, dėl kurių buvo susitarta dar 2011 m. spalio 18 d. notarine sutartimi. Kaip civilinių teisių gynimo būdą pareiškėjas ketina pasirinkti sandorių nuginčijimo institutą, t. y. siekia pripažinti testamentą negaliojančiu. Tačiau pareiškėjo išdėstytos faktinės aplinkybės aiškiai iliustruoja, kad nagrinėjamoje situacijoje UAB „D“, kurią su palikėju siejo sutartiniai santykiai, nėra susijusi su turto paveldėjimo procedūra (nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą). Vadinasi, R. A., kaip fizinio asmens, o ne kaip įgalioto įmonės vadovo, teikiamas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (uždrausti notarams išduoti paveldėjimo teisės liudijimą) nėra tiesiogiai susijęs su turtiniu reikalavimu, kurį pareiškėjas ketina pareikšti. Teismo vertinimu, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra pernelyg nutolusios nuo būsimo ieškinio reikalavimų; pareiškėjas R. A., siekdamas apginti UAB „D“ civilines teises ir interesus, kylančius iš turto pirkimo – pardavimo sutartinių santykių, negali prašyti laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su paveldėjimo pagal testamentą santykiais, kurių dalyvis yra R. A. kaip fizinis asmuo, o ne UAB „D“ dalyvis.

16Dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo.

17Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos ar parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

18Įvertinęs pirmiau nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis nagrinėjamam klausimui aktualiu teisiniu reguliavimu, teismas konstatuoja, kad prašymas apskritai uždrausti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą palikėjo įpėdiniams, kartu nurodant, kad bus reiškiamas turtinis reikalavimas tik dėl žemės sklypo (galbūt kelių sklypų) nuosavybės teisių, yra neproporcingas, tokios laikinosios apsaugos priemonės mastas būtų per didelis ir akivaizdžiai pažeistų imperatyvų reikalavimą išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

19Dėl realios grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas.

20Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis).

21Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju neegzistuoja antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – nėra realios grėsmės, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Iš bylos duomenų (2017 m. rugpjūčio 23 d. antstolio S. U. Turto apyrašo papildymo Nr. S-17002787) matyti, kad pareiškėjui jau yra žinomas turto įpėdinis (M. F. P.), tačiau pareiškėjas nėra pateikęs duomenų, kad yra imamasi aktyvių veiksmų, siekiant perleisti nuosavybės teises. Šiuo atveju pareiškėjas nurodo tik savo nuomonę ir visiškai niekuo nepagrįstas prielaidas, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

22Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, konstatuojama, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės (draudimas išduoti paveldėjimo teisės liudijimą) nėra tiesiogiai susijusios su ketinamu reikšti turtiniu reikalavimu dėl nuosavybės teisių į žemės sklypus pagal 2011 m. spalio 18 d. pirkimo – pardavimo sandorį, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra neproporcingas, be to, nėra pateikta objektyvių duomenų apie realią grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, todėl prašymas yra atmetamas, kaip nepagrįstas.

23Atmetus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nenustačius pareiškėjui termino pateikti teismui ieškinį, atitinkamai yra atmetamas prašymas išduoti teismo liudijimą susipažinti su V. P. paveldėjimo byla, esančia (duomenys neskelbiami) notarų biure.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 147, 151 straipsniais, 199 straipsnio 4 dalimi, 290–291 straipsniais,

Nutarė

25atmesti pareiškėjo R. A. prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo ir dėl teismo liudijimo išdavimo.

26Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Asta Žeromskytė - Stanienė, rašytinio... 2. Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo R. A. prašymas dėl laikinųjų... 3. Pareiškėjas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti... 4. Pareiškėjas nurodo, kad 2011 m. spalio 18 d. (duomenys neskelbiami) V. P. ir... 5. UAB „D“ 2011 m. spalio 18 d. pervedė į V. P. banko sąskaitą 800 000 Lt... 6. 2017 m. kovo 24 d. V. P. sudarė naują testamentą, kurį patvirtino D. K.,... 7. Pareiškėjo manymu 2017 m. kovo 24 d. V. P. testamentas yra neteisėtas, nes... 8. Pareiškėjas nurodo, kad ieškinio pateikti negali, nes jam nėra žinomas V.... 9. Prašymai atmetami.... 10. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių santykio su būsimo ieškinio... 11. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus... 12. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad ateityje ketina teikti ieškinį, kuriuo prašys: 1)... 15. Iš nurodytų faktinių aplinkybių nustatyta, kad pareiškėjas R. A. ateityje... 16. Dėl prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo.... 17. Pabrėžtina, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis... 18. Įvertinęs pirmiau nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaudamasis... 19. Dėl realios grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 20. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra... 21. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju neegzistuoja antroji laikinųjų apsaugos... 22. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais,... 23. Atmetus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nenustačius... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144,... 25. atmesti pareiškėjo R. A. prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali...