Byla e2-760-183/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos (civilinė byla Nr. 2-3968-565/2015)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos (civilinė byla Nr. 2-3968-565/2015),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė Vilniaus apygardos teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teisme pareiškimo dienos – areštuoti UAB „Atiltas“ priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar neužtenkant – pinigines lėšas (1-3 b. l.).

4Nurodė, kad pareiškėjas 2015 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-23 „Dėl UAB „Atiltas“ paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos susigrąžinimo“, kuriuo nusprendė susigrąžinti 2011 m. gegužės 26 d. paramos sutarties Nr. 3VK-KK-10-2-003528-PR001 (toliau – Paramos sutartis) pagrindu UAB „Atiltas“ išmokėtas 361 260,46 Eur paramos lėšas ir nutraukti nurodytą paramos sutartį (toliau – Sprendimas). Pasak pareiškėjo, jis ruošiasi pareikšti ieškinį dėl 361 260,46 Eur paramos lėšų priteisimo iš UAB „Atiltas“, tačiau ieškiniui paruošti dėl didelės dokumentų apimties ieškovui reikalingas protingas terminas. Pareiškėjo teigimu, būsimo ieškinio suma paramos gavėjui UAB „Atiltas“ yra didelė, be to, prašyme nurodytos aplinkybės apie UAB „Atiltas“ veiksmus, sudarant ir vykdant Paramos sutartį, sudaro pagrindo spręsti, jog UAB „Atiltas“ elgiasi nesąžiningai ir yra didelė tikimybė, kad UAB „Atiltas“, gavęs Sprendimą, sieks paslėpti savo turtą arba imsis kitokių veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo vykdymas iš esmės pasunkėtų arba taptų negalimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui (CPK 137 str. 2 d. 2 p.; 83-84 b. l.).

7Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų matyti, jog tarp šalių kilo ginčas, susijęs su paramos lėšų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama žemės ūkio veiklai“ gavimą bei panaudojimą; Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinanti valstybės politiką žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui bei kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai bei žuvininkystei lėšas, taip pat atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003-01-22 įsakymu Nr. 3D-17 (toliau – Nuostatai), 1 p.); vienas iš pareiškėjo uždavinių yra administruoti valstybės ir ES paramos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei lėšas bei užtikrinti jų naudojimo kontrolę (Nuostatų 8.1. p.); pareiškėjas, įgyvendindamas šį uždavinį, turi teisę priimti sprendimus dėl paramos lėšų suteikimo (Nuostatų 10.1. p.), sudaryti sutartis su paramos gavėjais ir kontroliuoti, kaip jos yra vykdomos (Nuostatų 10.2. p.), nustačius lėšų naudojimo pažeidimus, sustabdyti ir/ar anuliuoti paramos gavėjo teisę naudotis suteikta parama bei inicijuoti suteiktos paramos išieškojimą (Nuostatų 10.4. p.).

8Teismo teigimu, aukščiau nurodytos nuostatos patvirtina, jog pareiškėjas yra viešojo administravimo subjektas, kuris, vykdydamas teisės aktais jam pavestas funkcijas ir naudodamasis šioms funkcijoms įgyvendinti priskirtomis teisėmis, veikia viešojo administravimo srityje, tarp pareiškėjo ir pretenduojančiojo gauti paramą subjekto susiklosto valdžios ir pavaldumo, bet nelygiateisiai santykiai; tai, kad, priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, pareiškėjas su paramos gavėju sudaro sutartį, nereiškia, kad tarp šalių susiklosto civiliniai teisiniai santykiai, t. y. pasibaigia viešasis administravimas; sutarties sudarymas yra administruojamų lėšų skyrimo būdas, pareiškėjas turi teisę kontroliuoti sutarties vykdymą, o, nustatęs lėšų panaudojimo pažeidimus, sustabdyti ir/ar anuliuoti paramos gavėjo teisę naudotis suteikta parama bei inicijuoti suteiktos paramos išieškojimą (Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 22 d. nutartys Nr. TK-2004-80 ir Nr. TK-2004-81).

9Teismas konstatavo, jog tarp šalių kilęs ginčas yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.), o CPK 147 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti patį ginčą, todėl sprendė, jog atsisako priimti pareiškėjo prašymą, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui (CPK 137 str. 2 d., 2 p.).

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskirajame skunde pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį (87-90 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės) 5.9 papunktį bei Nuostatų 9.4 papunktį, pareiškėjas, nustatęs, kad projektas, kuriam buvo paskirta parama, yra įgyvendinamas netinkamai, o pareiškėjo paramos gavėjui apskaičiuota grąžintina paramos suma sudaro daugiau nei 100 000 Eur, turi teisę priimti sprendimą dėl paramos grąžinimo bei kreiptis į teismą, prašydamas savo reikalavimo įvykdymą užsitikrinti teisinėmis priemonėmis, numatytomis teisės aktuose, tarp jų – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 straipsnyje;
  2. Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ABTĮ) numatytų pareikštų reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymas yra labiau susijęs su viešojo administravimo subjekto veiksmų apribojimu, o ne pareikšto turtinio reikalavimo įvykdymo užtikrinimu, be to, klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagal ABTĮ gali būti sprendžiamas tik po skundo administracinėje byloje priėmimo. Dėl to pareiškėjas, vadovaudamasis CPK 147 straipsnio nuostatomis, kreipėsi į teismą civilinio proceso tvarka.
  3. būsimo ieškinio suma (361 260,46 Eur) yra didelė UAB „Atiltas“, atsižvelgiant į nurodytos įmonės finansinę padėtį. Juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Atiltas“ vykdoma veikla – nuostolinga (2012 m. įmonė pajamų negavo, patyrė 160 428 Lt nuostolių), be to, UAB „Atiltas“ 2012 m. turėjo 2 683 495 Lt įsipareigojimų, tarp jų – 1 199 971 Lt ilgalaikių įsipareigojimų, už 2013 metus įmonė nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų ir yra pagrindo manyti, jog nevykdė veiklos nurodytais metais. Taigi yra didelė tikimybė, jog UAB „Atiltas“, gavęs Sprendimą, gali imtis priemonių turimam turtui paslėpti ar kitaip apsunkinti galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos lėšas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

15Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Įstatyme numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Pagal CPK 147 straipsnio 3 dalį, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos; paduodamas šį prašymą, pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti pusės šio Kodekso 80 straipsnyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą; teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, nustato terminą, per kurį turi būti pareikštas ieškinys, o per teismo nustatytą terminą nepareiškus ieškinio, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos; nurodytas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti ieškinį.

16Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015, 2014 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1827/2014).

17Nustatyta, kad pagal UAB „Atiltas“ paraišką pareiškėjas su UAB „Atiltas“ 2011 m. gegužės 26 d. sudarė Paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos III krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla“, kuria paramos gavėjas UAB „Atiltas“ įsipareigojo įgyvendinti projektą „Biokuro gamybos bazės įkūrimas“, nepažeisdamas Paramos sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. SKP-23 „Dėl UAB „Atiltas“ paramos sutarties nutraukimo ir išmokėtos paramos susigrąžinimo“ (vadinamas Sprendimu) pareiškėjas nutraukė Paramos sutartį ir nusprendė susigrąžinti 361 260,46 Eur išmokėtų paramos lėšų, dėl kurių pareiškėjas nurodė ketinantis pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka, kurio užtikrinimui ir pateikė Vilniaus apygardos teisme prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo.

18Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas yra valstybės institucija, kuriai suteikta teisė ir pareiga administruoti valstybės bei Europos Sąjungos paramos kaimo plėtrai lėšas bei atlikti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas, kurias pareiškėjas įgyvendina, priimdamas sprendimus dėl paramos suteikimo, sudarydamas sutartis su paramos gavėjais ir kontroliuodamas, kaip jos vykdomos, taip pat inicijuodamas suteiktos paramos išieškojimą, nustačius lėšų naudojimo pažeidimus, ir teisingai kvalifikavo tarp pareiškėjo bei paramos gavėjo UAB „Atiltas“ susiklosčiusius teisinius santykius, o apeliantas atskirajame skunde ne tik nepaneigė šių teismo išvadų, bet jų ir neginčijo (Nuostatų 1 p., 8.1 p., 10.1 p., 10.2 p., 10.4 p.; CPK 178 str., 314 str., 320 str. 2 d., 338 str.).

19Be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 21 d. nutartyje (civilinė byla Nr. e2-4884-275/2015) atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį dėl skolos, t. y. suteiktos paramos (361 260,46 Eur sumos), priteisimo iš UAB „Atiltas“, pateiktą pareiškėjo 2015 m. vasario 11 d. Sprendimo pagrindu. Taigi nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teisme nepriimtas pareiškėjo ieškinys, iki kurio padavimo pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl nėra pagrindo nagrinėti pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo (CPK 144 str. 1 d, 147 str. 3 d.). Juolab kad pagal įstatymą, net ir esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, teismo nustatytu terminu nepareiškus ieškinio, turi būti panaikintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 3 d.).

20Teisėja nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

21Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 4. Nurodė, kad pareiškėjas 2015 m. vasario 11 d. priėmė sprendimą Nr. SKP-23... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 20 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo prašyme nurodytų aplinkybių ir... 8. Teismo teigimu, aukščiau nurodytos nuostatos patvirtina, jog pareiškėjas... 9. Teismas konstatavo, jog tarp šalių kilęs ginčas yra teismingas Vilniaus... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskirajame skunde pareiškėjas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 16. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos... 17. Nustatyta, kad pagal UAB „Atiltas“ paraišką pareiškėjas su UAB... 18. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas yra... 19. Be to, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos... 20. Teisėja nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, neturinčių... 21. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą pirmosios... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 20 d. nutartį....