Byla B2-995-883/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daikasta“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Daikasta“ ir

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Daikasta“. Pareiškime nurodo, kad atsakovės skola VSDF biudžetui dėl nesumokėtų valstybinio socialinio draudimo įmokų sudaro 1433,09 Eur. VSDFV Mažeikių skyrius, siekdamas išieškoti skolą, taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau bendrovės skola VSDF biudžetui kiekvieną mėnesį augo, nes draudėjas pats nemokėjo, o debeto nurodymais pajamos paskutinį kartą gautos 2016-04-21, iš draudėjo sąskaitos buvo nurašyta 3,85 Eur VSD įmokų. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo, kad bendrovės mokestinė nepriemoka 2016-09-19 duomenimis yra 185,53 Eur.

3Šiaulių apygardos teismas 2016-11-07 nutartimi įpareigojo atsakovę UAB „Daikasta“ per 5 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį bei šiuos dokumentus: praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių metų laikotarpio iki kreditoriaus ieškinio pateikimo dienos įmonės balansą, kreditorių ir debitorių sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; duomenis apie visą turimą turtą 2016-11-07 dienai; duomenis apie įkeistą turtą; pateikti informaciją, ar yra teismuose įmonei iškeltos bylos; duomenis apie išieškojimus ne ginčo tvarka, informaciją apie vykdomus išieškojimus iš įmonės ir kitus įsipareigojimus; atskirai pateikti duomenis apie pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, nurodant kreditorius, jų adresus, buveines, sumas ir atsiskaitymo terminus su kiekvienu kreditoriumi; pateikti teismui įrodymus, ar yra kreipęsis į teismus dėl debitorinių skolų išieškojimo ir duomenis apie išieškojimus įmonės naudai.

4Procesiniai dokumentai, išsiųsti atsakovės UAB „Daikasta“ registruotu buveinės adresu grąžinti teismui, nurodant, kad adresatas dokumentų iš pašto nepasiėmė. CPK 123 straipsnyje (straipsnio redakcija įsigalioja nuo 2011-10-01) numatyta, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, teismo procesiniai dokumentai atsakovei UAB „Daikasta“ 2016-11-22 išsiųsti pakartotinai buveinės, nurodytos juridinių asmenų registre, adresu ir įmonės vadovui E. D. Juridinių asmenų registre nurodytu adresu. Atsiliepimas į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teisme negautas.

5UAB „Daikasta“ keltina bankroto byla.

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Daikasta“, remiasi ieškovo VSDFV Mažeikių skyriaus pateiktais rašytiniais įrodymais, iš kurių matyti, kad atsakovės skola VSDF biudžetui yra 1433,09 Eur, mokestinė nepriemoka pagal 2016-09-09 pateiktas mokesčių apskaitos deklaracijas sudaro 185,53 Eur. VĮ „Regitra“ ir VĮ „Registrų centras“ išrašai patvirtina, kad atsakovė nekilnojamojo turto, registruotų transporto priemonių neturi.

8Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeista turtą ir kitus įsipareigojimus, teismas turi gauti iš įmonės vadovo (ĮBĮ 9 str. 1 d.), tačiau nagrinėjamu atveju dokumentai nepateikti. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).

9Atsižvelgiant į tai, kad vadovo nebendradarbiavimas su teismu negali sudaryti prielaidų vilkinti bylos išnagrinėjimą, remiantis pateiktais duomenimis, darytina išvada, kad nėra galimybių, jog atsakovė UAB „Daikasta“ ateityje galėtų vykdyti veiklą, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius, todėl konstatuotina, jog įmonė yra nemoki. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

10Vadovaujantis pateikta informacija, preliminariomis valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinėmis ataskaitomis, duomenimis apie atsakovei priklausantį turtą, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Daikasta“ nėra pajėgi vykdyti bei plėtoti ūkinės veiklos, sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atkurti mokumą, todėl UAB „Daikasta“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų privalomųjų mokesčių nemokėjimo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2, 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Daikasta“ bankroto administratoriumi skirtinas S. S., parinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

12Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 10 d. 2 p., 23 str. 13 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A).

15Bankrutuojančios UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) administratoriumi paskirti S. S. (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-FA043).

16Areštuoti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

17Uždrausti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

18Nustatyti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

20Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 7 d. 8 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

21UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

22Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

23Apie UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A) iškeltą bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių g. 6A).

24Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

25Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. Ieškovas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto... 3. Šiaulių apygardos teismas 2016-11-07 nutartimi įpareigojo atsakovę UAB... 4. Procesiniai dokumentai, išsiųsti atsakovės UAB „Daikasta“ registruotu... 5. UAB „Daikasta“ keltina bankroto byla.... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB... 8. Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai,... 9. Atsižvelgiant į tai, kad vadovo nebendradarbiavimas su teismu negali sudaryti... 10. Vadovaujantis pateikta informacija, preliminariomis valstybinio socialinio... 11. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., priėmęs nutartį... 12. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais, Įmonių... 14. Iškelti bankroto bylą UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r.... 15. Bankrutuojančios UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav.... 16. Areštuoti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m.... 17. Uždrausti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m.... 18. Nustatyti UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m.... 19. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties... 20. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto... 21. UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m. Tryškių... 22. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Daikasta“ (j. a. k.... 23. Apie UAB „Daikasta“ (j. a. k. 304171902, Telšių r. sav. Telšių m.... 24. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 25. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...