Byla 2-1532/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių skalbykla“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1248-159/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių skalbykla“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Macikų socialinės globos namai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo pakeitimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Miesto skalbykla“, uždaroji akcinė bendrovė „Navaba“, uždaroji akcinė bendrovė „Raivila“, uždaroji akcinė bendrovė „Rasa“,

Nustatė

2Ieškinio esmė

3Ieškovas UAB „Šiaulių skalbykla“ kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos apygardos teismą dėl atsakovo BĮ Macikų socialinės globos namai viešųjų pirkimų komisijos sprendimo, priimto, vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo paslaugos pirkimas“, pakeitimo, prašydamas pripažinti neteisėtu atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl tinkamo neįprastai mažos kainos pagrindimo ir jį pakeisti, atmetant trečiojo asmens UAB „Miesto skalbykla“ pasiūlymą, nepagrindus neįprastai mažos kainos (b. l. 28-30).

4Be to, pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti atsakovo viešojo pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės priimtas teismo sprendimas, o, paaiškėjus, kad yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, prašė sustabdyti šios sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas. Nurodė, kad toliau tęsiant viešųjų pirkimų procedūras, atsakovas turės galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir baigti viešąjį pirkimą, ir tokiu atveju tolimesnis bylinėjimasis taptų beprasmis, o galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 32-33). Nurodė, kad, atsižvelgiant į civilinio proceso taisykles, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, šio instituto išimtinumu, į tai, jog ieškovo prašomas sustabdyti viešasis pirkimas yra dėl skalbimo paslaugų teikimo socialinės globos namams, pritaikius ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, būtų pažeisti globos namuose gyvenančių asmenų interesai. Teismo teigimu, šioje byloje prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų didelės grupės asmenų interesą bei ekonomiškumo ir proporcingumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

7Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Šiaulių skalbykla“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 84-86). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nagrinėjamu atveju, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma, ji nebetektų prasmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Tokią būtinybę suponuoja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kuri nustato, kad perkančioji organizacija, gavusi tiekėjo prašymą ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties.
  2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas socialinės globos namuose gyvenančių asmenų interesas, kuris prilyginamas viešajam interesui. Ieškovas nurodo, kad atsakovas nepateikė objektyvių duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, nebus kam atlikti skalbimo paslaugų ir dėl to nukentės socialinės globos namuose gyvenančių asmenų interesai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą. Nurodo šiuos argumentus:

101. Atsakovas su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „Miesto skalbykla“ 2011 m. kovo 14 d. sudarė Skalbimo paslaugos viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST – 14, todėl viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu.

112. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti netrukdomą viešojo pirkimo sutarties vykdymą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą skalbimo paslaugų teikimą BĮ Macikų globos namai, kuriuose šiuo metu gyvena 480 gyventojų.

123. Atsakovas neturėjo galimybės apygardos teismui pateikti įrodymų, kad, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, nukentės socialinės globos namuose gyvenančių asmenų interesai, kadangi pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjo apie tai nepranešęs atsakovui.

13Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Miesto skalbykla“ prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą. Nurodo šiuos argumentus:

141. Ieškovas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių teiginį, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

152. Nutraukus skalbimo paslaugų teikimą atsakovui, būtų nutraukta ir BĮ Macikų socialinės globos namų veikla, todėl būtų padaryta žala ne tik atsakovui, bet ir globos namuose gyvenantiems asmenims.

163. Apelianto nurodyti argumentai susiję tik su jo privačiais interesais dalyvauti konkurse.

17Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

20Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Pagal VPĮ 95 straipsnio 5 dalį, teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

21Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Kadangi pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, kuri taikytina, kilus teisminiam ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų, kurios dar nepasibaigusios, teisėtumo, todėl, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymą.

22Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo sprendimą, kuriuo paskelbtą supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo paslaugos pirkimas“ laimėjo tretysis asmuo UAB „Miesto skalbykla“. Pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės priimtas teismo sprendimas, o, paaiškėjus, kad yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, sustabdyti šios sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas.

23Atsakovo pateiktais apeliacinės instancijos teismui duomenimis, atsakovas su pirkimo laimėtoju 2011 m. kovo 14 d. pasirašė viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-14. Taigi, sudarius nurodytą pirkimo sutartį, viešasis pirkimas pasibaigė (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.), o pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti ieškovo nurodytą laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą.

24Beje, atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius paminėtą pirkimo - pardavimo sutartį, jos šalims atsirado sutartyje nustatyti įsipareigojimai (CK 6.154 str. 1 d., 6.180 str. 1 d.). Todėl ieškovo reikalavimas jo ieškinio užtikrinimui uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl konkurso objekto, o sudarius tokią sutartį – uždrausti ją vykdyti, nesant pareikšto ieškinio reikalavimo dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia, negali būti tenkinamas, kadangi laikinoji apsaugos priemonė, kaip galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo, priimto nagrinėjamoje byloje, įvykdymo garantas, turi atitikti ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir turi būti susijusi su sprendimo vykdymu (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2006, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-286/2008).

25Dėl pasakyto nėra teisinio pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 329 str., 337 str. 1 d., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškinio esmė... 3. Ieškovas UAB „Šiaulių skalbykla“ kreipėsi su ieškiniu į Klaipėdos... 4. Be to, pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė... 5. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Šiaulių skalbykla“ prašo panaikinti... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo... 10. 1. Atsakovas su viešąjį konkursą laimėjusia UAB „Miesto skalbykla“... 11. 2. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti netrukdomą viešojo pirkimo... 12. 3. Atsakovas neturėjo galimybės apygardos teismui pateikti įrodymų, kad,... 13. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Miesto... 14. 1. Ieškovas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių teiginį, kad,... 15. 2. Nutraukus skalbimo paslaugų teikimą atsakovui, būtų nutraukta ir BĮ... 16. 3. Apelianto nurodyti argumentai susiję tik su jo privačiais interesais... 17. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties,... 20. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų... 21. Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, viešasis pirkimas laikomas... 22. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo... 23. Atsakovo pateiktais apeliacinės instancijos teismui duomenimis, atsakovas su... 24. Beje, atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašius paminėtą pirkimo -... 25. Dėl pasakyto nėra teisinio pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartį....