Byla 2-1318-594/2012
Dėl skolos, delspinigių, nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Albinas Antanaitis, nedalyvaujant šalims, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1318-594/2012 pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. A. K., dėl skolos, delspinigių, nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 691,13 Lt skolą, 2151,49 Lt delspinigius, 307,40 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (nuostolius), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidas (b.l. 5-6).

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

4Iš byloje esančių duomenų bei ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatyta, kad 2001-11-25 atsakovas su pirminiu kreditoriumi - UAB „Tele2“ sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovui buvo teikiamos mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugos, o atsakovas įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (b.l. 22-23). Pagal pateiktas sąskaitas, išrašą iš 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties, atsakovo įsiskolinimas už suteiktas mobiliojo ryšio paslaugas sudaro 691,13 Lt (b.l. 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). 2009-03-31 sutartimi reikalavimo teisė į atsakovo įsiskolinimą pirminio kreditoriaus UAB „Tele2“ perleista naujam kreditoriui – ieškovui UAB „Gelvora“ (b.l. 9, 12-15). Ieškovas informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas skolos už suteiktas paslaugas nesumokėjo (b.l. 50). Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus. Atsakovas savo sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 691,13 Lt dydžio įsiskolinimą - tenkintinas (CK 6.38 str., 6.720 str.).

5Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.). Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio sutarties 6.5 p. nustatyta, kad jeigu klientas (atsakovas) nustatytu laiku neapmokėjo sąskaitos, UAB „Tele2” pareikalavus klientas privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Pirminio kreditoriaus UAB „Tele2” išrašytose sąskaitose, iš kurių kylanti reikalavimo teisė perleista UAB „Gelvora“ delspinigiai už laiku neįvykdytas prievoles nėra paskaičiuoti, kas leidžia daryti išvadą, kad sutartyje nurodyta galimybe pareikalauti delspinigių pirminis kreditorius nepasinaudojo. Išraše iš UAB „Tele2” ir UAB „Gelvora“ priedo Nr. 1 prie 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 matyti, kad pirminis kreditorius reikalavimo teisę perleido į 691,13 Lt įsiskolinimą (b. l. 9). Pagal Reikalavimo sutarties sudarytos tarp pirminio kreditoriaus ir UAB „Gelvora“ 1.3 p. nustatyta, kad naujasis kreditorius turi teisę gauti reikalavimo patenkinimą tokia suma ir apimtimi, kiek tokią teisę suteikia įstatymai. Pagal CK 6.101 str. 2 d. reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Pagal CK 6.246 str. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai) siekia 2151,49 Lt, todėl, palyginus su pagrindinės skolos suma – 691,13 Lt, yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis (CK 1.5 str.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. CK 6.259 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti (CK 6.259 str. 2 d.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (2151.49 Lt) daugiau kaip 3 kartus viršija skolos sumą (691,13 Lt), taip pat į tai, kad ieškovui reikalavimo teisė perleista 2009-03-31, tačiau ieškovas laiku nesiėmė reikiamų priemonių dėl skolos priteisimo, ir dėl šios priežasties netesybos per daugiau nei 8 metų laikotarpį išaugo iki sumos kelis kartus viršijančios negrąžintą skolą, įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., mažintini iki 0.01 proc. dydžio (juolab, kad net pats ieškovas būdamas komercinės veikos subjektu, kas paprastai lemia didesnį netesybų dydį, reikalavimo perleidimo sutartyje su pirminiu kreditoriumi, yra numatęs tik 0.02 proc. dydžio netesybas, sutarties 5.1 p.). Vadovaujantis išdėstytu ieškovui iš atsakovo priteistina 215,14 Lt delspinigių.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 307,40 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, didžiąją dalį išlaidų sudaro ieškovo darbuotojų užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas ir kt. (b. l. 11). Ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t.y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, jog atsakovas privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pašto siuntimo išlaidos, užklausos Gyventojų registro tarnybai galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Pareiškus reikalavimą atlyginti nuostolius, netesybos (šiuo atveju – delspinigiai) įskaitomi į nuostolių atlyginimą (LR CK 6.73 str. 1 d.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

7Ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą – 906, 27 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2012-09-24 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

8Ieškinys patenkintas iš dalies. Patenkintų reikalavimų proporcija – 28,77 % (pareikštų reikalavimų – 3150.02 Lt, patenkintų reikalavimų suma – 906,27 Lt). Taikant šią proporciją, ieškovui iš atsakovo priteistina žyminio mokesčio dalis sudarytų 27,33 Lt, tačiau net jei ieškovas būtų pareiškęs reikalavimą tik dėl 906,27 Lt sumos ir ieškinys būtų tenkintas visiškai, mokėtinas žyminis mokestis už tokį reikalavimą būtų 71 Lt, (įvertinus indeksaciją), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 71 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str.1, 2 d., 286 str.

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovo V. A. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) 691,13 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt vieną litą, 13 ct.) skolą, 215,14 Lt (du šimtus penkiolika litų 14 ct.) delspinigių, 5 proc. (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 906,27 Lt (devynis šimtus šešis litus 27 ct.) nuo 2012-09-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 71 Lt (septyniasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Gelvora“ (į. k. 125164834, buveinė Juozapavičiaus g. 7, Vilnius).

12Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

13Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Vilkaviškio rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (CPK 287 str.).

14Ieškovas turi teisę per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą (CPK 279 str. 2 d., 301 str. 1 d.).

Proceso dalyviai
Ryšiai