Byla eA-379-525/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. M. skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas J. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir Centras) direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo“ (toliau – ir Sprendimas) dalį dėl J. M. ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. sausio 5 d. sugriuvo dalis rekonstruojamo administracinio pastato, esančio adresu: ( - ) (toliau – ir Pastatas), kuris priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir yra kultūros paveldo objektas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) viršininko 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1 buvo paskirta avarijos tyrimo komisija. Pareiškėjas Pastato rekonstrukcijoje pradėjo dalyvauti nuo pradžios, t. y. parengė konstrukcijų tyrimus, konstrukcijų dalies techninį bei darbo projektus. Per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pastato griūties vykdė projekto priežiūrą, laikydamasis statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ reikalavimų. Vykstant darbams darbo projekto sprendiniai buvo tikslinami atsižvelgiant į faktines aplinkybes, tačiau iš esmės nekeitė techninio projekto sprendinių.

93.

10Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Sprendimas priimtas remiantis avarijos tyrimo aktu, o šis atliktas remiantis dalinės ekspertizės aktu, kuris yra neišsamus ir nepagrįstas. Dalinės ekspertizės aktas neatitinka jam teisės aktų keliamų reikalavimų, neturi privalomų statinio (jo dalies) ekspertizės akto dalių. Be to, šiame akte nurodytos klaidos yra nepagrįstos nei apkrovų, nei konstrukcijų ir pagrindų skaičiavimais griūties metu. Griūties priežastis yra pasikasimas žemiau pamatų lygio, dėl to griuvusios pastato dalies svoris viršijo mūro stiprio kirpimui reikšmes. Papildomi sienų stiprinimo sprendiniai taikomi tik esant netolygių nusėdimų neutralizavimui, vykdant pavedimo darbus arba esant nerišliam pamato mūrui, o šių aplinkybių pastate nebuvo. Pagrindo laikančioji galia pavedimo metu nebuvo viršyta ir neturėjo sudaryti daugiau kaip 60–70 proc. Dalinės ekspertizės akte nurodyti teiginiai neparemti jokiais pagrįstais bei objektyviais skaičiavimais. Net statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertai nepriėjo prie vienos išvados, o tai reiškia, kad pastato griūties priežastys bei atitinkamų asmenų atsakomybės ribos negali būti vertinamos vienareikšmiškai. Šiuo atveju jokių šiurkščių pažeidimų, susijusių su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui, nebuvo. Buvo atlikti visi reikalingi pastato konstrukcijų tyrimai, nustatytos atitinkamų parametrų savybės bei būklė. Atliekant darbus buvo laikomasi konstrukcijų dalies techninio projekto sprendinių, koreguojant juos eigoje pagal naujai paaiškėjusias aplinkybes atkasant pamatus.

114.

12Pareiškėjas teigė, kad Sprendimas yra nemotyvuotas, jame nurodyti tariami jo pažeidimai neargumentuoti bei nekonkretizuoti, neatsižvelgta į vykdomų darbų specifiką. Be to, Sprendimas turi atitikti individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus. Skundžiamu Centro sprendimu panaikintas pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato galiojimas. Tokia sankcija galima tik esant šiurkščiam esminių statinių reikalavimų ir / arba projekto sprendinių pažeidimui. Sprendime tokių pažeidimų neįvardyta, nurodytos tik nekonkrečios bei jokiais argumentais nepagrįstos aplinkybės. Pareiškėjas nurodė, kad asmeniui taikoma sankcija turi atitikti pažeidimo rimtumą. Be to, nagrinėjamoje byloje turi būti atsižvelgta į tai, jog niekas nenukentėjo, avarijos padariniai buvo nedelsiant pašalinti, pastatui, kaip kultūros paveldo objektui, žalos padaryta nebuvo. Be to, Išvadoje ekspertai taip pat priėjo skirtingų išvadų spręsdami pareiškėjo atsakomybės klausimą. Pareiškėjo kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimas yra neproporcinga sankcija, kadangi jis yra atitinkamos srities specialistas ir kvalifikacijos atestato galiojimas yra būtinas jo veikloje. Panaikinus pareiškėjo kvalifikacijos atestato galiojimą, jam užkertama galimybė verstis veikla.

135.

14Atsakovas Centras atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko ir prašė jį atmesti.

156.

16Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. birželio 19 d. raštu Nr. (23.17)-2D-9102 atsakovas buvo informuotas, jog Inspekcija nustatė, kad dėl 2015 m. sausio 5 d. įvykusios Pastato avarijos (griūties), be kitų, yra kalti ir statinio projekto priežiūros vadovai J. M. bei N. Š.: „Tyrimo metu nustatyta, kad avarija įvyko dėl statybos dalyvių kaltės. Pastato dalies griūtį lėmė tiek projekto trūkumai, tiek ir technologiškai neteisingai vykdomi statybos darbai. Rengiant projektą nebuvo atlikti visi būtini inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Techniškai nepagrįstas pamatų gilinimas nurodytais etapais, neatlikta darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė“. Prie Inspekcijos rašto buvo pridėtas 2015 m. birželio 5 d. avarijos tyrimo aktas Nr. 1S-1. Pareiškėjas skunde neigia padaręs normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimus, tačiau avarijos tyrimo komisija teisės aktų nustatyta tvarka nustatė atsakingus asmenis, tarp jų yra ir pareiškėjas. Atsakovas objektyviai įvertino ginčo aplinkybes ir tinkamai taikė teisės aktus, todėl Sprendimo dalis, kuria panaikintas pareiškėjui išduoto kvalifikacijos atestato galiojimas, yra teisėta, todėl tenkinti skundą pareiškėjo nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo.

17II.

187.

19Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu pareiškėjo J. M. skundą atmetė. Priteisė atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui iš pareiškėjo J. M. 367,99 eurų teismo išlaidų.

208.

21Teismas nustatė, kad 2015 m. sausio 5 d. įvyko statinio avarija – sugriuvo dalis rekonstruojamo administracinio pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu: ( - ). Šis Pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai ir yra kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre ( - )). Inspekcijos viršininko 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1 buvo paskirta avarijos tyrimo komisija. Po rekonstruojamo administracinio pastato, esančio adresu: ( - ) (unikalus Nr. ( - )) griūties, 2015 m. balandžio 20 d. buvo atlikta ekspertizė, kurios akte Nr. 1-07/15 padarytos išvados, kad rekonstruojamo administracinio pastato, esančio adresu: ( - ), griūtis įvyko viršijus pagrindo laikomąją galią ašyje 6 ir dėl nepakankamo pastato dalies tarp ašių A-B ir 5-6 konstrukcijų mūro susirišimo tarpusavyje ir su statinio dalimi tarp ašių A-B ir 1-5. Projekte parenkant pamatų gilinimo zonų kiekį ir etapų skaičių, reikėjo įvertinti faktines grunto ir esamų pamatų savybes. Projekte reikėjo numatyti papildomas konstrukcines priemones (rantsijas), kurios sujungtų sienų mūrą ašyse A, B ir 6 ir leistų perskirstyti ne tik horizontalias skėtimo jėgas, bet ir vertikalius poveikius dėl netolygaus pamatų sėdimo. Pamato pagilinimas vienu etapu 1,25 m, esant smulkaus smėlio gruntams, neturintiems sankabumo, yra techniškai nepagrįstas. Projekte reikėjo numatyti daugiau etapų (pagal aukštį).

229.

23Teismas nurodė, kad 2015 m. birželio 5 d. avarijos tyrimo akte Nr. 1S-1 pateikta išvada, jog avarija įvyko dėl kelių priežasčių: projekto parengimo metu nebuvo iki galo atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, nebuvo nustatytas pamatų gylis, plotis, techninė būklė, grunto mechaninės ir fizikinės savybės, darbo projekte nebuvo numatyta papildomų konstrukcinių mūro sienų stiprinimo sprendinių. Darbo projekte ir technologinėje kortelėje numatytas pamatų gilinimas numatytas dviem etapais, viename etape pasigilinant ?H-1,25 m, projektinis sprendimas (pasigilinimas) techniškai nepagrįstas. Pamatų gilinimą reikėjo atlikti per daugiau etapų, mažinant gilinimo aukštį per vieną etapą. Konstrukcinės dalies darbo projektui nebuvo atlikta privaloma ekspertizė, kaip tai nustatyta STR 1.06.06:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 10 punkte. Nežiūrint į nurodytus projekto trūkumus, statybos darbai buvo atliekami nesilaikant projekto. Statybą kontroliuojantys asmenys, t. y. statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir projekto priežiūros vadovai, nekontroliavo rangovų vykdomų darbų nukrypstant nuo projekto ir jų nestabdė. Avarijos tyrimo akte nurodomi preliminarūs nuostoliai – 99 730,00 Eur.

2410.

25Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. birželio 19 d. raštu Nr. (23.17)-2D-9102 atsakovas buvo informuotas, jog atlikusi tyrimą Inspekcija nustatė, kad dėl 2015 m. sausio 5 d. įvykusios Pastato avarijos (griūties) yra kalti ir statinio projekto priežiūros vadovai J. M. bei N. Š.: „Tyrimo metu nustatyta, kad avarija įvyko dėl statybos dalyvių kaltės – statinio statybos rangovas UAB „Infrasta“ ir subrangovas UAB „Nivara“, statinio projekto priežiūros vadovai J. M. ir N. Š., statinio techninis prižiūrėtojas A. N.“. Šiame rašte nurodoma, kad rekonstruojamo Pastato dalies griūtį lėmė tiek projekto trūkumai, tiek ir technologiškai neteisingai vykdomi statybos darbai. Rengiant projektą nebuvo atlikti visi būtini inžineriniai geologiniai tyrinėjimai – nenustatyti pamatų parametrai ir jų techninė būklė, grunto mechaninės ir fizikinės savybės. Darbo projekte nenumatyti esamų mūro sienų stiprinimo sprendiniai. Techniškai nepagrįstas tiek darbo projekte, tiek ir technologinėje kortelėje numatytas pamatų gilinimas nurodytais etapais. Nebuvo atlikta darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė. Prie Inspekcijos rašto buvo pridėtas 2015 m. birželio 5 d. avarijos tyrimo aktas Nr. 1S-1.

2611.

27Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 13 d. statinio techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų išvadoje Nr. SP-46 konstatuoti pažeidimai, tačiau išsiskyrė ekspertų nuomonė dėl atsakingiems asmenims taikomos poveikio priemonės sunkumo, t. y. dalis ekspertų siūlė 6 mėnesiams sustabdyti pareiškėjui išduoto kvalifikacijos atestato galiojimą, kita dalis siūlė panaikinti pareiškėjui išduoto kvalifikacijos atestato galiojimą.

2812.

29Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. lapkričio 18 d. rašte Nr. (11.38) 2 – 2668 nurodyta, kad dėl 2015 m. sausio 5 d. avarijos kultūros paveldo objektas patyrė žalą.

3013.

31Teismas nurodė, kad atsakovas 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. 74.2, vadovaudamasis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 77 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktu, panaikino pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) galiojimą. Papildomu 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 74.3 atsakovas ištaisė 2015 m. gruodžio 2 d. sprendime Nr. 74.2 buvusią techninę klaidą (vietoje STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 77 punkto per klaidą buvo įrašytas 24 punktas). Be to, minėtu papildomu sprendimu buvo nurodyta 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 apskundimo tvarka.

3214.

33Teismas nurodė, kad 2017 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės metu buvo padarytos išvados, kad: Pastato rekonstravimo projekto konstrukcinės dalies pamatų gilinimo sprendiniai parengti atmestinai, neįvertinus esamo jų įgilinimo, realių pagrindo gruntų fizinių savybių rodiklių nurodžius skirtingus, vienas kitam prieštaraujančius nurodymus dėl pamatų gilinimo pavedimo būdu ruožų aukščių, taip pat kartu ir vadovavimo statybai trūkumai lėmė pastato dalies griūtį; Pastato dalies griūtį lėmė be patikimai parengto Darbo projekto pamatų rekonstravimui (gilinimui) konstrukcinės dalies neatsakingi sprendiniai, palikus galimybę rangovams UAB „Infrasta“, IĮ ( - ) rūsio/ių iškasimo ir pamatų gilinimo pasikasimo būdu po jais darbus ypatingos kategorijos objekte vykdyti be privalomojo darbų vykdymo (technologinio) projekto ir tinkamos techninės bei autorinės priežiūros. Projektui esant netinkamai parengtam, nėra pagrindo teigti griūčiai įvykus nuokrypių nuo projekto pasekmėje, esant pagrindo teigti buvus sudarytoms sąlygoms rangovams darbus atlikti savo nuožiūra, dar ir vienam kitą skubinant juos nustatytu laiku užbaigti; Projektas parengtas be būtinųjų gruntų inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ir jų rezultatų, nenustačius faktiškų gruntų mechaninių ir fizinių savybių. Esamų pamatų parametrai bei jų techninė būklė prieš rengiant rekonstrukcijos projektą nebuvo nustatyti; už pastato dalies griūtį atsakingi visi statybos dalyviai – rangovas UAB „Infrasta“, subrangovas IĮ ( - ), statybos techninis prižiūrėtojas bei projekto konstrukcinės dalies, kartu ir projekto vykdymo priežiūros vadovas; J. M. šalintinos esamos perdangos ir keistinos nauja įtakos pastato sienų pastovumui neįvertino, Darbo projekte neaptarus pamatų gilinimo pasikasimo po jais būdu bei su esamų perdangų šalinimo darbų eiliškumo tarpusavio ryšio, nenumatė būtinumo kompensaciniais techniniais sprendiniais esamas mūro sienas pamatų pavedimo laikotarpiui stiprinti. Šie sprendiniai privalėjo būti pateikti statybos organizavimo projekte, o jam nesant aptarti konstrukcinės dalies darbo projekto aiškinamajame rašte. J. M. Darbo projekte pateikė nepakankamai techniškai pagrįstą sprendimą nurodytais etapais pasikasimo būdu pagilinti pamatus visu perimetru, vienu atveju gilinimo sluoksnius numačius po 0,5m, kitu po 0,5-0,7m, trečiu - darbo brėžinyje gilimą nurodžius dviem sluoksniais po l,25m bei leidus pamatus atkasti iki 3 m gylio nenurodžius apribojimų, kuomet tai galima. Darbo projekto konstrukcijų privalomoji ekspertizė nebuvo atlikta pačiam jo autoriui taip nutarus.

3415.

35Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 20 d. avarijos tyrimo komisijos aktu, 2017 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės išvada ir kitais rašytiniais įrodymais nustatyti ir nurodyti normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimai ir dėl to tiesiogiai atsakingi asmenys, tarp kurių yra ir pareiškėjas. Atsakovo pareiga, vykdant reglamento (STR 1.02.06:2012) nuostatas, nėra avarijos tyrimo aktu nustatytų normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimų ir dėl to tiesiogiai atsakingų asmenų kvestionavimas, jo pareiga – teisingai įvertinti avarijos tyrimo komisijos nustatytų normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimų sunkumo laipsnį, kuris lemia taikomos sankcijos pobūdį. Atsakovas turėjo įvertinti, ar padaryti pažeidimai atitinka Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkte pateiktą šiurkštaus pažeidimo sąvoką, ar ne. Atsakovas nustatė, jog pareiškėjo padaryti pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes dėl jo padarytų projektavimo klaidų bei netinkamos projekto dalies vykdymo priežiūros įvyko statinio dalies griūtis, dėl kurios tretieji asmenys patyrė žalą, todėl taikė vienintelę tokiu atveju Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkte bei STR 1.02.06:2012 77 punkte nurodytą sankciją – panaikino pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) galiojimą.

3616.

37Teismas nurodė, kad dalis atestavimo ekspertų siūlė sustabdyti pareiškėjui išduoto kvalifikacijos atestato galiojimą 6 mėn., o kita dalis – kvalifikacijos atestatą panaikinti. Atestavimo ekspertai manė, kad žala nebuvo padaryta. Avarijos tyrimo akte buvo nurodytas preliminarus žalos dydis (99 7300 Eur) bei pridėta pastato atstatymo sąmata. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. lapkričio 18 d. rašte Nr. (11.38) 2 – 2668 nurodyta, jog dėl avarijos kultūros paveldo objektas patyrė žalą. Šios aplinkybės paneigia atestavimo ekspertų nuomonę, jog dėl Pastato griūties žala nebuvo padaryta. Aplinkybė, kad sugriuvusį statinį atstatė rangovas, projektuotojai ir techninė priežiūra, patvirtina aplinkybę, kad dalis statytojo patirtos žalos buvo atlyginta natūra, o ne piniginėmis lėšomis. Tačiau sugriuvusio statinio atstatymas nepaneigia sugriuvimo bei žalos padarymo faktų. Statinys yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą, todėl žalą patyrė valstybė. Teismas sprendė, kad Sprendimas yra teisėtas, nes pareiškėjas padarė šiurkščių esminių statinių reikalavimų pažeidimų, dėl kurių atsirado žala turtui.

3817.

39Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 20 d. statinio dalinės ekspertizės akto Nr. 1-07/15 pateiktos UAB „Senamiesčio projektai“ rengtos technologinės kortelės TK Nr. 2-08 sprendiniai, taip pat kad projektuojant pamatų pavedimą naudojamasi nenuodugniais geologiniais tyrimais, todėl, vykdant pamatų pavedimą, būtina kartu vykdyti papildomus inžinerinius tyrimus: esamų pamatų šurfavimą – nustatant jų gylį, plotį, techninę būklę, grunto sąrangą ir fizikines bei mechanines charakteristikas. Taigi pareiškėjui buvo žinoma, kokius tyrimus reikėjo atlikti, tačiau jie nebuvo atlikti. Tiek techninį, tiek darbo projektus, technologinę kortelę ruošė UAB „Senamiesčio statyba“, taip pat ir pareiškėjas. UAB „Senamiesčio statyba“ net buvo delegavusi pareiškėją dalyvauti avarijos tyrimo komisijos darbe. Statybos darbų vadovai pareiškė, kad J. M. davė žodinį leidimą darbams dėl konstrukcinių sprendimų pakeitimo statybos aikštelėje, nors atitinkami skaičiavimai ir įforminimas nebuvo atlikti. Tai buvo užfiksuota statybos darbų žurnale.

4018.

41Pareiškėjas neginčija Sprendime nurodytų motyvų, jog nepateikė techniškai pagrįsto darbo projekte numatyto pamatų gilinimo etapais. Taigi jis nepaneigė padarytų pažeidimų šiurkštumo, lėmusio Pastato dalies griūtį, žalos tretiesiems asmenims padarymą. Teismas sprendė, kad atsakovas objektyviai įvertino ginčo aplinkybes ir tinkamai taikė teisės aktus, todėl ginčo sprendimo dalis, kuria panaikintas pareiškėjui išduoto kvalifikacijos atestato galiojimas, yra teisėta ir nėra pagrindo jos naikinti, atitinkamai tenkinti skundą.

42III.

4319.

44Pareiškėjas J. M. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą panaikinti ir pareiškėjo skundą tenkinti.

4520.

46Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Pareiškėjas skunde, paduotame pirmosios instancijos teismui, nurodė nesutikimo su Sprendimu argumentus, t. y. atsakovo Sprendimas yra nemotyvuotas ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, jame nurodyti pažeidimai suformuluoti nekonkrečiai ir teisiškai nekvalifikuoti, taip pat nenustačius konkrečių šiurkščių teisės aktų pažeidimų, sankcija skirta nepagrįstai. Tačiau teismas nurodytų argumentų netyrė, dėl jų nepasisakė, sprendimo nemotyvavo. sprendimo motyvuojamojoje dalyje perrašė šalių pateiktų procesinių dokumentų, taip pat teismo ekspertizės akto, kitų rašytinių įrodymų turinį, tačiau nenurodė kokios aplinkybės yra nustatytos, nepateikti argumentai, kuriais remiantis teismas atmeta kuriuos nors įrodymus, nepateiktas joks teismo vertinimas, todėl negalima suprasti, kokiu pagrindu teismas priėjo prie vienų ar kitų išvadų. Teismo ekspertizės akto ir kitų rašytinių įrodymų perrašymo ir citavimo teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, jų neanalizuojant ir nesiejant su konkrečiomis teisės aktų normomis, negalima laikyti pakankamu argumentu teismo išvadai, kad atsakovas objektyviai įvertino ginčo aplinkybes ir tinkamai taikė teisės aktus, pagrįsti. Teismo sprendime neatsakyta į pareiškėjo skunde išdėstytus esminius argumentus dėl Sprendimo atitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams, nepatikrinta, ar buvo padaryti Sprendime nurodyti pažeidimai (o jei buvo padaryti, tai kokios teisės aktų nuostatos pažeistos, ar šie pažeidimai yra šiurkštūs), dėl kurių pareiškėjui panaikintas atestato galiojimas.

4721.

48Pareiškėjo teigimu, tam, kad būtų pagrindas panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą, būtinas šių aplinkybių objektyvus egzistavimas: šiurkštus įstatymų ir / arba kitų teisės aktų pažeidimas; šiurkštus pažeidimas yra susijęs su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais; dėl tokio pažeidimo atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui. Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad atsakovo Sprendimas nemotyvuotas, neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, nes nei skundžiamo sprendimo išraše, nei statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 1-07/1, nei Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų 2015 m. lapkričio 13 d. išvados Nr. SP-46 išraše nenurodyti konkrečių normatyvinių statybos dokumentų pažeidimai, o apsiribota abstrakčiu, teisiškai nekvalifikuotų tariamų pažeidimų konstatavimu. Skundžiamame administraciniame akte nenurodyti konkrečių teisės aktų pažeidimai ne tik paneigė pareiškėjo teisę žinoti, kokius konkrečius teisės aktų pažeidimus jis padarė, bet ir apribojo teisę į teisminę gynybą. Priimdamas ginčijamą sprendimą teismas šių argumentų nevertino ir netyrė, nurodė, kad 2015 m. balandžio 20 d. avarijos tyrimo komisijos aktu, 2017 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės išvada ir kitais rašytiniais įrodymais nustatyti ir nurodyti normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimai. Tokia teismo išvada ne tik nemotyvuota, bet ir prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams.

4922.

50Nurodo, kad neaišku kokį 2015 m. balandžio 20 d. avarijos tyrimo komisijos aktą teismas mini sprendime, jei tokia data yra priimtas vienintelis dokumentas, t. y. 2015 m. balandžio 20 d. statinio dalinės ekspertizės aktas Nr. 1-07/15, tuo tarpu avarijos tyrimo aktas yra surašytas 2015 m. birželio 5 d. ir jame, priešingai nei nurodyta teismo sprendime, nėra įvardyti jokie konkrečių normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimai. Nesupranta teismo išvados, kad statybos normatyvinių dokumentų pažeidimai yra nurodyti 2015 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės akte, nes ekspertas tik atsakė į teismo suformuluotus klausimus ir neatliko padarytų pažeidimų teisinio kvalifikavimo, t. y. nenurodė, kokių konkrečiai normatyvinių statybos techninių dokumentų nuostatos pažeistos. Vien statybos normatyvinių techninių dokumentų išvardinimas, nesusiejant jų su konkrečiu pažeidimu, rodo, kad ekspertizė atlikta neišsamiai, tą ir privalėjo įvertinti teismas. Be to, net jei ekspertizės akto aprašomojoje dalyje ir nurodyti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kuriais neva rėmėsi ekspertas, tačiau jie nebuvo ir nėra nurodyti atsakovo Sprendime, kurį skundė pareiškėjas, nei kituose rašytiniuose įrodymuose, kuriuos citavo teismas.

5123.

52Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendime visiškai nepagrįstai nurodyta, jog pareiškėjas neginčija atsakovo Sprendime esančių motyvų, kad nepateikė techniškai pagrįsto darbo projekte numatyto pamatų gilinimo etapais, o tai reiškia, jog nepaneigė padarytų pažeidimų šiurkštumo, lėmusio Pastato griūtį, žalos tretiesiems asmenims padarymą. Būtent paduodamas skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjas ir ginčijo neva padarytus pažeidimus, neigė ekspertų išvadas, teikė įrodymus ir skaičiavimus, įrodančius projektinių sprendimų teisingumą ir nurodymų vykdant rekonstrukcijos darbus pagrįstumą.

5324.

54Pažymi, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi tik atsakovo pateiktu sprendimo išrašu, nepaisant to, kad pareiškėjas ne kartą prašė išreikalauti visą sprendimą ir visus dokumentus, susijusius su šio sprendimo priėmimu. Atsakovas dokumentų teismui nepateikė, nors ši informacija sudaro vienintelį ir esminį pagrindą priimti sprendimą dėl sankcijos taikymo pareiškėjui. Atsakovui nepateikus visų dokumentų, kuriais grindė savo Sprendimą taikyti sankciją pareiškėjui, vien dėl šios priežasties ginčas galėjo būti ir buvo išnagrinėtas neteisingai.

5525.

56Pareiškėjas nurodo, kad kilus abejonių dėl pastato griūties priežasčių, teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi paskyrė ekspertizę. Teismas skundžiamame sprendime išsamiai pacitavo ekspertizės akto išvadas, tačiau jų nevertino kitų įrodymų kontekste, taip pažeisdamas proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų ir ekspertų išvadų vertinimą. Teismas turėjo vertinti ne pačio statinio griūties priežastis, o tik eksperto išvados pagrįstumą, jos atitikimą įstatymo reikalavimams. Teismas nevertino, kad ekspertizė atlikta neišsamiai, jos išvados yra nepagrįstos ir neišplaukia iš tyrimo eigos, nevertino įrodymų, paneigiančių eksperto išvadoje nurodytas aplinkybes.

5726.

58Atsakovas Centras atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

5927.

60Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas bei atitinka ABTĮ nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas pateikia bendro pobūdžio sprendimo kritiką, nenurodydamas jokių byloje esančių įrodymų, kurie būtų neištirti, neįvertinti, ar netinkamai įvertinti ir / ar paneigtų priimto sprendimo teisėtumą ar pagrįstumą. Visi byloje esantys rašytiniai įrodymai, tame tarpe, pareiškėjo prašytos byloje atlikti ekspertizės (ir prašyto paskirti teismo eksperto V. E.) išvados, yra nepalankūs pareiškėjui bei patvirtinantys pirmosios instancijos teismo sprendimo, o taip pat - atsakovo Sprendimo (dėl kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo) teisėtumą ir pagrįstumą.

6128.

62Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė avarijos tyrimo tvarką, jos tyrimo komisijos išvadų teisinę reikšmę nagrinėjamai bylai ir toks nurodymas negali būti laikomas „šalių procesinių dokumentų perrašymu“, nes tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos teismas analizavo tuos pačius teisės aktus (Statybos įstatymą, STR 1.10.01:2002, STR 1.02.06:2012 ir kt.), kurie yra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui. Taigi, įstatymo leidėjas nuosekliai reglamentuoja avarijos tyrimo komisijos kompetenciją, taip pat nustatyti tiesiogiai atsakingus asmenis / asmenis dėl kurių veiksmų ar neveikimo įvyko avarija. Ištyrusi avarijos priežastis bei nustačius tiesiogiai atsakingus asmenis, tame tarpe, pareiškėjo neteisėtus veiksmus, avarijos tyrimo komisijos išvadų pagrindu 2015 m. birželio 19 d. raštu Inspekcija kreipėsi į atsakovą dėl poveikio priemonių atsakingiems asmenims taikymo. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog atsakovui nereikia iš naujo nustatinėti už avarijos kilimą tiesiogiai atsakingų asmenų, nes tokia kompetencija (įgaliojimai), kaip minėta, buvo / yra suteiktas avarijos tyrimo komisijai. Tuo tarpu, atsakovo pareiga (įgaliojimų apimtis), vykdant kito reglamento (STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“) nuostatas – teisingai įvertinti avarijos tyrimo komisijos nustatytų normatyvinių statybos techninių dokumentų pažeidimų sunkumo laipsnį, kuris sąlygoja taikomos sankcijos pobūdį (įspėjimą – už neesminius pažeidimus, atestato galiojimo sustabdymą – už pažeidimus nesusijusius su esminiais statinių reikalavimais, atestato galiojimo panaikinimą – už pažeidimus susijusius su esminiais statinio reikalavimais galėjusiais sukelti ar sukėlusiais žalą tretiems asmenims). Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas turėjo įvertinti ar padaryti pažeidimai atitinka Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkte pateiktą šiurkštaus pažeidimo sąvoką, ar ne. Atsakovas nustatė, kad pareiškėjo padaryti pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes dėl jo padarytų projektavimo klaidų bei netinkamos projekto dalies vykdymo priežiūros įvyko statinio dalies griūtis, sąlygojusi trečiųjų asmenų žalos patyrimą, todėl taikė vienintelę, tokiu atveju, Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkte bei STR 1.02.06:2012 77 punkte nurodytą sankciją - panaikino pareiškėjo ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo Kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) galiojimą.

6329.

64Atsakovas dėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginių, susijusių su pažeidimo šiurkštumu, pažymi, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog buvo atlikti projektavimo darbai, toliau vyko Pastato statybos (rekonstrukcijos) darbai, o taip pat, kad įvyko dalies pastato griūtis, todėl akivaizdu, kad pirmasis esminis statinio reikalavimas – mechaninis atsparumas ir pastovumas, buvo pažeistas, tame tarpe, dėl pareiškėjo padarytų šiurkščių teisės aktų pažeidimų (projekto trūkumų, netinkamai vykdytos projekto dalies vykdymo priežiūros). Byloje esantys rašytiniai įrodymai (avarijos tyrimo komisijos aktas; dalinės ekspertizės aktas; atestavimo ekspertų išvadoje užfiksuotais ypatingo statinio statybos darbų vadovų R. J., Z. K. paaiškinimais, kad pareiškėjas žodžiu leido vykdyti pamatų vertikalius atkasimo darbus (nors turėjo būti atliekami horizontalūs atkasimo darbai; teismo skirtos ekspertizės išvados) net ir po to, kai buvo nustatyta, jog po arka nėra įrengta jokio pamato, neatlikus jokių skaičiavimų) patvirtina, jog pareiškėjas netinkamai vykdė ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūrą, tai, kartu su kitais atsakingais asmenimis, lėmė statinio dalies griūtį, žalos padarymą. Byloje nėra duomenų, taip pat nei vienas proceso dalyvis neteigė, kad Pastato dalis nugriuvo dėl kitų priežasčių, pvz. žemės drebėjimo, uragano, sprogus nutekėjusioms dujoms ir pan. Pažymi ir tai, kad iš karto po griūties, į įvykio vietą atvykęs pareiškėjas pats pripažino, jog netinkamai atliko projekto dalies vykdymo priežiūrą.

6530.

66Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog dėl statybos dalyvių, tame tarpe, pareiškėjo netinkamai parengto projekto (konstrukcinės) dalies ir netinkamai vykdomos projekto vykdymo priežiūros, įvykusios griūties išdavoje atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui, todėl pažeidimas laikytinas šiurkščiu. Byloje esantys rašytiniai įrodymai vienareikšmiškai patvirtina žalos padarymo faktą.

6731.

68Centro teigimu, priimtas Sprendimas yra pagrįstas tiek avarijos tyrimo komisijos darbo metu surinktais duomenimis (tame tarpe, UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija“ pateiktomis išvadomis), tiek atsakovo atestavimo ekspertų 2015 m. lapkričio 6 d. posėdžio metu surinktais duomenimis, kurie patvirtino taip pat ir pareiškėjo padarytus pažeidimus (rengiant projekto konstrukcinę dalį bei atliekant autorinę priežiūrą). Teismo eksperto V. E. byloje atlikta ekspertizė nepaneigė, tačiau dar kartą patvirtino, kad atsakovo Sprendimas yra pagrįstas, nes teismo ekspertas vienareikšmiškai konstatavo, jog dėl Pastato griūties yra kaltas taip pat ir pareiškėjas.

6932.

70Atsakovas akcentuoja, kad jeigu ir būtų nustatyti kokie nors Sprendimo (kaip individualaus administracinio akto) trūkumai, su kuo atsakovas nesutinka, tai savaime neleidžia ginčijamo Sprendimo pripažinti visiškai nemotyvuotu, t. y. nėra prielaidos konstatuoti absoliutaus Sprendimo negaliojimo pagrindo buvimą, nes Sprendimas pakankamai informatyvus, nurodyti konkretūs tirti dokumentai, nustatytos aplinkybės, pažeisti teisės aktai, taikyta poveikio priemonė ir jos taikymo motyvai.

71Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV.

7333.

74Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų.

7534.

76Ginčui aktualios redakcijos (galiojusios iki 2017m. sausio 1d.) LR Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punktas nustatė, kad atestavimą atliekanti organizacija gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus. Šiurkščiais pažeidimais laikomi įstatymų, kitų teisės aktų pažeidimai, susiję su esminių projekto sprendinių reikalavimais arba esminiais statinių reikalavimais, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims ar jų turtui.

7735.

78LR Statybos įstatymą lydinčio LR aplinkos ministro 2007m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (2011m. gruodžio 28d. įsakymo Nr. D1-1034 redakcija) patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 77 punktas nustatė, kad Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, panaikina kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalyje 1–8 punktuose nurodytais atvejais.

7936.

80Sistemiškai aiškinant paminėtas teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad sprendimas dėl kvalifikacijos atestato arba TPD galiojimo panaikinimo galimas tada, kai nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkštūs pažeidimai.

8137.

82Nagrinėjamoje byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose - 2015m. birželio 05d. avarijos tyrimo akte Nr. 1S-1, taip pat šio tyrimo akto prieduose 2015m. balandžio 20d. statinio dalinės ekspertizės akte Nr. 1-07/15, 2015m. birželio 19d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus rašte Nr. (23.17)-2D-9102, kuriais remiantis atsakovas priėmė šioje byloje ginčijamą 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. 74.2, yra konstatuota visa eilė priežasčių, dėl kurių įvyko statinio griūtis, tame tarpe tarp griūties priežasčių nurodoma ir eilė pareiškėjo veiksmų ar neveikimo faktų. Koncentruotai šie pareiškėjo veiksmų ir neveikimo faktai yra nurodyti 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 išrašo rezoliucinės dalies 1 punkte. Šias statinio griūties priežastis iš esmės patvirtino ir teismo techninė ekspertizė (2017 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės aktas).

8338.

84Nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti, jog atsakovas pakankamai išsamiai įvertino faktinius pareiškėjo veiksmus bei neveikimą, turėjusios įtakos statinio griūčiai, t.y. savo sprendimą pagrindė objektyviais duomenimis. Tačiau, kaip minėta anksčiau, tam, kad būtų galima taikyti LR Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkte numatytą sankciją, būtina nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus.

8539.

86Šioje byloje ginčijamame atsakovo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendime Nr. 74.2, taip pat šį sprendimą papildančiame sprendime (2015m. gruodžio 21d. Nr. 74.3), nėra nurodyta kokius Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus pareiškėjas yra pažeidęs. Dėl to konstatuotina, kad ginčijamas atsakovo sprendimas priimtas pažeidžiant LR Statybos įstatymo 10 straipsnio 16 dalies 1 punkto reikalavimus, numatančius, kad atestavimą atliekanti organizacija gali panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą už Lietuvos Respublikos įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų šiurkščius pažeidimus, taip pat Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, numatančius, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas [...] ir teisės aktų normomis [...].

8740.

88Teismas pažymi, kad 2015m. birželio 05d. avarijos tyrimo akto Nr. 1S-1 šeštame puslapyje yra išvardinti teisės aktai ir jų dalys bei punktai, kurių pažeidimai buvo nustatyti atliekant statinio griūties tyrimą. Tačiau šios aplinkybės teismas nevertina kaip eliminuojančios šio sprendimo 39 pastraipoje nurodytų reikalavimų pažeidimą, nes, viena vertus, 2015m. birželio 05d. avarijos tyrimo aktas Nr. 1S-1 atsakovo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendime Nr. 74.2 nėra įvardintas kaip šio sprendimo sudėtinė dalis, kita vertus, avarijos tyrimo akte kaltais dėl statinio griūties yra nurodomas ne tik pareiškėjas, tačiau ir kiti asmenys, todėl tampa neaišku, dėl kokių konkrečių teisės normų pažeidimo pareiškėjui buvo pritaikyta atitinkama sankcija.

8941.

90Dėl nurodytų argumentų atsakovo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. 74.2 (jo dalis dėl pareiškėjui taikytos sankcijos) naikintinas, nes jis yra neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Pažymėtina, kad toks teismo sprendimas neužkerta kelio atsakovui dar kartą svarstyti sankcijos pareiškėjui taikymo klausimą.

9142.

92Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies neteisingai vertino byloje surinktus įrodymus, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris yra naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjo skundą tenkinti.

9343.

94Vadovaujantis ABTĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostatomis, taip pat ABTĮ 39, 40 straipsniais, atsižvelgiant į tai, kad sprendimas priimamas pareiškėjo naudai, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Byloje rašytiniais įrodymais – sąskaitomis-faktūromis, mokėjimo pavedimais – yra patvirtinta jog pareiškėjas yra sumokėjęs 21 Eur žyminį mokestį už skundą pirmosios instancijos teismui, yra sumokėjęs 363 Eur advokatui už skundo surašymą, yra sumokėjęs 121 Eur advokatui už atstovavimą pirmosios instancijos teisme, yra sumokėjęs 2000 Eur į teismo depozitinę sąskaitą už teismo ekspertizės paskyrimą, yra sumokėjęs 125 Eur į teismo depozitinę sąskaitą už eksperto iškvietimą į teismo posėdį, yra sumokėjęs 11,25 Eur žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Paminėtos pareiškėjo bylinėjimosi išlaidos yra aiškios, konkrečios ir patvirtintos dokumentais, todėl galėtų būti paskirstytos. Tačiau byloje kartu su apeliaciniu skundu ir prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas už apeliacinį procesą (1028,50 Eur) pareiškėjas yra pateikęs jam advokato išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 3law Nr.00549, kurioje nurodyta 1028,50 Eur suma už atstovavimą teisme ir apeliacinio skundo parengimą. Šioje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos sumokėjimą patvirtinantys dokumentai teismui nėra pateikti. Pareiškėjas prie šios sąskaitos faktūros yra pridėjęs mokėjimo dokumentus dėl išlaidų už teismo ekspertizę bei eksperto iškvietimą į teismo posėdį, kurie jau anksčiau buvo pateikti į bylą ir nėra susiję su apeliaciniu procesu. Dėl nurodytos priežasties teismo kolegija sprendžia, jog šioje stadijoje teismas neturi galimybės galutinai paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, todėl ABTĮ 41 straipsnio 3 dalies pagrindu šis klausimas perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui.

95Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 147 straipsniu, 91 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 41 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

96Pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą patenkinti.

97Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo J. M. skundą patenkinti ir panaikinti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 74.2 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos atestatų galiojimo panaikinimo“ dalį dėl J. M. ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. ( - ) galiojimo panaikinimo.

98Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

99Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas J. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. sausio 5 d. sugriuvo dalis rekonstruojamo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Sprendimas priimtas remiantis avarijos... 11. 4.... 12. Pareiškėjas teigė, kad Sprendimas yra nemotyvuotas, jame nurodyti tariami jo... 13. 5.... 14. Atsakovas Centras atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko ir... 15. 6.... 16. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo... 17. II.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu... 20. 8.... 21. Teismas nustatė, kad 2015 m. sausio 5 d. įvyko statinio avarija – sugriuvo... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad 2015 m. birželio 5 d. avarijos tyrimo akte Nr. 1S-1... 24. 10.... 25. Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad 2015 m. lapkričio 13 d. statinio techninės veiklos... 28. 12.... 29. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. lapkričio... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad atsakovas 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. 74.2,... 32. 14.... 33. Teismas nurodė, kad 2017 m. kovo 15 d. teismo ekspertizės metu buvo padarytos... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 20 d. avarijos tyrimo komisijos... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, kad dalis atestavimo ekspertų siūlė sustabdyti... 38. 17.... 39. Teismas pažymėjo, kad 2015 m. balandžio 20 d. statinio dalinės ekspertizės... 40. 18.... 41. Pareiškėjas neginčija Sprendime nurodytų motyvų, jog nepateikė... 42. III.... 43. 19.... 44. Pareiškėjas J. M. apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos... 45. 20.... 46. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas.... 47. 21.... 48. Pareiškėjo teigimu, tam, kad būtų pagrindas panaikinti kvalifikacijos... 49. 22.... 50. Nurodo, kad neaišku kokį 2015 m. balandžio 20 d. avarijos tyrimo komisijos... 51. 23.... 52. Pareiškėjas teigia, kad teismo sprendime visiškai nepagrįstai nurodyta, jog... 53. 24.... 54. Pažymi, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, rėmėsi tik atsakovo... 55. 25.... 56. Pareiškėjas nurodo, kad kilus abejonių dėl pastato griūties priežasčių,... 57. 26.... 58. Atsakovas Centras atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą su juo... 59. 27.... 60. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas... 61. 28.... 62. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė avarijos tyrimo tvarką, jos... 63. 29.... 64. Atsakovas dėl pareiškėjo apeliacinio skundo teiginių, susijusių su... 65. 30.... 66. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog dėl statybos dalyvių,... 67. 31.... 68. Centro teigimu, priimtas Sprendimas yra pagrįstas tiek avarijos tyrimo... 69. 32.... 70. Atsakovas akcentuoja, kad jeigu ir būtų nustatyti kokie nors Sprendimo (kaip... 71. Teisėjų kolegija... 72. IV.... 73. 33.... 74. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 75. 34.... 76. Ginčui aktualios redakcijos (galiojusios iki 2017m. sausio 1d.) LR Statybos... 77. 35.... 78. LR Statybos įstatymą lydinčio LR aplinkos ministro 2007m. lapkričio 10 d.... 79. 36.... 80. Sistemiškai aiškinant paminėtas teisės aktų nuostatas darytina išvada,... 81. 37.... 82. Nagrinėjamoje byloje esančiuose rašytiniuose įrodymuose - 2015m. birželio... 83. 38.... 84. Nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti, jog atsakovas pakankamai išsamiai... 85. 39.... 86. Šioje byloje ginčijamame atsakovo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendime Nr. 74.2,... 87. 40.... 88. Teismas pažymi, kad 2015m. birželio 05d. avarijos tyrimo akto Nr. 1S-1... 89. 41.... 90. Dėl nurodytų argumentų atsakovo 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. 74.2... 91. 42.... 92. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, jog pirmosios... 93. 43.... 94. Vadovaujantis ABTĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostatomis, taip pat ABTĮ 39, 40... 95. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 96. Pareiškėjo J. M. apeliacinį skundą patenkinti.... 97. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą... 98. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą perduoti nagrinėti pirmosios... 99. Sprendimas neskundžiamas....