Byla e2-19165-910/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R. K., vertėjaujant A. A., dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. M., atsakovei N. M., trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovei R. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovei N. M. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovę N. M. savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti savavališkai perstatytą statinio, kurio unikalus Nr. ( - ), dalies, buto Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), išorinę sieną ir ją grąžinti į pradinę padėtį; jeigu atsakovė per nustatytą terminą teismo įpareigojimo neįvykdys, įpareigoti atsakovę mokėti po 29 Eur baudą į ieškovo sąskaitą už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė N. M., pažeisdama teisės aktų reikalavimus, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, atsakovei nepriklausančiame žemės sklype ( - ), atliko statinio (unikalus Nr. ( - ) dalies rekonstrukciją – buto Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) išorinę sieną pernešė į išorę, padidindama buto plotą. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, butas nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Atlikus statybos ( - ), patikrinimą vietoje nustatyta, kad, perstačius buto (unikalus Nr. ( - )) laikančiąsias konstrukcijas, pakito išorės matmenys, padidėjo bendras plotas, taigi, pasak ieškovo, atsakovė atliko statinio rekonstrukcijos darbus. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nesudėtingam statiniui rekonstruoti rengiamas supaprastintas rekonstravimo projektas, o statybą leidžiantis dokumentas nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas nurodytam statinio projektui. Pasak ieškovo, atliekant vykdomų statybos darbų patikrinimą vietoje, atsakovė statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui nepateikė teisės aktuose nurodyto dokumento, suteikiančio teisę atlikti rekonstravimą, todėl tokie atsakovės veiksmai atitinka Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 punkte pateiktą savavališkos statybos sąvoką. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo teigimu, darytina išvada, kad atsakovė atliko savavališkos statybos darbus ir taip pažeidė Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkto, 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 23 straipsnio 28 dalies imperatyvius reikalavimus. Ieškinyje papildomai nurodyta, kad Inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas dėl vykdytų darbų surašė 2014-08-20 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-140820-00142. Iš atsakovės 2014-08-29 privalomuoju nurodymu pašalinti savavališkos statybos padarinius pareikalauta savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2015-02-28 pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai pertvarkytas ar perstatytas statinio dalis ir sutvarkyti statybvietę. Pasak ieškovo, 2015-03-04 patikrinimo aktu nustatyta, kad nurodyti reikalavimai nebuvo įvykdyti. Ieškovas, vadovaudamasis CK 4.103 straipsnio 2 dalimi, prašo teismo įpareigoti atsakovę vykdyti nurodymus – pašalinti savavališkos statybos padarinius.

4Atsakovė N. M. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovės šeima nuolat kentėdavo dėl triukšmingos gatvės, prie namų rinkdavosi neaiškūs asmenys, daužė būsto langus, todėl buvo užtverta tvora. Pasak atsakovės, įvyko gaisras, po kurio atsakovės šeima pati atstatinėjo socialinį būstą, patraukė vieną sieną, nes buvo sunku tiksliai žinoti, kur yra išorinių konstrukcijų – sienų – vieta. Atsakovės pabrėžta, kad po gaisro sienas reikėjo perstatyti, nes jos buvo apdegusios, netvirtos, dėl to galėjo nežymiai padidėti patalpų plotas.

5Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad prašo ginčą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime pabrėžta, kad 2014-01-14 ginčo patalpose kilo gaisras ir atsakovė N. M. 2014-01-22 kreipėsi su prašymu į SĮ „Vilniaus miesto būstas“, prašydama leisti savo lėšomis atstatyti prarastą namo dalį bei atstatyti per gaisrą sugadintą namo stogą. 2014-02-12 buvo nutarta leisti atsakovei teisės aktų nustatyta tvarka rekonstruoti butą ( - ), savo lėšomis, Vilniaus miesto savivaldybei neatlyginant. Trečiojo asmens pabrėžta, kad duomenų apie tai, jog atsakovė kreipėsi dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje nėra.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį tenkinti. Pasak trečiojo asmens, iš ieškinio matyti, kad atsakovė N. M. statybų patikrinimo ir savavališkos statybos akto surašymo metu statybų valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui nepateikė teisės aktuose nurodytų statybą leidžiančių dokumentų, suteikiančių galimybę realizuoti teisę būti statytoju. Trečiojo asmens teigimu, akivaizdu, kad tokiu būdu atsakovė N. M. atliko savavališką statybą, taip pažeisdama imperatyvius teisės aktų reikalavimus.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir prašė juos patenkinti.

8Teismo posėdžio metu atsakovė N. M. iš esmės pripažino ieškinį, sutiko per trijų mėnesių terminą siekti gauti dokumentus, įteisinančius ginčo patalpų rekonstrukciją, o nepavykus to padaryti – nugriausti neteisėtai pastatytą sieną.

9Trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovė teismo posėdyje nurodė, kad palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją.

10Ieškinys tenkintinas

11Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžio metu atsakovė N. M. iš esmės pripažino ieškinį, vadovaujantis CPK 268 straipsnio 5 dalimi, teismo sprendimas rašomas sutrumpintais motyvais.

12Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2014-08-20 savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-140820-00142 nustatė, kad buvo atlikti statinio – buto ( - ) – rekonstrukcijos darbai, užstatant papildomą žemės sklypo dalį be statybą leidžiančio dokumento. Šiame akte pareikalauta nevykdyti jokių statinio (jo dalies) statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugant statybvietę ir aplinką. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2014-08-29 surašė atsakovei privalomąjį nurodymą Nr. PRN-00-140829-00142 – ne vėliau kaip iki 2015-02-28 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos, dėl kurios 2014-08-20 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-140820-00142, padarinius: išardyti savavališkai pastatytas (įrengtas, sumontuotas ir pan.) ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; išardyti savavališkai perstatytas statinio dalis; išorinę buto sieną pernešti į buvusią vietą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2015-03-04 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-00-150304-00045, kuriuo konstatavo, kad 2014-08-29 privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. SSA-00-140820-00142 – neįvykdytas.

13Dėl atsakovės atliktų statybos darbų teisėtumo

14Byloje nustatyta, kad atsakovė, perstačiusi buto ( - ), laikančiąsias konstrukcijas, atliko nesudėtingo statinio, esančio valstybinėje žemėje, rekonstravimo darbus (Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 dalis).

15Pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus, teisė būti statytoju įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais bei turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje imperatyviai įtvirtinta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad nesudėtingo statinio rekonstravimui rengiamas supaprastinto rekonstravimo projektas. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punktą, statybą leidžiantis dokumentas nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas nurodytam statinio projektui.

16Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir aptartas teisės aktų nuostatas, įvertinus tai, kad atsakovė statybos valstybinę priežiūrą vykdančiam pareigūnui nepateikė teisės aktuose nurodytų dokumentų, darytina išvada, jog atsakovės atlikta statinio rekonstrukcija ieškovo pagrįstai pripažinta savavališka statyba (Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalis).

17Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

18Pagal CPK 273 straipsnio 2 dalį, teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius su savavališkos statybos padarinių šalinimu ar statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimu, gali priimti sprendimus, nurodytus statybų santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose.

19Kasacinio teismo išaiškinta, kad, sprendžiant neteisėtos statybos padarinių pašalinimo klausimą, taikomos teisės normos, galiojančios savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008; 2009-06-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009).

20Savavališkos statybos padarinių šalinimą nuo 2014-01-01 reglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnis, kurio 7 dalyje įtvirtinta, kokį sprendimą gali priimti teismas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

21Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo taikyti atsakovės atžvilgiu Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytą savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą – išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, savavališkos statybos padariniai turi būti taikomi vadovaujantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principais. Kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių. Savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-58/2008; 2009-06-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2009; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-39/2011; 2013-03-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013; 2014-09-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2014; kt.).

23Pažymėtina, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 8 dalį, teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), atsižvelgia į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti į savavališkos statybos buvusią padėtį.

24Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog atsakovės atlikti rekonstrukcijos darbai apskritai būtų negalimi, o nustatyti pažeidimai negalėtų būti pašalinti, yra pagrindas nustatyti atsakovei terminą įteisinti savavališkai atliktus rekonstrukcijos darbus (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Tik to nepadarius per teismo nurodytą terminą, taikytina griežčiausia savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonė – įpareigojimas išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusioje situacijoje toks teismo sprendimas atitinka proporcingumo siekiamam tikslui principą, nepažeidžia ginčo šalių interesų pusiausvyros, neprieštarauja viešajam interesui.

25Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovei nustatytinas terminas iki 2015-10-22 teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti savavališkai atliktus statinio rekonstrukcijos darbus. Jeigu per nustatytą terminą atsakovė neįteisins atliktų statybos darbų, ji įpareigotina savo lėšomis iki 2015-11-30 pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. išardyti savavališkai perstatytą statinio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) dalies: buto Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) išorinę sieną ir grąžinti ją į pradinę padėtį.

26Dėl ieškovo prašymo skirti baudą už teismo įpareigojimo neįvykdymą per nustatytą terminą

27Ieškovas taip pat pareiškė prašymą, kad tuo atveju, jeigu atsakovė per nustatytą terminą teismo įpareigojimo neįvykdys, įpareigoti atsakovę mokėti po 29 Eur baudą į ieškovo sąskaitą už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

28CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų.

29Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, ieškovo reikalavimas dėl baudos skyrimo atsakovei, jeigu teismo įpareigojimas per nustatytą terminą nebus įvykdytas, laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktu, iš atsakovės priteistina 41 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai.

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškinį patenkinti.

34Nustatyti atsakovei N. M. (a. k. ( - ) terminą iki 2015 m. spalio 22 d. teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti savavališkai atliktus statinio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) dalies, t. y. buto Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), rekonstrukcijos darbus.

35Per nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos, įpareigoti atsakovę N. M. (a. k. ( - ) savo lėšomis iki 2015 m. lapkričio 30 d. pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytą statinio ( - ) (unikalus Nr. ( - )) dalies, t. y. buto Nr. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), išorinę sieną ir grąžinti ją į pradinę padėtį.

36Atsakovei N. M. (a. k. ( - ) per teismo nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos ir iki 2015 m. lapkričio 30 d. nepašalinus savavališkos statybos padarinių, skirti jai po 29 Eur (dvidešimt devynių eurų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos, sumokant paskirtą baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445.

37Priteisti iš atsakovės N. M. (a. k. ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“, įmokos kodas 5660). Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant R.... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovę... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovė N. M., pažeisdama teisės aktų... 4. Atsakovė N. M. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 5. Trečiasis asmuo Vilniaus miesto savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą į... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytus... 8. Teismo posėdžio metu atsakovė N. M. iš esmės pripažino ieškinį, sutiko... 9. Trečiojo asmens Vilniaus miesto savivaldybės atstovė teismo posėdyje... 10. Ieškinys tenkintinas ... 11. Atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžio metu atsakovė N. M. iš esmės... 12. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinė... 13. Dėl atsakovės atliktų statybos darbų teisėtumo ... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovė, perstačiusi buto ( - ), laikančiąsias... 15. Pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktus, teisė būti... 16. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir aptartas teisės aktų... 17. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ... 18. Pagal CPK 273 straipsnio 2 dalį, teismas, nagrinėdamas klausimus, susijusius... 19. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, sprendžiant neteisėtos statybos... 20. Savavališkos statybos padarinių šalinimą nuo 2014-01-01 reglamentuoja... 21. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo taikyti atsakovės atžvilgiu Teritorijų... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, savavališkos statybos... 23. Pažymėtina, kad pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 24. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta, jog atsakovės... 25. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovei nustatytinas terminas iki... 26. Dėl ieškovo prašymo skirti baudą už teismo įpareigojimo neįvykdymą per... 27. Ieškovas taip pat pareiškė prašymą, kad tuo atveju, jeigu atsakovė per... 28. CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, jeigu nurodytus veiksmus gali... 29. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, ieškovo reikalavimas dėl... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 31. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 83... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270-271... 33. ieškinį patenkinti.... 34. Nustatyti atsakovei N. M. (a. k. ( - ) terminą iki 2015 m. spalio 22 d.... 35. Per nustatytą terminą neįteisinus nurodytos savavališkos statybos,... 36. Atsakovei N. M. (a. k. ( - ) per teismo nustatytą terminą neįteisinus... 37. Priteisti iš atsakovės N. M. (a. k. ( - ) 41 Eur (keturiasdešimt vieną... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...