Byla A2-317-322/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993 pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą Kelmės rajono valdybai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Kelmės rajono apylinkės teismo 1993 m. birželio 24 d. sprendimu Nr. 2-484/1993 (8 b. l.) buvo patenkintas pareiškėjo V. M. pareiškimas ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas nuosavybės teisės atstatymo tikslu, kad A. M. nuo 1936 metų iki nacionalizavimo ( - ), nuosavybės teise valdė 32,78 ha žemės sklypą.

3Pareiškėjas A. M. teismui pateiktu prašymu (3-6 b. l.) prašė atnaujinti terminą paduoti prašymą proceso atnaujinimui; atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-484/1993, iškeltoje pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą Kelmės rajono valdybai; panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 1993 m. birželio 24 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir pareiškėjo V. M. prašymą atmesti. Prašyme pareiškėjas nurodo, kad Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993 priimtame sprendime, teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų, t. y. dėl jo (A. M.) kaip realaus pretendento į 32,78 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (Lietuvos Respublikos CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas) ir dėl pirmosios instancijos teisme sprendime padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas), nes duomenys, kuriais remiantis teismas pagrindė savo išvadas neatitinka tikrovės, kadangi pareiškėjo ir visų teisme apklaustų asmenų parodymai yra melagingi.

4Suinteresuoto asmens V. M. atstovas J. Z. nuomonės dėl prašymo nepareiškė, apie posėdžio vietą ir laiką jam praneša tinkamai (26, 30 b. l.).

5Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus atstovas su pareiškėjo prašymu Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriaus atstovas su pareiškėjo prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (32-33 b. l.). Nurodė, kad pareiškėjas A. M. prašyme nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių praleido įstatyme numatytus senaties terminus, be to, pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo jau buvo išnagrinėtas Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi ir Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartimi, todėl tokie pareiškėjo pakartotiniai reikalavimai yra nepagrįsti.

6Suinteresuoto asmens Maria J. U. atstovas G. K. su pareiškėjo prašymu dėl proceso atnaujinimo nesutiko ir prašė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą atsisakyti priimti, o jeigu prašymas būtų priimtas – prašymą atmesti (36-38 b. l.). Nurodė, kad A. M. į bylą suinteresuotu asmeniu įtrauktas V. M. yra miręs apie 2010 metus, todėl negali būti šalimi šioje byloje, taip pat yra miręs ir V. M. brolis P. M.. Vienintelė buvusio turto savininko A. M. palikuonė yra jo vaikaitė, P. M. duktė Maria J. U., kuriai nuosavybės teise priklauso ginčo žemės sklypas, esantis ( - ) (buv. ( - )) kaime, Kelmės rajone. Taip pat nurodo, kad A. M. prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktuose numatytais pagrindais, tačiau nenurodė jokių pagrindų, kuriais remiantis galėtų būti atstatytas CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatytas 5 metų terminas, nors nuo teismo sprendimo priėmimo yra praėję 20 metų.

7Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas, procesą atnaujinti atsisakytina.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai pažymint, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos (LAT 2007 m. spalio 24 d. nutartis Nr. 3K-7-362/2007; LAT 2008 m. spalio 29 d. nutartis Nr. 3K-3-499/2008; LAT 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-561/2008 ir kt.). Šio civilinio proceso teisės instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo, – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (LAT 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-403/2008; LAT 2008 m. spalio 29 d. nutartis Nr. 3K-3-499/2008; LAT 2009 m. kovo 16 d. nutartis Nr. 3K-3-108/2009 ir kt.).

9 Lietuvos Respublikos CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: 1) įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); 2) asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); 3) prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Šių normų analizė leidžia padaryti išvadą, kad įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai (LAT 2007 m. birželio 21 d. nutartis Nr. 3K-3-303/2007).

10Įstatyme numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai (CPK 366 straipsnio 2 dalis). CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai yra naikinamieji, t. y. šiam terminui pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą. Vienok, kasacinis teismas savo priimtose nutartyse yra pasisakęs, kad esant išskirtinėms, netoleruotinoms teisinėms situacijoms, įgyvendinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kompetenciją aiškinti ir taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, kasacinio teismo teisėjų kolegija gali tokiais atvejais konstatuoti žemesniųjų instancijų teismų teisę priimti procesinius sprendimus atnaujinti praleistą CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (LAT 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-515/2007; LAT 2009 m. liepos 3 d. nutartis Nr. 3K-3-307/2009 ir kt.).

11Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad 2009 metais Kelmės rajono apylinkės teisme jau buvo užvestos 2 civilinės bylos (civ. byla Nr. A2-835-322/2009 ir civ. byla Nr. A2-1379-446/2009) pagal pareiškėjo A. M. prašymus dėl proceso atnaujinimo Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993.

12Iš civilinėje byloje Nr. A2-835-322/2009 esančių dokumentų matyti, kad 2009 m. rugsėjo 2 d. nutartimi Nr. A2-835-322/2009 (civ. bylos Nr. A2-835-322/2009, 9-10 b. l.) pareiškėjo A. M. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nepašalinus nustatytų trūkumų, atsisakyta priimti ir pareiškimas buvo grąžintas jį padavusiam asmeniui. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. spalio 27 d. nutartimi Nr. 2S-630-267/2009 (civ. bylos Nr. A2-835-322/2009, 49-51 b. l.) Kelmės rajono apylinkės teismo 2009-09-02 nutartis buvo palikta nepakeista.

13Civilinėje byloje Nr. A2-1379-446/2009 esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo ir 2009 m. gruodžio 1 d. nutartimi Nr. A2-1379-446/2009 (civ. bylos Nr. A2-1379-446/209, 20 b. l.) buvo atsisakyta priimti pareiškėjo A. M. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993, kadangi šis pateiktas praleidus įstatyme numatytą prašymo padavimo terminą (nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo praėjo daugiau nei 16 metų). Šiaulių apygardos teismo 2010 m. sausio 26 d. nutartimi Nr. 2S-138-357/2010 (civ. bylos Nr. A2-1379-446/2009, 39-41 b. l.) Kelmės rajono apylinkės teismo 2009-12-01 nutartis palikta nepakeista.

14Be to, 2009 metais Kelmės rajono apylinkės teisme buvo užvesta civilinė byla Nr. 2-273-446/2009 pagal pareiškėjo A. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teismui pateiktu pareiškimu pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą žemės nuosavybės atkūrimo tikslu, kad jo motina Z. J.-M. nuosavybės teisėmis valdė 32,78 ha žemės sklypą, esantį ( - ), pripažinti jo motiną Z. J.-M. šio žemės sklypo savininke, jį – tiesioginiu žemės paveldėtoju. Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 2-273-446/2009 (civ. bylos Nr. 2-273-446/2009, 59-62 b. l.) A. M. pareiškimas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą žemės nuosavybės atkūrimo tikslu, kad jo motina Z. J.-M. iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdė 32,78 ha žemės sklypą, esantį ( - ), atmestas; pareiškimas dalyje dėl Z. J.-M. pripažinimo žemės ( - ) savininke paliktas nenagrinėtu; byla dalyje dėl A. M. pripažinimo tiesioginiu žemės paveldėtoju nutraukta bei priteista iš A. M. 15 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 22 d. nutartimi Nr. 2-12-357/2010 (civ. bylos Nr. 2-273-446/2009, 94-97 b. l.) Kelmės rajono apylinkės teismo 2009-04-29 sprendimas paliktas nepakeistas.

15Byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą Kelmės rajono apylinkės teismui pateikė 2013 m. balandžio 3 d., t. y. praėjus beveik 20 metų, kai įsiteisėjo teismo sprendimas priimtas civilinėje byloje Nr. 2-484/1993, be to, A. M. 2009 metais jau ne kartą buvo kreipęsis į teismą su prašymais atnaujinti procesą šioje byloje (civ. bylų Nr. A2-835-322/2009 ir Nr. A2-1379-446/2009). Pareiškėjas teismui pateiktame dabartiniame prašyme nors ir papildomai nurodė naują proceso atnaujinimo pagrindą, t. y. dėl, jo nuomone, pirmosios instancijos teisme sprendime padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos, kuri turėjo įtakos priimant neteisėtą sprendimą ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka (CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas), tačiau nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių praleido įstatyme numatytus senaties terminus, teiginiai, kad „turėjo rimtų sveikatos problemų, todėl neturėjo realios galimybės kreiptis į teismą per CPK 368 straipsnio 2 dalyje nurodomą terminą“, nepagrįsti įrodymais (pateikta tik 1998 m. spalio 23 d. išduota invalidumo pažyma bei neįgaliojo pažymėjimas, patvirtinantis vidutinių poreikių lygį), taip pat darytina išvada, jog pareiškėjas nenurodė ir išskirtinių, netoleruotinų situacijų, kurioms esant galėtų būti atnaujinami praleisti CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyti terminai. Kadangi Lietuvos Respublikos CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytų terminų praleidimas yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, todėl pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą atmestinas, atsisakoma atnaujinti procesą Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993, nes prašymas yra paduotas praleidus įstatyme nustatytus terminus (Lietuvos Respublikos CPK 368 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 368 straipsnio 2 dalimi ir 370 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

17Atsisakyti atnaujinti procesą Kelmės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-484/1993 pagal pareiškėjo A. M. pateiktą prašymą dėl proceso atnaujinimo.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai