Byla eAS-820-552/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutarties dalies taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. (M.) K. skundą atsakovui Migracijos departamentui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2018 m. spalio 9 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) (toliau – Viza) panaikinimo Ukrainos piliečiui M. K. (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti Departamentą tenkinti pareiškėjo 2018 m. gegužės 9 d. prašymą dėl leidimo išdavimo (b. l. 1–6).

6Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti – laikiną Sprendimo vykdymo sustabdymą dėl Vizos panaikinimo. Pareiškėjo nuomone, tai atitiks teisingumo ir sąžiningumo principus ir neprieštaraus Lietuvos valstybės interesams. Be to, pareiškėjas būtent šios Vizos pagrindu gyvena Lietuvoje ir dirba UAB „Gilsta“. Darbo nutraukimas bylos nagrinėjimo laikotarpiui būtų neadekvatus pareiškėjo sąžiningam elgesiui.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė ir pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdė Departamento Sprendimo dalies dėl Vizos panaikinimo vykdymą tol, kol byloje įsiteisės baigiamasis teismo sprendimas (b. l. 106–107).

9Teismas darė išvadą, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tenkintinas, nes skundžiamas Sprendimas ypač apriboja pareiškėjo teisę į darbą, taip pat gali padaryti didelę žalą UAB „Gilsta“.

10III.

11Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo (b. l. 109–110).

12Departamentas nurodo, kad Vizos galiojimo laikas yra pasibaigęs 2018 m. spalio 6 d. (ji Užsieniečių registre paskelbta negaliojanti iš karto po Sprendimo priėmimo), todėl Sprendimo galiojimo sustabdymas nesuteiks pareiškėjui pagrindo gyventi Lietuvoje, nes teisės aktuose nėra nustatyta procedūra, leidžianti atstatyti panaikintos vizos galiojimą, nėra paskirta institucija, kuriai būtų suteikti tokie įgaliojimai.

13Departamento nuomone, pareiškėjas nenurodė, kokią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą jis patirs nesustabdžius Sprendimo galiojimo. Be to, pareiškėjui išvykus iš Lietuvos, jam nėra atimama galimybė teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl vizos išdavimo, ir ją gavus atvykti į Lietuvą, jei pareiškėjas atitiks atvykimo sąlygas.

14Departamentas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-845-756/2016, kurioje teismas nurodė, kad pareiškėjo išvykimo iš šalies atveju jo interesus teismo proceso metu gali atstovauti jo pasirinktas advokatas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Byloje nagrinėjama, ar pagrįstai ir teisėtai Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. nutartimi pritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonę – skundžiamo Sprendimo vykdymo dėl Vizos panaikinimo sustabdymą tol, kol byloje bus priimtas galutinis teismo procesinis sprendimas.

18Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonė, be kita ko, gali būti ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas (ABTĮ 70 str. 3 d.).

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).

20Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Be to, būtent asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

21Pareiškėjas ginčija atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimą dėl atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo Ukrainos piliečiui M. K. Inicijavęs ginčą dėl administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo pareiškėjas prašė laikinai sustabdyti šio akto dalies galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 70 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Prašymą pareiškėjas grindė tuo, kad skundžiamas sprendimas sudaro pagrindą jo išsiuntimui iš Lietuvos Respublikos ir užkerta kelią jam teisėtai dirbti UAB „Gilsta“.

22Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo prašymą, nurodęs, kad ginčijama sprendimo dalis ypač apriboja pareiškėjo teisę į darbą ir gali padaryti didelę žalą UAB „Gilsta“

23Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka. Kolegijos manymu, pareiškėjas nepagrindė, kad jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės jam ar UAB „Gilsta“ gali būti padaryta reali neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjas nedetalizavo, kokio pobūdžio jo darbas UAB „Gilsta“ yra būtinas siekiant vykdyti statybos rangos sutartis bei kokios konkrečiai ekonominės pasekmės šiai įmonei galimai kils dėl pareiškėjo negalėjimo dirbti, nepateikė tokias pasekmes pagrindžiančių įrodymų. Pasisakydama dėl pareiškėjo teisės į darbą ribojimo, kolegija pažymi, kad asmuo šia teise turi naudotis, laikydamasis teisės aktų, kurie nustato užsieniečiams galimybės dirbti Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo tvarką. Skundžiamas sprendimas netrukdo pareiškėjui dirbti kilmės šalyje ar kitoje šalyje, į kurią jis bus teisėtai atvykęs ir gavęs dokumentą, leidžiantį dirbti.

24Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pateikimo metu ir šiuo metu neturi išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, todėl Migracijos departamento 2018 m. rugsėjo 25 d. Sprendimo dalies galiojimo sustabdymas nesuteiks pagrindo pareiškėjui gyventi Lietuvos Respublikoje, t. y. nebus pasiekiami reikalavimo užtikrinimo priemonės tikslai.

25Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą šioje administracinėje byloje, pareiškėjas turės galimybę patirtus finansinius nuostolius išsiieškoti iš valstybės, naudodamasis žalos dėl neteisėtų valstybės institucijų veiksmų atlyginimo institutu. Be to, pareiškėjas turi teisę nustatyta tvarka iš naujo kreiptis dėl nacionalinės ar Šengeno vizos išdavimo, ir ją gavęs atvykti į Lietuvos Respubliką (jei atitiks atvykimo sąlygas).

26Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatyta tokių aplinkybių, kurios pagrįstų, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai tenkino prašymą.

27Dėl nurodytų motyvų atsakovo atskirasis skundas tenkinamas, o skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. vasario 5 d. nutartis panaikinama.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atskirąjį skundą patenkinti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria sustabdytas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo dalies dėl daugkartinės nacionalinės vizos Nr. ( - ) panaikinimo Ukrainos piliečiui M. K. vykdymas, panaikinti.

31Pareiškėjo M. K. prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinti.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) 2018 m. spalio 9 d. kreipėsi... 6. Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti – laikiną Sprendimo vykdymo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 18 d. nutartimi... 9. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo... 10. III.... 11. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 12. Departamentas nurodo, kad Vizos galiojimo laikas yra pasibaigęs 2018 m. spalio... 13. Departamento nuomone, pareiškėjas nenurodė, kokią neatitaisomą ar sunkiai... 14. Departamentas atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Byloje nagrinėjama, ar pagrįstai ir teisėtai Vilniaus apygardos... 18. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalį teismas... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 20. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi... 21. Pareiškėjas ginčija atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos... 22. Pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo prašymą, nurodęs, kad... 23. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos... 24. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad pareiškėjas prašymo taikyti... 25. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administraciniam teismui priėmus palankų... 26. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 27. Dėl nurodytų motyvų atsakovo atskirasis skundas tenkinamas, o skundžiama... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Atsakovo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutarties dalį,... 31. Pareiškėjo M. K. prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones... 32. Nutartis neskundžiama....