Byla e2A-1273-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės – Balynienės, Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4554-590/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų neteisėtumo, dalyvaujant tretiesiems asmenims: uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“, uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtomis atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285) 26.6 punkto, 39.5 punkto, pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2, 3.3, 9.9, 10.8 punktų, pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.10, 7.11, 1.10 ir 7.7.5 punktų sąlygas.
 1. Ieškinys yra grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirkimo sąlygų 26.6 punkto sąlyga yra neaiški, kelia dviprasmybių, pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio 9 dalį, o atsakovė nepateikė aiškaus ir tikslaus atsakymo, nors privalo pateikti išsamų ir baigtinį dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, sąrašą.
  1. Pirkimo sąlygų 39.5 punkto nuostata suteikia perkančiajai organizacijai galimybę piktnaudžiauti esama padėtimi ir nustačius menkiausią sutarties sąlygų pažeidimą reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo.
  1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2. punkte numatytas 4 mėnesių pasiruošimo paslaugos teikimui terminas yra per trumpas, tiekėjai neturės galimybių tinkamai pasiruošti teikti paslaugas perkančiajai organizacijai.
  1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3. punkto nuostata prieštarauja CK 6.221 straipsnio 1 daliai ir pirkimo sąlygų 3.1 priedo 64 punkte numatytai vienašališko sutarties nutraukimo tvarkai ir sutarties nutraukimu sukeliančioms teisinėms pasekmėms.
  1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 9.9 punkte paslaugų teikėjui neteisėtai yra perkeliamas įpareigojimas dėl užsakovui nepriklausančių konteinerių aptarnavimo. Perkančioji organizacija neįvertina aplinkybės, kad konteinerių savininkai gali trukdyti tiekėjui teikti paslaugą ir/ar nesutikti su paslaugos teikimu ir dėl tokių, nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, jam gali kilti atsakomybė.
  1. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 10.8 punkte nėra nurodyta kokiu dažnumu turi būti atliekama bendrojo naudojimo konteinerių priežiūra bei remontas.
  1. Ieškovas negali įvykdyti pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.11 punkto reikalavimų, įpareigojančių paslaugos teikėją DGA surinkimui apvažiavimo būdu numatyti ne mažiau kaip 400 DGA (didelių gabaritų atliekos) surinkimo vietų visoje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. DGA surinkimo vietas turėtų nustatyti perkančioji organizacija, todėl turi būti panaikinti 7.10 ir 7.11 punktų reikalavimai.
  1. Pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 1.10 punktas turi būti patikslintas, numatant tik konkrečią paslaugų teikimo vietą arba numatant, kad konkrečią vietą (nesant bendro sutarimo) parenka paslaugų teikėjas.
  1. Pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.5 punktas yra netikslus, kadangi nėra įmanoma neteikti atliekų turėtojui paslaugos (neapmokant už viršytas užsakovo normas atliekas), kadangi paslauga jau yra suteikta. Tik pasvėrus surinktas atliekas yra sužinoma, ar jos viršija numatytas normas bei įvertinama atliekų turėtojo apmokėjimo pareiga.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 1. Ginčui spręsti teismas taikė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies, 35 straipsnio 4 dalies (įstatymo redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.), CK 6.221 straipsnio nuostatas, vadovavosi perkančiosios organizacijos (atsakovės) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patvirtintomis 2017 m kovo 30 d. atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285) pirkimo sąlygomis.
 1. Teismas nustatė, kad pirkimų sąlygų 26.6. punktas yra nukreipiančioji teisės norma, kurios turinį atskleidžia kitos pirkimo sąlygų normos, todėl ieškovės teiginiai dėl sąlygų neaiškumo yra nepagrįsti.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 39.5. punkto teismas konstatavo, kad atsakovės teisė pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu yra reglamentuota pirkimo sąlygų 3.1 priedo Paslaugų teikimo sutarties projekto 57 punkte, kuriame yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimo atvejų baigtinis sąrašas. Šių sąlygų ieškovė neginčijo, todėl ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė galės bet kada pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2 punkto teismas nustatė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad per 3.2 punkte nustatytus terminus tiekėjai negalės pasiruošti paslaugų tikimui, negalės tinkamai įvykdyti pirkimo sutarties, o perkančioji organizacija negalės įsigyti tai ko reikia, todėl pripažinti ginčijamą punktą neteisėtu nėra teisinio pagrindo.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3 punkto: teismas įvertinęs CK 6.221 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, pirkimo sąlygų 3.1. priedo 64 punkto nuostatas, pirkimo sąlygų 3.1. priedo Paslaugų teikimo sutarties projekto 10 punkto nuostatas, pirkimo sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 3.3. punkto nuostatas, Paslaugų teikimo sutarties 7 ir 10 punktų nuostatas, Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 6 ir 7 dalies nuostatas, sprendė, kad esminė atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo nuostata (principas) yra ta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas miesto gyventojams negali būti nutrauktas. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties nutraukimo atvejais savivaldybė ir atliekų tvarkytojas turi užtikrinti nepertraukiamą šių paslaugų tiekimą iki savivaldybė sudarys naują paslaugų teikimo sutartį. Teismas sprendė, kad ginčijama pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3 punkto nuostata yra teisėta ir pagrįsta, todėl negali būti naikinama.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 9.9 punkto teismas nustatė, kad ieškovė nepagrįstai teigė, kad jai (ieškovei) perkeliama atsakomybė dėl konteinerių turėtojų ar kitų asmenų veiksmų. Šiuos ieškovės argumentus paneigia pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 7.19 ir 7.20 punktai, kuriuose numatyta, jog tiekėjui nekils atsakomybė, jeigu negalės aptarnauti konteinerio dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių.
 1. Ieškovės reikalavimas panaikinti pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 10.8 punktą yra nepagrįsta, kadangi reikalavimai konteinerių priežiūrai ir remontui yra nustatyti pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 18.3.6 punkte, kuris numato bendro naudojimo MKA konteinerių pastovią priežiūrą, remontą bei jų plovimą ir dezinfekavimą ne rečiau kaip 3 kartus per metus.
 1. Ieškovės reikalavimas panaikinti pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.10, 7.11, 1.10 ir 7.7.5 punktus nepagrįstas, nes tiekėjo negalėjimas dėl techninių pajėgumų ar dėl kitų subjektyvių priežasčių suteikti perkamų paslaugų kiekį, nėra pagrindas atsakovei atsisakyti perkamų paslaugų, jas sumažinti ar kitaip pakeisti pirkimo sąlygas. Ieškovės argumentai, kad savivaldybė žino ekonomiškiausias ir patogiausias DGA surinkimo vietas arba, kad tokias vietas žino geriau nei tiekėjai, yra neteisiniai argumentai, kurie nepagrindžia ginčijamos sąlygos neteisėtumo.
 1. Dėl pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.5 punkte numatyta suteiktų paslaugų apmokėjimo teismas nustatė, kad pagal pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.4 punktą mokamos paslaugos apmokėjimui gali būti taikomas išankstinis apmokėjimas ar kiti būdai, kuriuos tarpusavyje suderina atliekų turėtojas ir tiekėjas. Tiekėjui nustačius, kad konkretaus užsakymo metu DGA kiekis viršija nustatytą normą ir nėra atliktas išankstinis apmokėjimas (arba atliekų turėtojui nesutinkant sumokėti už mokomą paslaugą kitais būdais), turės teisę tokiems DGA turėtojams neteikti paslaugų.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirkimo sąlygų 26.6 punkte turi būti nurodytas baigtinis dokumentų sąrašas, kuriuos tiekėjai turi pateikti perkančiajai organizacijai. Pagal šiuo metu numatytą 26.6 punkto sąlygą, kiekvienas tiekėjas pirkimui turi pateikti skirtingus dokumentus ir pats turi nuspręsti, kokius dokumentus jam būtina pateikti tam, kad jo pasiūlymas nebūtų atmestas. Toks aiškinimas neatitinka VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje keliamų reikalavimų dėl pirkimo sąlygų tikslumo ir aiškumo.
  2. Ieškovė teigia, kad ji pagrįstai ginčija pirkimo sąlygų 39.5 punktą, nes būtent šiame punkte yra aprašyta garantijos išmokėjimo tvarka ir sąlygos. Ieškovė ginčija, kad kitose pirkimo sąlygų nuostatose išdėstyti atvejai yra neaiškūs, nurodyti skirtingose vietose, atvejų sąrašas nebaigtinis, todėl ieškovė prašo pripažinti 39.5 punkto sąlygą neteisėta ir aiškiai išvardinti atvejus, kada atsakovė įgis teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
  3. Dėl pasiruošimo paslaugų teikimui termino ieškovė nurodė, kad jai yra žinoma, kad terminas gali būti pratęsiamas 2 mėnesiams, tačiau šis pratęsimas yra galimas tik esant objektyvioms aplinkybėms ir gavus perkančiosios organizacijos sutikimą. Nors ir yra numatyta pasiruošimo termino pratęsimo galimybė, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad tiekėjams yra suteikiami 6 mėnesiai pasiruošti paslaugų teikimui. Pirkimo sąlygose tiekėjams yra numatyta atlikti privalomus veiksmus iki paslaugų teikimo pradėjimo pradžios. Ieškovės teigimu, nurodytas 4-ių mėnesių terminas yra per trumpas, todėl sąlygose turi būti numatytas ne ilgesnis nei 6-ių mėnesių terminas pasiruošti paslaugų teikimui, skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
  4. CK 6.221 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Taigi pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3. punkte esanti sąlyga yra prieštaraujanti civilinio kodekso nuostatoms, nesąžininga, iškreipianti šalių pusiausvyrą, todėl turi būti panaikinta, o pirmosios instancijos teismo nurodoma CK 6.221 straipsnio 3 dalis šiuo atveju negali būti taikoma.
  5. Tuo atveju, jei tiekėjas yra įpareigojamas toliau teikti paslaugas, nėra aišku, kokiu pagrindu bus atliekami mokėjimai ir ar jie bus iš viso atliekami, ar tiekėjui ir toliau bus galima taikyti sankcijas, pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, kadangi teisiškai sutartiniai šalių santykiai bus nutraukti ir nei viena iš šalių neprivalo vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
  6. Dėl DGA surinkimo vietų ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija žino ekonomiškiausias ir patogiausias DGA surinkimo vietas atliekų turėtojams. Tiekėjai negali įvykdyti pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.11 punkte esančio reikalavimo, todėl perkančioji organizacija turėtų nustatyti DGA surinkimo vietas.
  7. Dėl užsakovui nepriklausančių konteinerių aptarnavimo (pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 9.9. punktas) ieškovė teigia, kad tiekėjui sudarant sutartį turi būti aišku, kokia tvarka bus aptarnaujami užsakovui nuosavybės teise nepriklausantys konteineriai, kas atsakys už minėtų savininkų trukdymą paslaugos teikimui. Šios aplinkybės yra rizikos, kurios turi būti priskiriamos užsakovui. Užsakovas turi užtikrinti tinkamas sąlygas tiekėjui teikti paslaugas ir esant bet kokiems trikdžiams, juos turi pašalinti užsakovas.
  8. Ieškovė taip pat ginčija sąlygą dėl konteinerių priežiūros ir remonto, nurodydama, kad perkančioji organizacija turi konkrečiai nustatyti kokiu dažnumu priežiūra bei remontas privalo būti atlikti arba nurodyti minimalų būtiną priežiūros ir remonto atlikimo kiekį. Toks sąlygos tikslinimas reikalingas tam, kad tiekėjas galėtų fiksuoti priežiūros ir remonto atlikimą, siekiant išvengti nepagrįstų baudų taikymo.
  9. Ieškovė nurodė, kad pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 1.10 punkto nuostata apsunkina tiekėjus, kadangi tiekėjui nėra įmanoma tinkamai įsivertinti visų su pirkimo sutarties vykdymu susijusių kaštų, kai paslaugos teikimo vietą vienašališkai gali nustatyti perkančioji organizacija.
  10. Pirmosios instancijos teismo aiškinimas dėl pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.5 punkto nuostatos yra nepagrįstas, kadangi nėra įmanoma neteikti atliekų turėtojui paslaugos (neapmokant už viršytas užsakovo normas atliekas), kadangi paslauga jau yra suteikta. Tik pasvėrus surinktas atliekas yra sužinoma, ar jos viršija numatytas normas bei įvertinama atliekų turėtojo apmokėjimo pareiga.
 2. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą, o ieškovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė skunde nenurodė jokių materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimų ir skundą grindžia tais pačiais argumentais, kurie jau buvo išsakyti ieškinyje ir dublike. Pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliantė ginčija deklaratyviais teiginiais.
  2. Ieškovė nepateikė argumentų, kad bent vienas pirkimo sąlygose nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamas dokumentas yra neaiškus ar netikslus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pirkimo sąlygų 26.6. punktas, reikalaujantis pateikti pirkimo sąlygose numatytus dokumentus yra aiškus ir neturi jokių dviprasmybių.
  3. Pirkimo sąlygose yra aiškiai išvardyti sutarties pažeidimai, kuriems esant atsakovė įgis teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Esant pažeidimams, kurie nepateks į nurodytus atvejus, atsakovė neturės teisės reikalauti sutarties vykdymo užtikrinimo. Apeliantės teiginiai, kad atvejai, kada perkančioji organizacija gali pasinaudoti garantija nėra aiškiai išskirti ir apibrėžti, neatitinka tikrovės.
  4. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad tiekėjas neturi pareigos kompleksiškai vertinti visus pirkimo dokumentus. Tiek pirkimo sąlygos, tiek techninė specifikacija, tiek sutarties projektas yra sudėtinės pirkimo sąlygų dalys, kurios viena nuo kitos yra neatsiejamos. Sąlygos turi būti vertinamos sistemingai, o ne ištraukiant sakinius iš konteksto ir teigiant, kad jos nėra aiškios.
  5. Apeliantė, teigdama, kad atsakovės nustatytas pasiruošimo paslaugos teikimui terminas yra per trumpas, turi šį teiginį įrodyti objektyviais įrodymais. Apeliantė tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde pripažįsta, kad tokių įrodymų pateikti negali ir įrodinėjimo pareigą nori perkelti perkančiajai organizacijai. Apeliantės subjektyvus vertinimas negali būti laikomas pakankamu pagrindu konstatuoti konkurso sąlygų 1.1 priedo 3.2. punkto sąlygos neteisėtumą.
  6. Apeliantės teigimu prikimo sąlygų 1.1. priedo „Techninė specifikacija“ 3.3. punktas prieštarauja CK 6.221 straipsnio nuostatoms. Atsakovė nurodo, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog kitos tokios sutarties sąlygos gali būti šalių pagrindinėje sutartyje sulygtos sąlygos dėl sutarties nutraukimo padarinių, susijusių su sutarties šalių prisiimta prievole, įsipareigojimais. Kiekviena viešojo pirkimo sutartis yra specifinė ir jos sąlygos nustatomos atsižvelgiant į perkamų paslaugų pobūdį ir tikslą. Nagrinėjamu atveju bus sudaroma komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo sutartis. Komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas bet kuriame mieste turi būti vykdomas nepertraukiamai, dėl kasdien susidarančių šiukšlių ir kitų atliekų nutraukus šių paslaugų teikimą mieste kiltų chaosas ir pavojus gyventojų sveikatai bei aplinkai, todėl sudaromoje viešojo pirkimo sutartyje yra numatyta tiekėjo pareiga nenutraukti paslaugų teikimo iš karto po sutartinių santykių nutraukimo dienos. Pagal CK 6.221 straipsnio 3 dalį sutartyje sutarus dėl tokių sutarties nutraukimo pasekmių, po sutarties nutraukimo liks galioti visos sąlygos, kurios susijusios su šios pareigos vykdymu, t. y. atsiskaitymo ir kitų aplinkybių. Todėl tokia sąlyga visiškai atitinka CK numatytą reglamentavimą ir nepažeidžia jokių imperatyvių įstatymo nuostatų.
  7. Dėl DGA surinkimo vietų atsakovė teigė, kad tiekėjas, siekdamas nuginčyti pirkimo sąlygų 1.2. priedo 7.10 ir 7.11 punktus, privalo įrodyti jų neteisėtumą. Nagrinėjamu atveju tiekėjas nurodė tik tai, kad tiekėjai tokio įpareigojimo įvykdyti negali. Atsakovės manymu, apeliantė nepateikė jos pozicijos patvirtinančių įrodymų, todėl ji gali būtų vertinama tik kaip deklaratyvus samprotavimas. Tai, kad tiekėjas tikėtinai šio reikalavimo įvykdyti nesugebės, nereiškia, kad toks reikalavimas yra neteisėtas, greičiau tai reiškia, kad tiekėjas yra nepajėgus vykdyti tokią sutartį.
  8. Atsakovė nurodė, kad į perkamų paslaugų apimtis yra įtrauktos tiek tiekėjams priklausančių, tiek nepriklausančių konteinerių aptaranavimo paslaugos, t. y. aptarnavimo zonoje esantys konteineriai, nepriklausomai kam jie priklauso, turės būti aptarnaujami vienoda tvarka.
  9. Atsakovė atsiliepime į skundą aiškino, kad pirkimo sąlygose yra įtvirtinta kaip bus elgiamasi tuo atveju, jeigu tiekėjas negalės aptarnauti konteinerio dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių. Atliekų turėtojų netinkamo elgesio rizika nėra perkeliama teikėjams. Tiekėjui sankcijos už savalaikį konteinerio neaptarnavimą galės būti taikomos tik tada, jei konteineris nebus aptarnautas dėl tiekėjo kaltės. Taigi visi ieškinyje nurodyti teiginiai, jog pirkimo sąlygomis visa rizika dėl atliekų turėtojų netinkamo elgesio tenka teikėjams, yra nepagrįsti.
  10. Dėl konteinerių priežiūros ir remonto: pirkimo sąlygose yra išreikšta perkančiosios organizacijos valia, kad tiekėjų aptarnaujami konteineriai būti prižiūrimi nuolat ir remontuojami esant poreikiui. Tokios sąlygos užtikrina, kad MKA surinkimo konteineriai visada bus tinkamos techninės būklės. Nei atsakovė, nei kiti asmenys negali iš anksto numatyti, kada ir kokie konteineriai bus sugadinti ir reikalaus remonto, todėl objektyviai yra neįmanoma iš anksto numatyti, kokiu dažnumu turės būti atliekamas konteinerių remontas ir priežiūra. Be to, tokios sąlygos neužtikrintų poreikio visada turėti techniškai tvarkingus konteinerius, nes jie turėtų būti remontuojami ne tada, kai atsiranda toks poreikis, o tik pagal grafiką.
  11. Dėl DGA pristatymo vietos nustatymo (prikimo sąlygų 1.2 priedo 1.10 punktas): ginčijamojoje sąlygoje nurodoma, kad dėl alternatyvios DGA pristatymo vietos bus bandoma susitarti ir tik nepavykus susitarti, spręs užsakovas. Tiekėjams bus suteikiama galimybė siūlyti alternatyvias DGA pristatymo vietas. Perkamos DGA vežimo paslaugos bus teikiamos tik Vilniaus miesto teritorijoje, todėl atsakovė negalės reikalauti iš tiekėjų surinktas DGA vežti už Vilniaus miesto teritorijos ribų.
  12. Dėl ginčijamos pirkimo sąlygų 1.2. priedo 7.7.5 punkto atsakovė nurodė, kad apeliantės argumentai nėra susiję su šios sąlygos neteisėtumu, jie neįrodo keliamo reikalavimo pagrįstumo.
  13. Atsakovė nurodė, kad teikėjo teisė nuginčyti sąlygas negali būti traktuojama kaip tiekėjo galimybė derėtis dėl palankesnių sąlygų, o šiuo atveju tiekėjas, inicijuodamas šį ginčą siekia išsireikalauti sau palankesnes viešojo pirkimo sutarties sąlygas, o ne panaikinti neteisėtas, jo teises ir teisėtus interesus galimai pažeidžiančias sutarties nuostatas.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

6Faktinės bylos aplinkybės

 1. 2017 m. kovo 30 d. atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė apie supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomą pirkimą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285). 2017 m. balandžio 26 d. ieškovė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ pateikė prašymą atsakovei dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. 2017 m. gegužės 11 d. atsakovė pateikė atsakymą į pateiktą prašymą. 2017 m. gegužės 22 d. ieškovė pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo, kurią 2017 m. gegužės 25 d. atsakovė atmetė.
 2. Ieškovė įrodinėjo, kad atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285) 26.6 punkto, 39.5 punkto, pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2, 3.3, 9.9, 10.8 punktų, pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.10, 7.11, 1.10 ir 7.7.5 punktų sąlygos yra neteisėtos ir neatitinka VPĮ reikalavimų. Atsakovės įsitikinimu, ieškovės reikalavimai nėra pagrįsti konkrečiais įrodymais, yra deklaratyvaus pobūdžio, o apeliaciniame skunde nėra nurodomi materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimai, skundas grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir kiti apeliantės procesiniai dokumentai.

7Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

 1. VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.
 2. Perkančiosios organizacijos pareiga organizuojant viešojo pirkimo konkursą, vertinant pasiūlymus, taikyti VPĮ nuostatas ne formaliai. Perkančioji organizacija privalo nepažeisti esminių viešųjų pirkimų principų, sutelkti dėmesį į turiningąjį pasiūlymų vertinimą ir pasirinkti tokį tiekėją, dėl kurio veiklos skaidrumo nekiltų jokių abejonių. Tik tinkamo tiekėjo, tinkamai vykdoma viešojo pirkimo sutartis užtikrins racionalų lėšų, skirtų pirkimui, panaudojimą.
 3. Apeliantė ginčija pirkimo sąlygų 26.6 punkto sąlygą, nurodydama, kad joje turi būti numatytas baigtinis dokumentų sąrašas, kuriuos tiekėjai turi pateikti perkančiajai organizacijai. Šiuo metu numatyta 26.6 punkto sąlyga neatitinka VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje keliamų reikalavimų dėl pirkimo sąlygų tikslumo ir aiškumo.
 4. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs konkurso sąlygas, nustatė, kad 26.6. punkto taisyklė yra nukreipiančioji teisės norma, kurios turinį atskleidžia kitos pirkimo sąlygų normos. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kadangi apeliantė skunde ginčydama pirmosios instancijos teismo sprendimą nepateikė jokių argumentų, kurie paneigtų šios išvados teisėtumą, kad pirkimų sąlyga 26.6. punktas yra neaiškus ir dviprasmiškas.
 5. Apeliantė nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pirkimo sąlygų 39.5. punktas yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi atsakovės teisė pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu yra reglamentuota pirkimo sąlygų 3.1 priedo paslaugų teikimo sutarties projekto 57 punkte, kuriame pateiktas baigtinis sąrašas sutarties įvykdymo užtikrinimo atvejų, o apeliantė šių sąlygų neginčijo. Apeliantė teigė, kad pirkimų sąlygų 39.5. punkte turi būti išvardyti konkretūs atvejai kada atsakovė galės pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
 6. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės dėstomais argumentais, nes, atlikus pirkimų sąlygų analizę, nustatoma, kad pirkimo sąlygų 3.1 priedo 65.1 - 65.10 punktuose, 3.2 priedo 58 punkte yra baigtinis sąrašas sutarties pažeidimų, kuriuos atsakovė kvalifikuos kaip esminius sutarties pažeidimus ir kuriems esant galės pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Dėl ko apeliantės reikalavimas pirkimų sąlygų 39.5 punkte nustatyti baigtinį sutarties įvykdymo užtikrinimo atvejų sąrašą, yra perteklinis ir netikslingas, nes prie skirtingų pirkimų sąlygų bus nurodomi vis tie patys jų (sąlygų) taikymo atvejai.
 7. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės argumentus dėl ginčijamos pirkimų sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2. punkto (dėl pasiruošimo paslaugų teikimo termino), kadangi tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacine tvarka, apeliantė nenurodo konkrečių ir objektyvių aplinkybių kodėl minėtame punkte numatytas 4 mėnesių terminas yra per trumpas. Apeliantė pirkimų sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2. punkto nuostatą ginčija deklaratyviais teiginiais ir subjektyvia nuomone. Byloje nėra duomenų, kad kitiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 4 mėnesių pasiruošimo terminas būtų per trumpas, todėl darytina išvada, kad pirkimų sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2. punktas yra teisėtas ir pagrįstas.
 8. Apeliantė teigia, kad pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3. punkte (vienašališkas sutarties nutraukimas) esanti sąlyga yra prieštaraujanti CK 6.221 straipsnio nuostatoms, nesąžininga, iškreipianti šalių pusiausvyrą, o pirmosios instancijos teismo nurodoma CK 6.221 straipsnio 3 dalis šiuo atveju negali būti taikoma. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto pozicija.
 9. CK 6.221 straipsnio 1 dalis numato, kad sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo (CK 6.221 str. 3 d.).
 10. Pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3 punktą paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad sutarties nutraukimo prieš terminą atveju, paslaugos kiekvienoje savivaldybės atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonoje 6 mėnesius nuo sutarties nutraukimo dienos bus teikiamos nepertraukiamai. Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 6 ir 7 dalis įpareigoja savivaldybes užtikrinti, jog visiems jos teritorijoje esantiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. Sutiktina atsakove, kad komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas turi būti vykdomas nepertraukiamai, nes nutraukus šios paslaugos teikimą kiltų pavojus gyventojų sveikatai bei aplinkai.
 11. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.3 punkto nuostatas, paslaugų teikimo sutarties projekto 7 ir 10 sąlygas, ginčijamas CK normas, padarė teisingą išvadą, kad pagrindinis atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo principas – komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimas miesto gyventojams negali būti nutrauktas, todėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų sutarties nutraukimo atvejais savivaldybė ir atliekų tvarkytojas turi užtikrinti nepertraukiamą šių paslaugų tiekimą iki savivaldybė sudarys naują paslaugų teikimo sutartį. Atmestini apeliantės argumentai, kad nėra aišku, ar bus mokama už tokių paslaugų teikimą ir pan., kadangi Paslaugų teikimo sutarties projekto 7 ir 8 punktuose yra numatytas sutarties galiojimas iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, todėl nutraukus sutartį prieš terminą, tiekėjas turėtų pareigą 6 mėnesius teikti paslaugas, o atsakovė mokėti už suteiktas paslaugas mokėti sutartyje nustatyta tvarka.
 12. Apeliantė taip pat ginčija pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 10.8 punkto sąlygą dėl konteinerių priežiūros ir remonto, nurodydama, kad perkančioji organizacija turi konkrečiai nustatyti kokiu dažnumu priežiūra bei remontas privalo būti atlikti arba nurodyti minimalų būtiną priežiūros ir remonto atlikimo kiekį tam, kad tiekėjas galėtų fiksuoti priežiūros ir remonto atlikimą, siekiant išvengti nepagrįstų baudų taikymo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 18.3.6 punkte yra nustatyta, kad konteinerių priežiūra ir remontas turi būti atliekamas ne rečiau nei 3 kartus per metus. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šį apeliantės argumentą, kaip nepagrįstą, kadangi pirkimo sąlygose yra aiškiai nurodytas konteinerių priežiūros ir remonto dažnumas.
 13. Dėl apeliantės skundžiamų pirkimo sąlygų 1.2 priedo 1.10. punkto (dėl DGA pristatymo vietos nustatymo) – apeliantė reikalauja patikslinti šį punktą, nurodant, kad konkrečią DGA pristatymo vietą (esant nesutarimui) parenka paslaugų tiekėjas, ir 7.10. ir 7.11. punktų (dėl DGA surinkimo vietų nustatymo) – apeliantė reikalauja, kad DGA surinkimui apvažiavimo būdu 400 DGA surinkimo vietų nustatytų pati perkančioji organizacija, kadangi jai yra žinomos ekonomiškiausios ir patogiausios DGA surinkimo vietos. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės pozicija dėl DGA surinkimo/pristatymo vietų nustatymo yra nenuosekli ir viena kitai prieštaraujanti. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė ginčydama šias sąlygas remiasi neteisiniais argumentais, kurie nepagrindžia jų (sąlygų) neteisėtumo.
 14. Apeliantė teigimu, pirmosios instancijos teismo aiškinimas dėl pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.5 punkto nuostatos yra nepagrįstas, kadangi nėra įmanoma neteikti atliekų turėtojui paslaugos (neapmokant už viršytas užsakovo normas atliekas), kadangi paslauga jau yra suteikta. Tik pasvėrus surinktas atliekas yra sužinoma, ar jos viršija numatytas normas bei įvertinama atliekų turėtojo apmokėjimo pareiga. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.7.4 punkte nurodyta, kad mokamos paslaugos apmokėjimui gali būti taikomas išankstinis apmokėjimas ar kiti būdai, kuriuos tarpusavyje suderina atliekų turėtojas ir tiekėjas. Tiekėjas, nustatęs, kad konkretaus užsakymo metu DGA kiekis viršija nustatytą normą ir nėra atliktas išankstinis apmokėjimas (arba atliekų turėtojui nesutinkant sumokėti už mokomą paslaugą kitais būdais), turės teisę tokiems DGA turėtojams neteikti paslaugų. Teisėjų kolegija įvertinusi ginčo sąlygas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas ir teisingas išvadas.
 15. Dėl ginčijamo pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninės specifikacijos“ 9.9. punkto apeliantė nurodė, kad tiekėjui sudarant sutartį turi būti aišku, kokia tvarka bus aptarnaujami užsakovui nuosavybės teise nepriklausantys konteineriai, kas atsakys už minėtų savininkų trukdymą paslaugos teikimui. Šiuo metu sąlyga yra neaiški ir tiekėjui perkeliama atsakomybė dėl konteinerių turėtojų veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad šios sąlygos nuostatas pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino kartu su pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 7.19 ir 7.20 punktų nuostatomis, kurios paneigia apeliantės argumentus, jog tiekėjui tenka atsakomybė, jeigu negalės aptarnauti konteinerio dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių.
 16. Teisėjų kolegija, įvertinusi pirkimo sąlygose ir jų prieduose esančias nuostatas, apeliantės skunde dėstomus argumentus prieina išvados, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo klausimą, iš esmės tinkamai nustatė ir įvertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes, kurių pagrindu, remdamasis VPĮ nuostatomis, konkurso sąlygomis bei aktualia teismų praktika, teisingai nusprendė, kad atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo atviro konkurso „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 185285) 26.6 punkto, 39.5 punkto, pirkimo sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2, 3.3, 9.9, 10.8 punktų, pirkimo sąlygų 1.2 priedo „Techninė specifikacija“ 7.10, 7.11, 1.10 ir 7.7.5 punktų sąlygos yra teisėtos ir pagrįstos.
 17. Apeliantė skundą grindžia iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis grindė savo procesinius dokumentus nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujų reikšmingų bylai įrodymų, kurie pagrįstų, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino skundžiamų prikimo sąlygų teisėtumą, pažeidžiant VPĮ nuostatas, apeliantė nepateikė (CPK 178 str.).
 18. Įvertinus pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo turinį, apeliacinio skundo argumentus, išanalizavusi faktinius bylos duomenis, teisėjų kolegija prieina išvados, kad nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles, ar pažeidė materialinės teisės normas, reglamentuojančias viešuosius pirkimus (CPK 176, 177, 178, 185 str.). Tai, kad apeliantė UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ nesutinka su teismo išvadomis ir kitaip vertina teismo įvertinus įrodymus, nėra pagrindo, nesant apeliantės teiginius pagrindžiančių įrodymų, pripažinti teismo išvadas nepagrįstomis.
 19. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes (CPK 185 str.), tinkamai aiškino VPĮ nuostatas ir iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.
 20. Dėl esminių skundo ir atsiliepimo į jį argumentų pasisakyta. Kiti – teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, ir apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Netenkinus apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai