Byla e2-1585-254/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RVM Investmensts“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo,

Nustatė

2pareiškėja UAB „RVM Investmensts“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo, kuriuo prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ir uždrausti UAB „Kauno saulėtekis“, ar atsakovo pasamdytiems kitiems asmenims vykdyti statinių (unikalus ( - ) ir ( - )), adresu ( - ), griovimo darbus bei naujo statinio, pagal 2017 m. gruodžio 11 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos išduotą Statybos leidimą Nr. LRS-01-171211-00217, statybos-rekonstrukcijos darbus, bei areštuoti nurodytą turtą, apribojant atsakovui galimybes turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip jį apsunkinti, kadangi nesiėmus skubaus šių priemonių taikymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

3Prašyme nurodė, kad UAB „RVM Investments“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ 2015 m. kovo 13 d. sudarė statinių (unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) bei žemės sklypo dalies nuomos teisių) pirkimo-pardavimo sutartį reg. Nr.2577 (toliau sutartis), adresu ( - ), kurios pagrindu UAB „RVM Investments“ perdavė UAB „Kauno saulėtekis“ teises į minėtus statinius. Atsakovė 2018 m. sausio 16 d. skolų suderinimo aktu Nr. 1. patvirtino savo įsipareigojimą pareiškėjai sumokėti likusią minėtos sutarties kainos dalį 1 519 520,73 Eur. Tačiau 2018 m. vasario 6 d. atsakovė pareiškėjai pateikė skolų suderinimo aktą, kuriame savo įsipareigojimą sumokėti pareiškėjai sutarties kainą sumažino iki 552 917,09 Eur. Atsižvelgiant į atsakovės patvirtintą 2018 m. sausio 16 d. įsiskolinimo sumą ir 2018 m. vasario 6 d. pakeistą sumą, pareiškėja nurodo, kad jos reikštinas ieškiniu reikalavimas sudaro 966 603,64 Eur sumą, t. y. likusią minėtoje sutartyje numatytą kainos dalį (ieškinio suma), kurią atsakovė 2018 m. vasario 1 d. pareiškimu reg. Nr.1-544 ginčija ir atsisako mokėti. Pareiškėja pareiškime nurodo argumentus, dėl kurių ji nesutinka su 2016 m. vasario 6 d. atsakovės atsisakymu sumokėti likusią 966 603,64 Eur sumą, t. y. sudarytos šalių sutarties sąlygų pažeidimo aplinkybes (sutarties 9.4.2. punkto pažeidimas – suprojektuojant mažiau nei 9000 kv. m. pagrindinio ploto; 5.2. punkto pažeidimas – atsakovei tinkamai ir laiku pagal sutarties sąlygas neatsiskaitant su pareiškėja, dėl ko minėtame punkte nurodyta sąlyga pareiškėjos nuomone, pripažintina niekine, kadangi jos vykdymas išimtinai priklauso tik nuo skolininko valios).

4Pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad ji reikš ieškinį CK 1.78, 1.81, 1.91 straipsnių pagrindu, dėl atsakovės projektuotojų padarytų tyčinių veiksmų – apgaulės, parengiant tyčia klaidingus statinio projekto duomenis, nustatant tyčia klaidingą statinio pagrindinį plotą bei kitus duomenis, tuo būdu siekiant neteisėtai sumažinti sutarties kainą, remiantis niekinėmis pripažintinomis sutarties nuostatomis, ir pripažįstant tokį sandorį prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei. Pareiškėja pažymi, kad negali pareikšti ieškinio iš karto, nes negavo visų reikiamų dokumentų bei dėl šalių vykdomų ikiteisminių derybų.

5Pareiškėja prašymą taikyti laikinąsias pasaugos priemones grindžia aplinkybėmis, kad atsakovė vengia sumokėti pilną sutarties kainą, pradelsė apmokėjimo terminus, o 2018 m. vasario 3 d. pradėjo perleistų statinių griovimo darbus, dėl ko, pareiškėjos nuomone, kyla grėsmė tinkamam galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

6Prašymas netenkintinas.

7Susipažinus su pareiškėjos prašymu, daroma išvada, kad pareiškėja ketina reikšti ieškinį dėl atsakovės įsipareigojimų pagal 2015 m. kovo 13 d. statinių (unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) bei žemės sklypo dalies nuomos teisių) pirkimo-pardavimo sutartį (reg. Nr.2577) sumokėti sutartinę kainą neįvykdymo, o galimai ir dėl šalių sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu kaip prieštaraujančio viešajai tvarkai ir gerai moralei, jeigu apie tai galima būtų spręsti iš prašymo įžanginės dalies, pareiškėjai nurodant mokėtino žyminio mokesčio sumą (CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

8Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo teismui tvarką reglamentuoja CPK 147 straipsnio 3 dalis, kurioje be kita ko numatyta, kad šioje dalyje nurodytas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti paduodamas teismui, kuris pagal teismingumo taisykles turi nagrinėti patį ieškinį. Pagal CPK 31 straipsnio, reglamentuojančio išimtinio teismingumo taisykles, 1 dalies nuostatas, ieškiniai dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, išskyrus pareiškimus dėl sutuoktinių turto padalijimo santuokos nutraukimo bylose, dėl arešto nekilnojamajam daiktui panaikinimo, teismingi nekilnojamojo daikto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos teismui. Jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų turi būti pareiškiamas pagal išimtinio teismingumo taisykles, tai ieškinys paduodamas pagal išimtinio teismingumo taisykles (CPK 33 straipsnio 3 dalis). Taigi, vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, jeigu pareiškėja ketintų reikšti atsakovei ieškinį dėl sutartinių prievolių nevykdymo ir dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo teismui turėtų būti reiškiamas teismui pagal ginčo daikto buvimo vietą (Vilniuje).

9Tačiau nagrinėjamu atveju, susipažinęs su pareiškėjos prašymu, teismas pripažįsta, kad pareiškėja prašyme nėra aiškiai ir suprantamai nurodžiusi, kad ketina reikšti reikalavimą ir dėl daiktinių teisių. Pareiškėja prašyme tik aiškiai įvardijo ieškinio sumą – 966 603,64 Eur, susijusią su skolos nesumokėjimu. Todėl esant tokioms aplinkybėms, teismas ne atsisako priimti prašymą kaip neteismingą šiam teismui (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), bet išsprendžia klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės pagal pareiškime aiškiai nurodytą ketinimą pareikšti atsakovei ieškinį dėl neįvykdytos prievolės pagal 2015 m. kovo 13 d. statinių (unikalus Nr. ( - ) ir ( - ) bei žemės sklypo dalies nuomos teisių) pirkimo-pardavimo sutartį (reg. Nr.2577).

10CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą pareiškėjas be kita ko turi pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams.

11Ieškovei reiškiant ieškinį atsakovei dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo, pripažintina, kad šis ieškinys būtų teismingas Kauno apygardos teismui, todėl spręstina, ar pareiškėja įrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tiek CPK 144 straipsnio formuluotė, tiek ją aiškinanti teismų praktika leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik egzistuojant abiem šioms sąlygoms (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017).

13Pažymėtina, kad remiantis aktualia teismine praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-34-464/2018) įrodinėjimo pareiga pirmiausiai tenka tai šaliai, kuri pareiškia teisme reikalavimą ir kartu prašo taikyti antrajai ginčo šaliai disponavimo turtu suvaržymus ar kitus ribojimus, o ne tai šaliai, kuri norėtų tokių padarinių išvengti.

14Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašyme nenurodė jokių argumentų, kad teismui patenkinus jos galimai pagrįstą ieškinio reikalavimą dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo, kiltų reali grėsmė šio sprendimo tinkamam įvykdymui, t. y. neįrodė, kad atsakovė neturėtų finansinių galimybių įvykdyti šį sprendimą dėl galimai jai didelės ieškinio sumos (966 603,64 Eur), nei įrodymų, kurie pagrįstų galimą atsakovės nesąžiningumą ieškovės atžvilgiu, kuomet šalių sudarytoje Sutartyje yra numatytos sąlygos (5.2 punktas) dėl sandorio kainos perskaičiavimo ir jos nėra įstatymo nustatyta tvarka panaikintos.

15Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Pastebėtina, kad pareiškėjos prašymai sustabdyti ir uždrausti UAB „Kauno saulėtekis“, ar atsakovės pasamdytiems kitiems asmenims vykdyti statinių (unikalus Nr. ( - ) ir ( - )), adresu ( - ), griovimo darbus bei naujo statinio, pagal 2017 m. gruodžio 11 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos išduotą Statybos leidimą Nr. LRS-01-171211-00217, statybos-rekonstrukcijos darbus, bei areštuoti nurodytą turtą, apribojant atsakovei galimybes turtą perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip jį apsunkinti, galėtų būti susiję su būsimu ieškinio reikalavimu dėl sandorio ar jo atskirų sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, t. y. ieškiniu dėl daiktinių teisių, kuris būtų teismingas ginčo daikto (statinių) buvimo vietos teismui, nes statiniai yra Vilniuje (CPK 31 straipsnio 1 dalis). Tačiau šios laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su reikalavimo dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo pobūdžiu ir esme.

16Nustačius, kad pareiškėjos prašymas neatitinka CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytos sąlygos – nepateikti įrodymai, patvirtinantys grėsmę pareiškėjo interesams, ateityje jam reiškiant ieškinį dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo, bei prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės savo esme nėra susijusios su pareiškėjos numatomu reikšti tokio pobūdžio ieškiniu, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo teismui netenkinamas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

18atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RVM Investmensts“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo iš atsakovės pareiškimo dienos.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Dalė Burdulienė, išnagrinėjusi... 2. pareiškėja UAB „RVM Investmensts“ pateikė teismui prašymą dėl... 3. Prašyme nurodė, kad UAB „RVM Investments“ ir UAB „Kauno saulėtekis“... 4. Pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad ji reikš ieškinį CK 1.78, 1.81,... 5. Pareiškėja prašymą taikyti laikinąsias pasaugos priemones grindžia... 6. Prašymas netenkintinas.... 7. Susipažinus su pareiškėjos prašymu, daroma išvada, kad pareiškėja ketina... 8. Prašymų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio... 9. Tačiau nagrinėjamu atveju, susipažinęs su pareiškėjos prašymu, teismas... 10. CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias... 11. Ieškovei reiškiant ieškinį atsakovei dėl 966 603,64 Eur skolos priteisimo,... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas byloje dalyvaujančių ar... 13. Pažymėtina, kad remiantis aktualia teismine praktika (Lietuvos apeliacinio... 14. Nagrinėjamu atveju pareiškėja prašyme nenurodė jokių argumentų, kad... 15. Be to, laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų... 16. Nustačius, kad pareiškėjos prašymas neatitinka CPK 147 straipsnio 3 dalyje... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 18. atmesti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „RVM Investmensts“... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...