Byla 2-452-544/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame pirkime panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-452-544/2015 pagal ieškovės UAB „AV investicija“ (j. a. k. 300114003, buveinės adresas – P.Puzino g. 9, Panevėžys) ieškinį atsakovei VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (j. a. k. 191340120, buveinės adresas – Smėlynės g. 25, Panevėžys), esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekotopas“ (j. a. k. 302616442, buveinės adresas – Jazminų g. 4-17, Alytus), dėl perkančiosios organizacijos sprendimo viešajame pirkime panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „AV investicija“ prašo panaikinti atsakovės VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė Medicininių atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugų pirkime apklausos būdu (toliau – Konkurse) priimtus sprendimus, kuriais sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Ekotopas" pateiktam pasiūlymui ir su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį, įpareigoti atsakovę priimti sprendimą atmesti tiekėjo UAB „Ekotopas" pasiūlymą bei priimti sprendimą dėl minėto pirkimo apklausos būdu pasibaigimo.

3Ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodė, kad pateikė pasiūlymą Konkursui, tačiau 2015-02-17 raštais buvo informuota apie pasiūlymo atmetimą ir apie tai, kad sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje pirmoji vieta skirta tiekėjo UAB „Ekotopas" pateiktam pasiūlymui ir jis pripažintas Konkurso laimėtoju. Nesutikdama su minėtu sprendimu, pateikė pretenziją, į kurią 2015-02-19 raštu atsakovė atsakė, jog ją tenkina iš dalies ir du tiekėjus pripažįsta neatitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau nepagrįsta pripažįsta pretenzijos dalį dėl UAB „Ekotopas“ pripažinimo atitinkančiu keliamus reikalavimus. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 2 str. 5 d., 29 d., 93 str. 1 d., 94 str. 1 d. teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai ir kreiptis į teismą su reikalavimu panaikinti neteisėtus perkančiosios organizacijos sprendimus turi teisę ne Konkurso dalyvis, bet tiekėjas. Pati atsakovė tai pripažino, nes priėmė, išnagrinėjo ir iš dalies patenkino pateiktą pretenziją dėl šio Konkurso rezultatų. Todėl byloje yra tinkamu ieškovu, o ginčyti pašalinimo iš Konkurso teisėtumą nebuvo būtina. Mano, kad atsakovės sprendimas Konkurso laimėtoju pripažinti UAB „Ekotopas" yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes minėta bendrovė pagal viešai skelbiamą informaciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre interneto adresu http://atw.aplinka.lt/paieska/ turi teisę verstis atliekų surinkimo veikla, tačiau jai nėra suteikta teisė verstis medicininių atliekų, kurios nurodytos atsakovės Pirkimo dokumentuose, šalinimu. Trečiojo asmens pasitelkta subrangovė UAB „Toksika“ Šiaulių filialas taip pat neturi teisės verstis medicininių atliekų, kurių sąrašo kodai 18 01 04, 18 02 03 bei 18 01 07, ir kurios nurodytos perkančiosios organizacijos pateiktoje pasiūlymo formoje, šalinimu, ką pati bendrovė pripažino 2015-02-24 rašte Nr. S-70. Todėl UAB „Ekotopas" kartu su subtiekėju nėra pajėgūs įvykdyti pirkimo sutartį, o pateiktas pasiūlymas neatitinka perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų. Vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, perkančioji organizacija pasiūlymą turėjo atmesti, nes jis neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tačiau atsakovė pasiūlymus vertino pažeisdama VPĮ 3 str. nuostatas, paneigdama viešai skelbiamą informaciją, todėl nepagrįstai vienam iš tiekėjų suteikė palankesnes sąlygas laimėti pirkimą, ir tokiu būdu veikė neskaidriai. Vadovaujantis VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu, kadangi visų Pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai neatitiko perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų, jie turėjo būti atmesti, vykdomas pirkimas turėjo pasibaigti ir būti organizuojamas iš naujo. Naujai paskelbtame Konkurse galėtų dalyvauti, pasiūlyti mažiausią kainą ir jį laimėti, todėl yra suinteresuotas byloje asmuo. Atsakovė nepagrįstai vadovaujasi ieškovės pateiktais duomenimis apie UAB „Toksika“ kvalifikaciją, nes pati atmetė ieškovės pasiūlymą kaip nenagrinėtiną. Pateikti dokumentai patvirtino, kad UAB „Ekotopus“ ir jo pasitelkta subtiekėja UAB „Toksika“ neatitiko Pirkimo dokumentuose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų, todėl yra nepajėgios įvykdyti sutartį, nes nei vienas iš jų neturėjo teisės šalinti atsakovės nurodytas atliekas, kurių kodai 18 01 04 ir 18 01 07. Todėl pasiūlymas neatitiko atsakovės Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir turėjo būti atmestas (b. l. 2-4, 52-56).

4Atsakovė prašė ieškinį atmesti arba bylą nutraukti (CPK 294 str.). Atsiliepimo argumentams pagrįsti atsakovė nurodė, kad ieškovė UAB „AV investicija“ nėra Konkurso dalyvė, nes pavėlavo pateikti pasiūlymą ir buvo pašalinta iš Konkurso. Pagal VPĮ 2 str. 5 d., Konkurso dalyviu laikomas „pasiūlymą pateikęs tiekėjas“. Todėl ieškovė neturi teisės ir intereso skųsti teismui Konkurse priimtus sprendimus, nes neįrodė, kaip jie pažeidė jos teises ir interesus. Pati ieškovė Konkurse ruošėsi dalyvauti jungtinės veiklos pagrindu su subtiekėja UAB „Toksika“, kurią nurodė kaip atitinkančią Pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus ir turinčią tinkamus pajėgumus įvykdyti sutartį. Todėl ieškovės argumentai šioje dalyje prieštaringi. Neturėjo pagrindo abejoti UAB „Ekotopas“ ir UAB „Toksika“ pateiktomis licencijomis apie tai, kad jos turi teisę rinkti, saugoti, šalinti, naudoti Konkurso dokumentuose nurodytas visų rūšių atliekas ir yra pajėgios įvykdyti sutartį. UAB „Toksika“ 2015-02-24 raštas Nr. 2-70 nėra tinkamas įrodymas, nes ieškovė juo nesirėmė pretenzijoje, jis surašytas neaiškiomis aplinkybėmis ir neaišku kam, pasirašytas neįgalioto asmens, nepatvirtina faktinės situacijos pasiūlymų Konkursui pateikimo dienai ( 2015-02-12). 2015-03-12 sutartį sudaryti buvo būtina siekiant užtikrinti viešąjį interesą ir paslauga naudotis kuo greičiau. Ieškovo reikalavimas, kad teismas įpareigotų atsakovę priimti atitinkamą konkretų sprendimą, neatitinka VPĮ nuostatų, nes tai yra perkančiosios organizacijos teisė (b. l. 32-35).

5Trečiasis asmuo UAB „Ekotopas“ nepasinaudojo savo teise pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad atsakovė VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė vykdė Medicininių atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugų pirkimą apklausos būdu. Konkursas buvo vykdomas pagal VšĮ Panevėžio ligoninė supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas 2014-03-19 direktoriaus įsakymu Nr. K4-145 ir paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – Taisyklės). Tiekėjai UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, UAB „Ekotopas“, UAB „Termodinaminiai procesai“ nustatytu terminu ir tvarka iki 2015-02-12 d. 14.00 val. Konkursui pateikė pasiūlymus teikti medicininių atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugas. Ieškovė UAB „AV investicija“ pasiūlymą Konkursui pateikė 2015-02-12 d. 14.37 val., t. y. po perkančios organizacijos nustatyto laiko 2015-02-12 d. 14.00 val., todėl jis buvo atmestas VPĮ 28 str., Taisyklių 85, 87 p. pagrindu, apie ką ieškovė informuotas 2015-02-17 raštu (b. l. 11, 38-39). Atsakovė, tiekėjų pasiūlymus įvertinusi pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus ir juose nustatyta tvarka, pripažino, kad Konkursą laimėjo mažiausią kainą pasiūlęs UAB „Ekotopas“, kuriam pasiūlė iki 2015-02-19 pasirašyti pirkimo sutartį ir apie tai dalyvavusiems Konkurse tiekėjams pranešė 2015-02-17 raštu (b. l. 12). Ieškovė UAB „AV investicija“ 2015-02-18 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje prašė panaikinti jos sprendimus, kuriais sudaryta Konkurso dalyvių preliminari eilė ir į ją įtraukti tiekėjai UAB „Farmacinių atliekų šalinimas“, UAB „Ekotopas“ ir UAB „Termodinaminiai procesai“, o tiekėjas UAB „Ekotopas“ pripažintas Konkurso laimėtoju ir su juo nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį, šių tiekėjų pasiūlymus atmesti ir priimti sprendimą dėl medicininių atliekų surinkimo ir šalinimo paslaugų pirkimo apklausos būdu pasibaigimo, nes pagal Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis minėtiems tiekėjams nesuteikta teisė verstis medicininių atliekų, kurios nurodytos perkančios organizacijos pateiktoje Techninėje specifikacijoje, šalinimu, todėl jie neatitinka atsakovės Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju pagal VPĮ 7 str. 4 d. 2 p. nuostatas Konkursas turėjo pasibaigti ir turėjo būti organizuotas iš naujo, kuriame galėtų dalyvauti ir pasiūlyti mažiausią kainą (b. l. 13-14). Perkančioji organizacija 2015-02-19 raštais informavo ieškovą ir kitus tiekėjus, kad pretenziją tenkina iš dalies, pirkimo procedūras atnaujina, nes tiekėjai UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „Formacinių atliekų šalinimas“ tikrai neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau tiekėjas UAB „Ekotopas“ juos atitinka, turi teisę verstis pavojingų atliekų surinkimu ir pasitelkė subtiekėją UAB „Toksika“, kuri atliks medicininių atliekų šalinimo paslaugas. Perkančioji organizacija sudarė naują pasiūlymų eilę, į kurią įtraukė vienintelį tiekėją UAB „Ekotopas“, su kuriuo nusprendė sudaryti pirkimo sutartį iki 2015-02-23 (b. l. 17, 18). 2015-02-23 ieškovas atsakovei pateikė dar vieną pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Ekotopas“ ir jos pasitelkto subtiekėjo UAB „Toksika“ pasiūlymas turėjo būti atmestas VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. pagrindu, nes jie neturi teisės verstis medicininių atliekų, kurių sąrašo kodai 18 01 04, 18 02 03 ir 18 01 07, šalinimu, todėl neatitinka Pirkimo dokumentų sąlygų ir negalės įvykdyti sutarties (b. l. 15-16). 2015-02-13 raštu atsakovė atsakė ieškovei, kad UAB „Toksika“ pagal patikrintą viešai skelbiamą informaciją turi teisę verstis medicininių atliekų, kurių sąrašo kodai 18 01 04 ir 18 01 07 ir kurios nurodytos Konkurso pasiūlymo formoje, šalinimu, todėl šalinimo paslaugas gali teikti (b. l. 19). Ieškovas iš esmės neginčijo atsakovės nurodyto teiginio, kad kvietimo dalyvauti Konkurse prieduose yra padaryta techninė rašymo klaida dėl atliekų, kurių kodas 18 02 03, surinkimo ir šalinimo, nes šios paslaugos atsakovė tikrai nepirko, nes neturi veterinarinių (gyvūninių) atliekų.

8Pagal VPĮ 3 str. 1, 2 d., perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, o VPĮ nuostatos turi būti aiškinamos taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

9Teismo nuomone, perkančioji organizacija, atlikdama ginčijamo Konkurso pirkimo procedūras, esminių VPĮ nuostatų nepažeidė, todėl tenkinti ieškinį nėra pagrindo.

10Pagal VPĮ 93 str., CPK 423 2 str. 1 ir 2 dalis, pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turi sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011). 2015-02-18 pretenzijoje ieškovas buvo nurodęs, kad atsakovės ginčijami sprendimai turi būti panaikinti, nes pagal Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis UAB „Ekotopas“ ir UAB „Toksika“ nesuteikta teisė verstis medicininių atliekų, kurios nurodytos perkančios organizacijos pateiktoje Techninėje specifikacijoje, šalinimu, šių paslaugų jie negali teikti, todėl neatitinka atsakovės Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiškais motyvais ir pagrindais ieškovas grindžia ir savo ieškinį. Todėl daroma išvada, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai iš esmės sutampa su iškeltaisiais pretenzijoje.

11Kaip jau virš minėta, byloje nustatyta, kad, kadangi ieškovės pasiūlymas dalyvauti Konkurse buvo pateiktas pavėluotai, pagal VPĮ 28 str. ir Taisyklių 85, 87 punktas jis buvo atmestas, nes per klaidą vokas buvo atplėštas ir iš karto negrąžintas jį atsiuntusiam tiekėjui. Ieškovė šio perkančios organizacijos sprendimo neginčijo. Kadangi ieškovė netapo Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančiu Konkurso dalyviu, teismo nuomone, šiuo konkrečiu ieškovės teisės dėl Konkurse priimtų sprendimų negali būti pažeistos, todėl ji neturi reikalavimo teisės VPĮ 93 str. 1 d. pagrindu ginčyti, jo manymu, neteisėtus perkančiosios organizacijos sprendimus. Kiekvienas asmuo turi ginti savo pažeistą teisę ar teisėtą interesą, o ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų galimai pažeistas teises ar interesus ieškovui teisė nesuteikta. Tai, kad ieškovė turi leidimą surinkti ir šalinti medicinines atliekas, reiškia, kad ji yra potenciali tiekėja dalyvauti Konkursuose, tačiau ieškovė šiuo pagrindu neturi teisės reikalauti panaikinti Konkursų, kuriuose nebuvo dalyviu ir kurie jau pasibaigę pirkimo sutarties sudarymu, rezultatus, o taip pat reikalauti, kad perkančioji organizacija Konkursą pripažintų pasibaigusiu, būtinai skelbtų kitą Konkursą minėtoms medicininėms atliekoms surinkti ir šalinti pagal tas pačias Pirkimo sąlygas. Pagal VPĮ nuostatas ne tiekėjai ir ne teismas, bet perkančioji organizacija sprendžia, ar vykdyti pirkimo procedūras, kaip vertinti tiekėjų pasiūlymus, skelbti ar neskelbti naują konkursą ir paskelbtą nutraukti. Galima sutikti su ieškovu, kad tol, kol buvo galima nuginčyti jo pasiūlymo atmetimą dėl pavėluoto jo pateikimo, ieškovas išlaikė suinteresuotumą Konkurso eiga ir rezultatu. Tačiau šiuo atveju minėto atsakovės sprendimo nuginčijimo laikas baigėsi, ieškovė neįrodinėja, kad pasiūlymas buvo atmestas neteisėtai. Todėl, jei ir pripažinti, kad kitų Konkurso dalyvių vertinimas buvo netinkamas, tai nesudarytų pagrindo ieškovę grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl ieškovės perkančioji organizacija negalėtų priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti. Todėl sutiktina su atsakove, kad ieškovė šiuo atveju neturi reikalavimo teisės ginčyti Konkurso rezultatus, o reikalavimas įpareigoti viešame Konkurse priimti atitinkamus sprendimus pažeidžia atsakovės teises ir jai VPĮ suteiktą kompetenciją.

12Ieškovės ieškinio pagrindu yra nurodytos aplinkybės apie tai, kad laimėjusi Konkursą UAB „Ekotopas“ ir jos pasitelkta subtiekėja UAB „Toksika“ pagal Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis neturi teisės verstis medicininių atliekų, kurių sąrašo kodai 18 01 04 ir 18 01 07, ir kurios nurodytos perkančios organizacijos pateiktoje pasiūlymo formoje, šalinimu. Vertinant šiuos ieškovės argumentus įvertinama tai, kad pagal Atliekas tvarkančių įmonių registro viešai skelbiamą informaciją interneto adresu http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=7956c8f2-flec-4b38-8005-Ifadb27a5bl UAB „Ekotopas“ ir UAB „Toksika“ yra į trauktos į įmonių, turinčių pavojingų atliekų tvarkymo licencijas, sąrašą. Ieškovas pateiktoje pasiūlymo formoje ir jos prieduose nurodė, kad perka medicininių atliekų pagal konkrečiai nurodytus kodus surinkimo ir šalinimo paslaugas, reikalavo, kad tiekėjai patvirtintų, jog siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus bei kad paslaugos bus teikiamos vadovaujantis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimais, tačiau nebuvo nurodyta, kokius konkrečiai įrodymus kvalifikacijai patvirtinti turi pateikti tiekėjai (b. l. 7-9). Kaip matyti iš bylos duomenų, perkančiajai organizacijai buvo pateikta UAB „Toksika“ 2005-06-27 licencija Nr. 000085, kurioje buvo nurodyta, jog ji turi teisė rinkti, saugoti, šalinti ir naudoti Konkurso dokumentuose nurodytas visų rūšių atliekas (b. l. 43). UAB „Ekotopas“ perkančiajai organizacijai taip pat pateikė 2011-06-06 Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000538, kurioje buvo nurodyta, kad ji turi teisę rinkti pavojingas atliekas (b. l. 41-44). Tiekėjas UAB „Ekotopas“ pasiūlyme patvirtino, kad turi visas teises ir leidimus, kad galėtų tinkamai ir vadovaudamasis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimais įvykdyti sutartį (b. l. 7-9,41-42). Todėl atsakovė, atsižvelgdama į Pirkimo dokumentų reikalavimus ir pateiktų įrodymų turinį, neturėjo pagrįsto pagrindo abejoti tiekėjo patikimumu ir pajėgumu įvykdyti sutartį.

13Ieškovas yra pateikęs 2015-02-23 raštą Nr. 2-20, adresuotą UAB „Toksika“, kurioje prašo pateikti informaciją, ar bendrovė ar jos filialai turi teisę šalinti atliekas, kurių kodai 18 01 04, 18 02 03, 18 01 07 (b. l. 20). 2015-02-24 raštu UAB „Toksika“ ieškovui atsakė, kad ji turi teisę rinkti ir saugoti atliekas, kurių kodai 18 01 04, 18 02 03 ir 18 01 07, tačiau šiuo metu neturi leidimo minėtas atliekas šalinti (D10), paraiška leidimui gauti yra pateikta ir, gavus leidimą, bus galimybė šalinti nurodytas atliekas (b. l. 21). Kadangi šiame atsakyme nenurodyta, kad UAB „Toksika“ atsako į ieškovo 2015-02-23 raštą Nr. 2-20, raštą pasirašė ne bendrovės administracijos vadovas, jis surašytas po atsakymų į pretenziją gavimo, tai neaišku, kokiame kontekste ir prie kokių aplinkybių buvo pateikta minėta informacija. Perkančiosios organizacijos sprendimai minėtame Konkurse, kuriuos ieškovė siekia nuginčyti, priimti iki 2015-02-19 dienos, tiekėjų pasiūlymai pateikti iki 2012-12-12, o kvalifikaciją patvirtinančius įrodymus reikėjo turėti būtent pasiūlymo Konkursui pateikimo laikui. Todėl minėtas raštas nesudaro pagrindo daryti vienareikšmę ir neginčijamą išvadą, kad pasiūlymo pateikimo metu ir Konkurso procedūrų metu UAB „Ekotopas“ bei jos pasitelkta subtiekėja UAB „Toksika“ neturėjo teisės rinkti ir šalinti medicinines atliekas, kurių kodai 18 01 04 ir 18 01 07. Vertinant šį ieškovo argumentą, atsižvelgiama ir į tai, kad iš ieškovės 2012-02-12 pasiūlymo Konkursui matyti, kad ji jame ketino dalyvauti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Toksika“, nurodė, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, o kvalifikacijai pagrįsti UAB „Toksika“ pateikė pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000085 (b. l. 38-39,) ir tai yra ta pati licencija, kuri buvo pateikta su UAB „Ekotopas“ pasiūlymu (b. l. 41-43), kas patvirtina, kad UAB „Toksika“ perkamos paslaugoms teikti turėjo atitinkamus leidimus ir licenciją.

14Dėl išdėstyto daroma išvada, kad tenkinti ieškinį nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

15Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str., 4231 str.

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai