Byla 2-60-569/2014
Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB,,Masada‘‘ priešieškinį ieškovui UAB ,,Bodesa‘‘ dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant ieškovo atstovams E. Š., advokatui Artūrui Vaišvilai, atsakovo atstovams A. V., R. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB,,Bodesa‘‘ ieškinį atsakovui UAB,,Masada‘‘ dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo bei atsakovo UAB,,Masada‘‘ priešieškinį ieškovui UAB ,,Bodesa‘‘ dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovo atstovas advokatas Artūras Vaišvila paaiškino, kad 2012 m. sausio 17 d. sutartimi Nr. 2012/01-44 ir 2012 m. gegužės 2 d. papildomu susitarimu Nr. 2 ieškovas įsipareigojo atsakovui pagal pateiktą gaminių specifikaciją, savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagaminti ir sumontuoti aliuminio konstrukcijas, PVC langus bei duris prekybiniame-administraciniame pastate, esančiame adresu ( - ), Šiauliai, aptarė sutarties kainą – 256 250 Lt (248 250 Lt sutarties kaina ir 8000 Lt susitarimo kaina). Ieškovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, atliko visus sutartyje numatytus darbus, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais perdavė juos atsakovui ir išrašė sąskaitas už šiuos darbus 256 250,97 Lt sumai. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir sąskaitas visai sumai. Atsiskaityti už atliktus darbus atsakovas turėjo pinigais ir barteriu (mainais): pagal Sutarties 8.2 punktą 66 550 Lt suma turėjo būti atsiskaityta barteriu, o likusi 179 703,74 Lt suma pinigais ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos; o pagal papildomo susitarimo 2.2 punktą visa 8000 Lt suma turėjo būti sumokama pinigais ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Kadangi atsiskaitymo barteriu šalys dar nevykdė, tai nėra ginčo objektas. Ieškinio objektas yra tarp šalių kilęs ginčas dėl atsiskaitymo pinigais už ieškovo pagal atsakovo užsakymą atliktus darbus ir atsakovo priimtus darbus. Atsakovas ieškinio parengimo dienai ieškovui iš viso yra sumokėjęs 158 581,46 Lt sumą. Likusi nesumokėta suma sudaro 31 119,51 Lt. Tačiau šios sumos atsakovas nemoka ir neketina mokėti. Atsakovas teigia, kad jis dar 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu atliko tarpusavio priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymą 31119,51 Lt sumai. Mano, kad šis įskaitymas atliktas neteisėtai, kadangi tam nebuvo įstatymų reikalaujamos įskaitymui atlikti sąlygų visumos. 2012 m. rugpjūčio 6d., t.y. įskaitymo atlikimo dienai, ieškovas atsakovui buvo atlikęs darbų už 148 584,23 Lt sumą. Šiuos darbus ieškovas atsakovui buvo perdavęs, o atsakovas iš ieškovo priėmęs atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais. Už šiuos atliktus darbus ieškovas taip pat buvo išrašęs, o atsakovas priėmęs ir sąskaitas-faktūras visai 148 584,23 Lt sumai. 2012m. rugpjūčio 6d. pagal sutartį buvo neįvykdyta darbų tik už 9997,23 Lt sumą, už kurią vėliau ieškovas darbus taip pat atliko, perdavė atsakovui, išrašė sąskaitą-faktūrą, o atsakovas priėmė darbus, pasirašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą ir sąskaitą bei apmokėjo. 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu atsakovas pripažino ir patvirtino, kad ieškovas pilnai ir tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, kad tinkamai atliko ir perdavė visus sutartyje numatytus ir atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktuose nurodytus darbus; atsakovas atliktų darbų aktais priėmė iš ieškovo visus šiuos darbus; atsakovas yra skolingas ieškovui atsakovui 148 584,23 Lt sumą; šio rašto parengimo dieną atsakovas sumokės ieškovui 104 005,70 Lt sumą iš 148 584,23 Lt, liks nesumokėta 31 119,51 Lt suma. Minėtu raštu atsakovas įskaitė šią savo 31 119,51 Lt skolą ieškovui į ieškovo 31 119,51 Lt skolą atsakovui, nurodė, kad dėl šio įskaitymo jo prievolė sumokėti ieškovui 31 119,51 Lt sumą pasibaigė. Atsakovo teigimu, įskaitymo dieną ieškovas buvo skolingas atsakovui: 2180,90 Lt pagal 2012m. birželio 12d. sąskaitą už sugadintas sienines plokštes, 28826,61 Lt pagal 2012m. liepos 23d. delspinigių ir žalos (negautų pajamų) atlyginimo sąskaitą, 112 Lt pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. delspinigių sąskaitą už vėlavimą atlikti darbus. Atsakovo atliktas įskaitymas yra neteisėtas, nes atsakovas ieškovo atžvilgiu neturėjo priešpriešinio reikalavimo, kurio terminas būtų suėjęs.

4Dėl 2180,90 Lt pagal 2012 m. birželio 12 d. sąskaitą už sugadintas sienines plokštes ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovo teigimu, ieškovas 2012 m. kovo 13 d., montuodamas aliuminio konstrukcijas objekte, pažeidė (subraižė) vieną jau sumontuotą daugiasluoksnį panelį. Atsakovas pareikalavo pašalinti įbrėžimą ant daugiasluoksnio panelio iki nurodytos datos, o vėliau pareikalavo atlyginti pažeidimo pašalinimo kaštus 2180,90 Lt sumoje. Tačiau ieškovas nurodė, jog nėra atsakingas už panelio apgadinimą, nes neatliko jokių veiksmų, kurie galėjo padaryti atsakovo nurodytus panelio pažeidimus, o atsakovo teigimai yra melagingi. Ieškovas nėra atsakingas už atsakovo objekte darbus atliekančių trečiųjų asmenų veiksmus. Nėra jokios sutarties ir/ar įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurių pagrindu ieškovas būtų įpareigotas ir turėtų prievolę sumokėti (atlyginti) atsakovui 2180,90 Lt už sugadintas sienines plokštes, o atsakovas neturi tokios reikalavimo teisės į ieškovą. Pagal CK 1.138 str. 6 p. civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę žalą (nuostolius). LR Konstitucijos 109 str. ir CPK 6 str. numato, kad teisingumą vykdo tik teismai. Todėl kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str.). Taigi, niekas negali savavališkai ir vienašališkai vykdyti teisingumą, nesilaikant įstatymų. Todėl atsakovo vienašališkas ne per teismą įstatymų nustatyta tvarka tariamų ieškovo padarytų nuostolių apskaičiavimas ir reikalavimas nesukėlė ieškovui prievolės šį reikalavimą vykdyti, o atsakovui nepadarė šio reikalavimo vykdytinu ir galiojančiu. Ieškovas nepripažino ir nepripažįsta savo atsakomybės dėl atsakovo nurodytos 2180,90 Lt sumos už sugadintas sienines plokštes. Atsakovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygų visumos (neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala) dėl ieškovo atsakomybės už sugadintą sieninę plokštę.

5Dėl 28 826,61 Lt pagal 2012m. liepos 23d. delspinigių ir žalos (negautų pajamų) atlyginimo ieškovo atstovas nurodė, kad 2012m. rugpjūčio 6d. rašte dėl įskaitymo atsakovas paskaičiavo delspinigius ir negautas pajamas todėl, kad 2012 m. birželio 22 d. buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis su UAB „Lupra" dėl UAB „BODESA" neatliktų darbų atitinkamų dienų skaičiumi nusikėlė ir išnuomotų patalpų perdavimas nuomininkui. Dėl šios priežasties atsakovas negavo nuomos pajamų po 733 Lt per dieną, kas sudaro bendrą 23456 Lt sumą, ir 5370,61 Lt delspinigių už ieškovo pavėluotus atlikti darbus. Tačiau, kaip buvo teigta, nėra jokio įsiteisėjusio teismo sprendimo, kurio pagrindu ieškovas būtų įpareigotas ir turėtų prievolę sumokėti (atlyginti) atsakovui 23456 Lt sumą už atsakovo negautas nuomos pajamas, o atsakovas neturi tokios reikalavimo teisės į ieškovą. Atsakovas nepateikė patalpų perdavimo-priėmimo akto, kurių pagrindu atsakovas skaičiavo savo tariamus nuostolius nuo 2012 m. birželio 22 d. Pagal šalių sudarytą papildomą susitarimą ieškovas darbus turėjo baigti tik 2012 m. birželio 27 d. Kaip matyti iš ieškovo atsakovui pateiktų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų, 2012 m. birželio 22 d. ieškovas buvo atlikęs darbų ir pateikęs atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų už 243250,98 Lt sumą. Tai dienai neatliktų darbų, kurių terminas dar buvo nesuėjęs, buvo tik už 8000 Lt sumą. Tai, kad atsakovas nevykdė įstatymuose ir sutartyje numatytos savo pareigos ir nepriėmė darbų bei nepasirašė atliktų darbų aktų, ieškovas neatsakingas. Be to, ieškovo neatlikti darbai buvo tokie mažareikšmiai, dėl kurių nebūtų neįmanoma naudoti patalpų pagal paskirtį. Atsakovas nepateikė ir statybų užbaigimo akto, iš kurio matytųsi, kad 2012 m. birželio 22 d. statybos darbai jau buvo užbaigti ir pastatas pripažintas tinkamu naudoti bei eksploatuoti, nepateikė jokių įrodymų, kad 2012 m. birželio 22 d. objekte jau buvo galutinai užbaigti visi darbai ir objektą jau buvo galima nuomoti (naudoti). Atsakovo objekte dirbo ne vien ieškovas, bet ir daug kitų rangovų, todėl nepagrįsta nuostolių reikalauti vien tik iš ieškovo, kurio neatlikti darbai buvo mažareikšmiai ir neturėję įtakos pastato naudojimui. Kadangi atsakovo teigimu objektas buvo dar neužbaigtas, atsakovas negalėjo sudaryti patalpų nuomos sutarties, nes sutarties sudarymo dieną buvo akivaizdu, kad nebus galima patalpų perduoti ir naudoti. Jei atsakovas sudarė patalpų nuomos sutartį ir prisiėmė neįvykdomus įsipareigojimus, už tai atsakingas tik pats atsakovas. Nuostoliai yra pelnas, o ne pajamos, todėl reikalauti negautų pajamų, o ne negauto pelno, yra nepagrįsta. 2012 m. rugpjūčio 1 d. statybos objekte tiek išorėje, tiek viduje buvo vykdomi darbai: prie pastato klojamos trinkelės, gale pastato vykdomi statybos darbai, pastato viduje atliekami apdailos darbai ir statybų darbai. Pagal Sutarties 9.2 punktą 0,04 proc. delspinigiai numatyti už vėlavimą atlikti darbus. Kaip matyti, iš ieškovo atsakovui pateiktų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų, tai visus įmanomus atlikti darbus ieškovas atliko laiku, atsakovas tų darbų tiesiog nepriėmė, pradėdamas skaičiuoti delspinigius. Pats atsakovas nesuteikė ieškovui sąlygų laiku atlikti sutartus darbus, nors ieškovas ne kartą savo raštais tai nurodė, objekte nebuvo atlikti visi darbai, kurie būtų leidę ieškovui vykdyti paskesnius darbus, kurių atlikimas tiesiogiai priklausė nuo kitų prieš tai einančių darbų atlikimo. Atsakovas į ieškovo raginimus suteikti darbų frontą, atsakydamas vis nurodydavo tą patį sutarties 7.3 punktą, kuris tik formaliai numatė, jog darbų frontas laikomas priduotu pasirašant šią sutartį. Darbų frontas negalėjo būti perduotas sutarties pasirašymo metu, nes objektas nebuvo pastatytas. Sutarties 5.1.1 p. ir 6 d. atsakovas buvo įsipareigojęs organizuoti objekto statybą taip, kad ieškovas galėtų atlikti savo darbus sutartyje nustatytais terminais. Darbų fronto nesuteikimas yra akivaizdus šios prievolės pažeidimas. Atsakovas nesuorganizavo objekto statybos taip, kad ieškovas galėtų atlikti ir užbaigti likusius darbus, t.y. atsakovas nesuteikė ieškovui sąlygų atlikti sutartyje likusiems darbams. Priešpriešines pareigas skolininkas ir kreditorius turi įvykdyti tuo pačiu metu, jeigu įstatymai, sutartis ar prievolės esmė nenumato ko kita, o savo pareigos dėl sąlygų darbams atlikti sudarymo atsakovas nevykdė. Jeigu viena šalis prievolės pagal dvišalę sutartį nebegali įvykdyti dėl tokios aplinkybės, už kurią atsako antra šalis, tai pirmoji šalis turi teisę reikalauti iš antrosios įvykdyti prievolę ir atlyginti nuostolius, į kuriuos įskaitoma tai, ką ši sutaupė dėl negalėjimo įvykdyti savo prievolę. Kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės.

6Dėl 112,00 Lt pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. delspinigių sąskaitą už vėlavimą atlikti darbus ieškovo atstovas nurodė, kad atsakovas delspinigius paskaičiavo dėl ieškovo vėlavimo įvykdyti užsakymą pagal atliktų darbų aktą Nr. 4. Tačiau darbai, nurodyti atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 4, buvo atlikti sutartyje nustatytais terminais, tik paties atsakovo nepagrįstai buvo nepriimti, atsakovas nesuteikė ieškovui sąlygų laiku atlikti sutartus darbus, nors buvo ragintas ieškovo. Todėl atsakovas neturėjo reikalavimo ir dėl 112,00 Lt delspinigių.

7Kadangi atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu atliktas įskaitymas yra negaliojantis, atsakovas liko skolingas ieškovui visą 31 119,51 Lt sumą, todėl iš atsakovo priteistina visa paties atsakovo pripažinta 31 119,51 Lt skola ieškovui už atliktus ir perduotus darbus pagal sutartį. CK 6.71 str. ir 6.258 str. 1 d. numato sutarties šalių teisę už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą nustatyti netesybas (šiuo atveju delspinigius). Sutarties 9.1 punkte numatyta, kad jei atsakovas laiku neatsiskaito su ieškovu, ieškovas gali reikalauti mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu, todėl atsakovui priteistini 2402,43 Lt delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos iki šio ieškinio parengimo dienos. CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymai, kurie nustato skolininko privalomų mokėti palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį, yra CK 6.210 str. 2 d. ir LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, kuris yra specialus CK 6.210 str. atžvilgiu. LR Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymas reglamentuoja skolininko, kai abi šalys yra ūkio subjektai (komersantai), mokėtinų palūkanų dydį tuo atveju, kai skolininkas vėluoja atlikti mokėjimus. Vadovaujantis minėto įstatymo 2 str. 3 d. ir 3 str. 4 d., šiuo ieškiniu ieškovo reikalaujamų procesinių palūkanų norma nustatoma pagal pusmečio VILIBOR, buvusį 2012 m. gruodžio 31 d., kuris sudarė 0,515, kadangi ieškinys teismui pateikiamas pirmąjį 2013 m. pusmetį. Todėl bendra metinių palūkanų norma, galiojanti pirmąjį 2013 m. pusmetį, sudaro 7,51 proc. (0,51 proc. + 7 proc. = 7,51). Su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

8Prašo teismą pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 12/03-M107 dėl įskaitymo atliktą įskaitymą 31 195,51 Lt sumai, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 31 119,51 Lt skolą, 2402,43 Lt delspinigių, 7,51procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovo atstovas E. Š. ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

10Atsakovo atstovas A. V. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priešieškinį palaiko.

11Dėl 2012m. rugpjūčio 6d. raštu atlikto įskaitymo pagrįstumo ieškovo atstovas nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, jog atsakovas minėtu raštu Nr. VU 07 patvirtino skolą ir tai, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įpareigojimus. Tiek iš faktinių aplinkybių, tiek iš paties 2012m. rugpjūčio 6d. rašto turinio akivaizdžiai matyti, kad atsakovas nesutinka, jog ieškovas tinkamai atliko sutartinius įsipareigojimus. Pažymėtina, kad atsakovas prievolės sumokėti ieškovui 31 119,51 Lt sumą neturi dėl pagrįstai atlikto įskaitymo. Apie atliktą įskaitymą 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu ieškovui buvo praneštą jį įteikiant tiek elektroniniu paštu, tiek faksu, tiek registruotu paštu. Ieškovo pateiktame ieškinyje yra klaidingai nurodoma, kad atsakovo atliktas įskaitymas neatitinka teismų praktikoje numatytų sąlygų, o konkrečiai - kad atsakovo reikalavimai nėra vykdytini ir galiojantys; kad nebuvo jokios sutarties ir/ar įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl minėtų reikalavimų įvykdymo; kad neįrodyta ieškovo padaryta žala ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos; kad atsakovas nesuteikė ieškovui sąlygų pilnai atlikti rangos darbus. Tačiau, priešingai nei teigia ieškovas, šiuo atveju įskaitymas atsakovo yra atliktas visiškai tinkamai bei pagrįstai. Ieškovui dar 2012m. liepos 23d. buvo pateikta sąskaita dėl mokėtinos 28826,61 Lt sumos, kurios apmokėjimo terminas iki 2012m. liepos 30d. 2012 m. birželio 12 d. sąskaita 2180,90 Lt sumai už padarytą žalą, kurios apmokėjimo terminas iki 2012 m. birželio 22 d. 2012 m. rugpjūčio 1d. ieškovui išrašyta ir pateikta sąskaita dėl 112,00 Lt delspinigių sumokėjimo, kurios apmokėjimo terminas iki 2012 m. rugpjūčio 2 d. Pateikus sąskaitas apmokėjimui, nurodžius apmokėjimo terminus ir įspėjus apie ketinimą atlikti įskaitymą sąskaitų neapmokėjus - vien dėl šių faktų konstatuotina, kad atsakovo reikalavimai yra vykdytini. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, jis yra prilyginamas prievolei. Ieškovo išvada, kad atsakovui nebuvo galima atlikti įskaitymo, nes nėra galiojančios prievolės, aiškiai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Kasacinio teismo nutartyje, 2011 m. kovo 21 d. priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2011, UAB „Metaloidas", UAB „Šiaulių lyra", kurios aplinkybės yra analogiškos šios bylos aplinkybėms, konstatuojama, jog yra teisinis pagrindas įskaityti vienos šalies reikalavimus tuomet, kai byloje nustatyta, jog tarp šalių egzistuoja priešpriešiniai, vienarūšiai, aiškūs, apibrėžti, vykdytini (dėl suėjusio termino) reikalavimai. Šiuo atveju ieškovo ir atsakovo reikalavimai laikytini vienarūšiais, aiškiais, apibrėžtais (dėl to ginčo nekyla), priešpriešiniais (t. y. viena šalis būdama kreditoriumi, kitai šaliai pat yra ir skolininkas), yra vykdytini (kadangi vien jau atsakovo išrašytų sąskaitų apmokėjimo terminas seniai pasibaigęs). Minėta kasacinio teismo nutartimi daroma išvada, jog kitai šaliai pranešus apie tokių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, nurodžius įskaitymą lėmusio reikalavimo pagrindą, įskaitymas yra pagrįstas ir joks papildomas įrodinėjimas dėl įskaitymo metu įskaityto reikalavimo galiojimo nėra reikalingas. Ieškinyje ieškovas taip pat klaidingai teigia, kad nebuvo jokios sutarties, kurios pagrindu ieškovas būtų įsipareigojęs sumokėti (atlyginti) žalą atsakovui už sugadintas sienines plokštes, delspinigius ir padarytą žalą (negautas pajamas). Tačiau šalių sudarytos 2012 m. sausio 17 d. sutarties Nr. 2012/01-44 5 2.6 punktas aiškiai numato, kad ieškovas garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir bei darbo higieną objekte, tvarką ir švarą objekto patalpose. Taip pat 5.2.7. punktu - kad visus darbų procesus objekte ieškovas įsipareigoja vykdyti taip, kad esami statiniai, statybos aikštelėje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami. Sutarties 5.2.1.p. ieškovas darbus atlikti laiku ir kokybiškai.

12Dėl sumontuoto fasado daugiasluoksnio panelio sugadinimo ir žalos atlyginimo atsakovo atstovas nurodė, kad šiuo atveju už atsakovui padarytą tiesioginę ir netiesioginę žalą atsakovui yra atsakingas ieškovas. Šias aplinkybes įrodo 2012 m. kovo 13 d. AB „Stodesta" ir UAB ,,Stanklita‘‘ raštai. Ieškovo sumontuotų pastolių vietoje, kur dirbo ieškovo darbuotojai, buvo pastebėti nuvirtę (įsirėmę) pastoliai, aiškiai matėsi gilus plokštės įbrėžimas, kurio anksčiau nebuvo. Šiuo atveju egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala. CK 6.236 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, tačiau jei žala yra padaryta turtui, atsakingas asmuo privalo visiškai ją atlyginti. CK 6.248 str. 3 d. nustatyta, kad laikoma, jog asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Šiuo atveju ieškovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir apdairus, konstruodamas ir itin arti prie fasado montuodamas pastolius darbams atlikinėti, dėl ko pastolių konstrukcijos atsirėmė į statybos objekto fasadą ir jį įbrėžė - sugadino vieną daugiasluoksnį panelį, dėl ko atsirado 2180,90 Lt žala.

13Dėl 112,00 Lt delspinigių sumokėjimo atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovas teigia, jog darbai pagal 2012 m. gegužės 2 d. papildomą susitarimą Nr. 2 buvo atlikti nustatytais terminais ir atsakovo nepagrįstai nepriimti. Tačiau pažymėtina, kad papildomo susitarimo Nr. 2 1 p. numatyta, kad ieškovas per 8 (aštuonias) savaites po šio įtarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pagaminti ir sumontuoti objekte 16,5 kv.m. ploto PVC vitriną už 8000,00 Lt. Darbai turėjo būti užbaigti iki 2012 m. birželio 27 d. Kadangi darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 4 atsakovui pateiktas ir pasirašytas tik 2012 m. rugpjūčio 1 d., todėl už vėlavimo laikotarpį išrašyta delspinigių sąskaita visiškai pagrįsta, dėl ko pagrįstas atsakovo atliktas įskaitymas ir dėl šios dalies. Be to, ieškovas pats sau prieštarauja, teigdamas, kad darbus atliko laiku, ir taip pat teigdamas, kad atsakovas nesuteikė jam sąlygų dirbti ir dėl to laiku darbų neatliko.

14Dėl 28 826,61 Lt žalos (negautų pajamų) ir delspinigių atlyginimo atsakovo atstovas nurodė, kad objektas, kuriame darbus atliko ir ieškovas, skirtas komercinei veiklai vykdyti. Dėl to atsakovas, būdamas pastato savininku, yra suinteresuotas komercinės paskirties patalpų išnuomojimu kitiems asmenims, siekiant gauti nuomos pajamas. 2012 m. kovo 1 d. tarp atsakovo ir UAB „Lupra" buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl patalpų nuomos sutarties sudarymo, pagrindinės nuomos sutarties sudarymo data numatyta ne vėliau kaip 2012m. birželio 25d. Pasirašydamas sutartį, atsakovas tikėjosi, jog ieškovas darbus pabaigs laiku. Darbai turėjo būti užbaigti ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo avanso sumokėjimo datos (šiuo atveju nuo 2012m. sausio 20 d.). Kaip buvo iš anksto numatyta ir įsipareigota, tarp atsakovo ir UAB „Lupra" 2012m. birželio 22d. buvo sudaryta pagrindinė nuomos sutartis. Ieškovas teigia, kad buvo akivaizdu, jog atsakovas negalės perduoti patalpų UAB „Lupra" laiku, tačiau nuomos sutartį sudarė. Tačiau atsakovas, tikėdamasis ieškovo savalaikio darbų užbaigimo, buvo sudaręs preliminariąją sutartį ir jau nuo 2012m. kovo 1 d., prisiėmė įsipareigojimus dėl pagrindinės sutarties sudarymo, kai nežinojo, jog ieškovas vėluos vykdyti savo įsipareigojimus. Be to, preliminariosios sutarties 2.5.p. numatyta, kad jei atsakovas dėl kokių nors priežasčių nesudaro ir nepasirašo pagrindinės nuomos sutarties -privalo nuomininkui UAB „Lupra" sumokėti 250000 Lt dydžio baudą, nes nuomininkas turi specialiai pritaikyti nuomojamas patalpas. Dėl ieškovo kaltės neužtikrinus pastato sandarumo ir įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, ieškovas yra atsakingas dėl negalėjimo 2012 m. birželio 22 d. datai naudoti patalpų pagal paskirtį. Atsižvelgiant į tai, kad, sudarius nuomos sutartį, ieškovas negavo nuomos pajamų (733,00 Lt per dieną), už laikotarpį nuo 2012m. birželio 22 d. iki 2012m. liepos 23d. buvo paskaičiuota patirta žala. Vadovaujantis Sutarties 9.2.p., už darbų vėlavimą ieškovui iki 2012 m. birželio 21 d. buvo pagrįstai paskaičiuoti ir delspinigiai. Pažymėtina, jog paties ieškovo sutarties redakcijoje absoliučiai nebuvo numatyti jokie konkretūs atsakovo įsipareigojimai dėl kitų rangovų darbų paskirstymo ir specialių sąlygų ieškovui atlikti darbus. Todėl ieškovas yra atsakingas už atliktų darbų vėlavimą. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su netesėtais kalto asmens veiksmais. Bylos šalis, reikšdama reikalavimą dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, turi įrodyti, kad ji patyrė realių nuostolių, t. y. negavo pajamų dėl sutarties kontrahento neteisėtų veiksmų padarinių. Šiuo atveju nuomos mokestis buvo atsakovo numatytas realiai gauti iš anksto, t. y. dar nuo pat 2012 m. kovo 1 d., pagristai tikėtasi gauti pajamas iš numatyto konkretaus nuomininko - UAB „Lupra" dėl sudarytos preliminarios ir pagrindinės nuomos sutarties, tačiau tikėtosios gauti pajamos negautos dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo. Žala yra asmens negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Taip pat pabrėžtina, kad visas numatytas gauti nuomos mokestis (negautos pajamos) atsakovui sudaro grynąjį pelną. Tai konstatuotina dėl to, jog atsakovas nepatiria jokių papildomų išlaidų darbuotojams, nepatiriamos kitos išlaidos ir negautas nuomos mokestis visa apimtimi yra atsakovo patirti nuostoliai - atsakovo prarastas grynasis pelnas ir prarasta galimybė praturtėti teisėtu būdu, nes atsakovas yra nekilnojamojo turto nuomos bendrovė ir jo išlaidos dėl papildomai vienos naujos parduotuvės nuomos nedidėja. Be to, atsakovas reikalauja tik 30 proc. visų negautų pajamų.

15Dėl darbų fronto pridavimo atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovas 2013 m. sausio 14 d. rašte Nr. ASR13-12 pats patvirtino, kad darbų tinkamai ir laiku neatliko. Ieškovas nepateikė jokių tiesioginių įrodymų, jog atsakovas nesuorganizavo objekto statybos taip, kad butų galėjęs atlikti sutartus darbus. Tuo tarpu sutarties 4.2.p. ieškovas patvirtino, kad iki sutarties pasirašymo susipažino su esama situacija objekte, taip pat patikslino atliktinus darbus. Darbų frontas ieškovui laikomas ir faktiškai priduotas, kai pasirašyta sutartis. Sutarties 5.1.p., kuriame nurodyti atsakovo įsipareigojimai, nėra numatyta atsakovo pareiga suorganizuoti darbų eiliškumą. Tuo tarpu sutarties 5.1.1.p. atsakovo numatyta pareiga yra siejama su objekto statybos organizavimu sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis atsakovo buvo tinkamai vykdoma. Be to, sutarties 6.2.p. ir sutarties 7.3.p. atsispindi, jog sudarant sutartį, buvo svarstomi klausimai, susiję su darbų fronto perdavimu, langų montavimo technologiniu procesu, t.y. šalys vertino darbų atlikimo galimybę, tačiau darbų paskirstymo eiliškumo ieškovas nepasiūlė, todėl ieškovas sudarė atsakovui galimybę pagrįstai tikėtis darbams būsiant atliktais tinkamai ir laiku. Ieškovas yra profesionalus verslo subjektas, todėl turėjo galimybę pasiūlyti atitinkamas sutarties sąlygas dėl darbų eiliškumo.

16Dėl ieškovo darbų atlikimo ir aktų pateikimo atsakovo atstovas nurodė, kad nors tarp šalių ir buvo patvirtintas 2012 m. vasario 29 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 1, tačiau buvo išvardintos atsakovo pastabos dėl netinkamai atliktų ir/ar užbaigtų ieškovo darbų. Atsakovo 2012 m. balandžio 6 d. raštu 12/03-M51 pagrįstai buvo atsisakyta pasirašyti pateiktą ieškovo 2012 m. kovo 30d atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1, nes aktas neatitiko tikrovės. 2012 m. balandžio 19 d. buvo pasirašytas 2012 m. kovo 30 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 2, tačiau pasirašytinai abi šalys pripažino ir buvusias pastabas. Pastabų priėmimas patvirtinamas ir atsakovo 2012 m. balandžio 19 d. rašte Nr. 12/03-M59 ieškovo atlikta žyma. Pagrįstai atsisakyta pasirašyti ir 2012m. balandžio 27 d. atliktų darbų aktą Nr. 2, kadangi aliuminio-stiklo konstrukcijos montavimo darbų apimtis taip pat neatitiko tikrovės, be to, pats ieškovas nesudarė galimybės atsakovui tinkamai apžiūrėti ir priimti atliktus darbus. Tai patvirtinama 2012 m. gegužės 25 d. raštu Nr. 12/03-M71. Atsakovo buvo pagrįstai atsisakyta pasirašyti 2012 m. ir birželio 22 d. atliktų darbų aktą Nr. 3, o pakartotinai pateiktas 2012 m. liepos 13 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Nr. 3 buvo patvirtintas tik kartu su atsakovo pastabomis, jog ieškovo nebuvo sumontuota durų automatika VI konstrukcijoje, pastarojoje iš fasadinės objekto pusės subraižyti 4 vnt. „dangtelių", konstrukcijos sumontuotos purvinos, todėl pasirašant aktą neįmanoma nustatyti, ar nėra daugiau subraižymų. Netinkamą darbų atlikimą patvirtina ir ieškovui pateiktas atsakovo 2012 m. birželio 26 d. raštas Nr. 12/03-M89 ir 2012 m. birželio 29 d. raštas Nr. 12/03-M93 dėl pirminio atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto Nr. 3. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas darbus atlikinėjo ydingai, ne visiškai tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, o dalis buvusių neatliktų darbų (aliuminio stiklo konstrukcijos su 21,89 kv.m. montavimo darbais V I be automatinės pavaros) baigti ir priduoti tik 2012 m. lapkričio 26 d. Durų automatinės pavaros parengimo darbai atlikti ir perduoti atsakovui dar vėliau. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovui nepasirašant atliktų darbų aktų, nėra galima teigti, kad ieškovas atsakingas už darbų trūkumus. Nėra pateikta įrodymų, kad atsakovui buvo teikti pagrįsti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai, o tokius aktus atsakovas būtų atsisakęs pasirašyti. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad netinkamai atlikti darbai mažareikšmiai. Priešingai, jie buvo esminiai viso objekto užbaigimui. Nors ieškovas teigia, kad atsakovas nepateikė ieškovui statybų užbaigimo akto, iš kurio matytųsi, kad 2012 m. birželio 22 d. statybos darbai jau buvo užbaigti ir pastatas pripažintas tinkamu naudoti bei eksploatuoti, tačiau tokio prašymo ieškovas atsakovui nebuvo pareiškęs.

17Dėl delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovas apskritai neturi reikalavimo teisės į 31 119,51 Lt skolos apmokėjimą, taip pat nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo 2402,43 Lt delspinigių, nes toks reikalavimas negali būti reiškiamas bei tenkinamas ir dėl pradelsto ieškinio senaties termino. Reikalavimui dėl delspinigių priteisimo yra numatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Šiuo atveju ieškovas delspinigius skaičiuoja nuo sužinojimo apie atliktą įskaitymą dienos, t. y. nuo 2012 m. rugpjūčio 6 d. Todėl įvertinus netesyboms senaties terminą - reikalavimas delspinigius priteisti iš atsakovo teoriškai galėjo būti pareikštas vėliausiai iki 2013 m. vasario 7 d. Tačiau pagal ieškovo pateiktą ieškinį ir delspinigių suvestinę, delspinigiai skaičiuoti iki 2013 m. vasario 15 d., ieškinys surašytas 2013 m. vasario 18 d., byla teisme iškelta nuo 2013 m. vasario 26 d. Todėl atsakovas prašo taikyti šiuo atveju ieškinio senatį. Kadangi nepagrįstas ieškovo reikalavimas dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu, nepagrįsti ir reikalavimai dėl delspinigių ir palūkanų priteisimo.

18Dėl priešieškinio ir reikalaujamos 31 023,32 Lt žalos atlyginimo atsakovo atstovas nurodė, kad priešieškiniu iš ieškovo prašo priteisti 30 proc. dalį atsakovo patirtos žalos dėl negautų pajamų, kas papildomai sudaro 31 023,32 Lt negautų nuomos pajamų sumą. Atitinkamai, visa dėl ieškovo netinkamų sutartinių įsipareigojimų vykdymo susidariusi žala nuo 2012 m. liepos 24 d. iki 2012 m. lapkričio 26 d. siekia 103 411,06 Lt sumą. Tačiau, vadovaujantis tingumo ir teisingumo kriterijais, atsakovui siekiant išvengti ieškovo kaltinimų dėl nepagrįstai didelio reikalavimo reiškimo, taip pat atsižvelgiant į žalos ir pačios sutarties kainų santykį, atsakovas geranoriškai ketindamas išspręsti kilusį ginčą - reikalautiną žalos atlyginimo sumą sumažina 70 procentų. 2012 m. liepos 23 d. atsakovo paskaičiuota, patirta žala dėl negautų nuomos pajamų buvo pagrįstai pareikalauta apmokėti. Ieškovui atsisakius sąskaitą apmokėti ir ją grąžinus, buvo atliktas 31 119,51 Lt sumos įskaitymas. Atsakovo patirta žala buvo paskaičiuota ryšium su 2012-07-23 ginčo šalių pasirašytu atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 3. Tačiau pastabose atsakovas nurodė, kad VI konstrukcijoje nesumontuota durų pavara, konstrukcijos sumontuotos purvinos ir nėra galimybės įvertinti jų tinkamumo, kt. Pačiame akte nurodydamas aliuminio-stiklo konstravimo su montavimo darbais mažesnę kvadratūrą, ieškovas pats patvirtino, kad dalis konstrukcijų montavimo, o taip pat automatinės pavaros paleidimo darbai, nėra užbaigti. Ieškovas pats patvirtino, jog ieškinio parengimo dieną visi darbai neužbaigti. Neatliktų darbų suma užfiksuota tik 2012 m. lapkričio 26 d. ginčo šalių pasirašytame atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 4. Iki pat 2012 m. gruodžio mėnesio pradžios nebuvusi sumontuota automatinė pavara VI konstrukcijoje taip pat lėmė tai, kad neveikė pagrindinių ir iš esmės vienintelių - pagrindinio fasado pusės - pastato durų automatika. Jeigu automatinės pavaros veikimui ieškovui ir būtų buvęs būtinas pilnas grindinio įrengimas - tam neabejotinai būtų pakakę sąlyginai itin nedidelio apie 1 kv.m. grindų ploto įrengimo-apdirbimo, ką neabejotinai galėjo atlikti ir pats ieškovas.

19Prašo priteisti iš ieškovo 31 023,32 Lt žalos atlyginimą, priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, bylinėjimosi išlaidas.

20Atsakovo atstovas R. Š. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priešieškinį palaiko.

21Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.

22Iš byloje esančios 2012m. sausio 17d. sutarties 2012/01-44 (I t. b.l. 10) ir 2012 m. gegužės 2 d. papildomo susitarimo Nr. 2 (I t. b.l. 29) matyti, kad ieškovas įsipareigojo atsakovui pagal pateiktą gaminių specifikaciją, savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagaminti ir sumontuoti aliuminio konstrukcijas, PVC langus bei duris prekybiniame-administraciniame pastate, esančiame adresu ( - ), Šiauliai, aptarė sutarties kainą – 256 250 Lt (248 250 Lt sutarties kaina ir 8000 Lt susitarimo kaina). Iš byloje pateiktų atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti (I t. b.l. 31-36), kad atsakovas atliktus darbus 256250,97 Lt sumai priėmė, pateikdamas savo pastabas dėl atliktų darbų. Šiai sumai ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras (I t. b.l. 30-40). Pagal sutarties 8.2 punktą atsakovas su ieškovu 66 550 Lt suma turėjo atsiskaityti barteliu, likusi – 189700,97 Lt pinigais. Iš byloje esančio atsakovo rašto matyti (I b.l. 41,42), kad 2012-08-06 raštu Nr. 12/03-M107 atsakovas informavo ieškovą, jog vienašališkai įskaitė tarpusavio reikalavimus 31195,51 Lt sumai. Atsakovo rašte nurodyta, jog šią sumą sudaro 2180,90 Lt žala už ieškovo darbuotojų sugadintą statybos objekto sieninę plokštę, 28826,61 Lt už negautas atsakovo pajamas, 112 Lt dydžio delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu ir nepagrįstu ir jį panaikinti, priteisti iš atsakovo skolą bei delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką, procesines palūkanas.

23Vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų yra įskaitymas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Įstatyme nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Taigi įskaitymas kaip prievolės pasibaigimo pagrindas yra vienašalis sandoris, kuriam pakanka vienos šalies valios išreiškimo, t. y. pareiškimo apie įskaitymą pranešimo kitai prievolės šaliai. Įskaitymo galimybė nesaistoma ir neribojama kitos prievolės šalies, kuriai pranešama apie įskaitymą, valios. Įskaitymo sukeliami teisiniai padariniai – šalis siejusios prievolės (visos ar dalies) pasibaigimas. Tačiau tam, kad prievolės šalis galėtų pasinaudoti įskaitymu, turi egzistuoti tam tikros būtinosios sąlygos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką įskaitymas galimas egzistuojant šioms sąlygoms: kai prievolės šalis sieja abipusės teisės ir pareigos, t.y. skolininkas yra ir kreditorius, o kreditorius – ir skolininkas; šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; vienas reikalavimas turi visiškai ar iš dalies padengti kitą; abu reikalavimai turi galioti ir būti vykdytini; šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą.

24Ieškovas prašo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, nes atsakovas neturėjo ieškovo atžvilgiu priešpriešinio reikalavimo įskaitymo sumai, atsakovo reikalavimas buvo negaliojantis ir nevykdytinas. Ieškovas nurodo, kad dėl tiesioginių ir dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo, tiek dėl delspinigių priteisimo ieškovas neturėjo ieškovo atžvilgiu galiojančio ir vykdytino reikalavimo atlikdamas įskaitymą. Ieškovas ginčija, jog yra atsakingas už tiesioginius bei netiesioginius atsakovo patirtus nuostolius.

25LR CK 6.245 str. 3 d nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis. Kadangi šiuo atveju tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis, o atsakovas nurodo, kad ieškovas pažeidė šios sutarties sąlygas ir dėl to atsakovas patyrė žalą, šiuo atveju tarp šalių gali atsirasti tik sutartinė atsakomybė. Tam, kad ieškovui kiltų civilinė atsakomybė, būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys ir nuostoliai. Pastebėtina, kad nesant bent vienos civilinės atsakomybės sąlygos, civilinė atsakomybė netaikoma. LR CPK 6.246 str. 1 d. reglamentuota neteisėtų veiksmų samprata. Remiantis šio straipsnio nuostata, ieškovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę, jeigu neatliktų sutartyje nustatytos pareigos arba atliktų veiksmus, kuriuos sutartis draudžia. Šiuo atveju pareiga įrodyti, kad ieškovas elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, tenka atsakovui. Kita civilinės atsakomybės sąlyga, betarpiškai susijusi su neteisėtais veiksmais, yra priežastinis ryšys. LR CK 6.247 str. numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismas turi įvertinti, kad nuostoliai pagal civilinės atsakomybės prigimtį būtų skolininko neteisėtų veiksmų rezultatas. Šiuo atveju atsakovas privalėjo įrodyti, kad dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo atsakovas patyrė nuostolius. Vertinant priežastinį ryšį tarp neteisėtų ieškovo veiksmų ir atsakovo patirtos žalos, ieškovo civilinei atsakomybei įtakos turi tik toks priežastinis ryšys, kuris nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų ir yra pakankama sąlyga atsirasti atsakovo nurodytiems nuostoliams, atsitiktinis priežastinis ryšys šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingas.

26Atsakovas nurodė, kad ieškovo darbuotojai 2012m. kovo 13d., montuodami aliuminio konstrukcijas statybos objekte, pažeidė vieną jau sumontuotą daugiasluoksnį panelį. Tarp šalių sudarytoje sutartyje 5.2.7 p. numatyta, kad rangovas visus darbų procesus objekte vykdo taip, kad turtas, esantis statybos objekte, nesvarbu, kam jis priklauso, nebūtų sugadintas. Tačiau, kaip jau buvo minėta, atsakovas šiuo atveju privalo įrodyti, kad dėl ieškovo neteisėtų veiksmų patyrė žalą. Iš byloje pateikto ieškovo rašto matyti (I t. b.l. 50), kad ieškovas, gavęs atsakovo pretenziją dėl patirtų nuostolių, su ja nesutiko, 2012-03-28 raštu atsakydamas į ieškovo 2012-03-13 rašytą pretenziją (I t. b.l. 46). Atsakovas pateikė į bylą kitų rangovų, dirbusių statybos objekte, raštus – UAB ,,Stodesta‘‘ (I t. b.l. 47), UAB ,,Stanklita‘‘ (I t. 121). Šiuose raštuose įmonės vadovai nurodo, kad statybos objekto daugiasluoksnį panelį pažeidė ieškovo darbuotojai. Tačiau ieškovo atstovas pagrįstai nurodė, kad kiti rangovai šioje situacijoje yra suinteresuoti patys išvengti atsakomybės dėl padarytos žalos atsakovui. Atsakovas, įrodinėdamas ieškovo neteisėtus veiksmus, nereiškė prašymų iškviesti į teismo posėdį ir apklausti liudytojais šių įmonių darbuotojus, kuriems žinomos žalos padarymo aplinkybės, kad teismas turėtų galimybę apklausti juos davus priesaiką bei įspėjus dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą. Šiuo atveju abiejų įmonių vadovai informaciją atsakovui pateikė iš savo darbuotojų paaiškinimų, patys įvykio nematė, jie nėra atsakingi už šiuose raštuose pateiktos informacijos tikrumą. Liudytojas D. B. nurodė, kad panelio sugadinimo laikotarpiu statybos objektą saugojo UAB ,,Stanklita‘‘ darbuotojai, kuri palikdavo statybvietėje brangią įrangą. Ši aplinkybė dar kartą patvirtina, kad UAB,,Stanklita‘‘ nėra suinteresuota prisiimti atsakomybės už sugadintą fasado panelį. Todėl teismas daro išvadą, kad šių įrodymų nepakanka konstatuoti ieškovo neteisėtus veiksmus dėl atsakovo patirtos žalos. Atsakovo pateiktuose nuotraukose užfiksuotas pastato fasado pažeidimas, prie fasado sienos sumontuoti pastoliai (I t. b.l. 122-124). Tačiau ieškovo atstovas nurodė, kad neaišku, kokia pastato vieta nufotografuota nuotraukose ir kuriuo laiku. Ieškovo atstovas teigia, kad ieškovo pastoliai buvo visai kitoje vietoje, nei buvo sugadinta panelė. Šią aplinkybę patvirtino apklaustas byloje liudytoju L. A.. Liudytojas taip pat patvirtino, kad pastoliai buvo stabilūs, jie nesvyravo, nes, priešingu atveju, ant jų negalėtų dirbti darbininkai. Liudytojas L. A. nurodė, kad jis buvo informuotas apie panelio sugadinimą, tačiau, nuvykus į statybos objektą toje vietoje dirbo kitų rangovų darbuotojai. Apklaustas liudytoju atsakovo įmonės darbuotojas D. B. nurodė, kad apie sugadintą panelį jį informavo UAB,,Stodesta‘‘ įmonės atstovas. Liudytojas teigė, kad, nuvykus į vietą, UAB ,,Stodesta‘‘ darbuotojas negalėjo nurodyti, kuris ieškovo darbuotojas sugadino panelį, nes visi darbuotojai buvo vienodomis aprangomis, tačiau matėsi, kad jei pastoliai būtų pasvirę, jie būtų galėję sugadinti panelį. Liudytojas D. B. patvirtino, kad statybos objekto apsaugą UAB,,Stanklita‘‘ nebuvo atsakinga, ji saugojo objektą geranoriškai, tik po panelio sugadinimo statybos objektą saugojo saugos tarnyba. Todėl, įvertinus byloje esančius įrodymus, nėra pagrindo daryti išvados, kad dėl ieškovo neteisėtų veiksmų atsakovas patyrė žalą dėl panelio sugadinimo. Iš byloje esančios 2012-06-12 PVM sąskaitos- faktūros MAS Nr. 9725 matyti (I t. b.l. 43), kad, atsakovo teigimu, sugadintas panelis atsakovui kainavo 2180,90 Lt. Tačiau byloje nėra įrodymų, jog atsakovas patyrė realią žalą – jog buvo apmokėtas pats panelis ir jo montavimo darbai. Byloje yra pateikti komerciniai pasiūlymai dėl panelio įsigijimo ir pavežimo, pateikta UAB,,Stodesta‘‘ lokalinė sąmata dėl jo montavimo (II t. b.l. 137-139), tačiau šie įrodymai nepatvirtina, kad atsakovas patyrė nuostolius keisdamas panelį, t.y. byloje nėra įrodymų, kad atsakovui buvo padaryta žala. Įvertinus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovo reikalavimas ieškovui dėl 2180,90 Lt tiesioginės žalos atlyginimo įskaitymo momentu nebuvo galiojantis ir vykdytinas.

27Atsakovas nurodė, kad dėl ieškovo pavėluotai atliktų darbų pagal rangos sutartį patyrė netiesioginius nuostolius, dėl kurių dalies - 28 8226,61 Lt – atliko įskaitymą. Atsakovas nurodė, kad patyrė žalą dėl negautų pajamų ir paskaičiavo delspinigius, nes objektas, kuriame darbus atliko ir ieškovas, skirtas komercinei veiklai vykdyti. Atsakovas, būdamas pastato savininku, yra suinteresuotas komercinės paskirties patalpų išnuomojimu kitiems asmenims, siekiant gauti nuomos pajamas. Iš byloje esančių atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti (I t. b.l. 31-36), kad atsakovas atliktus darbus 256250,97 Lt sumai priėmė, pateikdamas savo pastabas dėl atliktų darbų, o šiai sumai ieškovas išrašė PVM sąskaitas-faktūras (I t. b.l. 30-40). Atsakovas priešieškinyje nurodo (I t. b.l. 101), kad dėl 2012-04-19 atliktų darbų akte Nr. 2 nurodytų trūkumų statinio negalėjo pradėti eksploatuoti pagal paskirtį, buvo sutrikdytas kitų rangovų darbas, dėl konstrukcijų, stiklo paketų montavimo, durų automatikos nesumontavimo nebuvo galima atlikti kitų darbų statybos objekte. Iš byloje esančio 2012-03-30 atliktų darbų priėmimo perdavimo akto Nr. 2 (I t. b.l. 32) matyti, kad atsakovas, priimdamas darbus, nurodė pastabas dėl nesumontuotų skardinių palangių, neįdėto vieno stiklo, dėl išpjauto dalies cokolio apšiltinimo, montuojant konstrukcijas, purvinų konstrukcijų. Iš 2012-07-13 atliktų darbų priėmimo perdavimo akto Nr. 3 matyti, kad atsakovas priimdamas darbus, padarė pastabas dėl nesumontuotos durų automatikos V 1 konstrukcijoje (I t. b.l. 33). Šiuo atveju kyla ginčas, ar ieškovas, atlikdamas rangos darbus, pažeidė darbų atlikimo terminus, ar dėl pažeistų darbų atlikimo terminų atsakovas patyrė netiesioginius nuostolius. Tarp šalių sudarytoje 2012-01-17 rangos sutartyje 6.3p. numatyta, kad rangovas pagamina aliuminio konstrukcijas per 4 savaites, o plastiko gaminius – per 6 savaites po avanso sumokėjimo; ieškovas sumontuoja aliuminio konstrukcijas per 4 savaites, o plastiko gaminius per 2 savaites nuo jų pagaminimo, bet ne vėliau kaip per 8 savaites nuo avanso sumokėjimo. Šalys pripažino, kad avansas buvo sumokėtas 2012-01-20. Pagal sutarties nuostatas, darbus atsakovas turėjo atlikti iki 2012-03-17. Iš 2012-05-02 tarp šalių sudaryto papildomo susitarimo matyti, kad atsakovas darbus pagal papildomą susitarimą įsipareigojo atlikti per 8 savaites, t.y. iki 2012-06-27. Iš byloje esančių darbų priėmimo-perdavimo aktų matyti (I t. 32-35), kad dalis darbų buvo atlikti praleidus sutartyje ir papildomame sutartyje numatytus terminus. Byloje yra pateiktas 2012m. rugpjūčio 1d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (I t. b.l. 56,57), iš kurio matyti, kad statybos objekte ( - ), minėtai datai buvo sumontuotos aliuminio konstrukcijos, PVC langai bei durys. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, jog atlikdamas įskaitymą 2012m. rugpjūčio 6d., atsakovas pripažino savo prievolę atsiskaityti su ieškovu (2006-12-11 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-624/2006). Ieškovas nurodo, kad sutartyje ir papildomame susitarime numatytais terminais atlikti sutartus darbus negalėjo dėl atsakovo kaltės, nes atsakovas neužtikrino ieškovui darbų fronto. LR CK 6.681str. 1d. numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje numatytą kainą. Tarp šalių sudarytos 2012-01-17 sutarties 7.3p. numato, kad darbų frontas laikomas priduotu rangovui, kai pasirašoma sutartis. Tačiau sutarties sekantis 7.4p. numato, kad jeigu rangovui pagal šios sutarties sąlygas nėra paruoštas darbų frontas, rangovas turi teisę pratęsti sutarties atlikimo terminą tiek, kiek vėlavo darbų fronto pridavimas. Nors atsakovas teigia, kad darbų frontas ieškovui buvo priduotas sutarties pasirašymo dieną ir situacija ieškovui statybos objekte buvo žinoma, 7.4p. numatyta sąlyga numatė ieškovui galimybę pratęsti darbų atlikimo terminus tiek, kiek vėlavo darbų atlikimas, šios šalių aptartos sąlygos negalima ignoruoti. Kadangi sutarties objektas buvo ne tik aliuminių konstrukcijų, langų ir durų montavimas, bet ir jų gamyba, sutarties pasirašymo dieną priduotas darbų frontas ir esama situacija ieškovui neturėjo esminės reikšmės iki pagamintų gaminių montavimo. Ieškovas nurodė, kad negalėjo įstiklinti dalies sumontuotų PVC gaminių, nes nebuvo sudėti priešdūminiai automatiniai langų atidarymo mechanizmai, nuo 2012-03-13 nebegalėjo tęsti aliuminio konstrukcijos montavimo darbų dėl prie pastato sienų sustatytų kitų rangovų medinių pastolių, negalėjo sumontuoti durų automatikos dėl to, jog nebuvo sutvarkytos grindys, kad būtų galima sureguliuoti tinkamą durų veikimą, sumontuoti durų automatiką ieškovas galėjo tik 2012-11-20. Kad ieškovas eilę kartų kreipėsi į atsakovą, prašydamas sudaryti sąlygas atlikti darbus, rodo eilė ieškovo rašytų raštų atsakovui. 2012-03-27 raštu (I t. b.l. 59) ieškovas nurodė, kad negali baigti eilės darbų, nes nėra sumontuoti priešdūminiai mechanizmai, 3 aukšte negali užsandarinti PVC langų apačių todėl, kad nėra įrengtas stogo dangos antrasis sluoksnis. 2012-04-05 ieškovas kreipėsi į atsakovą (I t. b.l. 60), nurodydamas, jog statybos objekte darbai atlikti nukrypstant nuo projekto, jog ieškovas negali konstruoti aliuminio konstrukcijų, kol bus vykdomi betonavimo darbai, kurių metu negalima atlikti darbų. Ieškovas dėl šių priežasčių prašė pratęsti darbų atlikimo terminą. 2012-04-28 raštu ieškovas kreipėsi į atsakovą (I t. b.l. 61), prašydamas pratęsti darbų atlikimo terminą, nes darbų frontas aliuminio konstrukcijoms montuoti buvo atnaujintas tik 2012m. balandžio 17d. 2012-08-09 ieškovas nurodė atsakovui (I t. b.l. 62), kad neturi galimybės sumontuoti durų automatiką, nes nesudėta grindų danga, prašo sudaryti sąlygas ieškovui baigti darbus. 2012-08-24 ieškovas raštu pakartotinai reikalavo (I t . b.l. 63), kad atsakovas užtikintų sąlygas pabaigti darbus. Analogiškais prašymais ieškovas kreipėsi į atsakovą ir 2012-09-13, 2012-09-25, 2012-10-29 raštais (I t. b.l. 64-66). Apklaustas teismo posėdyje liudytojas L. A. patvirtino, kad apie mėnesį laiko negalėjo įstiklinti langų, nes buvo sumontuoti mediniai pastoliai, kurie kiaurai pervėrė medines angas, tikslaus laikotarpio liudytojas įvardinti negalėjo. Liudytojas nurodė, kad apie du mėnesius negalėjo įstiklinti langų, nes ieškovas neturėjo priešdūminių mechanizmų, kurie buvo būtini langų įstiklinimui, atsakovas pirko juos iš kitų tiekėjų, ne iš ieškovo, todėl ieškovas negalėjo tęsti darbų. Liudytojas L. A. nurodė, kad negalėjo sumontuoti ir pastato durų automatikos, nes nebuvo įrengtos toje vietoje grindys, kad būtų galima ją sureguliuoti. Liudytojas D. B. patvirtino, kad mediniai pastoliai buvo sumontuoti iki 2012 m. pavasario. Iš atsakovo 2012-04-02, 2012-04-13, 2012-05-04, 2012-08-21, 2012-10-15, 2012-10-31 (I t. b.l. 68-74) raštų matyti, kad atsakovas, atsakydamas į ieškovo rašytus raštus, nurodė, kad ieškovas darbų frontą priėmė, pasirašydamas 2012-01-17 rangos sutartį, jokių papildomų sąlygų dėl darbų eiliškumo nenumatė, todėl reikalavo tęsti sutartyje numatytus darbus. Liudytojas D. B. patvirtino, kad ieškovas neinformavo atsakovo, kad montuojant langus bus reikalingi priešdūminiai davikliai. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal sudarytą sutartį 5.1.1p. atsakovas buvo įsipareigojęs organizuoti objekto statybą, ieškovas nebuvo generalinis rangovas, jis buvo vienas iš rangovų. Kad atsakovas koordinavo rangovų darbus, matyti iš byloje esančių dokumentų (II t. b.l. 59,61). Atsakovas nurodo, kad ieškovas, kaip profesionalus savo srities žinovas, turėjo numatyti sutartyje , jog montuojant langus bus reikalingi priešdūminiai davikliai, apie ką atsakovui nebuvo žinoma. Tačiau kad priešdūminiai davikliai bus reikalingi, atsakovui buvo žinoma, bylos nagrinėjimo metu šią aplinkybę patvirtino liudytojas D. B.. Atsakovas teigia kad ieškovas, kaip įmonė, kuri verčiasi tam tikra veikla, privalėjo numatyti sutartyje darbų eiliškumą. Tačiau teismo nuomone, atsakovo įmonė taip pat yra profesionali statybos veikla užsiimanti įmonė, statanti didelius pagal apimtį statybos objektus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas yra vienas iš daugelio rangovų, todėl, sudarydamas sutartį, neturėjo galimybės koordinuoti viso statybos darbų atlikimo. Kadangi rangos sutartyje ieškovas neprisiėmė įsipareigojimo sumontuoti priedūminius daviklius, o atsakovui buvo žinoma, kad jie bus reikalingi (liudytojo D. B. parodymai) , atsakovas negali atsakyti už tai, kad neįspėjo atsakovo, jog tokie įrengimai bus reikalingi. Ieškovas pripažino, kad durų automatika nebuvo sumontuota todėl, kad toje vietoje nebuvo įrengtos grindys, todėl šie darbai buvo atlikti tik 2012m. lapkričio 20d. Kad ieškovas negalėjo šių darbų atlikti, patvirtina eilė ieškovo rašytų raštų atsakovui. Nors bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad durų automatika galėjo būti sumontuota be grindų dangos (liudytojų L. A., D. B. parodymai), tačiau liudytojas L. A. nurodė, kad ji galėjo neveikti, be to, ją būtų reikėję iš naujo sureguliuoti sudėjus grindis, kas, teismo nuomone , pažeistų ekonomiškumo pricipus. Įrodymų, kurie paneigtų liudytojo L. A. parodymus, byloje nėra, todėl teismas vadovaujasi minėto liudytojo parodymais. Kad statybos objekte sumontuoti pastoliai trukdė atkilti ieškovui rangos darbus, kaip jau buvo minėta, patvirtina ieškovo rašyti raštai atsakovui, liudytojų L. A. ir D. B. parodymai, taip pat byloje pateiktos nuotraukos (II t. 67-69). Iš byloje esančio UAB,,Masada‘‘ rašto matyti (III t. b.l. 70), kad 2012-04-02 atsakovas kreipėsi į UAB ,Šiaulių lyra‘‘ dėl medinių klojinių demontavimo, kurie trukdo UAB ,,Bodesa‘‘ atlikti darbus. Nors iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus pagal rangos sutartį, tačiau iš įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad ieškovas darbų nustatytais terminais neatliko dėl to, kad atsakovas nesudarė ieškovui sąlygų juos atlikti, kaip reikalauja LR CK 6.681str. 1d. Byloje nėra duomenų, iš kurių teismas galėtų nustatyti tiksliai, kiek dienų ieškovas vėlavo atlikti darbus dėl to, kad jam nebuvo suteiktas darbų frontas, tačiau teismas daro išvadą, kad byloje nėra įrodymų konstatuoti ieškovo neteisėtus veiksmus, dėl kurių atsakovas teigia patyręs netiesioginius nuostolius. Atsakovas nurodo, jog nuostolius patyrė todėl, kad buvo sudaręs 2012-03-01 su UAB Lupra‘‘ preliminarią sutartį dėl statomo objekto nuomos, o 2012-06-22, tikėdamasi, kad ieškovas įvykdys darbus sutartyje nustatytais terminais, sudarė pagrindinę sutartį dėl patalpų nuomos. Atsakovas nurodo, jog turėjo pagrindo tikėtis, kad, išnuomojęs gamybines patalpas, gaus pajamas, tačiau dėl ieškovo kaltės patyrė nuostolius dėl negautų pajamų. Iš 2012-07-23 PVM sąskaitos faktūros matyti (I t. b.l. 117), kad atsakovas ieškovui yra išrašęs sąskaitą dėl 28826,61 Lt negautų pajamų ir delspinigių. Iš byloje esančios 2012-03-01 sutarties matyti (I t. b.l. 125), kad atsakovas sudarė sutartį su UAB,,Lupra‘‘ dėl patalpų adresu ( - ), Šiauliai, nuomos, o 2012-06-22 sudarė pagrindinę nuomos sutartį (I t. b.l. 127-136). Tačiau ieškovas nurodė, kad atsakovas, sudaręs sutartį su UAB ,,Lupra‘‘ dėl negautų pajamų patyrė žalą ne dėl ieškovo kaltės. Iš anksčiau išdėstytų motyvų matyti, kad ieškovo neteisėtų veiksmų dėl padarytos žalos atsakovui nėra konstatuota. Ieškovas teigia, kad atsakovas galėjo patirti žalą todėl, kad darbų statybos objekte nebaigė kiti rangovai. Iš viešoje erdvėje prieinamos informacijos matyti, kad atsakovo prekybos centras adresu ( - ), Šiauliai, buvo atidaryta 2013m. vasario 14d. LR Statybos įstatymo 24str. numato, kad užbaigus naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas, pastatytą naują ypatingą ar neypatingą statinį galima naudoti tik įvykdžius šio straipsnio 1 dalies reikalavimus. Teismui nebuvo pateikta įrodymų, kad statyba adresu ( - ), Šiauliai, buvo užbaigta, sudarant sutartis dėl nuomos su UAB ,,Lupra‘‘. Todėl atkreiptinas dėmesys į tai, kad kyla abejonė, ar statybos objektas 2012-06-22 apskritai galėjo būti naudojamas. Be to, teismui nėra pateiktas statybos žurnalas, kurį privalo turėti statytojas (nors teigė, kad negali jo pateikti, nes jis galėtų būti pas ieškovą, ką ieškovas neigia), todėl teismas negali daryti išvadų, kada, kiek ir kokie rangovai atliko ir baigė darbus statybos objekte. Iš faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad 2012m. rugpjūčio 1d. antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodyta, kad pastato viduje vyksta statybos darbai, prie pastato klojamos trinkelės. Protokole nurodyta, kad 2012m. rugpjūčio 1d. statybos objekte buvo atliekai darbai, todėl, laikantis statybos įstatymo nuostatų, statinys negalėjo būti naudojamas. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas durų automatiką turėjo galimybę sureguliuoti 2012m. lapkričio 20d., kai buvo įrengtos grindys durų dalyje. Todėl atsakovas, nesavalaikiai sudarydamas nuomos sutartį su patalpų nuomininku, pats prisiėmė nuostolių atsiradimo riziką. Iš įrodymų visumos teismas daro išvadą, kad atsakovas neįrodė, jog patyrė realią žalą dėl ieškovo nesugebėjimo laiku atlikti darbus.

28Atsakovas nurodė, kad atliko įskaitymą dėl 112 delspinigių dėl pavėluotų darbų atlikimo pagal tarp šalių sudarytą papildomą susitarimą. Atsakovas nurodė, kad pagal papildomą susitarimą darbus ieškovas privalėjo atlikti 2013m. birželio 27d., o darbai buvo priimti 2012m. rugpjūčio 1d. todėl ieškovas už šį laikotarpį atsakovui buvo skolingas 112 Lt delspinigių. Ieškovas nurodo, kad atsakovas delsė priimti atliktus darbus, todėl jie buvo priimti tik 2013m. rugpjūčio 1d. Kadangi atsakovas atliko įskaitymą minėtai delspinigių sumai, teigdamas, jog patyrė 112 Lt nuostolių, pareiga įrodyti, kad darbai buvo atlikti pavėluotai, tenka atsakovui. Ieškovas teigia, kad darbai buvo atlikti anksčiau – 2013-07-13, tačiau juos atsakovas priėmė 2012-08-01. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes. Be to, bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad atsakovas nesudarė sąlygų ieškovui atlikti darbus, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovas dėl ieškovo veiksmų patyrė 112 Lt nuostolių delspinigių išraiška.

29Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad atsakovas, atlikdamas įskaitymą 31119,51 Lt sumai, neturėjo atsakovo atžvilgiu galiojančio ir vykdytino reikalavimo, todėl atsakovo atliktas įskaitymas pripažintinas neteisėtu. Vadovaujantis LR CK 6.681str. iš atsakovo ieškovui priteistina 31119,51 Lt skola už rangos darbus.

30Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2402,43 Lt delspinigių. Šalių 2012-01-17 sutarties 9.1p. numatyta, kad, atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, ieškovas gali reikalauti mokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 193 pradelstą dienų po 12,45 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, viso 2402,43 Lt. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, kreipdamasi į teismą, praleido šešių mėnesio ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo. Iš ieškovo pateiktos lentelės (I t. b.l. 81), matyti, kad ieškovas prašo priteisti delspinigius už 193 dieną (I t. b.l. 81), kas viršija delspinigiams numatytą ieškinio senaties terminą, kurį atsakovas prašo taikyti (LR CK 1.125str.5d.). Todėl delspinigiai iš atsakovui ieškovui priteistini už šešis mėnesius – 180 dienų, kas sudaro 2241 Lt (180x 12,45 Lt). LR CK 6.258str. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, jog už prievolės nevykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 2241 Lt delspinigiai.

31Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7,51 procentų procesinių palūkanų. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.261 str. 1 d. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiuo konkrečiu atveju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 3 d. ir 3str. 4d., ieškovo reikalaujamų procesinių palūkanų norma nustatoma pagal pusmečio VILIBOR , buvusį 2012m. gruodžio 31d. , kuris sudarė 0,51, kadangi ieškinys teismui pateikiamas 2013m. I pusmetį. Todėl metinių palūkanų norma nustatoma 7,51 procento. Tolio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovo ieškovui.

32Atsakovas prašo priteisti papildomai 31023,32 Lt negautų pajamų, kurių nepadengė atliktas įskaitymas. Tačiau dėl aukščiau išdėstytų argumentų dėl atsakovo negautų pajamų, šis atsakovo reikalavimas atmestinas. Taip pat atmestinas atsakovo reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių palūkanų priteisimo, nes jis yra susijęs su reikalavimu dėl atsakovo negautų pajamų priteisimo.

33Vadovaudamasis LR CPK 93str., iš atsakovo ieškovui priteistinos žyminio mokesčio išlaidos, kurios skaičiuojamos nuo patenkintos ieškinio sumos ir sudaro 1000,82 Lt. Vadovaujantis LR CPK 98str., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, priteistinos bylinėjimosi iš laidos už advokato pagalbą. Nors ieškinys buvo tenkintas dalinai, atsižvelgiant į protingumo kriterijų, ieškinio bei priešieškinio sumą ir į priežastis, dėl kurių ieškinys buvo tenkintas dalinai, laiko, kad teismo sprendimas yra priimtas ieškovo naudai. Todėl, vadovaujantis LR CPK 98str., iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą iš atsakovo. Tačiau ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą mažintinos. Ieškovui priteistina 3000 Lt suma už ieškinio parengimą, 3000 Lt suma už atsiliepimo į ieškinio parengimą. Pagal 2004-04-02 LR Teisingumo ministro įsakymu dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo, ieškovui už atstovavimą posėdyje priteista už vieną valandą 150 Lt. Minėtose rekomendacijose numatoma, kad už vieną atstovavimo valandą teisme rekomenduojama priteisti 0,15 minimalios vidutinės algos. Pagal minėtas rekomendacijas posėdžio laikas yra apvalinamas- iki 30 minučių atmetama , 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Bylos nagrinėjimo metu teismo posėdžiai 2013-06-11, 2013-08-26, 2013-11-14, 2013-12-10 truko mažiau nei 30 minučių, todėl užmokestis už advokato pagalbą, dalyvaujant šiuose posėdžiuose, neskaičiuojamas. 2013-10-10 posėdis truko 5.30val. (suapvalinus 6val.), todėl už šį teismo posėdį skaičiuotina 900 Lt. 2014-01-24 posėdis truko 3,14val. todėl už tris valandas skaičiuotina 450 Lt. Iš viso už atstovavimą teismo posėdžiuose iš atsakovo ieškovui priteistina 1350 Lt. Atsakovas pagrįstai nurodo, kad baigiamųjų kalbų paruošimas nėra privalomas procesinis dokumentas, todėl už jo paruošimą bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovui priteistina 7350 Lt už advokato pagalbą.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

35Ieškinį patenkinti dalinai, priešieškinį atmesti.

36Pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. 12/03-M107 dėl įskaitymo atliktą įskaitymą 31 195,51 Lt sumai, priteisti iš atsakovo UAB ,,Masada‘‘ ieškovui UAB ,,Bodesa‘‘ 31 119,51 Lt skolą, 2241 Lt delspinigių, 7,51procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-02-26- iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8350,82 Lt bylinėjimosi išlaidų.

37Kitoje dalyje ieškinį atmesti

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovo atstovas advokatas Artūras Vaišvila paaiškino, kad 2012 m. sausio... 4. Dėl 2180,90 Lt pagal 2012 m. birželio 12 d. sąskaitą už sugadintas... 5. Dėl 28 826,61 Lt pagal 2012m. liepos 23d. delspinigių ir žalos (negautų... 6. Dėl 112,00 Lt pagal 2012 m. rugpjūčio 1 d. delspinigių sąskaitą už... 7. Kadangi atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu atliktas įskaitymas yra... 8. Prašo teismą pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d.... 9. Ieškovo atstovas E. Š. ieškinį palaiko, su priešieškiniu nesutinka,... 10. Atsakovo atstovas A. V. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti,... 11. Dėl 2012m. rugpjūčio 6d. raštu atlikto įskaitymo pagrįstumo ieškovo... 12. Dėl sumontuoto fasado daugiasluoksnio panelio sugadinimo ir žalos atlyginimo... 13. Dėl 112,00 Lt delspinigių sumokėjimo atsakovo atstovas nurodė, kad... 14. Dėl 28 826,61 Lt žalos (negautų pajamų) ir delspinigių atlyginimo atsakovo... 15. Dėl darbų fronto pridavimo atsakovo atstovas nurodė, kad ieškovas 2013 m.... 16. Dėl ieškovo darbų atlikimo ir aktų pateikimo atsakovo atstovas nurodė, kad... 17. Dėl delspinigių, procesinių palūkanų priteisimo atsakovo atstovas nurodė,... 18. Dėl priešieškinio ir reikalaujamos 31 023,32 Lt žalos atlyginimo atsakovo... 19. Prašo priteisti iš ieškovo 31 023,32 Lt žalos atlyginimą, priteisti 6... 20. Atsakovo atstovas R. Š. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti,... 21. Ieškinys tenkintinas dalinai, priešieškinys atmestinas.... 22. Iš byloje esančios 2012m. sausio 17d. sutarties 2012/01-44 (I t. b.l. 10) ir... 23. Vienas iš įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų yra... 24. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo atliktą įskaitymą neteisėtu, nes... 25. LR CK 6.245 str. 3 d nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra... 26. Atsakovas nurodė, kad ieškovo darbuotojai 2012m. kovo 13d., montuodami... 27. Atsakovas nurodė, kad dėl ieškovo pavėluotai atliktų darbų pagal rangos... 28. Atsakovas nurodė, kad atliko įskaitymą dėl 112 delspinigių dėl... 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 30. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2402,43 Lt delspinigių. Šalių... 31. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7,51 procentų procesinių palūkanų.... 32. Atsakovas prašo priteisti papildomai 31023,32 Lt negautų pajamų, kurių... 33. Vadovaudamasis LR CPK 93str., iš atsakovo ieškovui priteistinos žyminio... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 35. Ieškinį patenkinti dalinai, priešieškinį atmesti.... 36. Pripažinti negaliojančiu atsakovo 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr.... 37. Kitoje dalyje ieškinį atmesti... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...