Byla 2-852-280/2012
Dėl viešųjų pirkimo komisijos sprendimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, išnagrinėjusi ieškovų UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ ieškinį atsakovui Visagino savivaldybei dėl viešųjų pirkimo komisijos sprendimo,

Nustatė

2Ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ ieškiniu, pateiktu Panevėžio apygardos teismui 2012-09-17, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atsakovui Visagino m. savivaldybės administracijai prašo pripažinti neteisėtu, nepagrįstu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos supaprastinto riboto konkurso „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimo Visagino ežero pakrantėje-rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimo ir projekto vykdymo priežiūra“ sprendimą atmesti ieškovų pasiūlymą.

3Nurodo, kad UAB „Vėtrūna“, jungtinės veiklos pagrindu veikdama kartu su AB „Pramprojektas“, 2012-05-15 pateikė paraišką dalyvauti 2012 m. balandžio 17 d. paskelbtame supaprastintame ribotame konkurse „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos (5 atskiros zonos(etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje-rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“ pirkimo Nr. 120433, 2012-07-19 pateikė komercinį pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2012-08-17 pranešimu informavo UAB „Vėtrūna“, kad pateiktas pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų, todėl atmetamas. Atsakydama į ieškovų paklausimą Visagino savivaldybės administracija 2012-08-21 pateikė pasitelktų ekspertų įvertinimo išvadas, kurių pagrindu priimtas paminėtas sprendimas. Ieškovai pareiškė pretenziją, bet ji nebuvo patenkinta, ieškovai atsakymo į ją negavo.

4Ieškovai nurodo, kad jų pasiūlymas atmestas remiantis paskelbto konkurso sąlygų 86.5 punktu, kuris numato, kad dalyvių pasiūlymai, kurių kriterijaus „P“ yra mažiau arba lygu 10, atmetami kaip neatitinkantys pirkimo objektų reikalavimų. Perkančios organizacijos paskirti ekspertai ar jų grupės vertino projektinį pasiūlymą architektūrinės, konstrukcinės ir inžinerinės sistemos dalių parengimą pagal nustatytus kriterijus: detalizavimo lygį ir išsamumą, originalumą, atitiktį statybos techniniams reikalavimams, priešgaisriniams reikalavimams, higienos normoms bei numatomų naudoti medžiagų, įrenginių ir mechanizmų, inžinerinių sistemų, jų sudedamųjų dalių bei komponentų racionalumą, kokybės lygį, darbų atlikimui siūlomas medžiagas.

5Ieškovai nesutinka su ekspertų įvertinimu, tvirtina, kad ekspertai neturėjo reikiamos kvalifikacijos, nes ekspertai Aldovinas Mykolas Misevičius ir Vestina Barzdžiukienė negalėjo vertinti visų pasiūlymo dalių, tai yra projekto architektūrinės ir inžinerinės dalies, konstrukcinės ir inžinerinės dalies. Eksperto Lingvevičiaus kvalifikaciją patvirtinantys duomenys nenurodyti. Šiomis aplinkybėmis ekspertai vertino visas projektinio pasiūlymo dalis, skirdami vertinimą, pastabose pagal ieškovus tinkamai nekonkretizavo savo išvadų, pateiktos pastabos nekonkrečios.

6Atsakovas atsiliepimu į ieškinį bei tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Iš esmės pripažino, kad visi ekspertai neturėjo atestatų vertinti visas projektinio pasiūlymo dalis, nurodė, kad tokie atestatai būtini tik statybos teisiniuose santykiuose, bet tvirtino, kad pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygoms, ieškovams tai turi būti aišku iš techninių specifikacijų bei pirkimo sąlygų paaiškinimų.

7Visagino savivaldybės administracija teismui 2012-10-16 raštu pranešė, kad 2012 m. balandžio 17 d. paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos (5 atskiros zonos(etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje-rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“ pirkimo Nr. 120433, pripažintas pasibaigusius, nes vienintelis pasiūlymas atmestas dėl pasiūlytos per didelės, perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos.

8Ieškinys netenkinamas ( CPK 270 str., LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.,7 str. 4 d.).

9Visagino savivaldybės administracija 2012-04-17 paskelbė supaprastintą ribotą konkursą „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos(5 atskiros zonos(etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje-rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“ pirkimo Nr. 120433, kuris buvo vykdomas iki 2012-10-12, kai viešojo pirkimo komisija nusprendė šį konkursą pasibaigusiu, atmetus vienintelį pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

10Konkursu buvo perkamos šios paslaugos: techninių darbo/supaprastintų projektų parengimas, teigiamos ekspertizės akto ir statybą leidžiančio dokumento gavimas, rekonstravimo darbai, projektų vykdymo priežiūra, kadastrinių matavimų atlikimas/atnaujinimas bei viešinimas-informacinių ir nuolatinių stendų gamyba ir įrengimas.

11Reikalaujami projektai turėjo būti parengti pagal galiojančius privalomuosius statybos techninius reglamentus ir kitus statybos normatyvinius aktus.

12UAB „Vėtrūna“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdama su ieškovu AB „Pramprojektas“, 2012-07-19 pateikė komercinį pasiūlymą su techninio projekto sprendiniais, o Visagino savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija 2012-08-17 informavo tiekėją UAB „Vėtrūna“, kad pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, atmetamas, nes viešojo konkurso komisijos pasitelkti ekspertai pasiūlymo dalį dėl techninio projekto sprendinių įvertino tik 6 balais, kas pagal konkurso sąlygų 86.5 punktą toks įvertinimas ir reiškia, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo objekto reikalavimų. Iš viso buvo galima gauti 20 balų, jeigu vertinimai būtų labai geri. Projektinių techninių sprendiniai pagal konkurso sąlygų 86 str. buvo vertinami ir pagal kriterijų P, nes visas pasiūlymas turėjo būti įvertintas pagal ekonominį naudingumą. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainą(C) ir kriterijaus P balus. Kriterijaus P balai suteikiami ekspertinio vertinimo būdu ir pasiūlymas, kurio kriterijaus P balai yra mažiau arba lygu 10, atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo objekto reikalavimų. Komisijai suteikta teisė atmesti pasiūlymą jei tiekėjo techninis pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų (84.1 p.). Antra vertus konkurso sąlygų 49 p. nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti pagrindinius projektinius techninius sprendinius darbams atlikti. Nurodoma, kad sprendinių detalizavimo laipsnį tiekėjas pasirenka pats, tačiau jis turi būti pakankamas, kad būtų pateikta pagrindinė projekto koncepsija. Perkančios organizacijos paskirti ekspertai ar jų grupės vertino projektinio pasiūlymo architektūrinės, konstrukcinės ir inžinerinės sistemos dalių parengimą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus: detalizavimo lygį ir išsamumą, originalumą, atitiktį statybos techniniams reikalavimams, priešgaisriniams reikalavimams, higienos normoms bei numatomų naudoti medžiagų, įrenginių ir mechanizmų, inžinerinių sistemų, jų sudedamųjų dalių bei komponentų racionalumą, kokybės lygį, darbų atlikimui siūlomas medžiagas.

13Kadangi kriterijų P nustatė ne perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija tiesiogiai, o ekspertai, tai viešojo pirkimo komisija negalėjo tiekėjui nurodyti konkrečiai kokie projektiniai techniniai sprendiniai leidžia daryti išvadą, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo objekto reikalavimų. Tiekėjų vertinimo kriterijai pirkimo dokumentuose nepakankamai konkretizuoti, tačiau ieškovai pirkimo sąlygų neginčijo, pagal tuos pačius kriterijus buvo vertinami visi pasiūlymai, kurių didžioji dalis, kaip matyti iš pateiktų dokumentų, atmesti.

14Pagal ekspertų pateiktas pastabas matyti, kad ekspertai, vertindami ieškovo pasiūlymą, vidutiniškai (2) vertino sprendinių atitikimą higienos normoms bei priešgaisriniams reikalavimams bei pasigedo informacijos apie numatomas naudoti medžiagas, mechanizmus ir įrenginius, inžinerines sistemas. Šiomis aplinkybėmis, kai atskirai pateikti ekspertų vertinimai labai skiriasi ( vienas ekspertas vertino 9 balais, kitas-4, o trečias-5 balais) ir nustačius, kad ne visi jų turi reikiamą kvalifikaciją visai pasiūlymo daliai tinkamai įvertinti, nes neturi reikalingų atestatų, iškilo pagrįstos abejonės dėl tokio sprendimo, bet nenustatyta, kad tuo pažeisti viešo pirkimo lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai ( Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.) jau vien dėl to, kad pasiūlymus teikė keturi tiekėjai, tinkamu pripažintas tik vienas, bet ir jis vėliau atmestas.

15Ekspertas Juozas Lingvevičius techninius projekto sprendinius įvertino 9 balais, nors jis neturi kvalifikacinio atestato vertinti statybos projektus Aldovinas Mykolas Misevičius – 4 balais, o Vestina Barzdžiukienė -5 balais. Kriterijus P, balai, nustatyti išvedus vidurkį. Visi ekspertai blogai vertino tai, kad nenurodyta naudojamų medžiagų, mechanizmų, įrenginių kokybė. Akivaizdu, kad ekspertai skirtingais balais vertino tuos pačius trūkumus, nes tai matyti iš jų nurodytų pastabų. Šiomis nustatytomis aplinkybėmis vargiai ar begalimas nustatyto kriterijaus ( P) patikrinimas, ko reikalauja ieškovai, kai ieškovas nurodė pagrįstas abejones ir dėl ekspertų kvalifikacijos, nes matyti, kad perkančioji organizacija, parinkdama ekspertus, nereikalavo iš jų turėti atitinkamus atestatus, nes savo procesiniuose dokumentuose neneigė tos aplinkybės, kad ekspertai neturi atestatų, patvirtinančių jų kvalifikaciją vertinti pateiktus dokumentus. Pateikti duomenys, kad ekspertai parinkti viešo konkurso būdu. Tačiau ir šiuo atveju perkančioji organizacija, gavusi pretenziją dėl ekspertų išvadų turi įvertinti ar iš tikrųjų ekspertai tinkamai ir objektyviai vertino pasiūlymą, ar įsigilino į pirkimo objektą ir pateiktą pasiūlymą dėl jo. Nustatyta, kad atsakovas į ieškovo pretenziją neatsakė, netikrino ekspertų išvadų, negavo patvirtinimo iš tų ekspertų, kad įvertinta objektyviai ir tinkamai.

16Ginčijamo viešo pirkimo metu, kaip jau minėta, buvo priimtas tik vieno tiekėjo pasiūlymas, kiti atmesti, bet vėliau ir jo pasiūlymas atsakovo netenkino. Tai liudija, kad perkančioji organizacija nediskriminuodama tiekėjų bei pagal vienodus reikalavimus vertino visus pasiūlymus ir suabejojus pateiktais pasiūlymais procedūras pagal paskelbtą pirkimą užbaigė be rezultato. Ši aplinkybė lemia, kad ieškinys negali būti tenkinamas visa apimtimi, t. y. nėra galimybės grąžinti ieškovų į viešąjį pirkimą. Nors ir kilo įtarimų įvertinant ieškovų ir kitų tiekėjų pasiūlymą, teismas jų nevertina kaip esminių, pirkimo procedūros ginčijamam pirkime pasibaigė, nenustatyta, kad ieškovas būtų pareiškęs reikalavimą pripažinti procedūrų pasibaigimą neteisėtu, paskelbtas naujas konkursas, todėl nėra pagrindo ieškovo reikalavimus tenkinti.

17Teismas šias išvadas daro vertindamas ir ieškovų procesiniuose dokumentuose, pretenzijoje nurodomus argumentus, kurie nei faktiškai nei teisiškai nepagrindžia, kad jų pasiūlymas tinkamas perkančiai organizacijai ir negali būti atmetamas. Nurodytos faktinės aplinkybės pagrįstos iš esmės deklaratyviais tvirtinimais, kad pasiūlymas atitinka visus reikalavimus, tik perkančioji organizacija nepageidauja su ieškovais sudaryti pirkimo sutartį. Tačiau tokių išvadų negalima daryti pagal byloje surinktus įrodymus, kuriais nustatyta, kad perkančiosios organizacijos sprendimai nepakakamai motyvuoti ir išsamūs, kad jų peržiūra iš esmės netinkama, bet dėl to, negalima daryti išvados, kad ieškovų teisės jų nurodomu būdu.

18Dėl pasakyto ieškinys atmetamas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str. CPK 4236-9 str.,

Nutarė

20Ieškovų UAB „Vėtrūna “ ir AB „Pramprojektas“ ieškinį atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos neteisėtų sprendimų supaprastintame ribotame konkurse „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos (5 atskiros zonos(etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje-rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“, pirkimo Nr. 120433, panaikinimo atmesti.

21Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, išnagrinėjusi... 2. Ieškovai UAB „Vėtrūna“ ir AB „Pramprojektas“ ieškiniu, pateiktu... 3. Nurodo, kad UAB „Vėtrūna“, jungtinės veiklos pagrindu veikdama kartu su... 4. Ieškovai nurodo, kad jų pasiūlymas atmestas remiantis paskelbto konkurso... 5. Ieškovai nesutinka su ekspertų įvertinimu, tvirtina, kad ekspertai neturėjo... 6. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį bei tripliku su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Visagino savivaldybės administracija teismui 2012-10-16 raštu pranešė, kad... 8. Ieškinys netenkinamas ( CPK 270 str., LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.... 9. Visagino savivaldybės administracija 2012-04-17 paskelbė supaprastintą... 10. Konkursu buvo perkamos šios paslaugos: techninių darbo/supaprastintų... 11. Reikalaujami projektai turėjo būti parengti pagal galiojančius... 12. UAB „Vėtrūna“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikdama su ieškovu... 13. Kadangi kriterijų P nustatė ne perkančiosios organizacijos viešųjų... 14. Pagal ekspertų pateiktas pastabas matyti, kad ekspertai, vertindami ieškovo... 15. Ekspertas Juozas Lingvevičius techninius projekto sprendinius įvertino 9... 16. Ginčijamo viešo pirkimo metu, kaip jau minėta, buvo priimtas tik vieno... 17. Teismas šias išvadas daro vertindamas ir ieškovų procesiniuose... 18. Dėl pasakyto ieškinys atmetamas.... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str. CPK 4236-9 str.,... 20. Ieškovų UAB „Vėtrūna “ ir AB „Pramprojektas“ ieškinį atsakovui... 21. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...