Byla I-4684-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu dalyvaujant pareiškėjui N. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. Ž. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas N. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą (skundas teisme gautas 2015 m. lapkričio 11 d. ), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 22 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–4).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. lapkričio 20 d. iki 2012 m. lapkričio 29 d. jis laikytas Lukiškių TI-K orumą ir garbę žeminančiomis sąlygomis, t. y. buvo baudžiamas kankinant, o asmens laikymas tokiomis sąlygomis prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsniui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsniui. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose vienam asmeniui tenka mažesnis plotas, negu nustatytas teisės aktuose, dėl to pareiškėjas, sveikas asmuo, buvo priverstas nuolat sėdėti arba gulėti, taip pat konfliktai dažnai kyla dėl psichologinių ir fizinių nepatogumų, dėl per mažo vienam asmeniui tenkančio ploto. Be to, kamerose drėgna, trūksta oro, tamsu, neužtikrintas natūralus apšvietimas, o tai kenkia akims (pareiškėjas daug skaito ir rašo). Kamerose naudotis tualetu teko visų akivaizdoje, o tai žemino pareiškėjo orumą ir yra nepakeliama. Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K kilus gaisrui, nesiimta jokių veiksmų, siekiant evakuoti asmenis iš kamerų, kurios buvo pripildytos dūmais.

72.2. Pareiškėjas nurodo, kad laisvės atėmimas savaime yra bausmė, todėl jos griežtinti negalima, o minimalaus asmeniui tenkančio ploto sumažinimas nuo 5 m2 iki 3,6 m2 yra bausmės griežtinimas. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad dėl neteisėtų Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų / neveikimo nebuvo užtikrintos tinkamos pareiškėjo kalinimo sąlygos ir dėl to pareiškėjas patyrė neturtinę žalą: dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinius ir emocinius sukrėtimus, emocinę depresiją, pažeminimą, galimybių sumažėjimą, pareiškėjas nuolat jaučia baimę, apatiją. Taigi, pareiškėjui priteistinas neturtinės žalos atlyginimas

82.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ (toliau – ir HN 76:1999), Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakyme Nr. 182 patvirtintomis Areštinių vidaus tvarkos taisyklėmis, Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2008/2-1277,Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika (bylomis Mandic ir Jovic prieš Slovėniją, Peers prieš Graikiją, Ananyev ir kiti prieš Rusiją, Karalevičius prieš Lietuvą, Savnekovas prieš Lietuvą), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) prakitka (administracinėmis bylomis Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-734/2009, Nr. A525-1181/2010, Nr. A858-502/2013), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu.

9II

10Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 9–17).

111. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 127 straipsnio 1 dalimi, remdamasis LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011, prašo pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą.

122. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124) buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

133. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

144. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktu, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus; nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

155. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

16Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

176. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

187. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

198. Dėl kamerų remonto

20Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

219. Dėl kamerų įrengimo

22Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

2310. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

24Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

2511. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

26Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2712. Dėl kamerose esančių grotų ir metalinio tinklo

28Vadovaujantis TI taisyklių 14.1 punkto reikalavimais, langų angoje įstatytos metalinės grotos, o langų stiklai aptraukti metaliniu tinklu. Nuteistieji (suimtieji) dažnai specialiai sugadina metalinį tinklą, padaro jame skylių ir tokiu būdu bando permesti daiktus, raštelius ar pan. iš savo gyvenamosios kameros kitiems asmenims. Tam, kad metalinis tinklas butų nepasiekiamas ir jo nebūtų galima sugadinti, įrengtos vidinės metalinės grotos, jos apsaugo nuteistuosius (suimtuosius) nuo neteisėtų veiksmų atlikimo. Tokių vidinių grotų ir metalinio tinklo įrengimas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams bei nepažeidžia kamerose laikomų asmenų teisių.

2913. Dėl išvedimo į dušą tvarkos

30Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Pagal Lukiškių TI-k direktoriaus įsakymą „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lukiškių TI-K laikomiems asmenims 1 kartą per savaitę iki 15 minučių suteikiama teisė nusiprausti duše ir tai atitinka higienos normų reikalavimus, todėl Lukiškių TI-savo veiksmais išvedimo į dušą tvarkos nepažeidė.

3114. Dėl higienos priemonių išdavimo

32Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo kalinimo vietose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas Lukiškių TI-K vyrams muilas, tualetinis popierius išduodamas 2 kartus per mėnesį (mėnesio pradžioje ir mėnesio viduryje), tai atitinka nustatytas normas. Pagal nustatytas normas suimtiesiems kas mėnesį išduodami: dantų šepetėlis, dantų pasta, vienkartiniai skustuvai.

3315. Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo

3415.1. Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. R-139 „Dėl arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų, suimtųjų ir vaikų (kūdikių), esančių pataisos namų vaikų (kūdikių) namuose, materialinio buitinio aprūpinimo normų patvirtinimo“. Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius. Vieną kartą per savaitę patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai.

3515.2. Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo paslaugą, vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1-103 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lukiškių TI-K yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų, kuri suteikia skalbinių skalbimo paslaugas už pinigus. Naudojimasis tokia paslauga yra suimtųjų bei nuteistųjų asmenų teisė, bet ne pareiga, už negrynus pinigus, esančius asmeninėse sąskaitose, naudotis asmeninių viršutinių drabužių skalbimo paslaugomis. Pagal minėtą tvarkos aprašą suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi galimybę pasinaudoti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Suimtasis ar nuteistasis, norintis pasinaudoti teikiama paslauga, užpildo prašymą, planuodamas paslaugą jis turi atsižvelgti į jo asmeninėje sąskaitoje esamą pinigų sumą bei planuojamus maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimus. Pagal minėtą tvarką, jeigu suimtasis / nuteistasis neturi asmeninėje sąskaitoje pinigų, jis gali raštu kreiptis į Lukiškių TI-K pareigūną dėl galimybės išskalbti viršutinius drabužius nemokamai.

36Patalynė ir drabužiai iš skalbyklos suimtiesiems (nuteistiesiems) grąžinami sausi.

3716. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo

38Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore, pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, vedami pasivaikščioti suimtieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

39Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K išdėstyti I, II bei III korpusuose. I korpuse yra 29 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 17,34 m2 iki 23,14 m2. II korpuse – 14 atskirų pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotas – nuo 34.16 m2 iki 37,40 m2, m korpuse yra 5 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 15.55 m2 iki 31,05 m2.

4017. Pareiškėjas skundą grindžia ne įrodymais, bet samprotavimais ir abstrakčiai teiginiais, nurodydamas, jog bausmę atlikinėjo nežmoniškomis, žiauriomis sąlygomis, pažeidžiant teisės aktų nustatytas kalinimo sąlygas. Pareiškėjo nusiskundimai yra abstraktūs, bendro pobūdžio, nėra konkretumo dėl tariamai jam padarytos neturtinės žalos, šios žalos dydis negrindžiamas jokiais įrodymais. Pareiškėjas tiesiog pateikia savo samprotavimus apie tariamai kilusią neturtinę žalą, tačiau nekonkretizuoja, kuo būtent pasireiškia jam tariamai padaryta neturtinė žala, nepateikia jokių faktinių aplinkybių, kitaip neįrodo skunde nurodytos sumos.

41Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų ir / arba nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su juo paties elgesiu, kas lėmė jo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą laikytinas nepagrįstu bei traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

4218. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

43III

44Teismo posėdyje pareiškėjas N. Ž., remdamasis skundu, prašė jo reikalavimą tenkinti.

45Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

46I

47Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

481. Pareiškėjas N. Ž. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9–17), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 18–19)):

49– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2011 m. lapkričio 25 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 105 (plotas – 7,38 m2); vakare kameroje buvo 2 asmenys;

50– 2011 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 105 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

51– 2011 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 105 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

52– 2011 m. lapkričio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

53– 2011 m. lapkričio 29 d. – 2011 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

54– 2011 m. gruodžio 9 d. – 2011 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

55– 2011 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

56– 2011 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

57– 2011 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

58– 2011 m. gruodžio 15 d. – 2011 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

59– 2011 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

60– 2011 m. gruodžio 23 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

61– 2011 m. gruodžio 24 d. – 2011 m. gruodžio 27 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

62– 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

63– 2011 m. gruodžio 29 d. – 2012 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

64– 2012 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

65– 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

66– 2012 m. sausio 11 d. – 2012 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

67– 2012 m. sausio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

68– 2012 m. sausio 14 d. – 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

69– 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

70– 2012 m. vasario 10 d. – 2012 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

71– 2012 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

72– 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

73– 2012 m. vasario 15 d. – 2012 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

74– 2012 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

75– 2012 m. balandžio 3 d. – 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

76– 2012 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

77– 2012 m. gegužės 4 d. – 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

78– 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

79– 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

80– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

81– 2012 m. birželio 7 d. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

82– 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

83– 2012 m. birželio 15 d. – 2012 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

84– 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

85– 2012 m. birželio 22 d. – 2012 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

86– 2012 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

87– 2012 m. birželio 25 d. – 2012 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

88– 2012 m. birželio 28 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

89– 2012 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

90– 2012 m. birželio 30 d. – 2012 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

92– 2012 m. liepos 5 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

93– 2012 m. liepos 6 d. – 2012 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

94– 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

95– 2012 m. liepos 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 268 (plotas – 7,30 m2); kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

96– 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

97– 2012 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

98– 2012 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

99– 2012 m. liepos 28 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

100– 2012 m. liepos 31 d. – 2012 m. rugpjūčio 1 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

101– 2012 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

102– 2012 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

103– 2012 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

104– 2012 m. rugpjūčio 5 d. – 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

105– 2012 m. rugpjūčio 10 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

106– 2012 m. rugpjūčio 11 d. – 2012 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

107– 2012 m. rugpjūčio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 273 (plotas – 7,79 m2), kameroje ryte buvo 4 asmenys, vakare – 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2), kameroje ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

108– 2012 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

109– 2012 m. rugpjūčio 22 d. – 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

110– 2012 m. rugpjūčio 28 d. – 2012 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

111– 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

112– 2012 m. rugpjūčio 31 d. – 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

113– 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

114– 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

115

116– 2012 m. rugsėjo 6 d. – 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

117– 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

118– 2012 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

119– 2012 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

120– 2012 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

121– 2012 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

122– 2012 m. rugsėjo 28 d. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

123– 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

124– 2012 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

125– 2012 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

126– 2012 m. spalio 5 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

127– 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

128– 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

129– 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

130– 2012 m. spalio 12 d. – 2012 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

131– 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

132– 2012 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 264 (plotas – 7,80 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

133– 2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

134– 2012 m. spalio 19 d. – 2012 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

135– 2012 m. spalio 22 d. – 2012 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

136– 2012 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

137– 2012 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

138– 2012 m. spalio 26 d. – 2012 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

139– 2012 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

140– 2012 m. spalio 31 d. – 2012 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

141– 2012 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

142– 2012 m. lapkričio 7 d. – 2012 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

143– 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

144– 2012 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

145– 2012 m. lapkričio 15 d. – 2012 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

146– 2012 m. lapkričio 21 d. – 2012 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

147– 2012 m. lapkričio 29 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.

1482. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC) patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodyta:

1492.1. 2012 m. gegužės 30 d. patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-585, atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 273 atliktas remontas, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko HN 76:2010 reikalavimus (b. l. 25).

1502.2. 2012 m. birželio 25 d. patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-758, atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 273 dirbtinė dieninė apšvieta sudarė 251 lx atitiko HN 76:2010 reikalavimus, naktinė dirbtinė apšvieta sudarė 42 lx, tai neatitiko HN 76:2010 reikalavimų (b. l. 26).

1512.3. 2012 m. lapkričio 21 patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-1369, atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 268 atliktas remontas, kameroje Nr. 268 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 22).

1523. Lukiškių TI-K, siekdamas palaikyti švarą kamerose, iki 2012 m. sausio 3 d. buvo sudaręs sutartį su įmone UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kuri kasmet buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

153Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 30)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 27–29).

154II

1551. Pareiškėjas N. Ž. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą 22 000 Eur.

156Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas N. Ž. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes N. Ž. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio mėn. (b. l. 1-4).

1572. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

158Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

159„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

160Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

161Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

1623. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas N. Ž. į Lukiškių TI-K atvyko 2011 m. lapkričio 25 d., o išvyko 2012 m. lapkričio 29 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9-17); asmens įskaitos kortelę (b. l. 18-19)). Kartu akcentuotina, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2015 m. lapkričio 9 d. (žr. voką, b. l. 6), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2011 m. lapkričio 25 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d. (imtinai) pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas N. Ž. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2011 m. lapkričio 25 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d. (imtinai), todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

1634. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas N. Ž. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau, t. y. nuo 2012 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. lapkričio 29 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 9-17); asmens įskaitos kortelę (b. l. 18-19)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas N. Ž. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 20 parų. Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

1645. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

165Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

166Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

167Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lukiškių TI-K stengiamasi palaikyti tvarką: antai, Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 30)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 27–29). Be to, teismas, kompleksiškai įvertinęs ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose, nurodytuose šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punkte, nustatytus Higienos normos pažeidimus bei trūkumus (b. l. 26), įvertinęs, kad kai kuriais atvejais tų pažeidimų nenustatyta (b. l. 22, 25), daro išvadą, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, nustatydamas žalos dydį, kompleksiškai vertina ir smulkesnius pažeidimus. Teismas atkreipia dėmesį, kad kiti pažeidimai teismo posėdyje ir paties pareiškėjo buvo įvardinti smulkmenomis.

168Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (20 parų pareiškėjas N. Ž. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 850 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 180 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 180 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

169Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

170Pareiškėjo N. Ž. skundą tenkinti iš dalies.

171Priteisti pareiškėjui N. Ž., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 180 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. lapkričio 9 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d. (netinkamai laikytas 20 parų).

172Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

173Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas N. Ž. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad nuo 2011 m. lapkričio 20 d. iki 2012 m.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose vienam asmeniui tenka... 7. 2.2. Pareiškėjas nurodo, kad laisvės atėmimas savaime yra bausmė, todėl... 8. 2.3. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3... 9. II... 10. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 11. 1. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 127... 12. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 13. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 14. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 15. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 16. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 17. 6. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 18. 7. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 19. 8. Dėl kamerų remonto... 20. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 21. 9. Dėl kamerų įrengimo... 22. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 23. 10. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 24. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 25. 11. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 26. Pagal HN 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus,... 27. 12. Dėl kamerose esančių grotų ir metalinio tinklo... 28. Vadovaujantis TI taisyklių 14.1 punkto reikalavimais, langų angoje įstatytos... 29. 13. Dėl išvedimo į dušą tvarkos... 30. Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi... 31. 14. Dėl higienos priemonių išdavimo... 32. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme... 33. 15. Dėl patalynės aprūpinimo, skalbimo, džiovinimo... 34. 15.1. Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas Lietuvos... 35. 15.2. Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo... 36. Patalynė ir drabužiai iš skalbyklos suimtiesiems (nuteistiesiems)... 37. 16. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo... 38. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1... 39. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K išdėstyti I, II bei III... 40. 17. Pareiškėjas skundą grindžia ne įrodymais, bet samprotavimais ir... 41. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai... 42. 18. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 43. III... 44. Teismo posėdyje pareiškėjas N. Ž., remdamasis skundu, prašė jo... 45. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 46. I... 47. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 48. 1. Pareiškėjas N. Ž. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo... 49. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2011 m. lapkričio 25 d. pareiškėjas buvo... 50. – 2011 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 105 ryte buvo 2, vakare – 2... 51. – 2011 m. lapkričio 27 d. kameroje Nr. 105 ryte buvo 2, vakare – 4... 52. – 2011 m. lapkričio 28 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas – 7,56 m2);... 53. – 2011 m. lapkričio 29 d. – 2011 m. gruodžio 8 d. kameroje Nr. 175 ryte... 54. – 2011 m. gruodžio 9 d. – 2011 m. gruodžio 11 d. kameroje Nr. 175 ryte... 55. – 2011 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 56. – 2011 m. gruodžio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 57. – 2011 m. gruodžio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 58. – 2011 m. gruodžio 15 d. – 2011 m. gruodžio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte... 59. – 2011 m. gruodžio 22 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 60. – 2011 m. gruodžio 23 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 61. – 2011 m. gruodžio 24 d. – 2011 m. gruodžio 27 d. kameroje Nr. 175 ryte... 62. – 2011 m. gruodžio 28 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 63. – 2011 m. gruodžio 29 d. – 2012 m. sausio 8 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo... 64. – 2012 m. sausio 9 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 65. – 2012 m. sausio 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 66. – 2012 m. sausio 11 d. – 2012 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 67. – 2012 m. sausio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 68. – 2012 m. sausio 14 d. – 2012 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 69. – 2012 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2012 m. vasario 10 d. – 2012 m. vasario 12 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo... 71. – 2012 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 72. – 2012 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 73. – 2012 m. vasario 15 d. – 2012 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 175 ryte... 74. – 2012 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 75. – 2012 m. balandžio 3 d. – 2012 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 175 ryte... 76. – 2012 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 77. – 2012 m. gegužės 4 d. – 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 175 ryte... 78. – 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 79. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 80. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 81. – 2012 m. birželio 7 d. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 175 ryte... 82. – 2012 m. birželio 14 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 83. – 2012 m. birželio 15 d. – 2012 m. birželio 20 d. kameroje Nr. 175 ryte... 84. – 2012 m. birželio 21 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 85. – 2012 m. birželio 22 d. – 2012 m. birželio 23 d. kameroje Nr. 175 ryte... 86. – 2012 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 87. – 2012 m. birželio 25 d. – 2012 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 175 ryte... 88. – 2012 m. birželio 28 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 89. – 2012 m. birželio 29 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 90. – 2012 m. birželio 30 d. – 2012 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo... 91. – 2012 m. liepos 4 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 92. – 2012 m. liepos 5 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 93. – 2012 m. liepos 6 d. – 2012 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 4,... 94. – 2012 m. liepos 11 d. kameroje Nr. 175 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 95. – 2012 m. liepos 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 268 (plotas – 7,30 m2);... 96. – 2012 m. liepos 13 d. – 2012 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4,... 97. – 2012 m. liepos 26 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 98. – 2012 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 99. – 2012 m. liepos 28 d. – 2012 m. liepos 30 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4,... 100. – 2012 m. liepos 31 d. – 2012 m. rugpjūčio 1 d. kameroje Nr. 268 ryte... 101. – 2012 m. rugpjūčio 2 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 2... 102. – 2012 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 2, vakare – 4... 103. – 2012 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 4, vakare – 3... 104. – 2012 m. rugpjūčio 5 d. – 2012 m. rugpjūčio 9 d. kameroje Nr. 268 ryte... 105. – 2012 m. rugpjūčio 10 d. kameroje Nr. 268 ryte buvo 3, vakare – 4... 106. – 2012 m. rugpjūčio 11 d. – 2012 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 268... 107. – 2012 m. rugpjūčio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 273 (plotas – 7,79... 108. – 2012 m. rugpjūčio 21 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3... 109. – 2012 m. rugpjūčio 22 d. – 2012 m. rugpjūčio 27 d. kameroje Nr. 318... 110. – 2012 m. rugpjūčio 28 d. – 2012 m. rugpjūčio 29 d. kameroje Nr. 318... 111. – 2012 m. rugpjūčio 30 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4... 112. – 2012 m. rugpjūčio 31 d. – 2012 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 318 ryte... 113. – 2012 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 114. – 2012 m. rugsėjo 5 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 115. –... 116. – 2012 m. rugsėjo 6 d. – 2012 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo... 117. – 2012 m. rugsėjo 20 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;... 118. – 2012 m. rugsėjo 21 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 119. – 2012 m. rugsėjo 22 d. – 2012 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 318 ryte... 120. – 2012 m. rugsėjo 26 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 121. – 2012 m. rugsėjo 27 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 122. – 2012 m. rugsėjo 28 d. – 2012 m. spalio 1 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo... 123. – 2012 m. spalio 2 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 124. – 2012 m. spalio 3 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 125. – 2012 m. spalio 4 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 126. – 2012 m. spalio 5 d. – 2012 m. spalio 8 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4,... 127. – 2012 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 128. – 2012 m. spalio 10 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 129. – 2012 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 130. – 2012 m. spalio 12 d. – 2012 m. spalio 15 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 4,... 131. – 2012 m. spalio 16 d. kameroje Nr. 318 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 132. – 2012 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 264 (plotas – 7,80 m2);... 133. – 2012 m. spalio 18 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 134. – 2012 m. spalio 19 d. – 2012 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4,... 135. – 2012 m. spalio 22 d. – 2012 m. spalio 23 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3,... 136. – 2012 m. spalio 24 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 137. – 2012 m. spalio 25 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 138. – 2012 m. spalio 26 d. – 2012 m. spalio 29 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 4,... 139. – 2012 m. spalio 30 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 140. – 2012 m. spalio 31 d. – 2012 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo... 141. – 2012 m. lapkričio 6 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 142. – 2012 m. lapkričio 7 d. – 2012 m. lapkričio 12 d. kameroje Nr. 264 ryte... 143. – 2012 m. lapkričio 13 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4... 144. – 2012 m. lapkričio 14 d. kameroje Nr. 264 ryte buvo 3, vakare – 4... 145. – 2012 m. lapkričio 15 d. – 2012 m. lapkričio 20 d. kameroje Nr. 264 ryte... 146. – 2012 m. lapkričio 21 d. – 2012 m. lapkričio 28 d. kameroje Nr. 264 ryte... 147. – 2012 m. lapkričio 29 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.... 148. 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC)... 149. 2.1. 2012 m. gegužės 30 d. patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-585, atlikus... 150. 2.2. 2012 m. birželio 25 d. patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-758, atlikus... 151. 2.3. 2012 m. lapkričio 21 patikrinimo akte Nr. 13 (13-3)-13.16-1369, atlikus... 152. 3. Lukiškių TI-K, siekdamas palaikyti švarą kamerose, iki 2012 m. sausio 3... 153. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 154. II... 155. 1. Pareiškėjas N. Ž. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 156. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas N. Ž.... 157. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 158. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 159. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 160. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 161. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 162. 3. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas N. Ž. į Lukiškių... 163. 4. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas N. Ž. Lukiškių TI-K buvo ir... 164. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 165. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 166. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 167. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 168. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 169. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 170. Pareiškėjo N. Ž. skundą tenkinti iš dalies.... 171. Priteisti pareiškėjui N. Ž., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 172. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 173. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...