Byla 2A-1204/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3099-803/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „iTree Lietuva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti pirkimo procedūras arba panaikinti atsakovo sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymą laimėjusiu ir įpareigoti tęsti pirkimo procedūras be trečiojo asmens pasiūlymo.

4Ieškovas teigė, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atviro konkurso būdu pirko Sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugas. 2013 m. gruodžio 10 d. atsakovo raštu jis (ieškovas) buvo informuotas apie tai, kad laimėtoju pripažįstamas UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymas, įvertintas 93,47 balais, kai jo (ieškovo) pasiūlymas įvertintas tik 89,20 balo. Susipažinęs su UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymo B dalimi, ieškovas nustatė, kad trečiasis asmuo kartu su B dalies pasiūlymu nepateikė laisvos formos 1B priede lentelės 5 eilutėje nurodyto kainos išskaidymo, kuriame būtų nurodytas programinės įrangos pavadinimas, kaip to reikalauja konkurso sąlygų 5.5 punktas. Perkančiajai organizacijai buvo pateiktas prašymas leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymo technine dalimi ir neįprastai mažos kainos pagrindimu, tačiau perkančioji organizacija atsisakė pateikti bet kokią informaciją, nurodydama, kad pasiūlymo kainos pagrindimą bei visą pasiūlymo techninę dali UAB „iTree Lietuva“ laiko konfidencialia informacija. Kadangi, ieškovo įsitikinimu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, 2013 m. gruodžio 23 d. pateikė pretenziją, kuri 2013 m. gruodžio 31 d. buvo atmesta.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentų 5.5 punkte nustatytiems reikalavimams. Paminėtas 5.5 punktas nustatė, kad tiekėjas turi užpildyti pasiūlymo formos A dalį „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ (1A priedas), nenurodant paslaugų kainos, bei B dalį „Kainos“ (1B priedas) su paslaugų kaina pagal priede pateiktą pavyzdį. Į kainą (įkainius) turėjo būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Tiekėjas kartu su B dalies pasiūlymu turėjo pateikti laisvos formos 1B priede lentelės 5 eilutėje nurodytos kainos išskaidymą, nurodyti programinės įrangos pavadinimą, mato vienetą, vieneto kainą be PVM, mato kainą su PVM ir bendrą sumą. Iš atsakovo į bylą pateikto konfidencialaus techninio pasiūlymo teismas nustatė, kad trečiasis asmuo į jį (techninį pasiūlymą) įtraukė programinės įrangos komplektą, detaliai nurodė siūlomo sprendimo funkcines galimybes, paslaugų sutartis, įrengtos bazės modulį bei jo funkcijas, atsargų modulį, išplėstinės kainodaros modulį, gautinų sumų tvarkymą, skolų ir pinigų valdymą, funkcinės architektūros schemą, taip pat informaciją apie suteiktas licencijas.

8Spręsdamas ar perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė pateikti ieškovui susipažinti su UAB „iTree Lietuva“ techniniu pasiūlymu, motyvuodama informacijos konfidencialumu, teismas, remdamasis VPĮ, CK 1.116 straipsnio 1 dalies nuostatomis, sprendė, jog konfidencialia informacija gali būti nurodoma ta pasiūlymų dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi. Ieškovas ir trečiasis asmuo veikia IT paslaugų ir su jomis susijusių technologijų tiekimo rinkoje ir jų pasiūlymai tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su komercine (gamybine) paslaptimi. Atsakovas kreipėsi į UAB „iTree Lietuva“, prašydamas nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra konfidenciali. Jei perkančioji organizacija suteiktų galimybę ieškovui susipažinti su UAB „iTree Lietuva“ techniniu pasiūlymu, tokiu atveju ji pažeistų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Perkančioji organizacija turi pareigą užtikrinti tiekėjų komercinių interesų apsaugą.

9Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija pirkimo laimėtoju pripažino dalyvį, pateikusį pasiūlymą įsigyti sukomplektuotą programinę įrangą, kuri į atskiras dalis neišskaidyta ir atskirai jos dalys neįkainojamos.

10Įvertinęs bylos duomenis, teismas priėjo išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog perkančioji organizacija, priimdama sprendimą, pažeidė VPĮ nuostatas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti UAB „Vilniaus vandenys“ 2013 m. gruodžio 10 d. rašte užfiksuotą sprendimą pripažinti UAB „iTree Lietuva“ konkursui pateiktą pasiūlymą laimėjusiu. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Byloje turėjo būti vertinama ir sprendžiama ar trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimas konkurso sąlygų 5.5 punktui (licencijų kainos sudėtinių dalių išskaidymo nepateikimas) lėmė atsakovo pareigą atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Teismas skundžiamame sprendime netinkamai taikė materialiosios teisės normas, nes, užuot nagrinėjęs trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygoms, vertino konkurso sąlygų keitimo teisėtumą. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo neįvykdė konkurso sąlygų 5.5 punkte nustatyto reikalavimo – kartu su B dalies pasiūlymu nepateikė laisvos formos 1B priede lentelės 5 eilutėje nustatyto kainos išskaidymo, nurodant programinės įrangos pavadinimą, mato vienetą, vieneto kainą be PVM, vieneto kainą su PVM ir bendrą sumą. Konkurso sąlygų 5.5 punkto pažeidimas negali būti laikomas formaliu.
  2. Iš pirkimo objekto ir perkančiosios organizacijos paaiškinimų matyti, kad tiekėjai turėjo pateikti kelių, o ne vienos rūšies licencijas – diegtina informacinė sistema apima tiek taikomąją, tiek duomenų bazių valdymo sistemas. Teismas uždraudė atsakovui susipažinti su bylos medžiaga, tačiau ieškovas daro prielaidą, kad trečiasis asmuo konkursui pasiūlė Oracle gamintojo programines įrangas (licencijas). Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad Oracle siūlomos duomenų bazių valdymo sistema (DBVS), veiklos valdymo sistema, skirta funkcionalumui pasiekti (VVS) ir licencijos integracijoms su išorinėmis sistemomis (IIS) yra atskirų grupių licencijos. DBVS, VVS ir IIS gali būti sujungtos į vieną bendrą programinę įrangą, kaip nurodo trečiasis asmuo, tačiau toks apjungimas nepaneigia šių licencijų atskirumo ir savarankiškumo. Priešingai nei konstatuota skundžiamame sprendime, konkrečių licencijų kainų nepateikimas nėra formalus konkurso sąlygų pažeidimas. Visų licencijų bendros kainos, o ne jos sudėtinių dalių pateikimas, sudaro sąlygas trečiajam asmeniui nesąžiningai vykdyti pirkimo sutartį.

13Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas sprendime nėra padaręs išvadų, kad buvo nesilaikyta konkurso sąlygų 5.5 punkto ir kad toks nesilaikymas yra formalus pažeidimas. Ieškovas kritikuoja teismo išvadas, kurių sprendime nėra.
  2. Teismas, aptaręs ieškovo argumentus, konstatavo, kad pasiūlyme buvo nurodytas programinės įrangos komplektas, pasiūlyta sukomplektuota įranga, kuri į atskiras dalis neišskaidyta, kainos išskaidymas teismui buvo pateiktas.
  3. Ieškovas, ieškinyje nepagrįstai teigęs, kad trečiasis asmuo nebuvo nurodęs programinės įrangos, skunde jau nurodo, kad turėjo būti teikiamos atskirų rūšių licencijos. Apeliacinio skundo negalima grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Kita vertus, ieškovas tik spėlioja kokių ir kiek licencijų yra pasiūlęs trečiasis asmuo savo techniniame pasiūlyme. Tokie argumentai visiškai nepagrįsti.

14Trečiasis asmuo UAB „iTree Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas skunde pateikia tokius pačius argumentus, kurie nurodyti ieškinyje ir dublike, nenurodydamas jokių naujų faktinių aplinkybių ar argumentų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.
  2. Trečiojo asmens pasiūlymo 1B priedo lentelės 5 eilutėje nurodyta bendra programinės įrangos komplekto, kuris apima visas į perkamos programinės įrangos sudėtį įeinančias dalis, kaina. Trečiasis asmuo pasiūlė sukomplektuotą programinę įrangą, kurios atskiros dalys nėra skaidomos ir (ar) atskirai įkainojamos. Tą patvirtino ir teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus. Trečiasis asmuo techniniame pasiūlyme aiškiai nurodė, kas patenka į siūlomą programinę įrangą, pateikė bendrą kainą bei nurodė, kurias dalis pateikia nemokamai, todėl apelianto argumentai, kad pasiūlyme nėra pateikta visa konkurso sąlygų 5.5 punktu reikalaujama informacija, nepagrįsti.
  3. Remiantis konkurso sąlygų 5.6.4 punktu, visas licencijų rūšis tiekėjai nurodo savo pasiūlymuose. Trečiajam asmeniui pasiūlyme detaliai nurodžius visą siūlomą programinę įrangą (jos pavadinimus ir kt.), kuri įskaičiuota į pasiūlymo kainą, kaip to reikalauja konkurso sąlygų 5.5 ir 5.6.4 punktai, bei fiksuotą pasiūlymo kainą, trečiasis asmuo neturi jokių galimybių kaip nors keisti pasiūlymo kainos ir (ar) suteikiamos programinės įrangos.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ vykdė atvirą konkursą Sąskaitybos informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms pirkti. Pasiūlymus pateikė du tiekėjai - ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ ir trečiasis asmuo UAB „iTree Lietuva“. Jie (pasiūlymai) buvo vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Įvertinus tiekėjų pasiūlymus 2013 m. gruodžio 10 d. buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtoju paskelbtas trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymas, įvertintas 93,47 balais. Apelianto pasiūlymo įvertinimas – 89,20 balo. Apeliantas pasinaudojo išankstine ginčo sprendimo tvarka, patiekė pretenziją, kuria nesutiko su atsakovo sprendimu pripažinti laimėjusiu konkursą trečiojo asmens pasiūlymą, nes jame nebuvo pateiktas kainos išskaidymas taip kaip numatė pirkimo dokumentų 1B priedo lentelės 5 eilutė. Pretenzijos nepatenkinus, apeliantas atsakovo sprendimą ginčija teisme.

19Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų 5.5 punkte nustatytam reikalavimui kartu su B dalies pasiūlymu pateikti laisvos formos 1B priedo lentelės 5 eilutėje nurodytą kainos išskaidymą. Apeliantas įsitikinęs, šis pasiūlymas paminėto reikalavimo neatitiko.

20Teisėjų kolegija su tokiu skundo argumentu neturi pagrindo sutikti.

21Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ nuostatomis siekiama skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius, kad būtų įsigyta kokybiškų prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą. Kadangi viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

22Pirkimo dokumentų 5.5 punktas nustatė, kad tiekėjas turi užpildyti pasiūlymo formos A dalį „Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją“ (1A priedas), kurioje turi nenurodyti paslaugų kainos, bei B dalį „Kainos“ (1B priedas), kurioje nurodoma paslaugų kaina pagal priede pateiktą pavyzdį. Į kainą (įkainius) turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Kartu su B dalies pasiūlymu turi būti pateiktas laisvos formos 1B priede lentelės 5 eilutėje nurodytos kainos išskaidymas, nurodant programinės įrangos pavadinimą, mato vienetą, vieneto kainą be PVM, mato kainą su PVM ir bendrą sumą.

23Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti abejones bei teisingai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, gavo iš atsakovo visą vykdyto viešojo pirkimo medžiagą kartu su trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymu (įskaitant ir pasiūlymo 1B priedą), dėl kurio atitikimo pirkimo dokumentų sąlygoms kilo ginčas, ištyrė, įvertino ir nustatė, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentų 5.5 punkte nurodytus reikalavimus – pasiūlyme kainos išskaidymas pateiktas toks, koks nurodytas 1B priede lentelės 5 eilutėje, t. y. nurodant programinės įrangos mato vienetą, vieneto kainą be PVM, vieneto kainą su PVM ir bendrą pasiūlymo kainą. Trečiojo asmens pasiūlytos programinės įrangos pavadinimas, įvardinant programinės įrangos modulius, aprašant diegimo procesą, pateikiant informaciją apie licencijas, buvo nurodytas pasiūlymo 1A priede „Techninė specifikacija“. Bylos duomenys taip pat įrodo, kad perkančiajai organizacijai 2013 m. gruodžio 4 d. raštu paprašius abu tiekėjus pagrįsti neįprastai mažą kainą, UAB „iTree Lietuva“ 2013 m. gruodžio 10 d. tokį pagrindimą pateikė - paaiškino pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, nurodė duomenis apie licenciją bei faktorius, mažinančius pasiūlymo kainą. Taip pat pateikė duomenis apie darbo dienos įkainio sudėtines dalis bei jų pagrindimą.

24Apeliantas teigia, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nenurodė programinės įrangos licencijų kainų. Licencijų bendros kainos, o ne jos sudėtinių dalių pateikimas sudaro sąlygas pirkimo sutartį vykdyti nesąžiningai. Teisėjų kolegija su tokiu skundo argumentu nesutinka.

25Pirkimo dokumentų 5.6.4 punktas nustatė, kad tiekėjas savo pasiūlymo Projekto įgyvendinimo aprašyme turi išvardyti visą licencinę programinę įrangą, kuri bus įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. Visų pirma pažymėtina tai, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, yra svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, jog tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutarpti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo išdėstyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Iš byloje esančių duomenų yra pagrindas teigti, kad ne tik ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje (pretenzijoje) apeliantas nekėlė ginčo dėl to, jog trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų 5.6.4 punkte nustatyto reikalavimo dėl licencijų, bet tokio reikalavimo nesuformulavo ir ieškinyje teismui, o kelti naujus reikalavimus, nepareikštus įstatymo nustatyta tvarka pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teisme negali būti keliami ir nagrinėjami (CPK 312 str., 4232, 4233 str.). Nežiūrint, siekiant išsklaidyti kilusias abejones dėl atsakovo konkurso neteisėtumo, teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismui pateiktas trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymas įrodo, jog reikalaujami duomenys apie licencijas buvo pateikti pasiūlymo 1A priede „Techninė specifikacija“ (techninio pasiūlymo 284-285 lapai), o teikiant perkančiajai organizacijai informaciją dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo šie duomenys buvo dar kartą detalizuoti, įvardijant turimą programinės įrangos licenciją bei jos suteikiamas galimybes. Trečiasis asmuo patvirtinto, kad į bendrą pasiūlymo kainą, kuri nurodyta B priede, buvo įtrauktos visos jo išlaidos ir mokesčiai, taigi įskaitant ir licencinę programinę įrangą. Apeliantas šių duomenų nepaneigė. Priešingai, kaip matyti iš UAB „Alna Business Solution“ pateikto skundo, jis (skundas) dėl trečiojo asmens pirkimui pasiūlytos programinės įrangos bei licencijų iš esmės buvo grindžiamas prielaidomis bei remiantis viešai prieinama informacija (duomenimis iš interneto svetainių), tačiau tokie duomenys neįrodo apelianto skundo teiginių teisingumo.

26Apeliantas, teigdamas, jog trečiasis asmuo, vykdydamas pirkimo sutartį, galės koreguoti licencijų rūšis bei kainas, nepateikė jokių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti (CPK 178 str.). Kaip matyti iš byloje esančios atsakovo bei konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „iTree Lietuva“ sudarytos pirkimo sutarties, joje (sutartyje) nurodyta perkamų paslaugų kaina atitinka trečiojo asmens pasiūlyme nurodytą kainą, taigi ji (kaina) nebuvo pakeista.

27Įvertinusi teismui pateiktus duomenis, teisėjų kolegija konstatuoja, jog trečiojo asmens UAB „iTree Lietuva“ pasiūlymas, priešingai nei teigia apeliantas, atitiko visus konkurso sąlygų 5.5 punkte bei 1B priede nustatytus reikalavimus, todėl perkančioji organizacijos sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą ekonomiškai naudingiausiu ir laimėjusiu konkursą, nepažeidė nei VPĮ principų kitų šio įstatymo nuostatų (3, 18, 24, 25, 32, 35-36 str., 39 str. 1, 2 d., 4 d. 1 p.).

28Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apelianto UAB „Alna Business Solutions“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos.

31Trečiasis asmuo UAB „iTree Lietuva“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašė priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Iš teismui pateiktų, trečiojo asmens apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos sudaro 3 607,07 Lt.

32CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyta, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,5 koeficientas. Trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme, viršija minėtą koeficientą. Pažymėtina, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (Rekomendacijų 11 p.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų teisinis pagrindas priteisti trečiajam asmeniui visas jo prašomas bylinėjimosi išlaidas (3 607,07 Lt), tačiau atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą pobūdį bei galimas laiko sąnaudas, būtinas tokiam atsiliepimui parengti, sprendžia, jog trečiajam asmeniui priteistina 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme.

33Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business Solutions“ (į. k. ( - )) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „iTree Lietuva“ (į. k. ( - )) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovas teigė, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atviro konkurso... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Teismas nustatė, kad ginčas byloje kilo dėl trečiojo asmens pasiūlymo... 8. Spręsdamas ar perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė pateikti... 9. Teismas nustatė, kad perkančioji organizacija pirkimo laimėtoju pripažino... 10. Įvertinęs bylos duomenis, teismas priėjo išvadą, kad ieškovas neįrodė,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Alna Business Solutions“ pateikė apeliacinį skundą,... 13. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 14. Trečiasis asmuo UAB „iTree Lietuva“ pateikė atsiliepimą, prašydamas... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Byloje nustatyta, kad atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ vykdė atvirą... 19. Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl trečiojo asmens UAB „iTree... 20. Teisėjų kolegija su tokiu skundo argumentu neturi pagrindo sutikti.... 21. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti... 22. Pirkimo dokumentų 5.5 punktas nustatė, kad tiekėjas turi užpildyti... 23. Apeliacinės instancijos teismas, siekdamas pašalinti abejones bei teisingai... 24. Apeliantas teigia, kad trečiasis asmuo pasiūlyme nenurodė programinės... 25. Pirkimo dokumentų 5.6.4 punktas nustatė, kad tiekėjas savo pasiūlymo... 26. Apeliantas, teigdamas, jog trečiasis asmuo, vykdydamas pirkimo sutartį,... 27. Įvertinusi teismui pateiktus duomenis, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 28. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Trečiasis asmuo UAB „iTree Lietuva“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį... 32. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alna Business...