Byla 2-1791-413/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ administratoriaus įgaliotam asmeniui K. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ ieškinį atsakovui T. P. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3ieškovės BUAB „Milnesta“ administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo T. P. 105 878,13 Eur nuostolių atlyginimo BUAB „Milnesta“ naudai. Bylos nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimų sumą sumažino iki 58 023,64 Eur.

4Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „Milnesta“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Nutartis įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 14 d. Nuo 2011 m. kovo 28 d. iki 2013 m. rugsėjo 24 d. UAB „Milnesta“ įmonės vadovo (direktoriaus) pareigas ėjo atsakovas T. P., kuris Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi buvo įpareigotas perduoti ieškovės administratoriui visą įmonei priklausantį turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, iki 2013 m. lapkričio 24 d. Iškėlus įmonei bankroto bylą, įmonės balansas nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis nebuvo sudarytas, per nustatytą laikotarpį atsakovas ieškovės administratoriui perdavė įmonės balansą, sudarytą 2013 m. gegužės 31 dienai, todėl administratorius ieškinį teikia vadovaujantis būtent perduoto balanso duomenimis, iš kurio matyti, kad ataskaitiniais metais įmonės trumpalaikis turtas, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys sudarė 1 757 789 Lt, iš kurių visą sumą sudarė atsargos, didžiojoje knygoje atsispindinčios sąskaitose 201 ir 202. Administratorius pažymi, kad Didžiosios knygos sąskaitos 201 turinį sudaro UAB „Milnesta“ įsigytas turtas, t. y. žemės sklypas ir butai, skirti pardavimui, kuris apskaitytas kaip atsargos ir sudaro 452 138,84 Eur, iš 509 090,88 Eur visų atsargų. Tuo tarpu žaliavų, skirtų butų renovacijai, likučio vertė 2013 m. gegužės 31 dienai sudaro 58 023,64 Eur. Minėtos atsargios nėra perduotos administratoriui, todėl neperduotų žaliavų verte (58 023,64 Eur) sumažėjo įmonės kreditorių galimybė patenkinti savo finansinius reikalavimus, dėl ko įmonė patyrė nuotolius. Administratoriaus teigimu, įmonės vadovas žinojo apie jam kilusią pareigą perduoti visą įmonės turtą administratoriui, tačiau savo pareigos tinkamai neįvykdė, todėl esant priežastiniam ryšiui tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir kilusios žalos, bankroto administratoriaus nuomone, yra visos atsakovo civilinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos. Vadovaujantis tuo, įmonės patirta žala turi būti išieškoma iš atsakovo.

5Atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą atsakovas nepareiškė, bylą nagrinėjant teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo.

6Ieškinys tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB ,,Milnesta“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Nutartis įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 14 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartį nepakeistą.

8Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, kuri kildinama iš juridinio asmens vadovo pareigos įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

9Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

10Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Ši norma reguliuoja turto ir dokumentų perdavimo procedūrą, kai įmonės turtu ir dokumentais iki bankroto bylos iškėlimo dienos disponuoja įmonės valdymo organai. Išdėstytos nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai įpareigoja įmonės vadovą imtis visų įmanomų priemonių, kad įmonei priklausantis turtas būtų ne tik įtrauktas į apskaitą ir realiai išsaugotas bei, esant teismo įpareigojimui, perduotas bankroto administratoriui. Įmonės vadovui nevykdant šių reikalavimų ar juos vykdant nerūpestingai ir nepateisinamai aplaidžiai, kai tokie jo veiksmai (neveikimas) lemia žalos įmonei padarymą, pripažintini neteisėtais ir sudaro pagrindą atsirasti jo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

11Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi iškėlus UAB „Milnesta“ bankroto bylą, kartu teismas įpareigojo įmonės valdymo organus ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 12-13). Pagal byloje esančius Juridinių asmenų registro duomenis, įmonė UAB „Milnesta“ įregistruota 2009 m. kovo 20 d. A. T. P. nuo 2011 m. balandžio 14 d. iki bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Milnesta“ buvo įmonės direktoriumi (b. l. 15-16). Tai, jog įmonės vadovas (atsakovas) žinojo apie jam kylančią pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą patvirtina kartu su ieškiniu pateiktas 2013 m. lapkričio 14 d. administratoriaus įsakymas Nr. 2, kuriuo atsakovas buvo įpareigotas perduoti administratoriui visą įmonės turtą ir kitus dokumentus. Su minėtu įsakymu atsakovas buvo supažindintas pasirašytinai (b. l. 50). Be to, bankroto administratoriaus teigimu, atsakovas, vykdydamas minėtą įpareigojimą, yra perdavęs administratoriui dalį įmonės turto, tačiau liko neperdavęs žaliavų, skirtų butų renovacijai, kurių vertė 2013 m. gegužės 31 dienai sudaro 58 023,64 Eur, ką patvirtina kartu su ieškiniu pateikta detali neperduotų žaliavų lentelė, patvirtinta atsakovo parašu (b. l. 19-24). Be to, pasak administratoriaus įgalioto asmens, atsakovas sutiko, kad minėtas turtas nėra perduotas bankroto administratoriui ir pripažino, kad nurodyto turto administratoriui perduoti negalės. Todėl atsakovui nepaneigus nurodytų aplinkybių, konstatuotina, kad atsakovas tinkamai neįvykdė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte imperatyviai nustatytos pareigos ir Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo perduoti administratoriui visą įmonės turtą, t. y. neišsaugojo viso įmonės turto ir jo neperdavė bankroto administratoriui, kuris galėtų būti panaudotas atsikaitymams su kreditoriais.

12CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Aptariamu atveju įmonei padaryta žala kildinama iš neperduotų administratoriui įmonės balanse 2013 m. gegužės 31 dienai apskaitytų žaliavų vertės – 58 023,64 Eur, kurių buvimą įmonės turtu patvirtino pats atsakovas savo parašu, administratoriui pateikdamas žaliavų sąrašą, kartu nurodant jų likutinę vertę – 58 023,64 Eur. Nesant duomenų apie turto (žaliavų) išlikimą, jo nusidėvėjimą ir vertę turto perdavimo momentui, vadovaudamasis CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), teismas sprendžia, jog administratoriaus nurodyta neperduotų žalių vertė laikytina įmonės patirtais nuostoliais (žala) CK 6.249 straipsnio prasme. Taigi, konstatuotina, kad atsakovui tinkamai neatlikus savo kaip įmonės vadovo pareigų – neišsaugojus įmonės turto, kurio vertė 58 023,64 Eur, ir jo neperdavus bankroto administratoriui, įmonė patyrė turtiną žalą (nuostolius).

13Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovui nebekilo pareigos įrodinėti atsakovo kaltę. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas), tačiau nagrinėjamu atveju atsakovas nepaneigė jam keliamų kaltinimų, neįrodė, kad įmonei žala, pasireiškusi turto netekimu, kilo ne dėl jo neteisėtų veiksmų.

14Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas išvadai, kad atsakovo veiksmuose nustatytos visos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos), dėl ko ieškovės reikalavimas dėl 58 023,64 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą (CPK 96 straipsnio 1 dalis), todėl tenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinas 1449 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, ir 4,84 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 1 453,84 Eur. Atstovavimą patvirtinančių išlaidų šalys nepateikė, todėl tokios rūšies išlaidos nepriteistinos.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270 straipsniais, teisėjas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“ (įmonės kodas 302318111) iš atsakovo T. P. (asmens kodas ( - ) 58 023,64 Eur (penkiasdešimt aštuonis tūkstančius dvidešimt tris eurus 64 centus) nuostolių atlyginimo.

20Priteisti valstybei iš atsakovo T. P. (asmens kodas ( - ) 1449 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio ir 4,84 Eur (keturis eurus 84 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant nurodytas sumas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, sekretoriaujant Miglei... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovės BUAB „Milnesta“ administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į... 4. Ieškovė nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 5. Atsiliepimo į ieškinį per nustatytą terminą atsakovas nepareiškė, bylą... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB ,,Milnesta“... 8. Byloje kilo ginčas dėl žalos atlyginimo, kuri kildinama iš juridinio asmens... 9. Pažymėtina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens... 10. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad... 11. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi... 12. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 13. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos... 14. Apibendrinant tai, kas nurodyta, yra pagrindas išvadai, kad atsakovo... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 16. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 ir 270... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Milnesta“... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo T. P. (asmens kodas ( - ) 1449 Eur (vieną... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos...