Byla 2SP-8339-284/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės P. rajono savivaldybės administracijos ir atsakovo S. B. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė P. rajono savivaldybės administracija, atstovaujama P. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, M. S. ir atsakovas S. B., kreipėsi į teismą, prašydami patvirtinti jų 2018 m. gegužės 25 d. sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kuria susitarė dėl turtinės žalos atlyginimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 straipsniu, prašo pateiktą taikos sutartį patvirtinti.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. CK 6.985 straipsnis imperatyviai nustato, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir tokia taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Dėl taikos sutarties, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo, patvirtinimo šalys su prašymu gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXXIX skyriuje (CPK 579–582 straipsniai) nustatyta supaprastinto proceso tvarka. Kreipiantis į teismą su prašymu patvirtinti taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta visų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas tvirtina, jei nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo sutampa šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama (žr., pvz., CK 1.80, 1.81, 1.84, 1.86, 6.228, 6.984, 6.986 straipsnius, CPK 42 straipsnio 2 dalį, 293 straipsnio 5 punktą, 296 straipsnio 1 dalies 2–4 punktus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

7Iš prašymo bei 2018 gegužės 25 d. taikos sutarties nustatyta, kad taikos sutarties šalys: ieškovė P. rajono savivaldybės administracija, atstovaujama P. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, M. S. ir atsakovas S. B., 2018 m. gegužės 25 d. sudarė ir pasirašė taikos sutartį, kuria susitarė dėl turtinės žalos (skolos už P. rajono savivaldybės administracijos patirtas išlaidas utilizuojant chemikalus, rastus S. B. namų baldos sklype) atlyginimo ieškovei. Taikos sutarties šalys, siekdamos užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje (CK 6.983 straipsnio 1 dalis), taikiai susitarė dėl visų klausimų išsprendimo, sudarydami prašomą teismo patvirtinti taikos sutartį.

8Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 straipsnis), yra nurodęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas. Taikos sutartis savo esme yra civilinė sutartis, todėl jai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas, t. y. šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 straipsnis) išsprendžia ginčą, sutarties sąlygose pačios nusistatydamos savo teises ir pareigas. Taigi, tik pačios šalys sprendžia dėl taikos sutarties turinio, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas, todėl teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-701/2015; 2012 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409-522/2012 ir t. t.). Proceso šalies pareiškimas, kad ji pripažįsta konkretų faktą, sukuria teismui pareigą įsitikinti, kad pripažinimas išreikštas sąžiningai, laisva šalies valia ir atitinka bylos aplinkybes. Be to, faktai nebenustatinėjami tokiu atveju, jei jų pripažinimas išreikštas aiškiai, nuoseklus, neprieštarauja byloje esantiems įrodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013; 2015 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378-248/2015).

9Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į tai, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra išreikšta visų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, be to, šalims žinomos ir suprantamos teismo patvirtintos taikos sutarties galia ir pasekmės (CK 1.80, 1.81, 6.983–6.986 straipsniai, CPK 42 straipsnio 2 dalis, CPK 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis, 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas), daro išvadą, kad šalių 2018 m. gegužės 25 d. sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

10Teismas, vadovaudamasis CK 6.983 ir 6.985 straipsniais, CPK 579–582 straipsniais,

Nutarė

11Ieškovės P. rajono savivaldybės administracijos ir atsakovo S. B. prašymą tenkinti.

12Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2018 m. gegužės 25 d. tarp P. rajono savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas xx, atstovaujamos P. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, M. S. ir atsakovo S. B., asmens kodas ( - ) žemiau nurodytomis sąlygomis:

13„Mes, P. rajono savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų registre xx, adresas K.g. 4, 83152, P., toliau vadinama Administracija, atstovaujama P. rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, M. S., veikiančios pagal 2015 m. balandžio 14 d. P. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-110 suteiktus įgaliojimus bei P. rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus P. rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-98, (toliau – Ieškovas),

14S. B., a.k. ( - ) gyv. P. r. sav., S. k., (toliau – Atsakovas),

15kartu – Šalys, siekdamos be teismo proceso greitai ir taikiai baigti ginčą dėl 629,20 eurų (šešis šimtus dvidešimt devyni eurai 20 euro centų) skolos už P. rajono savivaldybės administracijos patirtas išlaidas utilizuojant chemikalus, rastus S. B. namų valdos sklype. bei užkirsti kelią kilti teisiniams ginčams ateityje, susitaria sudaryti šią Taikos sutartį žemiau išdėstytomis sąlygomis:

  1. Ieškovas prašo Atsakovo atlyginti patirtą 629,20 eurų (šešis šimtus dvidešimt devyni eurai 20 euro centų) turtinę žalą.

162. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui patirtą 629,20 eurų (šešis šimtus dvidešimt devyni eurai 20 euro centų) turtinę žalą iki 2018 m. lapkričio 30 d. pervedant pinigus į Ieškovo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą LT884010045600000082, esančią Luminor bank AB, banko kodas 40100, tokiais terminais ir dalimis:

172.1. 2018 m. birželio 30 d. – 129,20 eurų (vienas šimtas dvidešimt devyni eurai ir 20 euro centų);

182.2. 2018 m. liepos 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);

192.3. 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);

202.4. 2018 m. rugsėjo 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);

212.5. 2018 m. spalio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);

222.6. 2018 m. lapkričio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);

  1. Šalys, atsižvelgdamos į LR CPK 32 str., leidžiančio šalims tarpusavio susitarimu susitarti dėl teritorinio bylos teismingumo, nuostatas, susitaria prašyti Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų LR CPK XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinto proceso tvarka patvirtinti Taikos sutartį.
  2. Ieškovas patvirtina, kad Atsakovui įvykdžius Taikos sutartyje išdėstytas sąlygas, Ieškovas dėl patirtų išlaidų utilizuojant chemikalus nereikš ateityje Atsakovui jokių pretenzijų.
  3. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos, Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
  4. Kiekviena Taikos sutarties Šalis pareiškia kitai ir garantuoja, kad:

23• nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo tam, kad pasirašytų Taikos sutartį tokiomis sąlygomis, kokios yra nurodytos Taikos sutartyje;

24• visos Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena Taikos sutarties sąlyga;

25• Taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.

269. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų nutarties įsiteisėjimo.

2710. Teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

2811. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Ieškovas kreipsis į Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmus, jog būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl priverstinio Taikos sutarties vykdymo.

2912. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio tą informaciją perdavusios Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai informacija turi būti perduodama teismui ginčo tarp Šalių, susijusio su Taikos sutartimi sprendimui ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

3013. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

3114. Taikos sutartis visų Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių valią, pasirašyta trim egzemplioriais, iš kurių po vieną egzempliorių paliekama kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius pateikiamas teismui.“

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmų teisėja Rima Volikienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės P. rajono... 3. Teismas... 4. Ieškovė P. rajono savivaldybės administracija, atstovaujama P. rajono... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1... 7. Iš prašymo bei 2018 gegužės 25 d. taikos sutarties nustatyta, kad taikos... 8. Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983... 9. Teismas, įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į... 10. Teismas, vadovaudamasis CK 6.983 ir 6.985 straipsniais, CPK 579–582... 11. Ieškovės P. rajono savivaldybės administracijos ir atsakovo S. B. prašymą... 12. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2018 m. gegužės 25 d. tarp P. rajono... 13. „Mes, P. rajono savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų... 14. S. B., a.k. ( - ) gyv. P. r. sav., S. k., (toliau – Atsakovas),... 15. kartu – Šalys, siekdamos be teismo proceso greitai ir taikiai baigti ginčą... 16. 2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui patirtą 629,20 eurų (šešis... 17. 2.1. 2018 m. birželio 30 d. – 129,20 eurų (vienas šimtas dvidešimt devyni... 18. 2.2. 2018 m. liepos 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);... 19. 2.3. 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);... 20. 2.4. 2018 m. rugsėjo 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);... 21. 2.5. 2018 m. spalio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų);... 22. 2.6. 2018 m. lapkričio 30 d. – 100,00 eurų (vienas šimtas eurų); 23. • nei viena iš Šalių nepatyrė jokio grasinimo, smurto ar ekonominio... 24. • visos Taikos sutarties sąlygos Šalių buvo pilnai aptartos ir suderintos... 25. • Taikos sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.... 26. 9. Taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios Šiaulių apylinkės... 27. 10. Teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo... 28. 11. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Ieškovas kreipsis į Šiaulių... 29. 12. Visa su Taikos sutartimi ir/ar jos vykdymu susijusi informacija yra... 30. 13. Įvykdžius visus Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių... 31. 14. Taikos sutartis visų Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių... 32. Nutartis neskundžiama....