Byla I2-2273-811/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Petkevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragusklytės-Markovienės ir Eglės Žulytės-Janulionienės, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos D. G. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde prašo panaikinti Lietuvos Respublikos ambasadai Indijos Respublikoje ir Bangladešo Liaudies Respublikai (toliau – Ambasada) 2020 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. LTU-74-00000000000000000000010347 „Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizos panaikinimo ar atšaukimo“ (toliau – Sprendimas), įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos prašymą išduoti nacionalinę vizą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėja nurodo, kad, ketindama pradėti verslą ir užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, laikotarpyje nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. spalio 9 d. įsigijo 60 vienetų (50 procentų) uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ (toliau - Bendrovė), įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų (vienos akcijos nominalioji vertė - 234 Eur, bendra visų įgytų akcijų nominali vertė – 14 040 Eur). Teigia, kad siekiant plėtoti įmonės veiklą, pareiškėjos būvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – Įstatymas) 58 straipsnio 10 punktu ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro bei Užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 patvirtintu Vizos išdavimo tvarkos aprašo (toliau - Vizos išdavimo tvarkos aprašas) 70.10 punktu, pareiškėja 2019 m. gegužės 9 d. Ambasadai pateikė prašymą išduoti nacionalinę D vizą Lietuvos Respublikoje, tačiau Ambasada Sprendimu pareiškėjos prašymo netenkino.

4Pareiškėja su Sprendimu nesutinka. Vadovaujasi Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies, 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais nuostatomis ir teigia pateikusi visus būtinus dokumentus vizai gauti, nurodžiusi tikslą ir sąlygas, atitikusi teisės aktų reikalavimus: turi galiojantį kelionės dokumentą, leidžiantį kirsti sieną (pasą); pagrindė numatomo buvimo tikslą bei sąlygas (verslas Lietuvos Respublikoje), turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui arba gali teisėtai gauti tokių lėšų (tai patvirtina pareiškėjos su Bendrove sudaryta darbo sutartis), todėl, pareiškėjos manymu, nepagrįstai buvo pritaikytos Įstatymo 19 straipsnio nuostatos. Nurodo, kad Įstatymo 19 straipsnyje nurodytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant atsisakoma išduoti vizą užsieniečiui, tačiau pareiškėja teigia neatitinkanti nei vieno iš šių pagrindų. Be to, atsižvelgiant į tai, kad jos būvimo Lietuvos Respublikoje tikslas – ilgalaikis būvimas, pagal Įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, jai privalėjo būti išduota daugkartinė nacionalinė viza.

5Vadovaujasi Vizos išdavimo tvarkos aprašo 87 punktu ir teigia tiksliai nežinanti, kokiais pagrindais buvo nuspręsta, kad jos būvimas Lietuvos Respublikoje yra nepagrįstas.

6Atsakovė atsiliepime nurodo su pareiškėjos skundu nesutinkanti.

7Teigia, kad pareiškėja kartu su sutuoktiniu S. K. bei nepilnamečiais vaikais D. ir B. Ambasadai 2020 m. sausio 8 d. pateikė prašymus išduoti Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą, motyvuodami tuo, kad yra Bendrovės, kurios nuosavo kapitalo vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 Eur, kurių ne mažiau kaip 14 000 Eur yra pareiškėjų investuotos lėšos, akcininkai, jų atvykimo tikslas - gauti pelną iš šios įmonės veiklos ir joje dirbti. Pareiškėja prašyme išduoti vizą, be kita ko, nurodė, kad pagrindinis kelionės tikslas - verslas (21 punktas); numatoma atvykimo į Lietuvą data -2019 m. lapkričio 24 (29 punktas), numatoma išvykimo iš Lietuvos data – 2020 m. lapkričio 23 d. (30 punktas), kviečiantis asmuo - UAB „( - )“, ( - ) (32 punktas), kelionės ir pragyvenimo buvimo metu išlaidas padengia - pats asmuo bei UAB „( - )“ (33 punktas).

8Teigia, jog pareiškėja, siekdama pagrįsti vykimo tikslą, konsului pateikė Bendrovės 2019 m. spalio 3 d. steigimo aktą, kuriame Bendrovės steigėja nurodyta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“, buveinė ( - ), Kelmės rajone, Bendrovės įstatinis kapitalas – 28 080 Eur, akcijos emisijos kaina - 234 Eur, akcijų kiekis - 120 vienetų. Steigėjas įsipareigojo apmokėti 28 080 Eur, pradinis įnašas mokamas į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 4 d.; akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią laikotarpyje nuo 2019 m. spalio 7 d. iki 2019 m. spalio 9 d. pareiškėja įsigijimo Bendrovės 234 paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra nominali vertė - 14 040 Eur; akcinės bendrovės Šiaulių banko 2019 m. spalio 8 d. pažymą apie Bendrovės 28 080 Eur sąskaitų likutį; Vilniuje įvykusio Bendrovės 2019 m. spalio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo abiejų akcininkų - sutuoktinių S. K. ir D. G. pasirašytą protokolą apie S. K. išrinkimą direktoriumi, nors nei vienas jų iš viso nėra buvęs Lietuvoje; Bendrovės, atstovaujamos direktoriaus S. K., ir pareiškėjos – marketingo vadovės 2019 m. spalio 24 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 02.

9Teigia, kad pareiškėja interviu su konsulu metu negalėjo paaiškinti, kiek ir kokiu būdu yra investavusi pinigų Lietuvoje, negalėjo paaiškinti ir pagrįsti savo ir sutuoktinio finansinių operacijų investuojant į Bendrovę po 14 000 Eur siekiant gauti vizą vykti į Lietuvą. Nurodo, kad pareiškėjos pateikti dokumentai patvirtina tik tai, kad pareiškėja sumokėjo Bendrovės steigėjai UAB „( - )“ už perkamas akcijas, tačiau tai nėra investicija Lietuvoje (į Bendrovę), kaip tai nustatyta Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.10 punkte. Todėl konsulinis pareigūnas iš pareiškėjos pateiktų dokumentų ir paaiškinimų pokalbio metu negalėjo įsitikinti, kad pareiškėja, kaip ir jos sutuoktinis, yra investavę ne mažiau kaip po 14 000 Eur į Bendrovę, taigi nepagrindė vykimo į Lietuvą tikslo - vystyti verslą Lietuvoje.

10Tuo pačiu nurodo, kad pareiškėja su sutuoktiniu pokalbio - interviu metu konsului teigė, jog nori Lietuvoje pradėti restoranų ir maisto parduotuvių verslą, tačiau nieko plačiau paaiškinti negalėjo, jokio verslo plano neturėjo, teigė visus formalius verslo reikalus tvarkysiantys tik nuvykę į Lietuvą, negalėjo paaiškinti, kodėl pareiškėjai, kaip Bendrovės akcininkei, yra svarbu Bendrovės interesais būti Lietuvoje.

11Papildomai nurodo, kad konsului kilo abejonės dėl pareiškėjos vykimo tikslo ir buvimo Lietuvoje sąlygas pagrindžiančių dokumentų - pareiškėjos pateiktame banko sąskaitos išraše neatsispindi gaunamas atlyginimas, nuolatinės pajamos, todėl konsulas negalėjo įsitikinti, kad pareiškėja gaunamos pajamos yra legalios, ji moka mokesčius, taip pat nustatyti pareiškėjos veiklos Indijoje pobūdžio. Teigia, kad Indijoje kiekvienas gaunantis pajamas asmuo pildo kasmetines pajamų mokesčių deklaracijas, Ambasados interneto svetainėje nurodyta, kad šios deklaracijos kopija yra vienas privalomų dokumentų pareiškėjų finansinę padėčiai įrodyti, tačiau pareiškėja šio dokumento nepateikė, nurodė Indijoje dirbanti privačiai, tačiau šią aplinkybe patvirtinančių dokumentų taip pat nepateikė. Taigi, atsakovės nuomone, pareiškėja neįrodė turinti pakankamai lėšų verslui vystyti (t. y. investuoti Lietuvoje ne mažiau kaip 14 000 Eur) ir pragyventi Lietuvoje vizos galiojimo laikotarpiu.

12Pažymi, jog konsulas 2020 m. sausio 9 d. kreipėsi konsultacijos į Lietuvos specialiąsias tarnybas; 2020 m. sausio 14 d. Valstybės sienos apaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės saugumo departamentas rekomendavo esant pagrįstoms abejonėms dėl vykimo tikslo vizos neišduoti.

13Atsižvelgdamas į visą tai, konsulas priėmė Sprendimą, kuriuo atsisakė išduoti pareiškėjai nacionalinę vizą, kadangi užsienietė nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų (Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

14Vadovaujasi teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Šengeno bei nacionalinės vizos išdavimą užsieniečiams (Įstatymo 2 straipsnio 10 ir 33 dalimis, 6 straipsnio 1-3 dalimis, 11 straipsnio 1 dalimi, 12, 23 straipsniais; Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (EB) Nr.2016/399, Bendrijų kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 6 straipsnio 1 dalies c punktu, Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr.810/2009 patvirtintu Vizų kodekso preambulės 3 straipsniu ir 32 straipsnio 1 dalimi, Vizų išdavimo tvarkos aprašo 70.10, 78.11 punktais, Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimas - Priedo prie Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo keičiamas Komisijos sprendimas Nr. K(2010) 1620 Aprašu ir kt.), taip pat teismų sprendimais (Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) 2013 m. gruodžio 19 d. prejudiciniu sprendimu byloje Rahmanian Koushkaki prieš Vokietijos Federacinę Respubliką, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-822-73/2014, 2014 m. birželio 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-822-184/2014, 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-858-619/2014, 2017 m. sausio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-4840-756/2016, 2017 m. rugsėjo 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-4285-624/2017 ir teigia, kad pareiškėja netinkamai aiškina teisės aktus ir neatskleidžia esminių faktinių aplinkybių. Atsižvelgdama į atsiliepime aptartą teisinį reglamentavimą, atsakovė nurodo, kad konsulinis pareigūnas teisingai įvertino surinktus duomenis bei susiklosčiusią teisinę situaciją, jam svarstant pareiškėjos prašymą išduoti vizą kilo pagrįstos abejonės dėl pareiškėjos vykimo į Lietuvą tikslo ir buvimo sąlygų, kadangi nebuvo pateikta patikima informacija apie numatomą vykimo tikslą ir sąlygas, turimas pragyvenimo lėšas buvimo Lietuvoje laikotarpiu, ir teigia, kas konsulinis pareigūnas pagrįstai atsisakė pareiškėjai išduoti vizą.

15Tuo pačiu vadovaujasi Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8, 11 dalimis, Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių 1 straipsnio 1 dalies d punktu, 5 straipsnio d punktu ir kt. teigia, kad pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Ambasadą priimti naują sprendimą negali būti šios bylos nagrinėjimo dalyku.

16Skundas atmestinas.

17Ginčas byloje kilo dėl Ambasados Sprendimo, kuriuo pareiškėjai atsisakyta išduoti nacionalinę vizą, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo iš naujo nagrinėti pareiškėjos prašymą išduoti nacionalinę vizą.

18Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja 2020 m. sausio 8 d. kreipėsi į Ambasadą su prašymu išduoti nacionalinę vizą (toliau – ir Prašymas), galiojančią nuo 2019 m. lapkričio 24 d. iki 2020 m. lapkričio 23 d. (b. l. 27-31). Prašyme nurodė, kad pagrindinis kelionės tikslas – pagrindinis kelionės tikslas - verslas (21 punktas); numatoma atvykimo į Lietuvą data -2019 m. lapkričio 24 (29 punktas), numatoma išvykimo iš Lietuvos data – 2020 m. lapkričio 23 d. (30 punktas), kviečiantis asmuo - UAB „( - )“, ( - ) (32 punktas), kelionės ir pragyvenimo buvimo metu išlaidas padengia - pats asmuo bei UAB „( - )“ (33 punktas). Užsieniečių registro vizų modulyje (b. l. 32-33) nurodyta, kad kelionės tikslas – verslas. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėja Ambasadai pateikė Bendrovės 2019 m. spalio 3 d. steigimo aktą (b. l. 35-36), įstatus (b. l. 37-38), akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (b. l. 6-8), akcinės bendrovės Šiaulių banko 2019 m. spalio 8 d. pažymą apie Bendrovės 28 080 Eur sąskaitų likutį (b. l. 39); Bendrovės 2019 m. spalio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (b. l. 40); Bendrovės ir pareiškėjos 2019 m. spalio 24 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 02 (b. l. 41-42).

19Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi 2 puntu, ginčijamu Sprendimu (b. l. 34) atsisakė pareiškėjai išduoti nacionalinę vizą, nustačiusi, kad ji nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jos pareiškimų patikimumo.

20Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Vizų kodekso, Šengeno sienų kodekso, Įstatymo, Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimo „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovas“ (toliau – Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimas) ir Vizų tvarkos išdavimo aprašo nuostatos.

21Pagal Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, o išduota nacionalinė viza panaikinama, jeigu užsienietis nepagrindžia numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo.

22Šengeno sienų kodekso, kurį pakeitė Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamentas Nr. (ES) 2016/399, 6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį trunkančiam buvimui trečiųjų šalių piliečiams nustatoma sąlyga pagrįsti numatomo buvimo tikslą bei sąlygas ir turėti pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų.

23Vizų kodekso 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti atvejai, kai nepažeidžiant 25 straipsnio 1 dalies, vizą išduoti atsisakoma: a) jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo: i) pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą; ii) nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų arba b) jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimo dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad sprendimas dėl atsisakymo, nurodant jo priežastis, prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešamas naudojant VI priede nustatytą standartinę formą.

24Vizų kodekse nustatyta, kad diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga prisiima visą atsakomybę vertindamos imigracijos pavojų. Prašymų dėl vizos išdavimo nagrinėjimo tikslas – nustatyti tuos pareiškėjus, kurie, remdamiesi su turizmu, verslo reikalais, mokslu, darbu ar šeimos lankymu susijusiomis priežastimis, siekia imigruoti į Šengeno valstybes nares ir jose įsikurti. Pagal Vizų kodeksą, siekiant nustatyti pareiškėjo kelionės tikslą, jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda.

25Europos Komisijos 2010 m. kovo 19 d. sprendime „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir vizų išdavimo tvarka“ (toliau – Tvarka) konsuliniams pareigūnams išdėstyta nuosekli tvarka dėl pateikiamų dokumentų vizoms į Šengeno zonos valstybes gauti forma, turinys ir pan. Tvarkoje pažymima, kad vertinimas, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina iš valstybės narių teritorijos išvykti iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos iš esmės priklauso nuo to asmens socialinės ir ekonominės padėties jo gyvenamosios vietos šalyje, t. y. su darbu, finansine padėtimi, šeimos ryšiais susijusio stabilumo. Pagal šį vertinimą nustatomas migracijos pavojus. Tokiais dokumentais, be kitų, laikoma ir nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas, integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas: giminystės ryšiai, profesinė padėtis.

26Vizų išdavimo tvarkos aprašo 78 punkte numatyta, kad daugkartinei nacionalinei vizai gauti užsienietis, be kita ko, pateikia aprašo 70.13 papunktyje nurodytu atveju (atvykstantiems į Lietuvą dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtrauktą į trūkstamų profesijų sąrašą) – darbo sutartį ar jos kopiją, kurios tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Vizų tarnyba turi teisę pareikalauti pateikti dokumentą, patvirtinantį užsieniečio kvalifikaciją, patvirtintą pažyma (Apostille) arba legalizuotą. Jeigu dokumentas, patvirtinantis užsieniečio kvalifikaciją, yra sudarytas ne lietuvių kalba, jis turi būti pateiktas kartu su vertėjo parašu patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą (Vizų tvarkos išdavimo aprašo 78.14 p.).

27Sprendimas neišduoti vizos priimtas konstatavus, kad pareiškėja, jos sutuoktinis kartu su dviem nepilnamečiais vaikais vyktų į Lietuvą kaip Bendrovės, kurios steigėja yra UAB „( - )“ akcininkai. Ambasada nustatė, kad Bendrovės steigėja UAB „( - )“, atstovaujama D. P., kuris Ambasadai yra žinomas kaip fiktyvių įmonių pardavėjas užsieniečiams.

28Pareiškėjos pateiktame Bendrovės Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroniniame sertifikuotame išraše (b. l. 9-10) laukelyje „Kontaktinė informacija“ nurodytas mobilusis telefonas ( - ) ir elektroninis paštas ( - ). Patikrinus viešai internete prieinamą informaciją ( - ), nustatyta, kad yra veikianti UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), vadovas D. P., direktorius, buveinės adresas ( - ) – tas pats buveinės adresas, kaip ir Bendrovės (b. l. 9-10). Iš viešai prieinamos informacijos nustatyta, kad UAB „( - )“ registruota 2019 m. liepos 25 d. ( - ), Bendrovė – 2019 m. spalio 7 d.

29Visa ši informaciją leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Bendrovė buvo įsteigta ne verslui vykdyti, bet siekiant sudaryti sąlygas pareiškėjai gauti nacionalinę vizą.

30Pareiškėjos pokalbio – interviu su konsulu išsakyta informacija apie ketinimą užsiimti restoranų ir maisto parduotuvių veikla nesutampa su viešai paskelbta informacija apie Bendrovės veiklos tikslus ir rūšis – didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį, mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, konsultacinė valdymo veikla, informacinių paslaugų veikla (b. l. 9-10). Iš byloje esančios pareiškėjos su Bendrove 2019 m. spalio 24 d. darbo sutarties Nr. 02 (b. l. 41-42) matyti tiek pareiškėjos pareigos (marketingo vadovė), tiek darbo užmokestis (1 000 Eur), taigi, pareiškėjai turėjo būti žinoma tiek Bendrovės veikla, tiek jos darbo pobūdis, todėl Ambasados padaryta išvada, jog pareiškėja neturi verslo plano, laikytina pagrįsta.

31Priimdama Sprendimą, Ambasada konstatavo, kad pateiktas banko išrašas (b. l. 39) su akivaizdžiais klastojimo požymiais. Kadangi tarp šalių nėra ginčo dėl šio argumento, teismas dėl to plačiau nepasisako, tačiau sutinka su Ambasados argumentu, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, iš kurių būtų matyti, jog ji investavo į Bendrovę.

32Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog Ambasada, išnagrinėjusi pareiškėjos pateiktus dokumentus, pagrįstai sprendė, kad pareiškėja nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų ir Ambasadai kilo pagrįstų abejonių dėl jos pareiškimų patikimumo.

33Nagrinėjamuoju atveju Ambasada pagrįstai atsisakė išduoti vizą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, todėl ginčijamas Sprendimas laikytinas pagrįstu ir nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių jis turėtų būti panaikintas nei pareiškėjo nurodytais, nei kitais motyvais. Konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą, nėra pagrindo įpareigoti Ambasadą pareiškėjo prašymą išnagrinėti iš naujo. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais ir 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi bei 133 straipsniu, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 140 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, teismas

Nutarė

35pareiškėjos D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde... 3. Pareiškėja nurodo, kad, ketindama pradėti verslą ir užsiimti teisėta... 4. Pareiškėja su Sprendimu nesutinka. Vadovaujasi Įstatymo 11 straipsnio 1... 5. Vadovaujasi Vizos išdavimo tvarkos aprašo 87 punktu ir teigia tiksliai... 6. Atsakovė atsiliepime nurodo su pareiškėjos skundu nesutinkanti.... 7. Teigia, kad pareiškėja kartu su sutuoktiniu S. K. bei nepilnamečiais vaikais... 8. Teigia, jog pareiškėja, siekdama pagrįsti vykimo tikslą, konsului pateikė... 9. Teigia, kad pareiškėja interviu su konsulu metu negalėjo paaiškinti, kiek... 10. Tuo pačiu nurodo, kad pareiškėja su sutuoktiniu pokalbio - interviu metu... 11. Papildomai nurodo, kad konsului kilo abejonės dėl pareiškėjos vykimo tikslo... 12. Pažymi, jog konsulas 2020 m. sausio 9 d. kreipėsi konsultacijos į Lietuvos... 13. Atsižvelgdamas į visą tai, konsulas priėmė Sprendimą, kuriuo atsisakė... 14. Vadovaujasi teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis Šengeno bei... 15. Tuo pačiu vadovaujasi Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8, 11... 16. Skundas atmestinas.... 17. Ginčas byloje kilo dėl Ambasados Sprendimo, kuriuo pareiškėjai atsisakyta... 18. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja 2020 m.... 19. Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi 2 puntu, ginčijamu... 20. Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Vizų kodekso, Šengeno sienų kodekso,... 21. Pagal Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nacionalinę vizą... 22. Šengeno sienų kodekso, kurį pakeitė Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m.... 23. Vizų kodekso 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti atvejai, kai nepažeidžiant... 24. Vizų kodekse nustatyta, kad diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga... 25. Europos Komisijos 2010 m. kovo 19 d. sprendime „Prašymų išduoti vizą... 26. Vizų išdavimo tvarkos aprašo 78 punkte numatyta, kad daugkartinei... 27. Sprendimas neišduoti vizos priimtas konstatavus, kad pareiškėja, jos... 28. Pareiškėjos pateiktame Bendrovės Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 29. Visa ši informaciją leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Bendrovė buvo... 30. Pareiškėjos pokalbio – interviu su konsulu išsakyta informacija apie... 31. Priimdama Sprendimą, Ambasada konstatavo, kad pateiktas banko išrašas (b. l.... 32. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, konstatuotina, jog Ambasada,... 33. Nagrinėjamuoju atveju Ambasada pagrįstai atsisakė išduoti vizą Įstatymo... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. pareiškėjos D. G. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...