Byla 2A-489-661/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Rūtos Petkuvienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Adavas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Aualaukis“ ieškinį atsakovui UAB „Adavas“ dėl skolos priteisimo,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas (apeliantas) prašė priteisti iš atsakovo 21 210, 32 Eur skolą, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014 m. vasario 26 d. šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. ADV-R-ŽP-14-02-002-AP (toliau - Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti PVC gaminių gamybos bei montavimo darbus: daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose „Svečių namai“ ( - ) (toliau - Objektas), o atsakovas įsipareigojo priimti ieškovo tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti. Bendra Sutarties kaina – iš viso 212103,18 Eur (732 349,85 Lt.) ((175291,88 Eur (605 247,81 Lt) + 21 proc. PVM)). Ieškovas visus darbus atliko tinkamai ir laiku, taip pat įvykdė visas atsakovo nurodytas pastabas bei pageidavimus. Atsakovas pateiktas PVM sąskaitas - faktūras faktiškai apmokėjo, nes pagal Sutarties sąlygas atsakovas turėjo teisę 10 proc. nuo pateiktų ieškovo išrašytų PVM sąskaitų - faktūrų sumų sulaikyti mokėjimus - kas sudaro 21 210, 32 Eur sumą, dėl garantinio laikotarpio metu galinčių atsirasti trūkumų. 2016 m. vasario 26 d., t. y. tuomet, kai ieškovas pradėjo reikalauti pinigų už atliktus darbus, atsakovas ieškovui įteikė pranešimą dėl netinkamai atliktų darbų, nurodydamas pažeidimus: ieškovas neįgyvendino visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų - saugus stiklas nebuvo įvertintas pagal techninį projektą ir statybos techninius normatyvinius dokumentus; ieškovas nepateikė įrodymų, kad saugiam stiklui montuoti buvo naudojamos tik medžiagos, turinčios kokybės sertifikatus; garantinio laikotarpio metu buvo nustatyta, kad laiptinėse esantys langai nebuvo tinkamai sureguliuoti; ieškovas netinkamai pildė statybos darbų žurnalą, nepateikė medžiagų sertifikatų ir atitikties deklaracijų. Ieškovas, atsižvelgdamas minėtą pretenziją pateikė atsakymą (2016-03-02), kuriame nurodė, kad atsakovo nurodyti pažeidimai neatitinka tikrovės, nes: visi Sutartyje nustatyti darbai buvo atlikti; statybos projekte nebuvus įvardintai saugumo stiklo klasei; ieškovas, remdamasis atestuotos KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos bandymų ataskaita pateikė „Gaminio eksploatacinių savybių deklaraciją, kad stiklo atsparumo smūgiui ir dužimui 3A klasė; visi garantiniai remontuotai buvo registruoti ir atlikti trumpiau nei per 5 darbo dienas, atitinkamai, buvo paprašyta informuoti, kuriame aukšte buvo nustatyti laiptinės langų montavimo trūkumai, suteikiant prieigą prie jų, jei šie trūkumai iš tiesų yra realūs; statybos darbų žurnalas buvo pildytas, darbai buvo priduoti techniniams prižiūrėtojams pasirašytinai, šie asmenys nebuvo nurodę, jokių žurnalo pildymo trūkumų. Teigia, kad atsakovo pretenzija nepagrįsta. Prašo ieškinį tenkinti.?

62.

7Atsakovas pateiktame atsiliepime, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal šalių 2014 m. vasario 26 d. sudarytą Sutartį, ieškovas (rangovas) atliko langų gamybos ir montavimo darbus daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, tačiau rengiantis pasirašyti baigiamąjį darbų perdavimo - priėmimo aktą, ieškovas nepateikė visų privalomųjų dokumentų, o tie kurie pateikti, buvo su esminiais trūkumais. Iš dokumentų paaiškėjo, kad ieškovas galimai sumontavo stiklus, kurie negali būti kvalifikuojami kaip saugus stiklas, todėl baigiamasis darbų perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas ir ieškovo pareikalauta pateikti dokumentus, įrodančius, jog kritinėse zonose yra sumontuoti saugūs stiklai. Nepasirašius baigiamojo darbų perdavimo - priėmimo akto, atsakovui (užsakovui) neatsirado pareiga sumokėti 21 210,32 Eur sulaikytą sumą. Ieškovo pateikta langų ir durų eksploatacinių savybių deklaracija ir KTU Architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos bandymų ataskaita Nr. 094 SF/14 SLM nėra teisėtas ir priimtinas dokumentas, patvirtinantis, kad sumontuotas stiklas yra saugus. Stiklo lakšto gamintojui nedeklaravus saugaus stiklo ir jo atitikimo bent trečiajai atsparumo smūgiui klasei, negali būti laikoma, jog ieškovo kritinėse zonose sumontuotas stiklas atitinka imperatyvius Statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ reikalavimus. Balkonų durims yra taikoma antra atsparumo smūgiui klasė, o KTU Architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos bandymų ataskaita nurodoma trečia atsparumo smūgiui klasė, vadinasi bent jau balkonų durys, neatitinka imperatyvių įstatymo reikalavimų. Tik pasirašius baigiamąjį darbų perdavimo - priėmimo aktą atsakovui (užsakovui) atsiranda pareiga sumokėti 10 proc. sulaikytas sumas, t.y. 21 210,32 Eur.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas konstatavo, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas pateikė atsakovui KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos 2014 m. gegužės 29 d. bandymų ataskaitą, kurioje nurodyta, jog pagal LST EN 12600:2003 stiprumo reikalavimų klasifikavimą apkrova atitinka trečią klasę. LR Aplinkos ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. raštu atsakovas buvo informuotas, kad bandymų laboratorijos ataskaitos atlikti bandymai yra patikimi, o parengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją pats gamintojas prisiima atsakomybę dėl deklaracijos tikslumo ir patikimumo; stiklas, atitinkantis saugaus stiklo stiprio trečią klasę yra saugus (b.l. 161). Teismo vertinimu, atsakovo teiginiai, kad saugaus stiklo stiprio trečia klasė nesaugi yra tik deklaratyvūs argumentai, nepagrįsti rašytiniais įrodymais. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovas nesutikimą su ieškinio reikalavimais iš esmės grindė samprotavimais tiek apie stiklo nesaugumą, tiek apie ieškovo nepateiktus reikalingus dokumentus, kurių pats nekonkretizavo ir nepagrindė leistinais rašytiniais įrodymais. Be to, byloje nėra duomenų, kad darbų atlikimo metu atsakovas būtų teikęs ieškovui pretenzijas dėl netinkamos stiklų kokybės ar netinkamai pildyto statybų žurnalo (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju esant oficialiems duomenims, kad Objekto statyba yra užbaigta, komisijai pateikti visi privalomieji dokumentai, statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir 2017 m. spalio 13 d. surašytas daugiabučių statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-100-170113-00049 (b.l. 61), teismas sprendžia, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir įgijo teisę gauti apmokėjimą.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

124.

13Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018 m. balandžio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Apeliantas nurodė šiuos argumentus:

144.1.

15Pirmosios instancijos teismas netinkami taikė ir aiškino imperatyvias teisės aktų nuostatas, susijusias su statybos produktų sertifikavimu ir atitikties įvertinimu bei deklaravimu, todėl visiškai neteisėtai ir nepagrįstai laikė, jog KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos 2014-05-29 bandymų ataskaita yra teisėtas dokumentas, patvirtinantis statybos produkto atitiktį imperatyviems teisės aktų reikalavimas.

164.2.

17Atsakovo pozicija grindžiama tuo, jog Ieškovas nepateikė imperatyvius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančios dokumentacijos (Reglamento (ES) Nr. 305/2011 4 ir 11 straipsniai), todėl baigiamasis darbų perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas (beje, jis nebuvo pasirašytas ir vienašališkai Ieškovo iki kreipiantis į teismą), todėl neatsirado Atsakovo pareiga mokėti sulaikytas sumas.

184.3.

19Remiantis darniojo standarto LST EN 1279-5:2005+A2:2010 „Statybinis stiklas. Stiklo paketai. 5 dalis. Atitikties įvertinimas" stiklo lakšto gamintojui Sain-Gobain Glass nedeklaravus, jog stiklas yra saugus, joks kitas subjektas, tiek stiklų paketo gamintojas, tiek langų gamintojas neturi jokio teisinio pagrindo deklaruoti, jog stiklas yra saugus, o bet kokios minėtų asmenų pateiktos deklaracijos dėl stiklo savybių nelaikytinos teisėtomis ir tinkamomis.

204.4.

21Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys" (toliau - Reglamentas) 4 priedą, nesant atitikties deklaracijos ar stiklo paketo tinkamo ženklinimo, nurodant, kad stiklas yra saugus, Ieškovas, o ne Atsakovas turi pareigą įrodyti, kad sumontuoti langai atitinka imperatyvius teisės aktų reikalavimus.

225.

23Ieškovas UAB „Aulaukis“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą dėl šių priežasčių:

245.1.

25Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas pateikė atsakovui KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos 2014 m. gegužės 29 d. bandymų ataskaitą, kurioje nurodyta, jog pagal LST EN 12600:2003 stiprumo reikalavimų klasifikavimą apkrova atitinka trečią klasę. LR Aplinkos ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. raštu atsakovas buvo informuotas, kad bandymų laboratorijos ataskaitos atlikti bandymai yra patikimi, o parengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją pats gamintojas prisiima atsakomybę dėl deklaracijos tikslumo ir patikimumo; stiklas, atitinkantis saugaus stiklo stiprio trečią klasę yra saugus (b.l. 161). Teismo vertinimu, atsakovo teiginiai, kad saugaus stiklo stiprio trečia klasė nesaugi yra tik deklaratyvūs argumentai, nepagrįsti rašytiniais įrodymais. Teismas atkreipia dėmesį, kad atsakovas nesutikimą su ieškinio reikalavimais iš esmės grindžia samprotavimais tiek apie stiklo nesaugumą, tiek apie ieškovo nepateiktus reikalingus dokumentus, kurių pats nekonkretizuoja ir nepagrindžia leistinais rašytiniais įrodymais. Be to, byloje nėra duomenų, kad darbų atlikimo metu atsakovas būtų teikęs ieškovui pretenzijas dėl netinkamos stiklų kokybės ar netinkamai pildyto statybų žurnalo (CPK 178 straipsnis). Nagrinėjamu atveju esant oficialiems duomenims, kad Objekto statyba yra užbaigta, komisijai pateikti visi privalomieji dokumentai, statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir 2017 m. spalio 13 d. surašytas daugiabučių statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-1 00-170113-00049, teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir įgijo teisę gauti apmokėjimą.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

276.

28Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Byloje kilo šalių ginčas dėl atsiskaitymo už atliktus statybos darbus.

297.

30Ieškovas reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo, argumentuoja tuo, kad jis įvykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, darbus pridavė, jie buvo priimti, Objektas priduotas eksploatacijai. Atsakovas nesutikimą su ieškinio reikalavimais iš esmės argumentuoja tuo, kad ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių stiklų saugumą ir netinkamai pildė statybos žurnalą.

318.

32Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovą vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui. Nesant šalių darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio dokumento nepateikimas byloje nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“; bylos Nr. 3K-3-423/2011).

339.

34Teismas konstatavo, kad darbai yra atlikti, statybos objektas priimtas naudoti, t. y. sutartus darbus ieškovas atliko, o atsakovas juos faktiškai priėmė, tačiau neatsiskaito su ieškovu dėl atsakovo manymu nustatytų darbų defektų - ieškovas galimai sumontavo stiklus, kurie negali būti kvalifikuojami kaip saugus stiklas, todėl baigiamasis darbų perdavimo - priėmimo aktas nebuvo pasirašytas ir ieškovo pareikalauta pateikti dokumentus, įrodančius, jog kritinėse zonose yra sumontuoti saugūs stiklai.

3510.

36Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei nustatomi darbų trūkumai ir rangovas jų nepaneigia, jis turi prievolę trūkumus pašalinti. Atsakovas apeliaciniame skunde teigia, kad jis nesutinka su pirmosios instancijos teismo konstatuotais faktais - nepagrįstai laikė, jog KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos 2014-05-29 bandymų ataskaita yra teisėtas dokumentas, patvirtinantis statybos produkto atitiktį imperatyviems teisės aktų reikalavimas.

3711.

38Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal CPK 12 ir 178 straipsnius šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Įrodinėti turinčias reikšmės civilinėje byloje aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) yra šalių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų ir teisė, ir pareiga. Šias teises ir pareigas pirmiau išvardyti asmenys įgyvendina nurodydami teisiškai reikšmingas aplinkybes, rinkdami ir pateikdami teismui įrodymus bei dalyvaudami juos tiriant ir vertinant. CPK 226 straipsnyje nustatyta, kad šalys ir tretieji asmenys turi pateikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus, kurių jie negali pateikti teismui, kartu nurodydami aplinkybes, trukdančias tai padaryti, bei galutinai suformuluoti savo reikalavimus ir atsikirtimus į pareikštus reikalavimus pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu. Neįvykdžius įrodinėjimo pareigų arba netinkamai jas įvykdžius, įrodinėjimo subjektui (dažniausiai proceso šaliai) gali atsirasti neigiamų padarinių – teismas gali atitinkamas įrodinėtas aplinkybes pripažinti neįrodytomis (neegzistavusiomis) ir, tuo remdamasis, priimti procesinį sprendimą išspręsti ginčą iš esmės. Kasacinio teismo praktika dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra suformuota (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lietuva Statoil“ v. UAB „DL logistika“ir kt., bylos Nr. 3K-3-64/2012; 2013 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; kt.).

3912.

40Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (2017-06-27 paklausimas) dėl privalomųjų dokumentų pateikimo ir projektinių sprendinių ir gavo atsakymą (2017-08-01) (b.l. 59-61), kad Objekte statyba užbaigta, komisijai pateikti visi privalomieji dokumentai ir statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir 2017 m. sausio 13 d. surašytas statybos darbų užbaigimo aktas. KTU architektūros ir statybos instituto Statybinės fizikos laboratorijos 2014 m. gegužės 29 d. bandymų ataskaitoje Nr.094/ SF/14 SLM nustatyta, kad pagal LST EN 12600:2003 stiprumo reikalavimų klasifikavimą, apkrova atitinka trečią klasę (b.l. 107). Atsakovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją (2017-10-26 paklausimas) ir gavo atsakymą (2017-11-24), kad pagal STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ apibrėžimą, stiklas, atitinkantis saugaus stiklo stiprio trečią klasę yra saugus (b.l. 139-141).

4113.

42Byloje pateiktame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rašte Nr. 2017-11-24 Nr. (14-6)-D8-7826 STR 1.01.04:2015 4 skyriaus 6 punkte nustatyta, kad statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytu eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemų (toliau ESPVT sistema). Taip pat šiame rašte pateikiama, kad „eksploatacinių savybių deklaraciją grindžia 3 sistema, produkto eksploatacines savybes vertina notifikuotoji bandymų laboratorija“ ir „bandymų laboratorijos patikimumas paprastai grindžiamas jos akreditavimu“.

4314.

44Notifikuotos laboratorijos KTU architektūros ir statybos instituto statybinės fizikos laboratorijos bandymai buvo atlikti remiantis LST EN12600:2003 Statybinis stiklas. Bandymas švytuokle. Lakštinio stiklo smūgio bandymo metodas ir klasifikavimas. Bandinių atrankos Nr. 094/14. Notifikuotos laboratorijos gauta išvada, kad pagal LST EN 126000:2003 stiprumo reikalavimų klasifikavimą apkrova atitinka 3 saugumo klase. Šios išvados, kolegijos nuomone, yra nepaneigtos. Bylos medžiaga, patvirtina, jog tokios pat tvarkos yra laikomasi ir su lango savybių nustatymu, kai yra parenkamas tik vienas gaminys bandymams pagal 3 eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, tačiau deklaruojami įvairių dydžių ir savybių gaminiai remiantis tik vieno atlikto bandymo rezultatų išvada.

4515.

46Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į bendrojo statybos žurnalo pildymo tvarką, kuriame atestuoti specialistai, vadovavosi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu dėl Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinto 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848 4 priedu statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašo 31 straipsniu. Šiame įsakyme nustatyta, jog įrašus apie kontroliuojančiųjų asmenų nurodymų įvykdymą Žurnale daro statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbu vadovas (tuo atveju kai pildomas papildomas Žurnalas). Šių nurodymų įvykdymo teisingumą savo parašu patvirtina bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs, ar visi ir teisingai įvykdyti jo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos valstybinės priežiūros ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymai. Nagrinėjamu atveju, bylos duomenys, patvirtina, jog nebuvo rasti jokie pažeidimai, nei pačiuose gaminiuose, nei pateiktuose dokumentuose. Darbų priėmimo aktai ir PVM sąskaitos faktūros buvo pasirašytos.

4716.

48Taigi, nagrinėjamu atveju esant oficialiems duomenims, kad Objekto statyba yra užbaigta, komisijai pateikti visi privalomieji dokumentai, statiniai atitinka statinio projekto sprendinius ir 2017 m. spalio 13 d. surašytas daugiabučių statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-1 00-170113-00049 (b. l. 61), pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir įgijo teisę gauti apmokėjimą.

4917.

50Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

5118.

52Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo visiems motyvams ar esminei jų daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.)

53Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

54Apelianto UAB „Adavas“ apeliacinį skundą atmesti.

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas (apeliantas) prašė priteisti iš atsakovo 21 210, 32 Eur skolą, 5... 6. 2.... 7. Atsakovas pateiktame atsiliepime, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad pagal... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. 4.... 13. Apeliantas (atsakovas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m.... 14. 4.1.... 15. Pirmosios instancijos teismas netinkami taikė ir aiškino imperatyvias teisės... 16. 4.2.... 17. Atsakovo pozicija grindžiama tuo, jog Ieškovas nepateikė imperatyvius... 18. 4.3.... 19. Remiantis darniojo standarto LST EN 1279-5:2005+A2:2010 „Statybinis stiklas.... 20. 4.4.... 21. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės... 22. 5.... 23. Ieškovas UAB „Aulaukis“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 24. 5.1.... 25. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas pateikė atsakovui KTU... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 27. 6.... 28. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 29. 7.... 30. Ieškovas reikalavimą dėl skolos priteisimo iš atsakovo, argumentuoja tuo,... 31. 8.... 32. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties... 33. 9.... 34. Teismas konstatavo, kad darbai yra atlikti, statybos objektas priimtas naudoti,... 35. 10.... 36. Priėmus darbus, užsakovui atsiranda prievolė už juos sumokėti, tačiau jei... 37. 11.... 38. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad pagal CPK 12 ir 178... 39. 12.... 40. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas kreipėsi į Valstybinę teritorijų... 41. 13.... 42. Byloje pateiktame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rašte Nr.... 43. 14.... 44. Notifikuotos laboratorijos KTU architektūros ir statybos instituto statybinės... 45. 15.... 46. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į bendrojo statybos žurnalo pildymo... 47. 16.... 48. Taigi, nagrinėjamu atveju esant oficialiems duomenims, kad Objekto statyba yra... 49. 17.... 50. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 51. 18.... 52. Kiti apelianto skundo argumentai iš esmės nėra teisiškai reikšmingi ir... 53. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 54. Apelianto UAB „Adavas“ apeliacinį skundą atmesti.... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 30 d. sprendimą palikti...