Byla 2-296-743/2013
Dėl turto dalies nustatymo su suinteresuotais asmenimis R. J., O. J. ir E. J. įmone

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio S. V. prašymą dėl turto dalies nustatymo su suinteresuotais asmenimis R. J., O. J. ir E. J. įmone,

Nustatė

22013 m. balandžio 8 d. Lazdijų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo antstolio S. V. prašymas dėl turto dalies nustatymo, kuriuo prašoma nustatyti, kad skolininkui R. J. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su O. J. asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis turto.

3Antstolis prašyme nurodo, kad jo kontoroje vykdomas vykdomasis dokumentas Nr. L2-119-780/2012, kurį 2012-01-13 išdavė Lazdijų rajono apylinkės teismas, skolininkas – R. J., išieškotojas – E. J. įmonė, išieškoma suma – 543 Lt, 5 proc. metinių palūkanų (32,46 Lt). Skolininko sutuoktinė – O. J.. Vykdymo eigoje buvo paskaičiuotos 561,25 Lt vykdymo išlaidos, kurių išieškojimas yra sudėtinė vykdomosios bylos dalis, jų išieškotojas – antstolis Saulius Virbickas. Išieškojimo eigoje nustatyta, kad skolininko asmeninio turto ir pajamų neužtenka skolai ir vykdymo išlaidoms išieškoti, todėl iškilo būtinybė išieškojimą įvykdyti iš skolininko turimos turto dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Šiuo atveju antstolis, sutinkamai su CPK 611 straipsnio nuostatomis, taip pat yra išieškotojas, todėl įgyja tokias pačias teises kaip kiti išieškotojai, tačiau atsižvelgiant į aplinkybę, kad antstolis ir išieškotojas yra tas pats asmuo, formalus siūlymas nerašomas, kadangi išieškotojo valios papildomai patikrinti nėra būtinybės (b. l. 2-3).

4Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 3 dalis).

5Prašymas netenkintinas.

6Teisė kreiptis į teismą realizuojama įstatymo nustatyta tvarka, todėl pareiškėjas privalo įvykdyti visas teisės kreiptis į teismą tinkamo realizavimo sąlygas (CPK 5 straipsnis). Vykdymo procesą reglamentuoja CPK VI dalies normos. Vykdymo proceso metu CPK nustatytais atvejais antstolis ir kiti asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu. Kreipimosi į teismą su pareiškimu bendruosius klausimus reglamentuoja CPK 593 straipsnis, o ypatumus nustato atskiri CPK straipsniai, kaip antai 667 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Jei per antstolio nustatytą terminą toks prašymas nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

7Vykdymo procese dalyvaujantys asmenys yra išieškotojas, skolininkas ir suinteresuoti asmenys (CPK 633 straipsnis).

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008).

9CPK 638 straipsnio 1 dalis nustato, kad išieškotojas yra asmuo, kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas. Antstolis į išieškotojo sąvoką nepatenka. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolis turi veikti pagal savo kompetenciją ir neišeidamas už jos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2012).

10Antstolis vykdo CPK 587 straipsnyje nurodytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoja faktines aplinkybes, teismo pavedimu įteikia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus, sudaro paveldimo turto apyrašus. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 1, 2 dalys). Sprendimo vykdymo išlaidos išieškomos įvykdžius sprendimą CPK 610, 611 straipsniuose nustatyta tvarka.

11Pagal CPK 667 straipsnio 1 dalį, pareiškimą teismui dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo gali pateikti išieškotojas arba bendrosios nuosavybės dalyvis. Jeigu teismas nustato, kad išieškotojas ar kiti asmenys klaidingai tokį prašymą pareiškė, tai jis turi būti atmetamas kaip nepagrįstas, dėl negalėjimo taikyti CPK 667 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2006).

12Įvertinus šiuos argumentus ir aukščiau aptartas teisės normas, teisėja sprendžia, kad antstolis klaidingai pareiškė prašymą dėl turto dalies nustatymo, todėl prašymas atmestinas kaip nepagrįstas, dėl negalėjimo taikyti CPK 667 straipsnį.

13Vadovaudamasi CPK 290, 291, 593, 667 straipsniais, teisėja

Nutarė

14Antstolio S. V. prašymą Nr. T2-15 dėl turto dalies nustatymo atmesti.

15Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai