Byla eB2-4412-866/2016
Dėl papildomos 1 063 018, 88 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo dalies tvirtinimo VšĮ „Vilnius veža“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui,

2dalyvaujant pareiškėjo Asociacijos „Amber T. A.“ atstovams direktoriui T. P., advokatui A. B., atsakovo VšĮ „Vilnius veža“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui J. V.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus Asociacijos „Amber Taxi Asssociation“ pareiškimą dėl papildomos 1 063 018, 88 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo dalies tvirtinimo VšĮ „Vilnius veža“ bankroto byloje,

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi įtraukė asociaciją „Amber Taxi Associacion“ į bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 212 863, 29 Eur

5Kreditorius asociacija „Amber Taxi Associacion“ papildomai prašo patvirtinti 1 063 018, 88 Eur kreditorinį reikalavimą 2014 m. liepos 3 d. automobilių subnuomos sutarties Nr. S1 4.9. punkto pagrindu.

6Nurodė, kad 2014 m. liepos 3 d. kreditorius ir bankrutuojanti įmonė sudarė subnuomos sutart, kurios pagrindu bankrutuojanti įmonė kreditoriui perdavė laikinai valdyti ir naudotis 31 automobilį laikotarpiu nuo subnuomos pasirašymo dienos iki 2017 m. sausio 1 d. 2015 m. birželio 3 d. kreditorius gavo bankrutuojančios įmonės pranešimą, kad kilnojamojo turto finansinės nuomos sutartys yra nutrauktos, todėl subnuomos sutartis negalioja. Atsižvelgiant į tai, 2015 m. birželio 9 d. kreditorius kreipėsi į bankrutuojančią įmonę reikalaudamas atlyginti dėl bankrutuojančios įmonės kaltės kreditoriaus patirtus nuostolius, t. y. negautas pajamas, kreditoriaus nuostoliai iki šiol nėra atlyginti. Nurodo, kad subnuomos sutartimi bankrutuojanti įmonė patvirtino, kad kreditorius galės naudotis automobiliais iki 2017 m. sausio 1 d., nesibaigus šiam terminui automobiliai buvo paimti dėl ko kreditorius negavo pajamų, kurias planavo gauti. Kreditorius gaudavo vidutiniškai po 1 795, 64 Eur per dieną. Teigia, kad kreditorius turi teisę reikalauti bankrutuojančios įmonės atlyginti negautas pajamas už laikotarpį nuo automobilių atsiėmimo dienos (2015 m. gegužės 20 d.) iki subnuomos sutarties pabaigos (2017 m. sausio 1 d.), t. y. už 592 dienas. Viso už šį laikotarpį kreditorius negavo 1 063 018, 88 Eur nuostolių (žalos). Nurodo, kad bankrutuojančios įmonės netesėti veiksmai pasireiškė sutarties pažeidimu.

7Bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“ bankroto administratorius nurodė, kad nesutinka su prašomu patvirtinti 1 063 018, 88 Eur dydžio asociacijos „Amber Taxi Associacion“ kreditoriniu reikalavimu. Nurodo, kad kreditorius prašo atlyginti netiesioginius nuostolius, kai tuo tarpu buvo sulygta dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Pažymi, kad kreditorius skaičiuodamas nuostolius neatsižvelgė ir administratoriui nepateikė jokių duomenų apie išlaidas, kurias būtų turėjęs, jeigu sutartis būtų nenutraukta, kreditorius nevertino automobilių išlaikymo sąnaudų, gedimų, avarijų rizikos ir kitų faktorių, kurie turi tiesioginę įtaką grynojo pelno dydžiui. Atkreipė dėmesį į tai, kad nutraukus sutartį anksčiau termino, kreditorius galėjo sudaryti analogišką sutartį su kitu subjektu. Nurodė, kad nuo bankroto bylos iškėlimo laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę ir draudžiama vykdyti finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų ir netesybų mokėjimą. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. VšĮ „Vilnius veža“ buvo iškelta bankroto byla, nuo šio termino skolų mokėjimo terminai pasibaigė.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo asociacijos „Amber Taxi Associacion“ atstovas direktorius T. P. nurodė, kad žalą patyrė, nes atsakovas laiku neįspėjo apie įsipareigojimų nevykdymą. Palaikė pareiškimą.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo asociacijos „Amber Taxi Associacion“ atstovas advokatas A. B. nurodė, kad buvo naudojamasi ir dispečerinės paslaugomis. Automobiliai buvo paimti, kas sąlygojo paties kreditoriaus žlugimą. Leidimais rūpintis turėjo VšĮ „Vilnius veža“, sutartį VšĮ „Vilnius veža“ vykdė. Pretenzija surašyta iki bankroto bylos, sutarties terminas buvo iki 2017 m., kuomet buvo tikimasi gauti pelną. Pagal sutarties 4.5. punktą numatyta bauda. Mano, kad svarbiausia, kad subnuomininkui buvo automobiliai buvo perduoti de facto.

10Teismo posėdžio metu atsakovo bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“ atstovas J. V. nurodė, kad sutartimi buvo sulygta, jog šalys atlygina viena kitai tik tiesioginius nuostolius. Palaikė kitus atsiliepime nurodytus atsikirtimus. Lizingo sutarties 14.1.6. nurodyta, kad sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, jei turtas yra subnuojamas. Sutikimas buvo gautas dėl 10 automobilių iš 31, sutarties nutraukimas likusioje dalyje dėl 21 automobilio visiškai teisėtas.

11Prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo netenkintinas.

12Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

13Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

14Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

15Kreditorius asociacija „Amber Taxi Associacion“ kreditorinį reikalavimą kildina iš 2014 m. liepos 3 d. automobilių subnuomos sutarties Nr. S1, 1. 3 punkto, kuriame nurodyta, kad subnuomos terminas iki 2017 m. sausio 1 d., 3. 4. 1. punkto, kuriame nurodyta, kad subnuomotojas įsipareigoja užtikrinti subnuomininko teisę be jokių trukdžių iš subnuomotojo ar kito asmens, kuris veikia subnuomotojo vardu, pusės naudoti automobilius pagal jų paskirtį, taip pat įgyvendinti visas kitas šioje sutartyje ir teisės aktuose numatytas subnuomininko teises visu subnuomos terminu.

16Nustatyta, kad 2015 m. birželio 2 d. pranešimu VšĮ „Vilnius veža“ informavo kreditorių asociaciją „Amber Taxi Associacion“, kad finansinės nuomos sutartys, kurios buvo sudarytos tarp VšĮ „Vilnius veža“ ir UAB „Šiaulių banko lizingas“ yra nutrauktos ir nebegalioja, todėl 2014 m. liepos 3 d. automobilių subnuomos sutarties Nr. S1 galiojimo ir vykdymo klausimai sprendžiami pagal šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas taisykles.

172015 m. birželio 9 d. asociacija „Amber Taxi Associacion“ kreipėsi į VšĮ „Vilnius veža“ su pretenzija dėl nuostolių atlyginimo.

18Kreditoriaus skaičiavimu jo nuostolius sudaro negautos pajamos už laikotarpį nuo automobilių atsiėmimo dienos (2015 m. gegužės 20 d.) iki subnuomos sutarties pabaigos (2017 m. sausio 1 d.), t. y. už 592 dienas, viso 1 063 018, 88 Eur nuostolių (žalos).

19Subnuomos sutartimi šalys inter alia susitarė, kad šalis dėl kurios neteisėto veikimo ir/ar neveikimo kita šalis ar tretieji asmenys patyrė žalą (nuostolius), įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo visiškai kompensuoti atitinkamo asmens patirtą žalą (nuostolius). Šalys susitaria, kad visos atvejais turės būti atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip.

20Taigi, pagal sutarties nuostatą matyti, kad šalys sulygo dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Kaip teisingai nurodo VšĮ „Vilnius veža“ atstovas, sutartyje sulygus dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo, netiesioginiai nuostoliai neatlyginami.

21Be kita ko, kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, turi būti nustatytos realios asmens galimybės gauti konkretaus dydžio pajamas, atsižvelgiant į ankstesnes jo gautas pajamas, pasiruošimą ir priemones, kurių jis ėmėsi, siekdamas gauti šių pajamų, ir pan. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Neiseris“ v. UAB „Ozo turtas“, bylos Nr. 3K-3-391/2013; kt.).

22Šiuo atveju, nors kreditorius ir pateikė negautų pajamų sumos skaičiavimus, tačiau nepateikė šiuos skaičiavimus pagrindžiančių įrodymų, t. y. duomenų patvirtinančių iki sutarties nutraukimo generuotas pajamas, duomenų apie verslo sąnaudas ir pan.

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog kreditorius nuostolių dydžio neįrodė.

24Teismas pažymi, kad nors kreditoriaus atstovas teismo posėdžio metu užsiminė, jog kreditorius galėtų reikalauti netesybų subnuomos sutarties 4.5 punkto pagrindu, tačiau tokio reikalavimo nereiškė.

25Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

26Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, jog kreditorius asociacija „Amber Taxi Associacion“ neįrodė dalies 1 063 018, 88 Eur kreditorinio reikalavimo VšĮ „Vilnius veža“ bankroto byloje, todėl kreditoriaus prašymo dėl papildomo 1 063 018, 88 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo netenkina.

27Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas

Nutarė

28kreditoriaus asociacijos „Amber Taxi Associacion“ prašymo dėl papildomo 1 063 018, 88 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“ bankroto byloje netenkinti.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje žodinio... 2. dalyvaujant pareiškėjo Asociacijos „Amber T. A.“ atstovams direktoriui T.... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus... 4. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. nutartimi įtraukė... 5. Kreditorius asociacija „Amber Taxi Associacion“ papildomai prašo... 6. Nurodė, kad 2014 m. liepos 3 d. kreditorius ir bankrutuojanti įmonė sudarė... 7. Bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“ bankroto administratorius nurodė,... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo asociacijos „Amber Taxi Associacion“... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo asociacijos „Amber Taxi Associacion“... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo bankrutuojančios VšĮ „Vilnius veža“... 11. Prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo netenkintinas. ... 12. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 13. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 14. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad... 15. Kreditorius asociacija „Amber Taxi Associacion“ kreditorinį reikalavimą... 16. Nustatyta, kad 2015 m. birželio 2 d. pranešimu VšĮ „Vilnius veža“... 17. 2015 m. birželio 9 d. asociacija „Amber Taxi Associacion“ kreipėsi į... 18. Kreditoriaus skaičiavimu jo nuostolius sudaro negautos pajamos už laikotarpį... 19. Subnuomos sutartimi šalys inter alia susitarė, kad šalis dėl kurios... 20. Taigi, pagal sutarties nuostatą matyti, kad šalys sulygo dėl tiesioginių... 21. Be kita ko, kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad remiantis CK... 22. Šiuo atveju, nors kreditorius ir pateikė negautų pajamų sumos... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog kreditorius... 24. Teismas pažymi, kad nors kreditoriaus atstovas teismo posėdžio metu... 25. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 26. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, jog kreditorius... 27. Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290 – 292 straipsniais, teismas... 28. kreditoriaus asociacijos „Amber Taxi Associacion“ prašymo dėl papildomo 1... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama atskiruoju skundu...