Byla eI-2956-426/2016
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Rūtos Miliuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Irenos Paulauskienės, dalyvaujant pareiškėjo atstovams V. P., A. Ž., advokatui D. S., atsakovės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovui T. G., atsakovės VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto skundą atsakovams Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo,

Nustatė

2VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – pareiškėjas, Universitetas) skunde (t. I, b. l. 1-19) prašo: 1) panaikinti Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2015-01-13 įsakymą Nr. 2015/8-1-4; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2015-02-10 įsakymą Nr. V-106; 3) priteisti iš Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA, Agentūra) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ir ŠMM, Ministerija) bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas skunde nurodo, kad įgyvendina projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013 (toliau – Projektas). Atsiradus papildomų ir anksčiau nenumatytų darbų poreikiui, Universitetas įvykdė pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu (toliau – Papildomas pirkimas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 92 str. 7 d. 1 p. pagrindu. CPVA 2013-12-10 parengė pažeidimo tyrimo išvadą, kurioje buvo nustatyta, kad pareiškėjas, vykdydamas Papildomą pirkimą, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. ir 92 str. 7 d. 1 p. CPVA direktoriaus 2015-01-13 įsakymu Nr. 2015/8-1-4 buvo priimtas sprendimas pripažinti, kad papildomas pirkimas įvykdytas pažeidžiant VPĮ 3 str. 1 d., 92 str. 7 d. 1 p. normas, atšaukti kartu su pareiškėjo teiktais mokėjimo prašymais patvirtintą tinkamomis finansuoti sumą, nustatyti netinkamų finansuoti išlaidų sumą, siūlyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai sumažinti Projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi. Ministerijos 2015-02-10 įsakymu Nr. V-106 nustatyta, kad pareiškėjas netinkamai pasirinko papildomų darbų pirkimo būdą, taip pažeisdamas VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. bei tokiais veiksmais neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. reglamentuoto skaidrumo principo įgyvendinimo, sumažino projektui skirtą finansavimą, nustatė finansinę korekciją.

4Pareiškėjas skunde nurodo, kad CPVA netinkamai aiškino ir taikė Rangos sutarties nuostatas dėl fiksuotos kainos kainodaros metodo taikymo (Sutarties sąlygų 1.1 p., 7.4 p., 7.5 p.), Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktoriaus 2003-02-25 įsakymo Nr. 1S-21 „Dėl Viešojo pirkimo pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ 24 p. dėl papildomų darbų ir papildomų darbų kiekių atskyrimo; Agentūra netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 92 str. 3 d. 6 p., kad darbus buvo galimybė perduoti kitam rangovui, nėra techninių kliūčių tokiam perdavimui, kadangi Sutartis buvo sudaryta visai darbų apimčiai, todėl projektavimo paslaugų ir darbų atlikimas yra tiesiogiai susiję, be to dėl skirtingų rangovų kiltų papildomų nesklandumų dėl atsakomybės, todėl yra visos sąlygos taikyti VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. ir papildomus darbus įsigyti iš Rangovo; CPVA netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 92 str. 7 d. 1 p., kad dalis darbų nebuvo būtini užbaigti projektą, o dalis turėjo būti atlikti pagal Sutartį, t. y. įėjo į Rangovo darbų apimtį ir nelaikytini papildomais darbais, kadangi pagal Konkurso sąlygų projektavimo užduotį darbai, kurie buvo įsigyti Papildomo pirkimo metu, nebuvo numatyti, todėl negalima laikyti, kad rangovas įsipareigojo juos atlikti pagal rangos sutartį, be to, sprendžiant apie darbų būtinybę projektui užbaigti, turi būti atsižvelgiama ir į projekto tikslus. Aplinkybės, lėmusios papildomų darbų įsigijimą, nepriklausė nei nuo pareiškėjo, nei nuo rangovo.

5Atsakovė CPVA atsiliepime (t. II, b. l. 5-16) nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

6Paaiškino, kad Agentūra, siekdama nustatyti, ar pareiškėjas tinkamai įsigijo papildomus darbus, vertino, ar buvo tam aplinkybės, nurodytos VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. Įvertino Rangos sutarties kainodarą taip pat tai, kad rangovas, teikdamas pasiūlymą, prisiima riziką. Nustačius, kad dalis darbų turėjo būti atlikti pagal rangos sutartį, CPVA visas papildomo pirkimo išlaidas pripažino netinkamomis finansuoti. Nustačius, kad kita dalis darbų neįtraukti į rangos sutartį, vertintina, ar jie galėjo būti įsigyti iš to paties rangovo. Atkreipė dėmesį, kad tai, ką pareiškėjas skunde įvardija kaip papildomus nenumatytus darbus, CPVA traktuoja kaip darbus, kuriuos rangovas turėjo atlikti pagal rangos sutartį, t. y. įtraukti į pasiūlymą, ir jie negalėjo būti papildomai atskirai įsigyti bei apmokėti. CPVA nuomone, perkant projektavimo paslaugas ir rangos darbus kartu, tikslūs atliekamų darbų kiekiai negali būti žinomi, nes jie paaiškėja atlikus projektavimo paslaugas, todėl rangovas negalėjo tikėtis, kad pirkimo dokumentuose pateikti duomenys yra visiškai tikslūs.

7CPVA nurodo, kad pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl galimybės papildomus darbus įsigyti vadovaujantis VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. yra nepagrįsti, kadangi pareiškėjas, vykdydamas papildomų darbų ir paslaugų pirkimus juo nesivadovavo, be to VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. ir VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. nurodytos aplinkybės, kada galima vykdyti pirkimą, yra skirtingos. CPVA nesutinka su teiginiu, kad dėl pareiškėjo veiksmų ar neveikimo atsirado nuostolių Lietuvos valstybės arba Europos Bendrijos biudžetams. Nurodo, kad padarytas pažeidimas yra toks, dėl kurio atsirado (nustatyta pareiškėjo į biudžetą grąžintina projekto išlaidų suma) bei galėjo atsirasti valstybės ir / arba Europos Bendrijos biudžeto nuostolių, tačiau CPVA, nustatydama ir pripažindama netinkamomis finansuoti išlaidas, užkirto kelią tokiems nuostoliams atsirasti. Atsižvelgiant į tai, mano, kad tyrimą atliko tinkamai, pažeidimą nustatė teisingai, o pareiškėjo skunde pateikti argumentai yra nepagrįsti ir atmestini.

8Atsakovė Ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 158-163) nurodo, kad nesutinka su skundu ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atkreipė dėmesį, kad Ministerija pažeidimų tyrimuose turi labai ribotą galimybę daryti įtaką, o projekto pažeidimo tyrimo duomenų patikimumas ir išsamumas tiesiogiai sietini su CPVA tyrimo metu gauta informacija, atliktais veiksmais ir vėliau Ministerijai pateiktu siūlymu, su kuriuo, šio pažeidimo atveju, buvo sutikta priimant skundžiamą Ministerijos įsakymą. Ministerijos sprendime nurodytas susigrąžintinų lėšų dydis yra tiesiogiai sietinas su CPVA sprendime nurodytu dydžiu, t. y. Ministerija neatlieka išsamaus pažeidimo tyrimo, nes tokios funkcijos priskirtos Agentūrai. Ministerija nesutinka su pareiškėjo teiginiu, kad jam nesuteikta galimybė tinkamai ginti savo teises ir teisėtus interesus ginčijant finansinės korekcijos taikymo pagrindą ir dydį. Nurodo, kad pareiškėjas ne tik kad turi galimybę tinkamai apsiginti, bei tai jau daro ne pirmą kartą. Atkreipė dėmesį, kad šiuo metu laukiami du Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) sprendimai dėl pažeidimų tame pačiame projekte, administracinėse bylose Nr. I-2613-596/2015 ir Nr. el-5464/244/2015.

9Pareiškėjo atstovai teismo posėdžio metu skundo reikalavimus palaikė, jeigu teismas nenustatytų pagrindo panaikinti skundžiamus aktus, prašė sumažinti taikomą finansinę korekciją.

10Ministerijos ir Agentūros atstovai teismo posėdžio metu su skundo reikalavimais nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstą.

11Skundas atmestinas

12Byloje ginčas keliamas dėl Agentūros direktoriaus 2015-01-13 įsakymo Nr. 2015/8-1-4 ir Ministerijos 2015-02-10 įsakymo Nr. V-106 teisėtumo ir pagrįstumo.

13Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

14Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia, būtina įvertinti skundžiamų įsakymų, kurie laikytini viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

15Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad, nagrinėdamas individualų ginčą, teismas vertina konkrečius skunde nurodytus faktus ir su jais susijusius byloje esančius įrodymus, tačiau negali analizuoti visų įmanomų prielaidų, galinčių turėti įtakos tiriamų viešojo administravimo sprendimų teisėtumui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-17 nutartis adm. b. Nr. A492-163/2013 ir kt.).

16Taigi, šioje administracinėje byloje teisminis ginčo nagrinėjimas ir ginčijamo sprendimo tyrimas yra apibrėžiamas tik tokių konkrečių aplinkybių ir faktų, kuriais pareiškėjas grindžia skundo reikalavimus, taip pat nurodo kaip pažeidžiančius jo teises, vertinimu.

17Pažymėtina, kad, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 198 str., Ministerija savarankiškai nekeičia Agentūros sprendime nurodyto siūlymo, neišplečia projektų vykdytojų atžvilgiu galimų taikyti teisinių priemonių visumos, nes jai nenumatytos tokios teisės. Todėl, pirmiausia, vertintinas Agentūros skundžiamas įsakymas, kuriuo nustatytas galimas pažeidimas.

18Byloje nustatyta, kad pareiškėjas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė „Žemės ūkio mašinų katedros rekonstravimo darbų pirkimą“. Universitetas 2009-12-17 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 103/2009 (toliau – ir Sutartis) su UAB „Struktūra“ (toliau – ir Rangovas). Vykdant sutartį, Rangovas gavo VĮ „Registrų centro“ duomenis apie pastato matmenis bei atliko pastato ploto ir tūrio matavimo darbus.

19Atsiradus papildomų ir anksčiau nenumatytų darbų poreikiui, pareiškėjas įvykdė Papildomą pirkimą, kurio sąlygose numatyta: 1) padidinti pastato tūrį 5 700 m3, t. y. suprojektuoti ir rekonstruoti pastatą, o taip pat suprojektuoti ir įrengti pastato tūrio padidėjimu pasikeitusias vėdinimo, šildymo, oro šaldymo, gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsaugines sistemas, elektros apšvietimo ir jėgos, vandentiekio ir nuotakų tinklus (toliau – ir I darbų grupė); 2) suprojektuoti ir įrengti techninių dujų sistemas, pagal laboratorinės technikos poreikius (toliau – ir II darbų grupė); 3) suprojektuoti ir įrengti II švarumo klasės centralizuotas vandens tiekimo sistemas (toliau – ir III darbų grupė); 4) suprojektuoti ir įrengti šiltnamyje 3 klimatines zonas, 10 papildomų auginimo zonų su technologine įranga (užtemdymas, rūko sistemos, vėdinimas, apšvietimas, kompiuterinė klimato kontrolė) (toliau - ir IV darbų grupė); 5) suprojektuoti ir įrengti lauko vandentiekio tinklus (toliau - ir V darbų grupė); 6) suprojektuoti ir įrengti ventkameras ant stogo (toliau – ir VI darbų grupė); 7) suprojektuoti ir įrengti telefoninę stotelę, suderintą su esamais Universiteto tinklais (toliau – ir VII darbų grupė); 8) suprojektuoti ir įrengti šiluminiame mazge modulį šildymo tinklų išplėtimui 70 kW (toliau – ir VIII darbų grupė).

20Agentūra 2013-12-10 pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad pareiškėjas, vykdydamas Papildomą pirkimą, pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. ir 92 str. 7 d. 1 p.

21Pareiškėjas 2013-12-23 raštu Nr. (11)-04-3189 pateikė papildomos informacijos, susijusios su CPVA vykdyto Papildomo pirkimo įvertinimu. Agentūra, atsižvelgusi į pateiktą informaciją, atnaujino pažeidimo tyrimą.

22Pareiškėjas 2014-01-22 raštu Nr. 11(7.12)-134 bei 2014-02-10 raštu Nr. 04(7.12)-292 Agentūrai pateikė papildomus paaiškinimus, susijusius su VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. bei 92 str. 7 d. 1 p. taikymu.

23CPVA direktoriaus 2015-01-13 įsakymu Nr. 2015/8-1-4 pripažino, kad Papildomas pirkimas įvykdytas pažeidžiant VPĮ 3 str. 1 d., 92 str. 7 d. 1 p. normas, atšaukė kartu su pareiškėjo teiktais mokėjimo prašymais patvirtintą tinkamomis finansuoti sumą, nustatė netinkamų finansuoti išlaidų sumą ir pasiūlė Ministerijai sumažinti Projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi.

24Ministerija 2015-02-10 įsakymu Nr. V-106 nustatė, kad pareiškėjas netinkamai pasirinko papildomų darbų pirkimo būdą, taip pažeisdamas VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. bei tokiais veiksmais neužtikrino VPĮ 3 str. 1 d. reglamentuoto skaidrumo principo įgyvendinimo bei sumažino Projektui skirtą finansavimą, nustatė finansinę korekciją.

25Pareiškėjas nesutikimą su skundžiamu įsakymu grindžia tuo, kad: 1) atsakovė netinkamai aiškino ir taikė Sutarties nuostatas dėl fiksuotos kainos kainodaros metodo taikymo (Sutarties sąlygų 1.1 p., 7.4 p., 7.5 p.), Kainodaros taisyklių 24 p. dėl papildomų darbų ir papildomų darbų kiekių atskyrimo; 2) CPVA netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 92 str. 3 d. 6 p., kad darbus buvo galimybė perduoti kitam rangovui, nėra techninių kliūčių tokiam perdavimui, kadangi Sutartis buvo sudaryta visai darbų apimčiai, todėl projektavimo paslaugų ir darbų atlikimas yra tiesiogiai susiję, be to dėl skirtingų rangovų kiltų papildomų nesklandumų dėl atsakomybės, todėl yra visos sąlygos taikyti VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. ir papildomus darbus įsigyti iš Rangovo; 3) CPVA netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 92 str. 7 d. 1 p., kad dalis darbų (IV grupės, VI grupės, VIII grupės darbai) nebuvo būtini užbaigti projektą, o dalis darbų (I grupės, II grupės, V grupės darbai) turėjo būti atlikti pagal Sutartį, t. y. įėjo į Rangovo darbų apimtį ir nelaikytini papildomais darbais, kadangi pagal Konkurso sąlygų projektavimo užduotį darbai, kurie buvo įsigyti Papildomo pirkimo metu, nebuvo numatyti, todėl negalima laikyti, kad Rangovas įsipareigojo juos atlikti pagal Sutartį, be to, sprendžiant apie darbų būtinybę projektui užbaigti, turi būti atsižvelgiama ne tik į galimybę priduoti pastatą, bet taip pat į Projekto tikslus. Aplinkybės, lėmusios papildomų darbų įsigijimą, nepriklausė nei nuo pareiškėjo, nei nuo rangovo.

26Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S-21 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Vyriausybės direktoriaus 2009-12-24 įsakymo Nr. 1S-129 redakcija) 6 p. numatyta, kad kainodaros taisyklėse gali būti numatyti šie kainos apskaičiavimo būdai: fiksuotos kainos nustatymas; fiksuoto įkainio nustatymas; įkainio bazės nustatymas; dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas. Sutartyje nustačius fiksuotą kainą, perkančioji organizacija įsipareigoja šią kainą sumokėti tiekėjui už visas pagal sutartį patiektas prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus (8 p.). Fiksuota kaina nustatoma, kai iš anksto (iki pirkimo pradžios) perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nurodyti pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekį, ir pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio (9 p.). Sutartyje nustačius fiksuotą kainą, perkančioji organizacija šią kainą sumoka tiekėjui už visus sutartyje numatytus darbus. Jei rangovas įvykdo darbų, nurodytų sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y., nepriklausomai nuo atliktų darbų apimties, sutarties kaina negali būti keičiama. Taikant šį metodą, didesni atliktų darbų pagal sutartį kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

27Pareiškėjo nuomone, atsižvelgiant į Sutarties 7.4 p., darytina išvada, kad buvo sudaryta fiksuotos kainos sutartis. Vadovaujantis Sutarties 7.5 p. Rangovas, vykdydamas Sutarties 7.4 punkto nuostatas, privalo įkainoti visus darbus, medžiagas, mechanizmus, įrenginius ar jų komplektuojančius priedus, kurie reikalingi Rangos sutarčiai įvykdyti.

28Vadovaujantis VPĮ 92 str. 7 d. 1 p., neskelbiant apie pirkimą, taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos.

29Be to, pareiškėjas skunde nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Rangovas įsipareigojo atlikti projektavimą bei vykdyti rekonstravimo darbus pagal pateiktą projektavimo užduotį, jis turi teisinį pagrindą tikėtis, jog pateikti duomenys yra tikslūs ir projektavimo bei rekonstravimo darbų apimtis yra aiški. Teismas su tokiais teiginiais negali sutikti.

30Teismų praktikoje laikomasis pozicijos, kad projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad perkantis užsakovas negali tiksliai nurodyti darbų apimčių, nes konkretūs ir galutiniai rekonstrukcijos darbų kiekiai ir apimtys objekte, kurio rekonstrukcijai užsakovas skelbė konkursą, paaiškės tik atlikus projektavimo darbus, t. y. konkurso laimėtojui pradėjus vykdyti sutartį, sudarytą konkurso sąlygų pagrindu (LAT 2012-04-12 nutartis Nr. 3K-3-161/2012). Taigi pareiškėjo teiginys, kad rangovas turėjo pagrindą tikėtis, jog pateikti duomenys yra tikslūs – nepagrįstas. Pareiškėjas skunde nurodo, kad minėta LAT nutartis šioje situacijoje netaikytina, kadangi faktinės aplinkybės neatitinka nagrinėjamos bylos aplinkybių. Iš LAT 2012-04-12 nutarties Nr. 3K-3-161/2012 matyti, kad buvo sprendžiamas ginčas dėl rangos sutarties kainos keitimo: fiksuotos kainodaros, be to, pirkimu buvo įsigyti projektavimo ir rangos darbai. Taigi tiek nagrinėjamos bylos, tiek ir

312012-04-12 civilinės bylos Nr. 3K-3-161/2012 aplinkybės yra panašios. Be to, pareiškėjas detaliau ir nepagrindė, kuo skiriasi aptartosios situacijos ir kokią tai įtaką turi teisės taikymui ir aiškinimui šioje byloje. Teismo vertinimu, Agentūra pagrįstai nustatė, kad I grupės rangos darbai turėjo būti atlikti pagal Sutartį. Be to, rekonstruojamame ir projektuojamame pastate planuota įrengti skirtingas laboratorijas, todėl, teismo vertinimu, esant specialiems poreikiams dėl II grupės darbų (techninių dujų sistemų įrengimas ir projektavimas), projektiniai darbai turėjo būti atliekami techninio projekto rengimo metu. Atitinkamai rangovas įsipareigojo suprojektuoti ir įrengti tokį pastatą, kuris galėtų būti naudojamas pagal paskirtį.

32Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad buvo apskaičiuotas reikalingas priešgaisrinių čiaupų skaičius, t. y. 17, vėliau buvo patikslintas iki 19 vnt. Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėse numatyta, kad žiediniai vidaus vandentiekio tinklai jungiami prie lauko žiedinių tinklų ne mažiau kaip dviem įvadais. Du ir daugiau vandentiekio įvadų įrengiami pastatuose, kurių vidaus tinkluose yra 12 ir daugiau gaisrinių čiaupų ar ričių (išskyrus iki 42 m aukščio nuo gaisrinių mašinų privažiavimo paviršiaus iki viršutinio aukšto grindų altitudės gyvenamuosius pastatus) (41.1 p.). Teismo vertinimu, antrosios vandens linijos (V grupės darbų) reikalavimas yra sąlygotas ne specifinių užsakovo poreikių, bet statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų. Be to, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.684 str. įtvirtinta rangovo pareiga statybos darbus vykdyti pagal normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Taigi I, II, V grupės darbai nelaikytini papildomais darbais, kadangi jie buvo įsipareigoti atlikti Sutartimi.

33Pareiškėjas skunde teigia, kad Agentūros skundžiamame įsakyme yra netinkamai aiškinamos ir taikomos VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. nuostatos, neatsižvelgiama į sudarytos sutarties specifiką ir pobūdį, pirkimo objekto vientisumą bei į pareiškėjo patiektus paaiškinimus dėl galimų sunkumų esant keliems rangovams projekte.

34Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos (VPĮ 92 str. 3 d. 6 p.).

35Teismas sutinka su Agentūros vertinimu, kad taikant minėta nuostatą ir perkant intelektinės nuosavybės teisių saugomas prekes, paslaugas galima pirkti neskelbtinų derybų būdu tik tą dalį paslaugų ar prekių, kai nėra jokios kitos alternatyvos. Tais atvejais, kai dalį paslaugų ar prekių galima įsigyti iš kitų tiekėjo, tai ir turėtų būti daroma. Be to, projektavimą atliko ne pats rangovas, o kiti asmenys, todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad buvo būtinybė papildomus projektavimo ir rangos darbus pirkti iš Rangovo.

36Be to, pareiškėjas nurodo, kad keli rangovai vienu metu negalėtų tinkamai veikti statybvietėje bei rangovas galėtų vadovautis CK 6.697 str. 3 d. nuostatomis, kadangi papildomi darbai yra integralūs, neatskiriama pagrindinių darbų dalis. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teisiškai nereikšminga tai, kad vieno tiekėjo pakvietimas į neskelbiamas derybas pateisinamas siekiu išvengti sunkumų, nustatant skirtingų rangovų, stačiusių tą patį objektą, atsakomybę, jeigu pirmasis rangovas nebūtų pripažintas laimėtoju (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.

373K-3-505/2009). Tokio pobūdžio argumentai (dėl rangovų atsakomybės atribojimo), be detalesnių įrodymų, taip pat nepateisina neskelbiamų derybų vykdymo su vienu tiekėju techninių priežasčių pagrindu (Teisingumo Teismo 2004 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-385/02, Rink. 2004, p. I-8121).

38Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl papildomų darbų įsigijimo vadovaujantis VPĮ 92 str. 3 d. 6 p. yra nepagrįsti.

39VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai yra trijų sąlygų visetas: 1) paslaugų ir darbų poreikis turi būti sąlygotas nenumatytų aplinkybių; 2) paslaugos ir darbai turi būti neįrašyti į sudarytą pirkimo sutartį; 3) be šių paslaugų ir darbų nėra galimybės užbaigti pradinės sutarties vykdymo.

40Teismas sutinka su Agentūros padarytomis išvadomis, kad III ir IV, VI, VIII grupės darbai nebuvo Sutarties objektas, tačiau pasikeitęs pareiškėjo poreikis negali būti vertinamas, kaip nenumatyta objektyviai pagrįsta aplinkybė.

41Pareiškėjas skunde teigia, kad Rangovas, objektyviai teikdamas pasiūlymą ir sudarydamas sutartį, negalėjo jų numatyti ir įvertinti, be šių darbų pastatas neatitiktų projektu siekiamų tikslų, nebūtų galimybės vykdyti veiklas, kurios numatytos projekte. Byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad papildomus darbus atskyrus nuo pagrindinių Rangos sutarties darbų ir įsigijus juos kitu pirkimu pagal VPĮ nuostatas trukdytų pasiekti projekto tikslą ar nebūtų galima vykdyti projekto veiklų.

42Pareiškėjas teigia, kad finansinės korekcijos pritaikymas, vadovaujantis dokumentu, su kuriuo pareiškėjas neturi galimybės susipažinti, yra neteisėtas, pažeidžia pareiškėjo teises objektyviai ir efektyviai ginti savo teises ir interesus.

43Teismas su tokiais argumentais nesutinka. Matyti, kad pareiškėjas realizavo teisę į teisminę gynybą ir pateikė skundą teismui. Be to, finansinės korekcijos taikomos vadovaujantis Europos Komisijos 2013-12-19 sprendimu Nr. C(2013)9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (kuri yra nurodyta skundžiamame Agentūros sprendime) bei CPVA 2014-07-15 įsakymu Nr. 2014/8-159 patvirtinta Netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su pažeidimu, dydžio nustatymo metodika (kuri yra pateikta į bylą bei yra vidinis CPVA dokumentas).

44Be to, pareiškėjas ginčija, kad minėta finansinė korekcija yra neproporcinga nustatytiems pažeidimams, pažeidžia VAĮ 3 str. 1 d. įtvirtinta proporcingumo principą. Pareiškėjui už pirkimų vykdomo pažeidimą nustatyta finansinė korekcija – 25 proc. neteisėtai sudarytos sutarties sumos. Teismas nesutinka su pareiškėjo nurodytais argumentais, kad pritaikyta 25 proc. finansinė korekcija yra neproporcinga ir turėjo būti mažinama arba visai netaikoma, kadangi teisės aktai nenustato, kad finansinės korekcijos taikymas turi būti siejamas su tiesioginiais, betarpiškais, matomais neigiamais padariniais ar padarytais nuostoliais.

45Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-12-23 nutartyje administracinėje byloje Nr. A756-2046/2013 yra išaiškinęs, kad net ir formalūs viešojo pirkimo trūkumai konkrečioje situacijoje gali patvirtinti, kad pirkimas buvo atliktas pažeidžiant skaidrumo, viešumo, vienodo vertinimo ar kitus pagrindinius viešųjų pirkimų vykdymo imperatyvus, ir vien tik šių principų pažeidimas gali sudaryti pagrindą taikyti griežtas poveikio priemones, o tokie pirkimo trūkumai paprastai negali būti laikomi mažareikšmiais, nes net ir formalūs viešųjų pirkimų pažeidimai gali atgrasyti potencialus dalyvius viešajame pirkime ar sutrukdyti pateikti tinkamą pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju buvo konstatuotas pažeidimų padarymo faktas, pažymėta, kad pažeidimai yra susiję su viešaisiais pirkimais, nuo minėto reglamentavimo, susijusio su korekcijos dydžiu nebuvo nukrypta, pareiškėjas nenurodė jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių, dėl kurių atsakovė būtų turėjusi taikyti mažesnį korekcijos dydį. Analogiškos praktikos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1741-492/2015 bei 2015 m. lapkričio 16 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1750-525/2015.

46Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, pripažįsta, jog skundžiami sprendimai esminių netikslumų neturi, yra pagrįsti bei teisingi. Iš to sprendžia, kad Agentūra ir Ministerija skundžiamuose įsakymuose faktines aplinkybes vertino ir ginčo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas taikė tinkamai. Minėti sprendimai pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. yra pagrįsti ir teisėti, todėl skundo reikalavimai juos panaikinti atmestini.

47Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas, darytina išvada, kad pareiškėjas neturi teisės ir į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

48Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

49pareiškėjo VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto skundą atmesti.

50Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – pareiškėjas,... 3. Pareiškėjas skunde nurodo, kad įgyvendina projektą „Agrobiotechnologijų,... 4. Pareiškėjas skunde nurodo, kad CPVA netinkamai aiškino ir taikė Rangos... 5. Atsakovė CPVA atsiliepime (t. II, b. l. 5-16) nurodė, kad su skundu nesutinka... 6. Paaiškino, kad Agentūra, siekdama nustatyti, ar pareiškėjas tinkamai... 7. CPVA nurodo, kad pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl galimybės... 8. Atsakovė Ministerija atsiliepime (t. II, b. l. 158-163) nurodo, kad nesutinka... 9. Pareiškėjo atstovai teismo posėdžio metu skundo reikalavimus palaikė,... 10. Ministerijos ir Agentūros atstovai teismo posėdžio metu su skundo... 11. Skundas atmestinas... 12. Byloje ginčas keliamas dėl Agentūros direktoriaus 2015-01-13 įsakymo Nr.... 13. Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. nurodoma, kad individualus... 14. Taigi, sprendžiant pareiškėjo reikalavimų pagrįstumą, pirmiausia, būtina... 15. Teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad, nagrinėdamas individualų... 16. Taigi, šioje administracinėje byloje teisminis ginčo nagrinėjimas ir... 17. Pažymėtina, kad, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo... 18. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas supaprastinto atviro konkurso būdu vykdė... 19. Atsiradus papildomų ir anksčiau nenumatytų darbų poreikiui, pareiškėjas... 20. Agentūra 2013-12-10 pažeidimo tyrimo išvadoje konstatavo, kad pareiškėjas,... 21. Pareiškėjas 2013-12-23 raštu Nr. (11)-04-3189 pateikė papildomos... 22. Pareiškėjas 2014-01-22 raštu Nr. 11(7.12)-134 bei 2014-02-10 raštu Nr.... 23. CPVA direktoriaus 2015-01-13 įsakymu Nr. 2015/8-1-4 pripažino, kad Papildomas... 24. Ministerija 2015-02-10 įsakymu Nr. V-106 nustatė, kad pareiškėjas... 25. Pareiškėjas nesutikimą su skundžiamu įsakymu grindžia tuo, kad: 1)... 26. Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo... 27. Pareiškėjo nuomone, atsižvelgiant į Sutarties 7.4 p., darytina išvada, kad... 28. Vadovaujantis VPĮ 92 str. 7 d. 1 p., neskelbiant apie pirkimą, taip pat gali... 29. Be to, pareiškėjas skunde nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Rangovas... 30. Teismų praktikoje laikomasis pozicijos, kad projektavimo paslaugų pobūdis... 31. 2012-04-12 civilinės bylos Nr. 3K-3-161/2012 aplinkybės yra panašios. Be to,... 32. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad buvo apskaičiuotas reikalingas... 33. Pareiškėjas skunde teigia, kad Agentūros skundžiamame įsakyme yra... 34. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai... 35. Teismas sutinka su Agentūros vertinimu, kad taikant minėta nuostatą ir... 36. Be to, pareiškėjas nurodo, kad keli rangovai vienu metu negalėtų tinkamai... 37. 3K-3-505/2009). Tokio pobūdžio argumentai (dėl rangovų atsakomybės... 38. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl papildomų darbų... 39. VPĮ 92 str. 7 d. 1 p. numatyta, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti... 40. Teismas sutinka su Agentūros padarytomis išvadomis, kad III ir IV, VI, VIII... 41. Pareiškėjas skunde teigia, kad Rangovas, objektyviai teikdamas pasiūlymą ir... 42. Pareiškėjas teigia, kad finansinės korekcijos pritaikymas, vadovaujantis... 43. Teismas su tokiais argumentais nesutinka. Matyti, kad pareiškėjas realizavo... 44. Be to, pareiškėjas ginčija, kad minėta finansinė korekcija yra... 45. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013-12-23 nutartyje... 46. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius... 47. Pareiškėjas taip pat prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal... 48. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Administracinių bylų... 49. pareiškėjo VšĮ Aleksandro Stulginskio universiteto skundą atmesti.... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...