Byla AS-167-261/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. V. skundą atsakovui viešajai įstaigai Centro poliklinika dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjas A. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti viešosios įstaigos Centro poliklinikos (toliau – ir atsakovas, VšĮ Centro poliklinika) 2014 m. lapkričio 19 d. raštą; 2) pripažinti pareiškėjui teisę neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti už laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. balandžio 26 d. imtinai; 3) įpareigoti VšĮ Centro poliklinikos administraciją pavesti Psichikos sveikatos klinikos vedėjai siųsti išrašus iš medicininių dokumentų apie pareiškėjo susirgimą psichikos liga Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti už laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. balandžio 26 d. imtinai.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 1 dalimi, 3, 15, 16 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 2 straipsnio 1, 20 dalimis, bei pateikto pareiškėjo skundo turiniu su priedais, teismas nustatė, jog pareiškėjas siekia, kad VšĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikos vedėja išsiųstų dokumentus, susijusius su pareiškėjo susirgimu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti. Todėl padarė išvadą, kad pareiškėjo keliami reikalavimai yra ne dėl teisės viešojo administravimo srityje ir negali būti priimti nagrinėti administraciniame teisme. VšĮ Centro poliklinika yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir nevykdo viešojo administravimo. Skundžiami veiksmai iš esmės yra susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (informacijos, susijusios su pareiškėju persiuntimu), o tai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Būdamas civilinio teisinio pobūdžio, keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

8III.

9Pareiškėjas A. V. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 91-93), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. spręsti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą arba perduoti jį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Nurodo, kad savo skunde atsakovu nurodė Vilniaus viešosios įstaigos „Centro poliklinikos“ administraciją, nes ji pagal savo teisinį statusą yra juridinis asmuo – Viešoji įstaiga, kuri įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruota viešajame registre ir kuri teikia sveikatos priežiūros paslaugas bei pagal savo kompetenciją priima atitinkamus teisės aktus. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktą viešoji įstaiga taip pat yra viešojo administravimo subjektas.

11Pažymi, jog 2014 m. lapkričio 19 d. Vilniaus viešosios įstaigos „Centro poliklinikos“ Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu pareiškėjas žodžiu buvo informuotas, kad buvo atsisakyta pavesti Psichikos sveikatos klinikos vedėjai siųsti išrašus iš medicininių dokumentų apie pareiškėjo sirgimų psichikos liga Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai dėl pareiškėjo neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo už laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. balandžio 26 d. imtinai. Be to, šį faktą patvirtino dar 2014 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. 01-30-3751 direktoriaus pavaduotoja medicinai A. J. R.. Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų prasmę, t. y. apie administracinių teismų kompetencijai priskirtų bylų nagrinėjimą, ginčo ir apskundimo objektu gali būti ne tik viešojo ar vidinio administravimo subjektų priimti teisės aktai (sprendimai, nutarimai, potvarkiai ar kt.), bet ir jų veiksmai ir neveikimus, todėl pareiškėjas teismo prašė išreikalauti iš atsakovo priimtą atitinkamą teisės aktą (sprendimą, nutarimą, potvarkį ar kt.), jeigu toks teisės aktas buvo priimtas, dėl pareiškėjo 2014 m. spalio 29 d. prašymo Nr. 01-31-5211 nagrinėjimo (VAĮ 8 str.).

12Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigė, kad pareiškėjas skundžia atsakovo 2014 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. 01-30-3751. Šio teiginio nepatvirtina jokie įrodymai, kurie kartu su skundu buvo pateikti teismui. Be to, teismas nutartyje nurodė, kad skundžiami veiksmai yra susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, o tai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl toks ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau civilinė teisė – teisės šaka, kurios normos reguliuoja lygių ir vienas kitam nepavaldžių subjektų (asmenų) visuomeninius turtinius santykius ir su jais susijusius, o kartais ir nesusijusius, asmeninius neturtinius santykius. Tokį ginčą nagrinėti ir tokias teises gali ginti ir administracinis teismas, jeigu teisinės pasekmės kyla iš administracinių teisinių santykių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.138 str. 7 p.). Be to, klausimą dėl ginčo teismingumo tarp administracinio ir bendrosios kompetencijos teismų gali spręsti Specialioji teismingumo kolegija (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 36 str. 2 d.).

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

16Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas turi atsisakyti priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai.

17Remdamasi ABTĮ 15 straipsniu, teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal ABTĮ administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, t. y. dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 16 dalį, administraciniai teisiniai santykiai yra įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Viešasis administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti (ABTĮ 2 str. 1 d.). Viešasis administravimas apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.).

18Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas skundu siekia, kad VšĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikos vedėja išsiųstų dokumentus, susijusius su pareiškėjo susirgimu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, neįgalumo ir darbingumo lygiui nustatyti. Tai reiškia, kad pareiškėjas į administracinį teismą kreipėsi dėl atsakovo VšĮ Centro poliklinikos veiksmų (atsisakymo atlikti arba vilkinimo juos atlikti). Tačiau pastebėtina, kad nors pagal ABTĮ 2 straipsnio 4 dalį, viešojo administravimo subjektas yra ir viešoji įstaiga, kaip šiuo atveju VšĮ Centro poliklinika, tačiau administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų (neveikimo), kurie siejami su viešuoju administravimu, kuris, kaip minėta, apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.). Šiuo atveju VšĮ Centro poliklinika yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmenims viešąsias paslaugas (sveikatos priežiūrą), tačiau nevykdanti viešojo administravimo veiklos. VšĮ Centro poliklinikos veiksmai, siunčiant tam tikrus pareiškėjo medicininius dokumentus kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms ar valstybės institucijoms, taip pat laikytini sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, tačiau ne viešuoju administravimu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog pareiškėjo keliami reikalavimai yra ne dėl teisės viešojo administravimo srityje ir negali būti priimti nagrinėti administraciniame teisme; skundžiami atsakovo veiksmai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, todėl keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (CK XXXV skyrius antrasis skirsnis; CPK 1 str. 1 d.).

19Be to, pareiškėjo skundžiamu VšĮ Centro poliklinikos raštu (iš pareiškėjo pateiktų skundo priedų matyti, kad galimai skundžiamas raštas yra 2014 m. lapkričio 11 d. (b. l. 18)) pranešta pareiškėjui, kad baigiantis jo darbingumo lygio nustatymo terminui, siunčiant medicininius dokumentus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, bus atsižvelgta į pareiškėjo prašymą pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai medicininius dokumentus apie pareiškėjo susirgimą psichikos liga nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. iki 2011 m. balandžio 26 d. Taigi, kaip matyti iš šio rašto turinio, juo pareiškėjui tik pateikiama informacija apie jo 2014 m. spalio 29 d. prašymo (skundo) nagrinėjimą, nėra nurodyta, jog atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą, taip pat jokie privalomi nurodymai pareiškėjui nėra nustatyti. Šiuo aspektu pažymėtina, jog aktais, dėl kurių galima pateikti skundą (prašymą) administraciniam teismui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nepripažįstami tokie informacinio pobūdžio dokumentai (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011).

20Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Dėl šios priežasties skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22pareiškėjo A. V. atskirojo skundo netenkinti.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjas A. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 8. III.... 9. Pareiškėjas A. V. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 91-93), kuriuo prašo... 10. Nurodo, kad savo skunde atsakovu nurodė Vilniaus viešosios įstaigos... 11. Pažymi, jog 2014 m. lapkričio 19 d. Vilniaus viešosios įstaigos „Centro... 12. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai teigė, kad pareiškėjas skundžia... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, jog teisė kreiptis... 17. Remdamasi ABTĮ 15 straipsniu, teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal ABTĮ... 18. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas,... 19. Be to, pareiškėjo skundžiamu VšĮ Centro poliklinikos raštu (iš... 20. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. pareiškėjo A. V. atskirojo skundo netenkinti.... 23. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartį... 24. Nutartis neskundžiama....