Byla AS-822-808-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Romos Sabinos Alimienes (kolegijos pirmininke), Stasio Gagio ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka nagrinedama pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, atskiraji skunda del Klaipedos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 19 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašyma atsakovui Nacionalinei Žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos del administraciniu aktu panaikinimo, n u s t a t e:

2I.

3Pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškejas; prokuroras), gindamas viešaji interesa, 2010 m. lapkricio 15 d. Klaipoedos apygardos administraciniam teismui pateike prašyma, prašydamas teismo:

41. panaikinti Taurages apskrities viršininko pavaduotojo 2004 m. gruodžio 1 d. isakymo Nr. V-1600 „Del Taurages apskrities viršininko administracijos 1999-12-16 isakymo Nr. 2205 papildymo“ dali – isakymo 15 p., kuriuo buvo patvirtintos T. N. suformuotu žemes sklypu – Nr.1215-1, sklypo plotas 2.53 ha bei 1215-2, sklypo plotas 1.75 ha – ribos bei kadastro specialiosios žemes ir miško naudojimo salygos;

52. panaikinti Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. isakymo Nr.V-710 „Del nuosavybes teisiu i žeme, miška ir vandens telkinius atkurimo arba ju perdavimo nuosavyben neatlygintinai ir žemes pardavimo Šilales rajone“ dali bei šio isakymo priedo „Pilieciu, kuriems atkuriamos nuosavybes teises i žeme, miška ir vandens telkinius Šilales rajone, sarašas bei gražinamu natura, perduodamu neatlygintinai ir parduodamu sklypu kadastro duomenys“ 11 p., kuriais T. N. atkurtos nuosavybes teises i žeme, perduodant nuosavyben neatlygintinai 2.53 ha dydžio žemes sklypa Apvaršuvos kaime bei 1.75 ha dydžio žemes sklypa Vaitkaiciu I kaime, Šilales rajone;

63. panaikinti Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. sprendima Nr. 87-13155 „Del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje pilieciui T. N.“, kuriuo T. N. perduoti neatlygintinai nuosavyben lygiaverciai turetajam 2.48 ha žemes sklypas ir 1.80 ha miško sklypas Apvaršuvos, Vaiktkaiciu kaimuose, Šilales rajone.

7Pareiškejas kartu su prašymu pateike ir prašyma del termino atnaujinimo. Ši prašyma grinde tuo, jog 2010 m. rugpjucio 20 d. Generalineje prokuraturoje gautas Juliaus Mikalausko ir V. D. 2010 m. rugpjucio 12 d. skundas del galimu pažeidimu eksploatuojant T. N. sklype esanti vandens telkini bei atkuriant nuosavybes teises T. N., kuris persiustas nagrineti pagal kompetencija Klaipedos apygardos prokuraturai. Klaipedos apygardos prokuratura, nustaciusi aplinkybe, kad pareiškeju prašymuose nurodyti duomenys yra susije su galimais pažeidimais nuosavybes teisiu atkurimo procese, savo iniciatyva atliko tyrima del teises aktu ir viešojo intereso pažeidimo nustatymo. Ivertines visa medžiaga, susijusia su žemes sklypu suteikimu T. N. bei nustates specialiuju žiniu žemetvarkos ir kartografijos srityje butinuma, prokuroras 2010-09-07 raštu Nr. 3-7163, 2010-10-21 raštu Nr. 3-8384 bei 2010-10-22 raštu Nr. 3-8415 pavede Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos atlikti nuosavybes teisiu atkurimo T. N. proceduru bei faktiniu aplinkybiu patikrinima. Prašyme nurodoma, kad Klaipedos apygardos prokuraturoje 2010 m. lapkricio 5 d. buvo gautas Nacionalines žemes tarnybos raštas Nr. 4B-(7.3)-4700, kuriame pateikti duomenys buvo pakankami konstatuoti teises normu pažeidimus, priimant administracinius aktus, kuriu teisetumas, siekiant apginti viešaji interesa, yra gincijami prokuroro, todel Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dalies taikymo prasme ši data laikytina termino kreiptis i teisma eigos pradžia. Taip pat prašoma atsižvelgti i tai, kad duomenu bei specialiu žiniu, susijusiu su vandens telkiniu bei mišku plotais dabartiniu laikotarpiu bei nuosavybes teisiu atkurimo laikotarpiu bei nustatymo proceduromis, prokuroras neturejo ir objektyviai negalejo tureti. Pareiškejas isitikines, kad nedelse atlikti jo kompetencijai priskirtu veiksmu, duomenis rinko per protinga termina, todel mano, kad nurodytos aplinkybes yra pakankamas pagrindas pripažinti, jog terminas prašymui del gincijamu administraciniu aktu panaikinimo paduoti yra praleistas del svarbiu priežasciu ir praše praleista termina atnaujinti.

8II.

9Klaipedos apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkricio 19 d. nutartimi pareiškejo prašyma atnaujinti praleista skundo padavimo termina atmete, skunda priimti atsisake.

10Teismas pabreže, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus istatymas ne

Nustatė

11kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Specialiuoju prokuraturos veikla reglamentuojanciu istatymu prokurorams yra suteikti igaliojimai ginant viešaji interesa kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, jei jie turi pagrinda manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai (Prokuraturos istatymo 19 straipsnis), taciau šis istatymas terminu nereglamentuoja. Todel prokurorui kreipiantis del viešojo intereso gynimo i administracini teisma turi buti laikomasi ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino. Kiekvienu konkreciu atveju turi buti nustatyta nuo kokios datos turi buti skaiciuojama ABTI 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino eigos pradžia. Pagal Prokuraturos istatymo 19 straipsnio 1 ir 2 daliu nuostatas prokurorams suteikti igaliojimai istatymu nustatytais atvejais ir tvarka ginant viešaji interesa kreiptis i teisma, kai jie turi pagrinda manyti, kad yra pažeisti teises aktu reikalavimai, t.y. nustacius, asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu pažeidima. Pažymejo, kad istatymu nustatyta tvarka gaves informacija apie asmens, visuomenes, valstybes teisiu ir teisetu interesu galima pažeidima, prokuroras pirmiausia per protinga termina turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešaji interesa.

12Teismas nustate, kad 2010 m. rugpjucio 20 d. i generaline prokuratura kreipesi J. M. ir V. D., kurie praše perduoti ju kreipimasi ten, iš kur butu atsiusta rimta patikra del žemes sklypo ir tvenkiniu priklausanciu T. N. permatavimo, kurie ribojasi su ju pievomis, patikrinti ar galejo be projektu savavališkai pasididinti tvenkinius, o taip pat iškele abejone del galimai ivykdytu istatymo pažeidimu T. N. atkuriant nuosavybes teises i nekilnojamaji turta. 2010 m. rugpjucio 20 d. raštu Nr. 17.2-14989 šis pareiškimas persiustas Klaipedos apygardos prokuraturai ir joje gautas 2010 m. rugpjucio 25 d. 2010 m. rugpjucio 26 d. Klaipedos apygardos prokuratura raštu Nr. 3-6930 kreipesi i Šilales žemetvarkos skyriu, reikalaudama pateikti nuosavybes teisiu atkurimo byla bei žemes tvarkymo bylas, susijusias su žemes sklypu suteikimu T. N.. 2010 m. rugsejo 2 d. Klaipedos apygardos prokuraturoje gautas Šilales žemetvarkos skyriaus 2010 m. rugpjucio 31 d. raštas Nr. SD-3-293, kuriame išdestyta nuosavybes teisiu atkurimo eiga T. N. ir pateikti pretendentu i J. S. – B. žeme nuosavybes teise liudijantys ir giminystes ryši patvirtinantys dokumentai (1 byla, 62 lapai), išvados parengimui del žemes, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavyben dokumentai (1 byla, 30 lapu), T. N. nuosavybes teisiu atkurimo bylos (1 byla, 29 lapai, 2 byla, 34 lapai). 2010 m. rugsejo 7 d. Klaipedos apygardos prokuratura raštu Nr. 3-7163 kreipesi i nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos (toliau – ir NŽT) prašydama ivertinti ar atkuriant nuosavybes teises T. N. buvo laikomasi teises aktu reikalavimu. Su prašymu pateikta medžiaga, gauta iš Šilales žemetvarkos skyriaus, ir nurodyta specialisto išvada pateikti iki 2010 m. rugsejo 22 d. Nustatytu terminu išvada pateikta nebuvo ir 2010 m. rugsejo 27 d. raštu Nr. 4B-(9.6)-2516 NŽT nurode, kad ji kreipesi i Valstybine mišku tarnyba ir Šilales žemetvarkos skyriu del papildomu duomenu pateikimo. I prokurores 2010 m. spalio 7 d. paklausima Nr. 3-7964 NŽT 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. 4B-(9.6)-4452 nurode, kad išvada pateiks iki 2010 m. lapkricio 2 d. NŽT išvada iforminta 2010 m. spalio 29 d. raštu Nr. 4B-(7.3)-4700 Klaipedos apygardos prokuraturai pateikta 2010 m. lapkricio 5 d.

13Pirmosios instancijos teismas pabreže, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai i administracini teisma kreipiamasi ginant viešaji interesa, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškejas gavo pakankamai duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkricio 5 d. nutartis administracineje byloje Nr. A17–742/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracineje byloje Nr. A146–335/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 12 d. nutartis administracineje byloje Nr. A882–65/2009). Jeigu viešaji interesa ginantis subjektas (nagrinejamu atveju – prokuroras), turedamas pagrinda manyti, kad priimant atitinkama sprendima galejo buti pažeisti teises aktu reikalavimai, delse atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi i teisma, ginant viešaji interesa, reikalingus duomenis surinko per nepagristai ilga termina, tuomet terminas pareiškimui paduoti turetu buti skaiciuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkricio 5 d. nutartis administracineje byloje Nr. A17-742/2007). Taigi, termino pradžia viešaji interesa ginanciam subjektui kreiptis i teisma skaiciuojama nuo tada, kai pareiškejas gavo pakankamai duomenu, kad pažeistas viešasis interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksciau. Analogiškos pozicijos del termino eigos pradžios prokurorui kreiptis i teisma laikomasi Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje (žr. 2007 m. gruodžio 18 d. nutarti civ. byloje Nr. 3K-3-578/2007 ir civ. byloje Nr. 3K-7-38/2008). Tokiu budu skundo padavimo terminas bei trukme skundui paduoti turi buti vertinami remiantis ABTI 33 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei teisiniu santykiu stabilumo užtikrinimo principu.

14Teismas nustate, kad 2010 m. rugpjucio 31 d. Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos Šilales žemetvarkos skyrius rašte Nr. SD-3-293 „Del informacijos ir bylu pateikimo“ pateike informacija bei medžiaga, susijusia su gincijamos nuosavybes teisiu atkurimu. Atkreipe demesi i tai, kad kartu su 2010 m. rugpjucio 31 d. raštu buvo pateikti reikalaujami dokumentai, kuriu apimtis ir pobudis jau paciam prokurorui leido vertinti pateikta medžiaga, taciau ši medžiaga be jokio teisinio vertinimo tik buvo persiusta kitai institucijai, t.y. Nacionalinei žemes tarnybai, reikalaujant pateikti išvada. Teismas atkreipe demesi, kad prokuraturai Šilales žemetvarkos skyrius pateike visas su nuosavybes teisiu atkurimu susijusias bylas, todel vertino, kad šio 2010 m. rugsejo 2 d. rašto Nr. SD-3-293 gavimo diena (2010-09-02) pareiškejas sužinojo ar turejo sužinoti, kas ir kada prieme administracini akta, koks yra jo turinys, jam tapo prieinama informacija apie esminius šio akto turini sudarancius elementus, t.y. akta priemusia institucija (asmeni), priemimo diena, aktu nustatomas teises ar pareigas, medžiaga kurios pagrindu buvo priimtas administracinis aktas. Kaip matyti iš prokuraturos 2010 m. rugsejo 7 d. pateiktos užduoties Nacionalinei žemes tarnybai, 2 – uoju klausimu buvo klausiama, ar T. N. galejo buti perduotas neatlygintinai nuosavyben 4.3551 ha žemes sklypas saugomoje teritorijoje, konkreciu atveju, pagal 2002-01-15 išvadas Nr. 87-7151 bei Nr. 87-7152 Varniu regioniniame parke; ar pirmumo teise gauti žemes šioje teritorijoje turejo asmenys, gyvenantys Varniu regioniniame parke ir pradirbe žemes ukyje virš 40 metu? Teismas pažymejo, kad šia teisine situacija reglamentuoja teises aktai, šiuo klausimu pasisakyta ir Konstitucinio teismo priimtuose nutarimuose, todel prokuraturai turint nuosavybes teisiu atkurimo bylas nebuvo teisiniu kliuciu ivertinus juose esancia informacija, viešuose registruose esancia informacija apie asmens gyvenamosios vietos deklaravima, jo nuosavybes buvimo vieta, analizuojant Varniu regioninio parko ir jo zonu plana, konstatuoti, ar asmuo turejo tokia teise regioniniame parke i nuosavybes atkurima. Tai patvirtina ir NŽT 2010 m. spalio 29 d. raštas Nr.4B-(7.3)-4700, kuriame atsakant i užduota klausima pateiktos tik nuorodos i Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 16 straipsnio 2 dali, bei Vyriausybes 1997 m. rugsejo 29 d. nutarimo 1507 24 –aji punkta. Teismas pažymejo, kad šis klausimas nera specialiu žiniu reikalaujantis klausimas, i ji atsakyti buvo prokuroro kompetencijos klausimas ir jo negalima sieti su išvados pateikimo data – 2010 m. lapkricio 5 d. Kaip matyti iš bylos medžiagos priedu, šie duomenys apie asmens gyvenamaja vieta ir nuosavybes iregistravimo vieta iš viešuju registru surinkti atitinkamai 2010 m. lapkricio 12-15 d. dienomis. Ivertinus šias aplinkybes konstatuojama, kad pareiškejui nebuvo kliuciu pateikti teisini vertinima šiuo aspektu, ir, jei buvo pažeisti istatymai nuosavybes teisiu atkurimo procese del asmens teises i nuosavybes atkurima Varniu regioninio parko teritorijoje ir tai pažeide viešaji interesa, per 1 menesio termina nuo 2010 m. rugsejo 2 d. kreiptis prašymu i teisma gincijant nuosavybes teisiu atkurima T. N.. Taip pat atkreipe demesi, kad tuo atveju, jei del likusios dalies iškeltu klausimu buvo butinybe gauti specialistu išvadas, pareiškimas galejo buti patikslintas po jo pateikimo teismui Administraciniu bylu teisenos istatymo nustatyta tvarka. Teismas konstatavo, kad pareiškejas kreipdamasis prašymu i teisma 2010 m. lapkricio 16 d. (reg. Nr. 3-955) praleido termina kreiptis prašymu i teisma ir nepagristai nurode, kad tik 2010 m. lapkricio 5 d. gavo esmine informacija, reikalinga visu jo gincijamu administraciniu aktu teisetumui ivertinti. Šiu teismo argumentu pagristuma patvirtina ir paties pareiškejo teikiamas prašymas, kuriuo jis prašo atnaujinti prašymo padavimo termina.

15ABTI 34 straipsnis numato, kad pareiškejo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas del svarbios priežasties. Vertindamas pareiškejo veiksmus, kuriais salygotas prašymo padavimo termino praleidimas, teismas pažymejo, kad prokuroras 2010 m. rugsejo 7 d. raštu Nr. 3-7163 Nacionalinei žemes tarnybai nustate termina išvados pateikimui iki 2010 m. rugsejo 22 d., taciau iki ivardintojo termino išvada parengta nebuvo. Tik 2010 m. rugsejo 27 d. raštu NŽT nurode, kad ji kreipesi del papildomu duomenu surinkimo ir išvada pateiks iki 2010 m. lapkricio 2 d. Taciau iš 2010 m. rugsejo 7 d. Klaipedos apygardos prokuraturos rašto Nr. 3-7163 turinio, juo formuluojamos užduoties, 2010 m. spalio 27 d. Nacionalines žemes tarnybos prie žemes ukio ministerijos rašto Nr. 4B-(9.6)-2516 turinio, akivaizdu, kad NŽT reikalavo papildomos medžiagos tik del dalies tyrimo apimties, i kuri prokuroras buvo suformulaves užklausima. Nacionalinei žemes tarnybai iki 2010 m. rugsejo 22 d. iš esmes nebuvo kliuciu teikti išvada del dalies pateiktu aplinkybiu vertinimo pagal jiems pateiktos medžiagos apimti, kuriu pagrindu butent pats prokuroras butu nusprendes, ar jos yra pakankamos viešojo intereso gynimo proceso realizavimui, ar butina papildyti tyrima.

16Administracineje byloje Nr. AS6-80/2007 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija taip pat yra pabrežusi, kad administracinis teismas net ir tuo atveju, kai prokuroras imasi ginti viešaji interesa, negali nepaisyti proceso normu ir taisykliu. Konstatuota, kad istatymas nesuteikia jokiu esminiu privilegiju, lengvatu ar išimciu tais atvejais, kai prokuroras imasi ginti viešaji interesa, o net jei ir suteiktu, tai kiltu klausimas del tokiu privilegiju, lengvatu ar išimciu atitikimo konstituciniam asmenu lygiateisiškumo principui, prokuroras negali tureti daugiau teisiu ir pareigu nei kiti ginco subjektai. Be to, pats prokuroras pagal savo statusa turi tureti pakankamai žiniu ir igudžiu, kad galetu savarankiškai ir efektyviai vykdyti istatymo pavestas funkcijas, jis turi buti itin atidus ir rupestingas. Butent tokia teismine praktika yra formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinetose administracinese bylose (žr.: Nr. A662-621/2010, Nr. A556 – 631/2010) ir teismas ja vadovavosi spresdamas klausima del procesinio dokumento padavimo terminu skaiciavimo ir termino atnaujinimo. Administraciniu bylu teisenos istatymo 34 straipsnio 1 dalies prasme svarbiomis termino pareiškimo del viešojo intereso gynimo paduoti praleidimo priežastimis laikytinos tik tos aplinkybes, kurios objektyviai trukde per istatymo nustatyta laikotarpi kreiptis i teisma, t.y. nepriklause nuo subjekto, kuris kreipiasi i teisma, valios. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, susijusioje su subjekto teise ginti viešaji interesa, siekiant atnaujinti praleista kreipimosi i teisma termina, svarbiomis aplinkybemis pripažinta: skundžiamo administracinio akto neturejimas (žr.nutartis administracineje byloje Nr. AS21-93/2008); dideles apimties duomenys, sunkumai juos išsireikalaujant (žr.: nutartis administracineje byloje Nr. A146-335/2008). Kaip jau pamineta nutartyje, 2010 m. rugsejo 2 d. Klaipedos apygardos prokuraturoje gautas Šilales žemetvarkos skyriaus 2010 m. rugpjucio 31 d. raštas Nr. SD-3-293, kuriuo išdestyta nuosavybes teisiu atkurimo eiga T. N. ir pateikti pretendentu i J.S. – B. žeme nuosavybes teise liudijantys ir giminystes ryši patvirtinantys dokumentai (1 byla, 62 lapai), išvados parengimui del žemes, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavyben dokumentai (1 byla, 30 lapu), T. N. nuosavybes teisiu atkurimo bylos (1 byla, 29 lapai, 2 byla, 34 lapai). Teismo vertinimu, šie pateikti duomenys leido prokurorui daryti pakankamas išvadas ir pateikti teisini vertinima del priimtu administraciniu aktu teisetumo.

17Prokuroro argumento, kad išvada, kuria grindžiamas prašymas panaikinti administracinius aktus, pateikta tik 2010 m. lapkricio 5 d. teismas nepripažino svarbia aplinkybe ABTI 34 straipsnio taikymo prasme, nes ji buvo salygojama ne objektyviomis aplinkybemis, o pareiškejo prisiimtu elgesio modeliu, pasireiškusiu tuo, jog pats prokuroras galejo ivertinti dali iškeltu klausimu del nuosavybes teisiu atkurimo teisetumo ir šiu duomenu buvo pakankamai procesinio dokumento pateikimui teismui, taciau nepagristai visos apimties tyrimas buvo perduotas kitai institucijai, kuri per prokuroro nustatyta termina nepateike išvados, o išvados prašes subjektas neužtikrino, kad valstybes institucijos per joms nustatytus terminus pateiktu duomenis aktualiu klausimu.

18Teismas konstatavo, kad teisiniu prielaidu prašymo del Taurages apskrities viršininko pavaduotojo 2004 m. gruodžio 1 d. isakymo Nr. V-1600, dalies, Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. isakymo Nr. V-710 dalies bei Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. sprendimo Nr. 87-13155 panaikinimo padavimo termino atnaujinimui nera, todel jo netenkino ir prašyma del administraciniu aktu panaikinimo atsisake priimti (ABTI 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

19Teismas atkreipe demesi, kad iš pateikto prašymo argumentu nera aišku, ar yra ginamas viešasis interesas, ar kreiptasi del ivardijamu asmenu interesu gynimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne karta yra konstataves (administracine byla Nr. A146-862/2009), kad ABTI 5 straipsnio 3 dalies 3 punktas, 56 straipsnis numato prokuroro teise istatymu numatytais atvejais kreiptis i teisma su pareiškimu, kad butu apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybes, savivaldybes ar asmenu teises bei istatymu saugomi interesai, taciau nenumato ju teises kreiptis i teisma, siekiant apginti treciojo asmens teises ir interesus. Kreipimasis del kitu asmenu teisiu ar viešojo intereso gynimo administraciniame teisme gali buti nagrinejamas tik tais atvejais, kai istatymas suteikia asmeniui specialia teise kreiptis i teisma ginant kitu asmenu teises ar viešaji interesa (Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 straipsnio 3 dalies 2–3 punktai), pvz., subjektui, kuris gina viešaji interesa, nera suteikta per se teise kreiptis i teisma del treciojo asmens galimai pažeistu teisiu ar interesu, jeigu nera ginama vertybe, reikšminga visai visuomenei arba jos daliai. Nagrinejamu atveju iš byloje teikiamu J. M. ir V. D. 2010 m. rugpjucio 12 d. prašymo, adresuoto Generalinei prokuraturai, 2010 m. liepos 28 d. pašymo, adresuoto Laukuvos seniunui, 2010 m. gegužes 24 d. prašymo Šilales žemetvarkos skyriui nustatyta, kad tarp šiu asmenu ir treciojo suinteresuotojo asmens T. N. yra kiles gincas del žemes sklypu naudojimosi tvarkos ir kelio naudojimosi tvarkos.

20III.

21Pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipedos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 19 d. nutarti ir perduoti termino atnaujinimo bei skundo priemimo klausima pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

22Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

231. J. Mikalausko ir V. D. skundo nagrinejimo prokuraturoje metu buvo nustatyta, kad Šilales žemetvarkos skyriaus 2010-08-31 raštu Nr. SD-3-293 prokuraturai pateiktuose žemetvarkos projekto dokumentuose buvo pateikta neteisinga informacija, susijusi su vandens telkinio buvimo faktu gražinant neatlygintinai nuosavyben T. N. žemes sklypa Vaitkaiciu I kaime.Prokuroras, neturedamas specialiu žiniu žemetvarkos ir kartografijos srityje, negalejo tinkamai ivertinti pateiktu dokumentu, todel kreipesi i specialistus.

242. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo išskyre pareiškejo specialistams užduotus klausimus, kadangi pareiškejas, kreipdamasis i Nacionaline žemes tarnyba, sieke surinkti visus duomenis viešojo intereso pažeidimui pagristi. Tokia pareiga pareiškejui suponuoja ABTI 23 str. 2 d. 6 p. Tokia praktika formuojama Vyriausiojo administracinio teismo (byla Nr. AS525-501/2008).

253. Del klausimo sudetingumo prokurorui nepakako iš Šilales žemetvarkos skyriaus 2010-08-31 raštu Nr. SD-3-293 gautu duomenu viešojo intereso pažeidimui konstatuoti. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad tais atvejais, kai kiles klausimas yra sudetingas, o jo ivertinimas reikalauja specifiniu žiniu. Prokuroras, siekdamas tinkamai apginti viešaji interesa, turi teise kreiptis i institucija, turincia specialia kompetencija atitinkamoje srityje, o atitinkamos institucijos informacijos pateikimo momentas, jei tokia informacija yra išsami, yra pagrindas pradeti skaiciuoti pareiškimo del viešojo intereso gynimo pateikimo teismui eigos pradžia (byla Nr. AS525-251/2010).

264. Kreipdamasis i NŽT prokuroras 2010-09-07 raštu Nr. 3-7163 šiai tarnybai nustate termina išvados pateikimui iki 2010-09-22, veliau papildomais 2010-10-07 bei 2010-10-21 raštais kreipesi del išvados pateikimo termino pratesimo. Pažymi, kad specializuotos institucijos (šiuo atveju NŽT) nera pavaldžios prokuraturai, šiose institucijose gautu prašymu nagrinejimo trukme šiu instituciju vidaus administraciniai aktai, o prokuratura jokiais teises aktais nera igaliota nustatyti kompetentingai institucijai išvadu pateikimo terminu. Be to, del po 2010 m. liepos 1 d. ivykusios reorganizacijos Nacionalineje žemes tarnyboje darbo kruviai šios institucijos darbuotojams, ju teigimu, buvo ženkliai padideje, ir tai galejo tureti itakos šiai institucijai pateiktu užduociu ivykdymo terminu praleidima.

275. Teismas nepagristai vertino, kad Nacionaline žemes tarnyba 2010-10-27 raštu Nr. 4B-(9.6)-2516, adresuotu Šilales žemetvarkos skyriui ir Valstybinei mišku tarnybai, reikalavo papildomos medžiagos tik del dalies atliekamo tyrimo: prokuroras kreipesi ir del dokumentu kopiju, susijusiu su T. N. perduotu neatlygintinai nuosavyben lygiaverciu sklypu ir del dokumentu, irodanciu, jog Taurages apskrities viršininko administracijos 2005 m. gegužes 23 d. sprendimo Nr. 87-13155 del nuosavybes teisiu atkurimo kaimo vietoveje priemimo metu T. N. atitiko tuo metu galiojusio LR Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo

286. Prokuraturoje atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad lygiavercio turetajam žemes sklypo perdavimas neatlygintinai nuosavyben T. N. buvo ivykdytas be teiseto pagrindo. Šiam asmeniui, pagal istatymus neturinciam teises atkurti nuosavybes teises valstybes saugomoje teritorijoje, tokia teise buvo atkurta. Be to, jam neteisetai buvo atkurta nuosavybes teise i vandens telkini. Prokuroro vertinimu, tai šiurkštus, esminiai imperatyviu teises normu pažeidimai, padaryti saugomoje teritorijoje. Teismas, neatnaujindamas praleisto termino, užkirto kelia ištaisyti šiuos pažeidimus. Be to, pažymi, kad net ir tuo atveju, jei butu konstatuotas termino kreiptis i teisma praleidimas, ši aplinkybe nebutu absoliutus pagrindas prašymo atmetimui.Tokioje situacijoje tiek termino prašymui paduoti atnaujinimas, tiek prašymo pateikimas reiškia viešojo intereso gynima. Teismas turi pasverti, kuri iš vertybiu – teisingas nuosavybes teisiu atkurimas ar stabilumas nuosavybes santykiuose – yra svarbesne konkrecioje situacijoje. Jei konstatuojama, kad kad teisingumas turinciuose viešaji interesa nuosavybes atkurimo santykiuose nusveria nuosavybes stabilumo sieki, tokiu atveju termino prašymui teismui paduoti praleidimas, ypac nežymus, nera kliutis teismui išspresti teisingo nuosavybes teisiu atkurimo klausima (2010-11-18 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civ. Byloje Nr. 2A-565/2010, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-04-28 nutartis civ. Byloje Nr. 3K-3-143/2010). Mano, kad šiuo atveju viešasis interesas ginti valstybes turta yra prioritetinis.

29Tretysis suinteresuotas asmuo T. N. atsiliepimu prašo prokuroro atskiraji skunda atmesti. Nurodo, kad jis, kaip suinteresuotas pilietis 2001 m. kreipesi i atsakinga valstybes institucija, kuri prieme prokuroro gincijamus aktus.Pareiškejui Taurages apskrities viršininko sprendimu atkurtos nuosavybes teises buvo iregistruotos viešajame registre 2006 m. Kaip matyti iš NŽT Žemes departamento direktoriaus rašto bei Varniu regioninio parko direkcijos rašto, sprendžiant pagal 1995 m. daryta aerotopografine nuotrauka, šiuo metu T. N. priklausanciame 1,75 ha žemes sklype 1995 m. buvo vandens telkinys (1,0162 ha), t. y. didesnis, nei nurodyta žemes sklypo privatizavimo dokumentuose (0,05 ha). Taciau prokuratura, pasak T. N., neatkreipe demesio, kad Nacionalines žemes tarnybos direktorius 2010-11-08 rašte Nr. 4B-(13.1)-4909 paaiškino, del kokiu priežasciu skiriasi vandens telkinio plotas, lyginant su pirminiuose dokumentuose nurodytais duomenimis – galima fotografijos paklaida, be to, T. N. nurodo išvales vandens telkinio kraštus. Atkreipia demesi, kad žemes sklypo, kuriame yra vandens telkinys, išorines ribos nera pakitusios.

30Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos atsiliepimu prašo tenkinti prokuroro atskiraji skunda. Mano, kad teismas neteisingai nustate termino prašymo teismui paduoti eigos pradžia. Vertina, kad termino eiga prasidejo 2010-11-05.

31Teiseju kolegija

konstatuoja:

32IV.

33Atskirasis skundas tenkintinas.

34Prokuroro pareiga ginti viešaji interesa yra itvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje, nustatancioje, jog prokuroras istatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenes ir valstybes teises bei teisetus interesus. Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 56 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, jog istatymu nustatytais atvejais prokuroras gali kreiptis i teisma su pareiškimu, kad butu apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybes, savivaldybes ir asmenu teises bei istatymu saugomi interesai. Ši prokuroro teise yra itvirtinta ir Lietuvos Respublikos prokuraturos istatymo 19 straipsnyje, nustatanciame prokuroru statusa, kompetencija, teises ir pareigas. Tikrinamoje administracineje byloje prokuroras butent ir kreipesi del viešo intereso gynimo, kuris susietas su nuosavybes teisiu atkurimu i žeme, miška bei vandens telkini.

35Skundžiamoje nutartyje teismas iškele abejone, kad prokuroras galimai gina ne viešaji, o privatu treciu asmenu interesa. Viešasis interesas kiekvienu konkreciu atveju nustatomas atskirai, viešuoju interesu pripažistant ne bet koki teiseta asmens ar grupes asmenu interesa, o tik toki, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenes vertybes, kurias itvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartis administracineje byloje Nr. A556 - 860/2010). Taciau šioje proceso stadijoje (sprendžiant skundo priemima), yra viešasis interesas ar jo nera – klausimas nera itin aktualus, kadangi i ši klausima bus galima atsakyti byla išnagrinejus iš esmes.

36Pirmosios instancijos teismas neteisingai ivertino pareiškejo kreipimosi i teisma aplinkybes. ABTI 33 straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu specialus istatymas nekitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

37Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei i administracini teisma kreipiamasi ginant viešaji interesa, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškejas gavo pakankamai duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS10 - 67/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS10 - 27/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8 – 660/2007 ir kt.). Taigi vieno menesio terminas, per kuri prokuroras, gindamas viešaji interesa, gali kreiptis i teisma su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendima, skaiciuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, kad šis sprendimas pažeidžia viešaji interesa.

38Prokuroras, rinkdamas atitinkamus duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindo kreiptis i teisma, ši klausima turi išspresti per imanomai trumpesni laika. Jei butu konstatuota, jog viešaji interesa ginantis subjektas (nagrinejamu atveju – prokuroras), turedamas pagrinda manyti, kad priimant atitinkama sprendima galejo buti pažeisti teises aktu reikalavimai, delse atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi i teisma, ginant viešaji interesa, reikalingus duomenis surinko per nepagristai ilga termina, tuomet terminas pareiškimui paduoti turetu buti skaiciuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkricio 5 d. nutartis administracineje byloje Nr. A17-742/2007).

39Nagrinejamu atveju prašymo padavimo terminas pareiškejui turi buti pradedamas skaiciuoti nuo tada, kai buvo surinkta pakankamai duomenu, patvirtinanciu viešojo intereso pažeidima. Laikytina, jog pakankamai duomenu del viešojo intereso pažeidimo pareiškejas surinko tada, kai gavo Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2010 m. spalio 29 d. rašta (išvada) Nr. 4B-(7.3)-4700 apie galimai neteiseta nuosavybes teisiu atkurima (b. l. 58 - 63). Šia išvada pareiškejas gavo 2010 m. lapkricio 5 d. ir butent nuo šios datos šioje byloje turi buti skaiciuojamas ABTI 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno menesio skundo (prašymo) padavimo terminas. Pareiškejas i teisma kreipesi 2010 m. lapkricio 16 d. (b. l. 11) ir tokiu budu šio termino nepraleido.

40J. M. ir V. D. pareiškimas Klaipedos apygardos prokuraturoje užregistruotas 2010 m. rugpjucio 25 d. (b. l. 73). Jame keliami klausimai del nuosavybes teisu atkurimo T. N. Varniu regioniniame parke teisetumo, sklypo bei jame esancio tvenkinio ribu nustatymo. Dokumento apimtis nedidele – vienas lapas, jame nera pateikiama išsami su keliamais klausimais susijusi informacija. Todel, kolegijos vertinimu, prokuroras turejo rinkti duomenis, siekdamas ivertinti situacija ir nustatyti, ar yra pagristu prielaidu manyti, kad atkuriant minetam asmeniui nuosavybes teises buvo pažeistas viešasis interesas.

41Kaip matyti iš pateiktu prašymo priedu, gaves J. M. ir V. D. pareiškima, prokuroras nedelsdamas, t. y. kita diena, kreipesi i Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos žemetvarkos skyriu, prašydamas pateikti nuosavybes teisiu atkurimo byla bei žemes tvarkymo bylas, susijusias su žemes sklypu suteikimu T. N. (b. l. 89). Gaves prašomus dokumentus 2010 m. rugsejo 2 d. (b. l. 84), pareiškejas 2010 m. rugsejo 7 d. kreipesi i Nacionaline žemes tarnyba, prašydamas atlikti nuosavybes teisiu atkurimo ir žemes sklypu iregistravimo T. N. nuosavybes teise faktines aplinkybes, ir pateikti išvada atsakant i prokuroro užduotus klausimus, susijusius nuo nuosavybes teisiu T. N. atkurimo teisetumu (b. l. 86 – 87). Prokuroras mineta išvada praše pateikti iki 2010 m. rugsejo 22 d. 2010 m. spalio 1 d. prokuraturoje gautas Nacionalines žemes tarnybos raštas, kuriame nurodyta, kad kilus abejoniu, jog žemes ukio paskirties sklypuose buvo daugiau mišku apaugusios žemes, nei nurodyta dokumentuose, Nacionaline žemes tarnyba kreipesi i Nacionalines žemes tarnybos Šilutes skyriu bei i Valstybine mišku tarnyba, reikalaudama pateikti papildomus su sklypu susijusius dokumentus, kuriuos gavus, Nacionaline žemes tarnyba galetu išsamiai atsakyti i prokuroro užduotus klausimus. Pastebetina, kad prokuroras duomenu rinkimo procese taip pat buvo pakankamai aktyvus: siekdamas paspartinti duomenu rinkimo procesa 2010 m. spalio 7 d. jis kreipesi i Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos, prašydamas nurodyti termina, iki kurio prašoma išvada bus pateikta prokurorui. Analogiškas kreipimasis buvo išsiustas ir 2010 m. spalio 21 d. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad Nacionaline žemes tarnyba nera pavaldi prokuraturai, todel ta aplinkybe, jog Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos išvada pateike veliau, nei buvo prašoma, nera nuo prokuroro valios priklausiusi, subjektyvi aplinkybe. Kolegijos vertinimu, tik 2010 m. lapkricio 5 d. gaves Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2010 m. spalio 29 d. rašta (išvada) Nr. 4B-(7.3)-4700 apie galimai neteiseta nuosavybes teisiu atkurima (b. l. 58 - 63), prokuroras jau turejo surinkes pakankamai duomenu apie galima viešojo intereso pažeidima. Aplinkybe, kad iki 2010 m. lapkricio 5 d. prokuroro tureti duomenys nebuvo pakankami sprendžiant klausima del poreikio ginti viešaji interesa, liudija ir ta aplinkybe, kad Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos, prieš teikdama išvada, turejo surinkti papildomu duomenu bei užtruko juos analizuodama. Taip pat nera pagrindo konstatuoti, jog buvo delsiama informuoti pareiškeja apie galimus viešojo intereso pažeidimus. Atsižvelgiant i prokuroro 2010 m. rugsejo 7 d. užklausimo Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos turini, kolegija daro išvada, kad jis susijes ne tik su teisiniu klausimu vertinimu, bet ir su konkreciu faktiniu aplinkybiu tyrimu.

42Išanalizavus byloje esancius dokumentus darytina išvada, jog nera pagrindo teigti, kad pareiškejas delse atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ar kreiptis i teisma ginant viešaji interesa, kaip buvo konstatuota, pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkricio 30 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A662-1410/2009, 2010 m. kovo 1 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A502–283/2010, 2010 m. birželio 28 d. nutartyje administracineje byloje A556–838/2010, nes prokuroras, gaves pradine informacija apie galima viešojo intereso pažeidima, nedelsiant emesi veiksmu ir priemoniu (pradejo tyrima), ir tyrima nuosekliai tese, siekdamas išsiaiškinti, ar šiuo atveju yra pagrindas ginti viešaji interesa kreipiantis i teisma su atitinkamais prašymais.

43Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, konstatuotina, kad aukšciau paminetas duomenu rinkimas del galimo viešojo intereso pažeidimo buvo atliktas iš esmes tinkamai, ir nera pagrindo daryti išvada, jog pareiškejas nepagristai užtese duomenu rinkimo procesa. Taip pat atkreiptinas demesys, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiama nutarti, pažymejo teisiniu santykiu stabilumo užtikrinimo svarba, taciau šiuo atveju reikia atsižvelgti i tai, kad prokuroro prašymu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, siekiama, jog valstybes saugomoje Varniu regioninio parko teritorijoje nuosavybes teisiu atkurimas butu vykdomas griežtai laikantis istatymu, išsaugotas valstybei ir visuomenei reikšmingas gamtos bei žmogaus sukurtas kraštovaizdžio kompleksas.

44Kolegija dar išvada, jog pareiškejas šiuo atveju nepraleido skundo (prašymo) padavimo termino, todel pareiškejo prašymas del termino atnaujinimo bei prašymas, kuriuo siekiama ginti viešaji interesa, gražintini pirmosios instancijos teismui prašymo priemimo klausimui spresti.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 4 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

46pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro atskiraji skunda tenkinti. Klaipedos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkricio 19 d. nutarti panaikinti ir pareiškejo skundo priemimo klausima perduoti pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. I.... 3. Pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiasis prokuroras (toliau – ir... 4. 1. panaikinti Taurages apskrities viršininko pavaduotojo 2004 m. gruodžio 1... 5. 2. panaikinti Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. isakymo... 6. 3. panaikinti Taurages apskrities viršininko 2005 m. gegužes 23 d. sprendima... 7. Pareiškejas kartu su prašymu pateike ir prašyma del termino atnaujinimo. Ši... 8. II.... 9. Klaipedos apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkricio 19 d. nutartimi... 10. Teismas pabreže, kad Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir... 11. kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo... 12. Teismas nustate, kad 2010 m. rugpjucio 20 d. i generaline prokuratura kreipesi... 13. Pirmosios instancijos teismas pabreže, kad Lietuvos vyriausiojo... 14. Teismas nustate, kad 2010 m. rugpjucio 31 d. Nacionalines žemes tarnybos prie... 15. ABTI 34 straipsnis numato, kad pareiškejo prašymu administracinis teismas... 16. Administracineje byloje Nr. AS6-80/2007 Lietuvos vyriausiojo... 17. Prokuroro argumento, kad išvada, kuria grindžiamas prašymas panaikinti... 18. Teismas konstatavo, kad teisiniu prielaidu prašymo del Taurages apskrities... 19. Teismas atkreipe demesi, kad iš pateikto prašymo argumentu nera aišku, ar... 20. III.... 21. Pareiškejas Klaipedos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu... 22. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:... 23. 1. J. Mikalausko ir V. D. skundo nagrinejimo prokuraturoje metu buvo nustatyta,... 24. 2. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo išskyre pareiškejo specialistams... 25. 3. Del klausimo sudetingumo prokurorui nepakako iš Šilales žemetvarkos... 26. 4. Kreipdamasis i NŽT prokuroras 2010-09-07 raštu Nr. 3-7163 šiai tarnybai... 27. 5. Teismas nepagristai vertino, kad Nacionaline žemes tarnyba 2010-10-27... 28. 6. Prokuraturoje atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad lygiavercio turetajam... 29. Tretysis suinteresuotas asmuo T. N. atsiliepimu prašo prokuroro atskiraji... 30. Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos atsiliepimu prašo... 31. Teiseju kolegija... 32. IV.... 33. Atskirasis skundas tenkintinas.... 34. Prokuroro pareiga ginti viešaji interesa yra itvirtinta Lietuvos Respublikos... 35. Skundžiamoje nutartyje teismas iškele abejone, kad prokuroras galimai gina ne... 36. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ivertino pareiškejo kreipimosi i... 37. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 38. Prokuroras, rinkdamas atitinkamus duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindo... 39. Nagrinejamu atveju prašymo padavimo terminas pareiškejui turi buti pradedamas... 40. J. M. ir V. D. pareiškimas Klaipedos apygardos prokuraturoje užregistruotas... 41. Kaip matyti iš pateiktu prašymo priedu, gaves J. M. ir V. D. pareiškima,... 42. Išanalizavus byloje esancius dokumentus darytina išvada, jog nera pagrindo... 43. Atsižvelgiant i išdestytus argumentus, konstatuotina, kad aukšciau paminetas... 44. Kolegija dar išvada, jog pareiškejas šiuo atveju nepraleido skundo... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151... 46. pareiškejo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro atskiraji skunda... 47. Nutartis neskundžiama....