Byla eAS-516-556/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Linatė sistemos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Linatė sistemos“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. gegužės 3 d. elektroninių ryšių priemonėmis buvo gautas pareiškėjo BUAB „Linatė sistemos“ (toliau – ir pareiškėjas) skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 69-31, kuriuo nuspręsta pareiškėjo skundą dėl Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. (7.45-4.7.2)-FR0682-37 laikyti nepaduotu ir grąžinti pareiškėjui, panaikinimo.

7Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Prašyme nurodė, kad Inspekcijos 2017 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 69-31 gavo 2017 m. kovo 31 d., todėl skundą teismui turėjo paduoti iki 2017 m. gegužės 2 d., tačiau dėl tam tikrų objektyvių aplinkybių skundas buvo paduotas praleidus įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą. Dėl priežasčių, nulėmusių skundo padavimą pavėluotai, nurodė, kad prašyme minimos objektyvios aplinkybės susijusios su pareiškėją atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ įgalioto asmens B. M. (bankroto administratorė) sveikatos būkle dėl ( - ). Minėtas asmuo turėjo paduoti teismui skundą, tačiau 2017 m. balandžio 24 d. jai teko kreiptis į stacionarią gydymo įstaigą (VšĮ Vilniaus gimdymo namai). Gimus vaikui, bankroto administratorė darbines funkcijas nutraukė staiga, todėl nespėjo perduoti pradėtų darbų (skundo pateikimas). Kartu su prašymu atnaujinti terminą skundui paduoti paminėtas aplinkybes patvirtinantys įrodymai nebuvo pateikti, pažymint, kad įrodymai galėtų būti pateikti teismui nurodžius.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti BUAB „Linatė sistemos“ skundą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 str. 2 d. 9 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

10Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas termino praleidimą pateisinančias priežastis, pažymėjo, kad, nors pareiškėjas prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurodė priežastis, sutrukdžiusias laiku kreiptis į teismą, tačiau šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (gydymo įstaigos išduotų dokumentų ar pan.) nepateikė. Atsižvelgiant į tai, vien tik faktinių aplinkybių, jog skundą buvo pavėluota paduoti dėl įgaliotam asmeniui atsitikusių tam tikrų objektyvių aplinkybių (kreipimasis į gydymo įstaigą, staigus darbinių funkcijų nutraukimas), nurodymas, nepateikus tai pagrindžiančių įrodymų, nėra pakankamas pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti. Kita vertus, pareiškėjo bankroto administratoriumi paskirtas profesionalus juridinis asmuo UAB „Bankroto administravimo partneriai“, kuriam iš esmės keliami didesni profesionalumo, atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl vien tik vieno iš darbuotojų staigus darbinių funkcijų nutraukimas nėra ta aplinkybė, kuri pateisintų termino skundui paduoti praleidimą. Papildomai pažymėta ir tai, kad pagal administracinių teismų praktiką nežymus termino praleidimas taip pat nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-858-19/2012, 2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje AS-146-294/2012). Įvertinus tai, kad nenustatyta priežasčių, sudarančių pagrindą atnaujinti skundo padavimo terminą, pareiškėjo skundą atsisakyta priimti.

11III.

12Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį; atnaujinti terminą pateikti skundą teismui dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 69-31 panaikinimo bei perduoti skundo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Priežastys, nulėmusios skundo padavimą pavėluotai, susijusios su pareiškėją atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ įgalioto asmens B. M. sveikatos būkle dėl duomenys neskelbtini. B. M. 2017 m. balandžio 24 d. teko kreiptis į stacionarią gydymo įstaigą dėl duomenys neskelbtini. Dėl šios priežasties, kai BUAB „Linatė sistemos“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ įgaliotas asmuo B. M. buvo gydymo įstaigoje, buvo 1 diena praleistas terminas skundui dėl Inspekcijos 2017 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 69-31 panaikinimo paduoti. Gimus vaikui, BUAB „Linatė sistemos“ darbines funkcijas nutraukė staiga, todėl nespėjo perduoti pradėtų darbų (skundo pateikimas). Siekiant kuo greičiau išspręsti klausimą dėl skundo padavimo ir BUAB „Linatė sistemos“ tinkamo atstovavimo, vadovaujantis operatyvumo, teisėtumo principais, UAB „Bankroto administravimo partneriai“ direktorius G. S. nedelsiant kreipėsi į advokatą Erik Sinicki, kuris sutiko atstovauti BUAB „Linatė sistemos“ ir skubiai pateikti skundą teismui. 2017 m. gegužės 3 d. buvo sudaryta teisinių paslaugų sutartis būtent tarp pareiškėjo ir advokato Erik Sinicki. Skundas teismui buvo paduotas nedelsiant, t. y. tą pačią dieną, kai sudaryta sutartis.

142. Sprendžiant dėl būtinumo atnaujinti praleistą procesinį terminą, atsižvelgiama ir į tai, kad terminas praleistas nežymiai, o jo atnaujinimas ir skundo priėmimas konkrečiu atveju neprieštaraus teisinio saugumo principui, dėl kurio yra nustatytas procesinių terminų institutas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad konkrečiu atveju nebuvo nurodytos svarbios priežastys, sudariusios pagrindą atnaujinti procesinį terminą kreiptis į teismą su skundu, o taikydamas proceso teisės normas, reglamentuojančias procesinius terminus kreiptis į administracinį teismą su skundu bei tokių terminų atnaujinimo galimybę, neatsižvelgė į šių taisyklių nustatymo tikslus, todėl neteisingai šias normas pritaikė. Pareiškėjo atstovės B. M. sveikatos būklė buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, jog ji pati negalėjo skundo surašyti ir išsiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu. Nesutinkant su teismo teiginiais dėl įrodymų pateikimo, pažymėtina, kad pareiškėjas prašyme nurodė, jog teismui nurodžius pareiškėjas pateiks nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus, kurių pareiškėjas šiuo metu neturi tokiems dokumentams esant susijusiems su asmens sveikatos būkle bei bankroto administratorei informavus pareiškėją, kad pažymos apie priėmimą į ligoninę ji šiuo metu neturi jos neprašius iš sveikatos įstaigos.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti.

18Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą priimti atsisakė, vadovaudamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, t. y. dėl to, kad pareiškėjas skundą padavė praleidęs skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujintas.

19Pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad jis į teismą dėl skundžiamo akto panaikinimo kreipėsi praleidęs skundo padavimo terminą (ABTĮ 29 str. 1 d.), tačiau teigia, jog tai padaręs dėl svarbių priežasčių.

20Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose (ABTĮ 29 str. 1 d.). Prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 30 str. 2 d.).

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad praleistas skundo padavimo teismui terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys objektyviai buvo svarbios, esktraordinarios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-889-525/2015).

22Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Todėl kai asmuo praleidžia įstatymu nustatytą terminą dėl savo pasirinkto elgesio, neatidumo, neveiklumo, ar kitų subjektyvių priežasčių, jam kyla įstatyme numatytos teisinės pasekmės: teismas atsisako atnaujinti skundo padavimo terminą ir nepriima skundo nagrinėti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte numatytu teisiniu pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-208-146/2017).

23Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, nurodė, kad priežastys, nulėmusios skundo padavimą pavėluotai, susijusios su pareiškėją atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ įgalioto asmens B. M. sveikatos būkle dėl duomenys neskelbtini. B. M. 2017 m. balandžio 24 d. teko kreiptis į stacionarią gydymo įstaigą dėl duomenys neskelbtini.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia termino paduoti skundą praleidimo priežastimi tik tuo atveju, jei ji objektyviai sukliudė asmeniui paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą: liga buvo tokio pobūdžio, kad asmuo objektyviai negalėjo parengti skundo, jo pasirašyti, paduoti teismui, įgalioti šiuos veiksmus atlikti kitą asmenį ir pan. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-4-143/2015; 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-960-438/2015).

25Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas termino praleidimą pateisinančias priežastis, pagrįstai konstatavo, kad, nors pareiškėjas prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurodė priežastis, sutrukdžiusias laiku kreiptis į teismą, tačiau šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (gydymo įstaigos išduotų dokumentų ar pan.) nepateikė. Pažymėtina, kad pareiškėjas po to, kai teismo ginčijamoje nutartyje buvo nurodyta dėl paminėtų dokumentų nepateikimo, prie atskirojo skundo taip pat nepridėjo įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjo atstovės B. M. sveikatos būklė buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, jog ji pati negalėjo skundo surašyti ir (ar) informuoti pareiškėją ir (ar) pareiškėjo bankroto administratoriumi paskirtą UAB „Bankroto administravimo partneriai“ dėl ligos ir kito asmens paskyrimo atstovauti pareiškėją. Pažymėtina, kad teisinių paslaugų sutartis tarp pareiškėjo ir advokato Erik Sinicki buvo sudaryta tik 2017 m. gegužės 3 d., t. y. jau pasibaigus terminui skundui paduoti.

26Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo bankroto administratoriumi paskirtas profesionalus juridinis asmuo UAB „Bankroto administravimo partneriai“, kuriam iš esmės keliami didesni profesionalumo, atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, todėl vieno iš darbuotojų staigus darbinių funkcijų nutraukimas nėra ta aplinkybė, kuri pateisintų termino skundui paduoti praleidimą.

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog terminą paduoti skundą jis praleido dėl objektyvių priežasčių.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad savaime nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi, sudarančia pagrindą praleistą terminą atnaujinti, ir maža termino praleidimo trukmė (tai pagal teismų praktiką nėra vertinama kaip pagrindas atnaujinti terminą, jei nenustatyta kitų svarbių termino praleidimo priežasčių). Pabrėžtina, jog priešingas traktavimas neleistų pasiekti atitinkamų terminų nustatymu siekiamų tikslų – įtvirtinti stabilumą ir užtikrinti teisinį tikrumą.

29Pareiškėjas nagrinėjamu atveju nepagrįstai delsė įgyvendinti savo teises, susijusias su administracinio akto apskundimu, ir tokiais veiksmais pats sau sukūrė neigiamas pasekmes.

30Pirmosios instancijos teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi pagrįstai ir teisėtai neatnaujino skundo padavimo termino ir teisėtai atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjo BUAB „Linatė sistemos“ atskirąjį skundą atmesti.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Arūno... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2017 m. gegužės 3 d.... 7. Pareiškėjas taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi... 10. Teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas termino praleidimą pateisinančias... 11. III.... 12. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 13. 1. Priežastys, nulėmusios skundo padavimą pavėluotai, susijusios su... 14. 2. Sprendžiant dėl būtinumo atnaujinti praleistą procesinį terminą,... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Pareiškėjas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio... 18. Iš ginčijamos nutarties matyti, jog pirmosios instancijos teismas... 19. Pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad jis į teismą dėl skundžiamo akto... 20. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo)... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 22. Teisė į teisminę gynybą nėra besąlyginė – ji privalo būti... 23. Pareiškėjas, prašydamas atnaujinti praleistą terminą, nurodė, kad... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens liga gali būti pripažinta svarbia... 25. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pareiškėjo nurodytas termino... 26. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurie... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad savaime nelaikytina svarbia... 29. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju nepagrįstai delsė įgyvendinti savo teises,... 30. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi pagrįstai ir... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjo BUAB „Linatė sistemos“ atskirąjį skundą atmesti.... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....