Byla eAS-718-575/2019
Dėl leidimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos „Gyvas miškas“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos „Gyvas miškas“ skundą atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Infes“ dėl leidimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas asociacija „Gyvas miškas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. rugpjūčio 22 d. Leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams Nr. LŽ-438 (toliau – ir Leidimas); 2) skubiai taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti 2019 m. rugpjūčio 22 d. Leidimo galiojimą bei uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Infes” kirsti medžius pagal 2019 m. rugpjūčio 22 d. Leidimą.

6Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas pradėjo įgyvendinti Susisiekimo komunikacijų Šiaulių mieste (Vilniaus g. tarp Tilžės g. ir Draugystės pr. su prieigomis bei Vasario 16-osops g. tarp Trakų g. it Vytauto g.) rekonstravimo projektą (toliau – ir Projektas). Skundžiamo Leidimo pagrindu yra pradėti 258 saugomų medžių kirtimo darbai Šiaulių miesto prestižinėje erdvėje – pėsčiųjų bulvare. Pareiškėjas tikėtinai pagrindė skundo reikalavimo pagrįstumą, o nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala – poveikis aplinkai ir kraštovaizdžiui, kuris gali būti negrįžtamas. Aplinkos apsauga yra ypatingą reikšmę turinti, konstitucinė vertybė; žmogaus teisė į sveikatą ir švarią aplinką – absoliuti. Masinis Šiaulių miesto senamiesčio dalies saugomų medžių iškirtimas yra akivaizdus didelės žalos rizikos veiksnys, jeigu toks medžių iškirtimas būtų pripažintas neteisėtu. Tokio pobūdžio žala vertintina kaip neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma, netaikant reikalavimo užtikrinimo priemonės medžiai būtų iškirsti, o teismo procesas ir teisingumas netektų prasmės. Teismui nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, o atsakovui iškirtus visus medžius pagal Leidimą, teismo įsiteisėjusiu sprendimu jį panaikinus, pareiškėjo (suinteresuotos visuomenės) pažeistos teisės ir teisėti interesai negalėtų būti atkurti. Reikalavimo užtikrinimo priemonės pagrįstumą patvirtino ir tai, kad į atsakovą kreipėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Prezidentūra, įpareigodama surengti bendrą tarpinstitucinį kilusio konflikto svarstymą, o Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija suabejojo vykdomo rekonstravimo projekto tikslingumu.

7Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prieštaravimuose prašė teismo netenkinti pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Atsakovas nurodė, kad patenkinus minėtą prašymą, būtų pažeisti interesų pusiausvyros principai, galimai žala dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtų didesnė. Pareiškėjas nepagrindė reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybės jokiomis konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad šiuo metu nesiėmus prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių gali kilti realių sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Pareiškėjo nurodomi argumentai nukreipti į ateitį ir grindžiami prielaidomis, nes Šiauliuose vykdomu bulvaro rekonstrukcijos Projektu, be kita ko, siekiama atnaujinti medžius ir jų pasodinti žymiai daugiau, užtikrinant visuomenės apsaugą nuo galimo medžių griuvimo ar lūžimo atvejų. Projekto sprendiniai bei situacija dėl medžių buvo viešinama, tačiau pareiškėjas neteikė jokių reikalavimų viešinimo eigoje.

8Atsakovo teigimu, tokių reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas apribotų galimybę toliau vykdyti Šiaulių bulvaro rekonstrukcijos Projektą, o tai sąlygotų nuostolius dėl šio projekto neįgyvendinimo laiku bei viešojo intereso pažeidimą. Viso Projekto įgyvendinimo vertė yra didžiulė. 2019 m. birželio 19 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-703 5 punkte nustatyta sutarties suma yra 5 989 497,07 Eur. Pagal iš Europos Sąjungos (toliau – ir ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1.-CPVA-R-904-61-0003 „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“ 2017 m. gruodžio 12 d. sutarties Nr. SŽ-1590 3.2 punktą projekto įgyvendinimui projekto vykdytojui skiriamas 4 162 500,00 Eur ES finansavimas, numatyta projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2017 m. sausio 16 d., o pabaiga – 2021 m. lapkričio 30 d. Nespėjus laiku įgyvendinti Projekto gali būti prarastos visos iš ES fondo numatytos skirti lėšos. Todėl toks reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų visiškai neadekvatus galimai žalai, nes pati Šiaulių miesto savivaldybė neturėtų jokių galimybių skirti tiek lėšų, kiltų teisiniai ginčai su rangovu.

9II.

10Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2019 m. spalio 1 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą, tačiau netenkino prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

11Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį, teismas nurodė, kad asociacija „Gyvas miškas“ ginčija viešojo administravimo subjekto atliktų administracinių procedūrų teisėtumą ir kelia klausimą, ar buvo tinkamai vykdomi Konvencijoje dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – ir Orhuso konvencija), Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintų viešosios teisės normų reikalavimai, susiję su suinteresuotų asmenų teisėmis dalyvauti su aplinkos apsauga susijusiose procedūrose, leidimo šalinti medžius išdavimu, prevenciniu reikalavimu siekia užkirsti kelią tokių, pareiškėjo įsitikinimu, neteisėtų veiksmų pasekmėms.

12Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2019 m. rugpjūčio 22 d. išdavė Leidimą, kuriuo leido UAB „Infes“ žemės sklype Vilniaus g. ir Vasario 16-osios g., pagal susisiekimo komunikacijų Šiaulių mieste (Vilniaus g. tarp Tilžės g. ir Draugystės pr. su prieigomis bei Vasario 16-osios g. tarp Trakų g. ir Vytauto g.) rekonstravimo projektą kirsti 158 medžius (106 Vilniaus g. 52., Vasario 16-osios g.), 2 medžius (kukmedį ir eglę) persodinti; nurodė vadovautis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-263 patvirtintų Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių reikalavimais. Teismas pažymėjo, kad Leidime nurodoma, jog vietoje kertamų medžių, krūmų bus pasodinti nauji ir prižiūrimi trejus metus – pagal projektą schemose nurodytose vietose pasodinti 285 vienetų nurodytų rūšių sodinukus. Taip pat nurodoma laikytis kokybės ir matmenų reikalavimų medžių sodmenims sodinti, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakyme Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

13Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, ir suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką šiuo klausimu. Įvertinęs pareiškėjo ir atsakovo argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, teismas nurodė, kad pagal išduotą Leidimą dalis (158 medžiai) Šiaulių miesto senamiesčio medžių bus iškirsti, tačiau šie medžiai bus atnaujinti ir vietoje jų bus pasodintas didesnis jų skaičius – 285 vienetai sodinukų. Teismas vertino, kad galimai panaikinus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduotą Leidimą būtų sumažinta žala, o priešingu atveju sustabdžius projektą, savivaldybė netektų daugiau nei 4 milijonų eurų finansavimo ir tai gali sutrikdyti projekto įgyvendinimą. Teismas darė išvadą, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, gali kilti daug didesnė žala visuomenės interesams, prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pritaikymas pažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principus bei viešąjį interesą. Atsižvelgdamas į tai, teismas netenkino pareiškėjo prašymo, nes pareiškėjas nepagrindė, jog bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala ir reikalavimo pagrįstumo.

14Teismas išaiškino, kad, vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjui išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo.

15III.

16Pareiškėjas asociacija „Gyvas miškas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės: taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti 2019 m. rugpjūčio 22 d. Leidimo galiojimą bei uždrausti UAB „Infes” kirsti medžius pagal minėtą leidimą.

17Dėl pirmosios instancijos teismo motyvų netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonėmis pareiškėjas nurodo, kad neteisėtai išdavęs Leidimą medžių iškirtimui atsakovas privalo prisiimti riziką dėl teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, o prievolinės teisės galimybės leidžia jam išvengti nuostolių nestabdant Projekto įgyvendinimo ir neprarandant paskirtų ES lėšų.

18Medžių iškirtimas sudaro tik labai mažą projekto įgyvendinimo dalį, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas negali sutrikdyti viso Projekto įgyvendinimo. Teismas rėmėsi vien atsakovo pateiktais paaiškinimais, kurie nėra pagrįsti objektyviais duomenimis, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl galimos žalos atsiradimo taikant reikalavimo užtikrinimo priemones ir skundžiamą nutartį grindė ekonominio tikslingumo motyvu. Teismas nepagrįstai konstatavo viešojo intereso pažeidimą galimame Projekto įgyvendinimo sutrikdyme, tačiau neįžvelgė viešojo intereso pažeidimo dėl neteisėtai pjaunamų medžių ir tai, kaip buvo rengimas Projektas ir atitinkami jo sprendiniai.

19Skundo reikalavimas atitinka prevencinį ieškinį (civilinėje teisenoje), skundu siekiama sustabdyti žalos atsiradimą, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas yra būtinas, nes jų nepritaikius teisminis ginčas dėl Leidimo panaikinimo nebetektų jokios prasmės, o teismas neatliktų savo konstitucinės priedermės. Atsakovo atliekamas Projekto rengimo bei įgyvendinimo administravimas nesiderina nei su pagarbos gyventojams, nei su skaidraus administravimo principais, ypač kai tai susiję su daugeliui žmonių emociškai jautriu klausimu, t. y. masiniu brandžių gyvybingų medžių iškirtimu. Daliai šiauliečių šie medžiai yra labai svarbūs, todėl jų pašalinimo būtinybė turėjo būti ypač pagrįsta.

20Nepanaudotos struktūrinių fondų lėšos negali būti laikomos žala, kadangi jos yra panaudojamos kitiems projektams. Tuo tarpu Projekto įgyvendinimas pažeidžiant Orhuso konvencijos nuostatas gali padaryti neturtinę ir turtinę žalą visai valstybei, kadangi Lietuva kaip valstybė dėl neskaidrių projektų gali prarasti atitinkamą autoritetą bei netekti platesnio pobūdžio paramos visos valstybės mastu ir net patirti ES sankcijas.

21Skubus tokios priemonės taikymas yra akivaizdžiai būtinas neigiamoms pasekmėms užkardyti, kadangi darbai vykdomi nepertraukiamai kiekvieną dieną, pagal ginčijamą Leidimą medžių kirtimui kasdien pašalinant tam tikrą kiekį saugotinų medžių. Tuo tarpu skubus įstatyme nustatytos procesinės priemonės taikymas netrukdo teismui specialiai paskirti žodinio nagrinėjimo posėdį tiek suteikiant šalims galimybę pasirengti šio klausimo išplėstiniam nagrinėjimui, tiek pasitelkiant ekspertus ar mediaciją ir dar kartą įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių paskyrimo tikslingumą ar būtinybę susiaurinti paskirtos priemonės apimtį.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24

25Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių 2019 m. spalio 1 d. nutartis, kuria priėmus pareiškėjo asociacijos „Gyvas miškas“ skundą atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

26Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti visą pirmosios instancijos teismo nutartį, t. y. ir tas jos dalis, kuriomis buvo išspręstas pareiškėjo skundo priėmimo klausimas, atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo įpareigoti pateikti teismui atsiliepimus ir su pareiškėjo keliamu ginču susijusią medžiagą, tačiau iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad jis nesutinka su nutarties dalimi, kuria teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pagal ABTĮ 152 straipsnio 1 dalį, pirmosios instancijos teismo (teisėjo) nutartis proceso šalys gali apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui: 1) šio įstatymo nustatytais atvejais arba 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Šiuo atveju įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį (jos dalis), kuria teismas priėmė pareiškėjo skundą ir išsprendė kitus būtinus pasiruošimo nagrinėti administracinę bylą teisme klausimus. Tokia nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl negali būti atskirojo skundo dalyku. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija tikrins tik nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, teisėtumą ir pagrįstumą.

27Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

28Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016 ir kt.). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Leidimo galiojimą ir uždrausti UAB „Infes“ kirsti medžius rekonstruojamoje Šiaulių miesto teritorijoje – nurodo, kad jų nepritaikius būtų pažeistas viešasis interesas, neteisėtai išduoto Leidimo pagrindu bus iškirsti brandūs, saugotini medžiai. Tai yra akivaizdus didelės žalos rizikos veiksnys, tokio pobūdžio žala neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma. Pareiškėjas akcentuoja, kad skundo reikalavimas tikėtinai pagrįstas, be to Projekto sprendiniais dėl želdinių sutvarkymo suabejojo ir kitos vykdomosios valdžios institucijos. Be minėtų argumentų pareiškėjas skunde pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindė konstitucine ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtinta teise į sveiką ir švarią aplinką.

31Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais grindžiama reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinybė, prie šių procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė galimai kilsiančios žalos. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien pareiškėjo argumentai, kad valstybė (savivaldybė) turi užtikrinti švarią ir sveiką aplinką, kad Projekto sprendiniai dėl želdinių tvarkymo priimti neišklausius suinteresuotos visuomenės nuomonės, yra abstraktūs, deklaratyvaus pobūdžio ir savaime nepagrindžia galbūt kilsiančios žalos dydžio ir atsakovo neteisėtų, kaip teigia pareiškėjas, veiksmų išduodant Leidimą akivaizdžios neigiamos įtakos pareiškėjo deklaruojamoms vertybėms.

32Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad jo skundo reikalavimai tikėtinai pagrįsti, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012). Todėl pareiškėjo teiginiai, kad Leidimas neteisėtas ir tai pagrįsta skunde, savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

33Dėl pareiškėjo argumentų, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, bylos nagrinėjimas taps beprasmis ir pareiškėjo, kaip suinteresuotos visuomenės, galimai pažeistos teisės nebus atkurtos, teisėjų kolegija pažymi, kad šie teiginiai taip pat nepagrįsti jokiais įrodymais. Kad pareiškėjas ginčija Leidimo teisėtumą, siekdamas užkirsti kelią brandžių medžių kirtimui Šiaulių mieste, savaime nereiškia, kad šio administracinio akto vykdymas pažeis pareiškėjo teisę į sveiką ir švarią aplinką. Pareiškėjo argumentai dėl kitų valdžios institucijų rekomendacijų, kaip šiuo atveju turi elgtis atsakovas, taip pat siekis išsaugoti augančius medžius ir turėti tą patį kraštovaizdį ginčui aktualioje miesto dalyje nesudaro pagrindo ginčo situacijos vertinti kitaip nei tai atliko pirmosios instancijos teismas.

34Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada netaikyti pareiškėjo prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių yra iš esmės teisinga, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo asociacijos „Gyvas miškas“ atskirąjį skundą atmesti.

37Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas asociacija „Gyvas miškas“ (toliau – ir pareiškėjas)... 6. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas pradėjo įgyvendinti Susisiekimo... 7. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prieštaravimuose... 8. Atsakovo teigimu, tokių reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas apribotų... 9. II.... 10. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai 2019 m. spalio 1 d.... 11. Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį, teismas nurodė, kad asociacija... 12. Teismas nustatė, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2019 m.... 13. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau... 14. Teismas išaiškino, kad, vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies... 15. III.... 16. Pareiškėjas asociacija „Gyvas miškas“ pateikė atskirąjį skundą,... 17. Dėl pirmosios instancijos teismo motyvų netaikyti reikalavimo užtikrinimo... 18. Medžių iškirtimas sudaro tik labai mažą projekto įgyvendinimo dalį,... 19. Skundo reikalavimas atitinka prevencinį ieškinį (civilinėje teisenoje),... 20. Nepanaudotos struktūrinių fondų lėšos negali būti laikomos žala, kadangi... 21. Skubus tokios priemonės taikymas yra akivaizdžiai būtinas neigiamoms... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. ... 25. Nagrinėjamos bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo... 26. Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas atskiruoju skundu... 27. Pagal ABTĮ 28. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde dėl prašymo taikyti... 31. Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais... 32. Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad jo skundo reikalavimai tikėtinai... 33. Dėl pareiškėjo argumentų, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo... 34. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, sprendžia, kad... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 36. Pareiškėjo asociacijos „Gyvas miškas“ atskirąjį skundą atmesti.... 37. Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. spalio 1 d. nutartį palikti... 38. Nutartis neskundžiama....