Byla 2-2205/2012
Dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal uždarosios akcinės bendrovės „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovei VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, kuriuo prašė panaikinti atvirojo konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) sąlygų 4.2.2. punktą, ir įpareigoti atsakovą pakeisti sąlygų 4.2.2. punktą, įpareigojant VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ patikslinti Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą minimalų kvalifikacinį reikalavimą dalyviams, nurodant tikslius negyvenamųjų pastatų ir kitų statinių grupių pogrupius, vadovaujantis STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ nuostatomis bei taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atvirojo konkurso procedūras.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" 2012 m. gegužės 15 d. paskelbė atvirą konkursą „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbą pirkimas", pirkimo Nr. 121773 (toliau — Atviras konkursas). Ieškovo įsitikinimu Atviro konkurso sąlygų 4 punkto, kuriame išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams, 4.2.2 punkto nuostatos yra perteklinės, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 str. 1 d., 32 str. 2 d. nuostatoms, tokiu būdu riboja konkurenciją. Vadovaudamasis VPĮ 93 str. nuostatomis, ieškovas atsakovui 2012 m. liepos 27 d. pateikė pretenziją. 2012 m. liepos 27 d. atsakovas informavo ieškovą apie priimtą sprendimą nenagrinėti pretenzijos, motyvuodamas tuo, jog pretenzija buvo pateikta praleidus VPĮ 94 str. l d. 2 p. nustatytą terminą. Ieškovo nuomone, toks pretenzijos nenagrinėjimo motyvas yra visiškai nepagrįstas, nes nurodytas atmetimo pagrindas taikytinas kitiems atvejams.

6Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – įpareigojo atsakovą VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ sustabdyti atvirojo konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbą pirkimas" (pirkimo Nr. 121773) procedūras iki kol įsiteisės galutinis teismo procesinis sprendimas šioje civilinėje byloje.

7Kauno apygardos teisme 2012 m. rugpjūčio 20 d. buvo priimtas atsakovo VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

8Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi nutarė panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi nutarė atmesti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti taikant laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo.

9Atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas bei skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis už nepagrįsto ieškinio pateikimą. Atsakovo manymu, ieškovas UAB „BioWaste Technologies" neteisingai suprato ir klaidingai interpretuoja Konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl Perkančioji organizacija nesutinka su UAB „BioWaste Technologies" 2012 m. liepos 27 d. pretenzijoje ir ieškinyje išdėstytais teiginiais, neva Konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas pažeidžia proporcingumo VPĮ principus.

10Atsakovas pažymėjo, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra didžiąja dalimi yra finansuojami Europos Sąjungos Europos fondo lėšomis. 2010 m. gruodžio 30 d. Perkančioji organizacija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra sudarė projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra", projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008, finansavimo ir administravimo sutartį, kurioje numatyta Projekto kaina - 133 600 920,27 Lt, iš jų ES fondo lėšų - 102 900 000,00 Lt.

11Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad atsakovo paskelbto atviro konkurso „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų pirkimo“ (Nr. 121773) konkurso sąlygų 4.2.2. punkte nurodytas kvalifikacijos reikalavimas yra tikslus ir aiškus. VPT pažymėjo, kad nei Konkurso sąlygose, nei VPĮ nėra nustatyto draudimo atsakovei nagrinėti tiekėjų pretenzijas, kurios paduotos praleidus pretenzijų padavimo terminą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal UAB „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovei VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti.

14Teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą. Tačiau aptariamo straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Naudojimasis šia teise yra būtina kreipimosi teisminės gynybos prielaida – pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teismas nustatė, kad ieškovas, nesutikdamas su Atviro konkurso 4.2.2 punkte nustatytomis sąlygomis, 2012 m. liepos 27 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė, kad paskelbto Atviro konkurso 4.2.2 punkte nustatytos sąlygos prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatoms ir yra perteklinis, atsižvelgiant į perkamo objekto specifiką (b.l. 44-45).

15Teismas pažymėjo, jog pagal VĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti Atviro konkurso sąlygas buvo priimtas 2012 m. gegužės 15 d., todėl ieškovas teisę pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai turėjo per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, tačiau bylos duomenimis, ieškovas pretenziją atsakovui pateikė tik 2012 m. liepos 27 d., t.y. žymiai praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą terminą. Teismas nurodė, kad šiuo pagrindu, atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo pretenziją (b.l. 46).

16Teismas taip pat pažymėjo, jog LR Civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą, pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimti sprendimu atisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės.

17Teismas pažymėjo, kad ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyta LAT praktika patvirtina perkančios organizacijos teisę spręsti, ar tiekėjo pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo, todėl atsakovas veikė įstatymo ribose. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad ieškovas apie jo teises pažeidžiantį Konkurso sąlygų pobūdį privalėjo sužinoti paskelbus Pirkimo sąlygas, t.y. 2012 m. gegužės 15 d. bei VPĮ nustatytu terminu ir tvarka neginčijo konkurso sąlygų. Byloje nėra jokių duomenų, jog ieškovas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2012 m. liepos 13 d. būtų kėlęs klausimus dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, tarp jų ir dėl ginčijamo 4.2.2 punkto. Konkurso sąlygos, kurios buvo paskelbtos 2012 m. gegužės 15 d., o kvalifikacinis reikalavimas - turėti teisę atlikti statinių grupės negyvenamieji pastatai ir statinių grupės kiti pastatai statybos darbus, skirtingai nei teigia ieškovas, nebuvo keičiamas nuo Konkurso sąlygų paskelbimo.

18Teismas taip pat pažymėjo, kad perkančioji organizacija priėmė ir neišnagrinėjo ieškovo pretenzijos, kuri atsakovui buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo termino perkančioji organizacija neatnaujino. Tokio aptariamos normos aiškinimo laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VšĮ „Versmės“ leidykla v. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Prezidento kanceliarijos, bylos Nr. 3K-3-35/2009). Nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, nebuvo pagrindo ieškovo veiksmus, pavėluotai realizuojant įstatyme įtvirtintą teisę pateikti pretenziją, kurią perkančioji organizacija priėmė ir, ieškovo vertinimu, neišnagrinėjo, pripažinti pažeidžiančiais VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teismas bylą nutraukia, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti (CPK 293 straipsnio 2 punktas). Nagrinėjamu atveju, pasak teismo, ieškovas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka nepasinaudojo ir ja pasinaudoti nebegali, nes yra praėję VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, todėl civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 2 punktas).

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Atskiruoju skundu ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Kauno apygardos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai nesivadovavo Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012) praktika ir nepagrįstai bylą nutraukė nutartyje nurodytais formaliais motyvais. Nepriklausomai nuo to, kad atsakovas neišnagrinėjo ieškovo pretenzijos, tai neturėjo nulemti civilinės bylos nutraukimo, nes nutraukus civilinę bylą nėra užtikrinamas Europos Sąjungos teisėje įtvirtinto veiksmingumo principo įgyvendinimas, be to pažeidžiama CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostata, o taip pat kiekvieno asmens konstitucinė teisė kreiptis teisminės gynybos.

222. Kauno apygardos teismui iš esmės neišnagrinėjus ieškovo ieškinio ir nutartimi nutraukus bylą, nebuvo užtikrinta viešojo intereso apsauga ir be teisminio vertinimo liko galimai neteisėtos ir nepagrįstos konkurso sąlygos, pagal kurias perkami itin didelės vertės darbai, kurie iš dalies finansuojami Europos sąjungos lėšomis. Konkurso sąlygų įvertinimas dėl galimo viešųjų pirkimų principų pažeidimo yra svarbus ne tik ieškovui, bet ir visuomenės teisėtų interesų užtikrinimui.

233. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl veiksmingumo principo aiškinimo nurodoma, jog teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Atsižvelgiant į viešojo intereso apsaugos svarbą, siekiant užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą veikti aktyviai bei materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškinti ir taikyti taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą, tokiu būdu užtikrinant ne tik tiekėjo interesų, bet ir viešojo intereso apsaugą.

24Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ ieškovo UAB „BioWaste Technologies“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 2500 Lt be PVM, pagal šioje byloje esančius pagrindžiančius dokumentus bei skirti ieškovui baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

25Atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo teiginys, jog kad viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato VPĮ. Atsakovo teigimu pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo ieškovo nurodytą LAT praktiką. Įstatymo leidėjas nustatė senaties terminus ne atsitiktinai, o siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, ir tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas įvertinęs realias ieškovo galimybes laikytis išankstinės įstatymo nustatytos ikiteisminės tvarkos, racionalų lėšų panaudojimo tikslą ir kitus viešųjų pirkimų principus, lygiateisiškumo reikalavimą, priėmė teisingą ir teisėtą sprendimą nutraukti bylą. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog ieškovas nuo 2012 m. gegužės 15 d. konkurso sąlygų paskelbimo nekėlė klausimų dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, peržiūrėjimo. Atsakovo teigimu ieškovas, pateikdamas pretenziją 2012 m. liepos 27 d., pavėlavus daugiau nei 60 dienų, piktnaudžiauja savo teisėmis, yra nerūpestingas, pažeidinėja sąžiningumo, proporcingumo principus.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutraukta civilinė byla pagal UAB „BioWaste Technologies“ ieškinį atsakovei VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso sąlygų dalies pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo jas pakeisti, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

28Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

29Konstitucijos 30 straipsnis įtvirtina asmens teisę kreiptis į teismą. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Konstitucines nuostatas konkretizuoja ir detalizuoja civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai (tiek procesiniai, tiek tam tikru aspektu ir materialiniai) įstatymai. Klausimus, susijusius su teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principu civiliniame procese, reglamentuoja CPK 5 straipsnio 1 dalis. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas pažeisti ar ginčijami. Be to, pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Taigi šia (blanketine) teisės norma įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę suinteresuotų asmenų teisę kreiptis į teismą (šios teisės įgyvendinimo tvarką) reglamentuoti ir kitais įstatymais (CPK 1 str. 2 d.).

30Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), su viešaisiais pirkimais susijusiems ginčams taikytinos pirmiausia VPĮ nuostatos, o kitų - bendrųjų - įstatymų nuostatos taikytinos tada, kai tam tikro viešojo pirkimo teisinio santykio nereguliuoja specialiosios normos arba kai pačiame VPĮ įtvirtintos nuorodos į kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-252/2009).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad pretenzijų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas yra neatsiejama viešojo pirkimo proceso dalis. VPĮ 93 straipsnio, reglamentuojančio teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus, 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą. VPĮ 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

32Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad ginčų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja ir VPĮ 94 straipsnio nuostatos. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies nuostatas, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia): 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

33Sprendžiant ginčus, iškyla klausimas, ar nurodytas terminas pretenzijai pareikšti yra naikinamasis ar atnaujinamasis. Atnaujinamasis yra toks terminas, kuriam pasibaigus teismas gali jį atnaujinti, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti atnaujinti. Taigi, VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino apibrėžimas kaip atnaujinamojo ar naikinamojo turi esminės reikšmės tiekėjui ginant galimai pažeistas teises.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti kokios rūšies terminas yra apibrėžtas aptariamoje normoje, būtina įvertinti Europos Teisingumo teismo (toliau – ETT) jurisprudenciją viešųjų pirkimų teisės srityje. Pasisakydamas dėl nacionalinių teisės aktų nuostatų, kurios nustato terminus pretenzijai arba ieškiniui pareikšti, ypač, kai sprendžiamas klausimas yra susijęs su ankstyvojoje viešojo pirkimo stadijoje padarytais tiekėjo teisių pažeidimais, ETT konstatavo, kad tokie valstybės narės teisės aktai yra suderinami su Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teise ir efektyvumo principu, su sąlyga, kad taikant tokius teisės gynimą apribojančius terminus apskritai nepasidarytų neįmanoma arba iš esmės sunku taikyti tiekėjų teisės gynimo būdus, numatytus Europos Sąjungos teisėje (ETT byla C-470/99, Universale-Bau, [2002] E.C. R I-11617; ETT byla C-327/00, Santex, [2003] E. C. R I-1877).

35Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis formuojama ETT praktika, galima teigti, jog nors procesinių terminų, ribojančių tiekėjų teisių gynimą viešuosiuose pirkimuose, nustatymas nacionalinėje teisėje ir jų taikymas yra teisėtas pagal Europos Sąjungos direktyvas dėl tiekėjų teisių gynimo, tokie terminai negali būti taikomi, taip pat draudžiama atsisakyti nagrinėti tas pretenzijas ar ieškinius, kurie pateikiami nors ir praleidus nustatytus terminus, tačiau dėl nepakankamo žinojimo tiekėjas negalėjo inicijuoti savo teisių gynimo anksčiau.

36Teisėjų kolegija pažymi, jog įvertinus Lietuvos teismų formuojamą VPĮ 94 straipsnio aiškinimo ir taikymo praktiką, laikytina, kad VPĮ 94 straipsnyje numatyto termino atnaujinimas priklauso nuo subjektyvaus faktoriaus, t.y. nuo to, kiek, kada ir kokiomis aplinkybėmis tiekėjas sužinojo apie savo teisių pažeidimą viešųjų pirkimų procese. Tokia teismų išvada tiesiogiai įgyvendinama ETT formuojama praktika aukščiau nurodytose bylose.

37Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo klausimą, turi būti atsižvelgiama į anksčiau šioje nutartyje paminėtą kiekvieno asmens teisę teisme ginti tariamai pažeistas teises bei teisėtus interesus, o taip pat į viešąjį interesą, jog tokio pobūdžio pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymo reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo ( VPĮ 3 str.). Iš kitos pusės, privalu įvertinti tai, kad nustatant šiuos terminus siekiama, jog viešieji pirkimai vyktų kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso ir pan.

38Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" 2012 m. gegužės 15 d. paskelbė atvirą konkursą „Kauno regiono komunalinių atliekų infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbą pirkimas“ (pirkimo Nr. 121773). Apelianto (ieškovo) įsitikinimu Atviro konkurso sąlygų 4 punkto, kuriame išdėstyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai dalyviams, 4.2.2 punkto nuostatos yra perteklinės, prieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatoms, tokiu būdu riboja konkurenciją. Vadovaujantis VPĮ 93 straipsnio nuostatomis ieškovas (apeliantas) atsakovui 2012 m. liepos 27 d. pateikė pretenziją. Tą pačią dieną, t.y. 2012 m. liepos 27 d. atsakovas informavo ieškovą apie priimtą sprendimą nenagrinėti tiekėjo pretenzijos, motyvuojant tuo, jog pretenzija buvo pateikta praleidus VPĮ 94 straipsnio l dalies 2 punkte nustatytą terminą. Bylos duomenimis nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas atviram konkursui buvo nustatytas iki 2012 m. liepos 13 d. (t. 1, b.l. 9-14).

39Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, jog apeliantas (ieškovas) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki 2012 m. liepos 13 d. būtų kėlęs klausimus dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, tarp jų ir dėl ginčijamo 4.2.2 punkto. Kaip matyti iš bylos medžiagos, konkurso sąlygos, buvo paskelbtos 2012 m. gegužės 15 d., o 4.2.2 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas - turėti teisę atlikti statinių grupės negyvenamieji pastatai ir statinių grupės kiti pastatai statybos darbus, nebuvo keičiamas nuo konkurso sąlygų paskelbimo.

40Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme nustatytas trumpas pretenzijos pateikimo terminas, todėl kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso vykdymo eiga bei sąlygomis. Tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi įstatymų reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, galima daryti išvadą, jog kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turi operatyviai ginti galimai pažeistas subjektines teises. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, 2012 m. gegužės 15 d. Centrinės viešųjų pirkimų sistemos informacinėmis priemonėmis apie vykdomą atvirą konkursą paskelbė viešai (t. 1, b.l. 9-14), toks suinteresuotų asmenų informavimas pripažintinas tinkamu.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent nuo tinkamo informavimo apie konkursą momento apeliantas (ieškovas) turėjo operatyviai ginti savo galimai pažeistas subjektines teises. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas tik 2012 m. liepos 27 d., t.y. beveik po 60 dienų, kai jau atviro konkurso vykdymo procedūros nebuvo pradinėje stadijoje (pažymėtina, kad viešojo pirkimo pradinė stadija yra iki pasiūlymo termino pateikimo, nagrinėjamu atveju iki 2012 m. liepos 13 d.), pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso sąlygų 4.2.2 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacinio reikalavimo patikslinimo. Toks ieškovo (apelianto) subjektinių teisių gynimas nepripažintinas nuosekliu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Pažymėtina, jog Įstatymo leidėjas nustatė senaties terminus ne atsitiktinai, o siekdamas viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, ir tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimo procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad VPĮ reikalavimai suponuoja visų dalyvių lygias teises, sąžiningą naudojimąsi savo teisėmis.

42Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui jas tvirtinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (atlikta vokų su tiekėjų pasiūlymais susipažinimo procedūra, perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti (pirkimo sąlygų viešas paskelbimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3-3K-436/2011).

43Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, jog ieškovo (apelianto) procesiniuose dokumentuose nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika patvirtina atsakovo (perkančiosios organizacijos) teisę spręsti, ar tiekėjo pretenzija atitinka reikalavimus, ar ji priimtina ir ar nagrinėtina iš esmės, taip pat teisė spręsti dėl pretenzijos pateikimo termino atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 3-3K-35/2009). Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas (perkančioji organizacija) priėmė ir neišnagrinėjo ieškovo pretenzijos, kuri atsakovui buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo termino perkančioji organizacija neatnaujino. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-35/2009).

44Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai nesivadovavo Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir nepagrįstai nutraukė bylą.

45Atskirojo skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, neužtikrino viešojo intereso apsaugos, sudarė prielaidas galimai neefektyviam Europos Sąjungos lėšų panaudojimui, nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovo realias galimybes laikytis išankstinės įstatymo nustatytos ikiteisminės tvarkos, racionalų lėšų panaudojimo tikslą ir kitus viešųjų pirkimų principus, lygiateisiškumo reikalavimą, tinkamai taikė teisės normas. Teisėjų kolegija pažymi, kad racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t.y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant viešųjų pirkimų principus, kitus Viešųjų pirkimo įstatymo imperatyvus (Lietuvos apeliacinis teismas, c. b. Nr. 2A-1659/2012). Atsižvelgiant į Lietuvos teismų praktiką, nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas bylą pagal ieškovo, nesilaikiusio įstatymo nustatytos tvarkos, ieškinį, nevertino viešojo intereso apsaugos.

46Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad yra pagrindas civilinės bylos nutraukimui.

47Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes ir argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas civilinę bylą, tinkamai įvertino ieškovo (apelianto) realias galimybes laikytis išankstinės įstatymo nustatytos ikiteisminės tvarkos, tinkamai išaiškino teisės normas, reglamentuojančias pretenzijų pateikimo terminus, trukmę, eigos pradžią, atnaujinimo galimybes bei pagrindus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo jos naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

49Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi tenkino ieškovo... 7. Kauno apygardos teisme 2012 m. rugpjūčio 20 d. buvo priimtas atsakovo VšĮ... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi nutarė panaikinti... 9. Atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į... 10. Atsakovas pažymėjo, kad Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra... 11. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartimi nutraukė civilinę... 14. Teismas pažymėjo, kad pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies nuostatą, tiekėjas,... 15. Teismas pažymėjo, jog pagal VĮ 94 straipsnio 1 dalį, tiekėjas turi teisę... 16. Teismas taip pat pažymėjo, jog LR Civilinio proceso kodekso 4232 straipsnio 3... 17. Teismas pažymėjo, kad ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodyta LAT... 18. Teismas taip pat pažymėjo, kad perkančioji organizacija priėmė ir... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „BioWaste Technologies“ prašo panaikinti... 21. 1. Kauno apygardos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai... 22. 2. Kauno apygardos teismui iš esmės neišnagrinėjus ieškovo ieškinio ir... 23. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl veiksmingumo principo... 24. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų... 25. Atsakovas nurodo, jog pirmosios instancijos teismo teiginys, jog kad viešųjų... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 28. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 29. Konstitucijos 30 straipsnis įtvirtina asmens teisę kreiptis į teismą.... 30. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad pretenzijų nagrinėjimas ir ginčų sprendimas... 32. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad ginčų nagrinėjimo tvarką... 33. Sprendžiant ginčus, iškyla klausimas, ar nurodytas terminas pretenzijai... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant nustatyti kokios rūšies terminas yra... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis formuojama ETT praktika, galima... 36. Teisėjų kolegija pažymi, jog įvertinus Lietuvos teismų formuojamą VPĮ 94... 37. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant pretenzijos pateikimo... 38. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas VšĮ „Kauno regiono atliekų... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra jokių duomenų, jog apeliantas... 40. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme nustatytas trumpas... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad būtent nuo tinkamo informavimo apie konkursą... 42. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos... 43. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos išvada, jog ieškovo... 44. Teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad... 45. Atskirojo skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas... 46. Teisėjų kolegija pažymi, kad atskirojo skundo argumentai nepaneigia... 47. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 49. Palikti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. nutartį nepakeistą....