Byla 2A-1659/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, atstovaujamo Per Aarsleff A/S filialo Lietuvoje, apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1204-259/2012 pagal ieškovo Per Aarsleff A/S, atstovaujamo filialo Lietuvoje, ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šakių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas Per Aarsleff A/S, atstovaujamas filialo Lietuvoje, ieškiniu prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą konkursui bei 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, taip pat prašė pripažinti, kad ieškovo pasiūlymas yra tinkamas ir laimėjęs konkursą. Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 28 d. pateikė atsakovui pretenziją, jog atsakovo 2011 m. lapkričio 16 d. pranešimu „Dėl Per Aarsleff A/S techninio pasiūlymo vertinimo ir atmetimo“ išsiųstas sprendimas atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovas pretenzijoje nurodė nesutikimo su perkančiosios organizacijos sprendimu priežastis: 1) perkančiosios organizacijos pranešime nurodomas prof. A. M. leidinys „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“ yra ne reglamentas ar standartas, kuriuo privaloma vadovautis. Tai tik rekomenduojamojo, bet ne privalomo pobūdžio leidinys. Kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, jog jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; 2) dėl intensyvios mokslo, tyrimų ir jų rezultatų taikymo praktiniame gyvenime kaitos bei progreso perkančiosios organizacijos nurodomose specifikacijose išdėstyti kai kurie techniniai kriterijai (pvz. dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos) bei nuostatos neatitinka nūdienos reikalavimų. Nustatant nepagrįstus reikalavimus, ribojančius perkančiosios organizacijos galimybes nupirkti tai, ko jai reikia už pagrįstą kainą, yra pažeidžiami VPĮ reikalavimai ir viešasis interesas; 3) prie pretenzijos ieškovas pridėjo Pasvalio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto technologinės dalies 2009 m. kovo 5 d. ekspertizės akto Nr.09-028 kopiją (ekspertizę atliko UAB „Projektų analizės institutas“, ekspertas A. B. M.), kuri patvirtina ieškovo argumentų teisingumą ir pirkimo dokumentuose esančio reikalavimo projektuojant antrinius nusodintuvus neatitikimą ATV-DVWK-A 131E standartui.

5Kadangi ieškovo pasiūlymas objektyviai atitinka atsakovo specialiuosius reikalavimus, susijusius su antrinių nusodintuvų techniniais parametrais, pasiūlymo technologinis procesas užtikrins pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus valytoms nuotekoms, o ieškovo pateikta pasiūlymo kaina yra 4 847 221,28 Lt mažesnė už pirmąją vietą sudarytoje pasiūlymų eilėje užimančios UAB „Pireka“ pasiūlytą kainą, ieškovas prašė atsakovo sprendimą dėl ieškovo techninio pasiūlymo vertinimo ir atmetimo panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Pripažinus, kad ieškovo pasiūlymas atmestas nepagrįstai, ieškovas prašė naikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę bei sprendimą sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Pireka“. Pretenzijoje ieškovas reikalavo vertinti jo pasiūlymą kaip tinkamą, kurio įgyvendinimas leistų užtikrinti pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus valytoms nuotekoms ir racionaliai panaudoti perkančiosios organizacijos lėšas bei užtikrinti VPĮ reikalavimus ir principus. Pasak ieškovo, 2011 m. lapkričio 30 d. rašto, kuriuo pretenzija buvo atmesta, 3 punkte atsakovas nepagrįstai nurodė, kad „ekspertizės aktas Nr. 09-028 negali būti pagrindas pripažinti pretenzijoje pateiktų argumentų teisingumą, kadangi ekspertizė atlikta visai kitai nuotekų valyklai“. Ieškovas atkreipė dėmesį, jog reikalavimai keliami technologiniam procesui, bet ne valyklai. Kadangi nuotekų valymo biologiniu būdu technologiniai procesai tiek Pasvalio miesto nuotekų valykloje, tiek šiose projektuojamose nuotekų valyklose yra identiški, tai ir ekspertizės akte nurodyti reikalavimai yra privalomi šiems procesams, nepriklausomai nuo nuotekų valyklos geografinės padėties. Atsakovas taip pat pateikė klaidinančią informaciją, jog „antrinių nusodintuvų apkrovos reikšmė net kitoje (Pasvalio miesto) nuotekų valykloje priimta mažesnė (3,5 kg/m2-h), nei siūlo konkurso dalyvis savo pasiūlyme (4,24 - 4,33 kg VDSM/m2-h)“. Antriniai nusodintuvai buvo suprojektuoti 3,5 VDSM kg/m2-h apkrovai, dėl kurios buvo pareikštas reikalavimas padidinti paviršiaus apkrovą, sumažinant antrinių nusodintuvų skersmenį. Pagal ekspertizės akto Nr.09-028 nurodymus suprojektuotų ir pastatytų sumažintų skersmenų antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrova sausomis medžiagomis yra 4,8 VDSM kg/m2-h. Šiuo metu eksploatuojami Pasvalio miesto nuotekų valyklos antriniai nusodintuvai savo funkcijas atlieka nepriekaištingai, išpildydami visus procesui keliamus reikalavimus, todėl ieškovo pasiūlyme pateikti sprendiniai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus bei ATV-DVWK-A 131E standartą. Atsakovas pažeidė VPĮ 25 straipsnio reikalavimus, keliamus techninio pasiūlymo vertinimui, VPĮ 24 straipsnio 8 dalį, taip pat viešąjį interesą, paskelbdamas viešųjų pirkimų nugalėtoju tiekėją, kurio pasiūlymas yra 4 847 221,28 Lt brangesnis, tačiau jo realizavimas duotų lygiai tokį patį rezultatą, kaip ir įgyvendinus ieškovo pasiūlymą.

6Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ su ieškovo ieškiniu nesutiko.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas UAB „Šakių vandenys“ (perkančioji organizacija) vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Kriūkų, Plokščių, Kidulių, Griškabūdžio, Lekėčių nuotekų valymo įrenginių statybos darbai“ (pirkimo Nr. 110590), kuris buvo skelbtas 2011 m. rugsėjo 2 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Be kitų konkurso sąlygų ir techninių reikalavimų, perkančioji organizacija suformulavo reikalavimą, kad „Antrinių nusodintuvų sodinamosios dalies gylis - ne mažesnis kaip 3,0 metrai, paviršiaus apkrova - ne daugiau kaip 2,5 kg VDSM/(m2 x h)“. Vykdant viešojo pirkimo procedūras buvo gauti šeši pasiūlymai. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, 2011 m. spalio 28 d. įvertinusi dalyvių minimalius kvalifikacinius reikalavimus, paprašė ieškovo pagrįsti pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą. Ieškovas neįprastai mažos kainos pagrindimą pateikė, o Viešųjų pirkimų komisijos nariai 2011 m. lapkričio 8 d. priėmė sprendimą ieškovo pasiūlymo kainą laikyti pagrįsta. Byloje nustatyta, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad neatitiko pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose) nustatytų reikalavimų. Viešųjų pirkimų komisija nustatė, kad pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų užsakovo specialiųjų reikalavimų, susijusių su antrinių nusodintuvų parametrų užtikrinimu, todėl vadovaudamasi Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 28.1.5 punktu priėmė sprendimą ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose) nustatytų reikalavimų, atmesti.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovas pasiūlyme numatė, jog antriniai dumblo nusodintuvai suprojektuoti 4,24 - 4,33 kg VDSM kg/m2-h apkrovai, kas sąlygojo aplinkybę, jog buvo sumažintas projektuojamų antrinių nusodintuvų skersmuo. Antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrova turi tiesioginę įtaką nusodintuvų paviršiaus plotui ir užimamam tūriui, todėl ši apkrova lemia ir teikiamo pasiūlymo darbų kainą, todėl ieškovo pasiūlymo kaina buvo mažesnė nei kitų konkurso dalyvių, kurie laikėsi perkančiosios organizacijos parengtų techninių sąlygų ir pirkimo dokumentuose suformuluotų reikalavimų. Teismas įvertino tą aplinkybę, jog Konkurso sąlygų 12.3 punkte nustatyta, kad konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, be jokių konkurso dalyvių padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei; b) riboti perkančiosios organizacijos ir/ar užsakovo teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus, nurodytus konkurso ir sutarties sąlygose; c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. Teismas nustatė, jog ieškovo pasiūlyme esantys techniniai nukrypimai nuo Konkurso sąlygų iš esmės pažeidžia vieną esminių VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų – lygiateisiškumo principą. Vadovaujantis Konkurso sąlygų 28.1.5 punktu perkančioji organizacija privalo atmesti dalyvio pasiūlymą, jeigu siūlomi darbai, įskaitant ir numatomas naudoti medžiagas, neatitinka techninių specifikacijų. Teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija teisingai nustatė, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų užsakovo specialiųjų reikalavimų, susijusių su antrinių nusodintuvų parametrų užtikrinimu, todėl priėmė pagrįstą sprendimą ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose) nustatytų reikalavimų, atmesti. Ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą ir pasirinkdama 4 847 221,28 Lt brangesnį pasiūlymą, pažeidė viešąjį interesą, yra nepagrįstas.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovas VPĮ nustatytu terminu atsakovo parengtų Konkurso sąlygų neginčijo, sutiko su visomis pirkimo dokumentų nuostatomis. Ieškovas konkursą bandė laimėti pasiūlydamas neatitinkantį viešojo pirkimo sąlygų techninį sprendimą, kuris yra pigesnis dėl to, kad ieškovo siūlomos įrengti nusodintuvų talpos yra mažesnės nei perkančiosios organizacijos sąlygose numatytos ir kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodomos. Leidimas vienam konkurso dalyviui nesilaikyti parengtų techninių reikalavimų diskriminuotų kitų konkurso dalyvių pasiūlymus, kuriuose užtikrinti minėti techniniai reikalavimai. Ieškovas pripažino, jog jo pasiūlymas dėl antrinių nusodintuvų parametrų neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Savo pozicijos pagrindimui ieškovas pateikė Pasvalio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos techninio projekto technologinės dalies 2009 m. kovo 5 d. ekspertizės aktą. Viešųjų pirkimų procedūros yra sukurtos tam, kad užtikrinti pretendentų lygiateisiškumo principą, o perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Tik taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Teismas atmetė ieškovo argumentus, jog pastatytas ieškovo įrenginys galėtų veikti tinkamai, nors ir neatitinkantis parengtų bei patvirtintų Konkurso sąlygų. Teismas, atmetęs ieškovo reikalavimus pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą bei 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją, netenkino ieškovo reikalavimo pripažinti, kad ieškovo pasiūlymas yra tinkamas ir laimėjęs pirkimą.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

10Ieškovas Per Aarsleff A/S, atstovaujamas filialo Lietuvoje, apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nenustatė visų reikšmės bylai turinčių aplinkybių, netinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas.
  2. Perkančiosios organizacijos pranešime atmesti pasiūlymą paminėtas prof. A. M. leidinys „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“ yra ne reglamentas ar standartas, kuriuo privaloma vadovautis. Tai tik rekomenduojamojo, bet ne privalomo pobūdžio leidinys. VPĮ 25 straipsnio 4 dalis nustato, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.
  3. Dėl intensyvios mokslo, tyrimų ir jų rezultatų taikymo praktiniame gyvenime kaitos bei progreso perkančiosios organizacijos išdėstyti kai kurie techniniai kriterijai (pvz. antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrova) bei nuostatos neatitinka šios dienos reikalavimų. Kaip ieškovas buvo minėjęs 2011 m. lapkričio 10 d. rašte perkančiajai organizacijai, laikymasis nurodyto reikalavimo (2,5 kg VDSM/m2/h) projektuojant antrinius nusodintuvus sukeltų neigiamas pasekmes jų eksploatacijos metu, nes bus sunku išlaikyti pastovią projektinę veikliojo dumblo koncentraciją aerotankuose ir išvengti antrinio valytų nuotekų užterštumo veikliuoju dumblu. Dėl šių priežasčių nebus įmanoma užtikrinti pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų valytoms nuotekoms.
  4. Prie pretenzijos ieškovas pridėjo Pasvalio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninio projekto technologinės dalies ekspertizės akto kopiją. Ekspertizę atliko ekspertas A. B. M. Ekspertizės išvados patvirtina ieškovo argumentų teisingumą ir pirkimo dokumentuose esančio reikalavimo projektuojant antrinius nusodintuvus neatitikimą ATV-DVWK-A 131E standartui. Ieškovas nurodė atsakovui, kad pateikiama konkreti ekspertizė atlikta to paties prof. A. M., kuris parengė perkančiosios organizacijos nurodomą leidinį „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“, tik vėlesne data. Ieškovo pasiūlymas pilnai atitinka atsakovo specialiuosius reikalavimus, susijusius su antrinių nusodintuvų parametrais, jo pasiūlymo technologinis procesas užtikrins pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus valytoms nuotekoms.
  5. Kadangi nuotekų valymo biologiniu būdu technologiniai procesai tiek Pasvalio miesto valykloje, tiek projektuojamose nuotekų valyklose yra identiški, todėl ekspertizės akte nurodyti reikalavimai yra privalomi šiems procesams, nepriklausomai nuo nuotekų valyklos geografinės padėties. Pagal ekspertizės akto Nr.09-028 nurodymus suprojektuotų ir pastatytų sumažintų skersmenų antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrova sausomis medžiagomis yra 4,8 VDSM kg/m2-h. Šiuo metu eksploatuojami Pasvalio miesto nuotekų valyklos antriniai nusodintuvai savo funkcijas atlieka nepriekaištingai. Ieškovas pagrindė, kad jo pasiūlyme pateikti sprendiniai visiškai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus bei ATV-DVWK-A 131E standartą.
  6. Pagal VPĮ 25 straipsnio 5 dalį perkančiajai organizacijai nesuteikta neribota diskrecijos teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo keliamiems reikalavimams, t. y. įrodymų pakankamumo fakto. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą skirti ekspertizę, o savo sprendimą argumentavo tuo, kad atsakovo Viešųjų pirkimų komisija teisingai nustatė, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų užsakovo specialiųjų reikalavimų, susijusių su antrinių nusodintuvų parametrų užtikrinimu. Teismas, neturėdamas specialių žinių, neturėjo pagrindo konstatuoti perkančiosios organizacijos sprendimo teisingumo dėl ieškovo techninio pasiūlymo atitikties perkančiosios organizacijos specialiesiems reikalavimams.
  7. Ieškovas prašė teismo išreikalauti iš atsakovo bylai reikšmingus įrodymus, kurių ieškovas pats gauti negali, tačiau teismas ieškovo prašymų netenkino, o skundžiamą sprendimą grindė tuo, esą ieškovas nepagristai bandė laimėti pasiūlydamas neatitinkantį pirkimo sąlygų techninį sprendinį, kuris yra pigesnis dėl to, kad ieškovo siūlomos įrengti nusodintuvų talpos yra mažesnės nei perkančiosios organizacijos sąlygose numatytos ir kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymuose nurodomos. Teismas padarė išvadą apie kitų konkurso dalyvių pasiūlymuose nurodomas kainas ir jų struktūrą nesant byloje duomenų ar įrodymų apie kitų konkurso dalyvių pasiūlymus.
  8. Teismas nurodė tikrovės neatitinkančius faktus, kad ieškovas pripažįsta ir net neginčija fakto, jog jo pasiūlymas dėl antrinių nusodintuvų parametrų neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų. Toks teiginys kelia pagrįstų abejonių, ar teismas, neturėdamas specialių žinių apie tuos įrenginius, iš viso suprato, ko prašė ieškovas ir kuo grindė savo ieškinio reikalavimus. Ieškovas įrodinėjo, kad jo pasiūlymas dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus ploto visiškai atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus. Piešingai teismo teiginiui, ieškovas į bylą pateikė paties atsakovo 2011 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. N3-l 10905-1 „Dėl atsakymo į tiekėjo klausimus“, kuriuo atsakydamas į klausimą, ar tiekėjai gali siūlyti technologijas, atitinkančias pagrindines konkurso sąlygas, t. y. veikiančias veikliojo dumblo pagrindu su azoto ir fosforo šalinimu, bet suprojektuotas ne pagal pirkimo dokumentuose pateiktus aprašymus, parašė: „Specialiuose reikalavimuose nurodyta, kad rangovas gali siūlyti savo savitas technologijas, nurodydamas kas siūloma kitaip ir pagrįsdamas siūlomo sprendinio atitikimą pagrindiniams reikalavimams“. Taigi ieškovas dar konkurso pradžioje pasitikslino, ar yra priimtinas alternatyvių technologijų siūlymas, ir gavo perkančiosios organizacijos teigiamą atsakymą. Dėl šios priežasties ieškinyje nebuvo bandoma kvestionuoti pirkimo dokumentų reikalavimų pagrįstumo. Ieškovas įrodinėjo, kad jo siūloma technologija atitinka Konkurso sąlygas. Pasiūlyme ieškovas tinkamai ir pakankamai pagrindė siūlomo sprendinio atitikimą pagrindiniams reikalavimams, be to, pasiūlyme buvo pateikta technologinio proceso garantija kiekvienai nuotekų valyklai.
  9. Perkančiosios organizacijos rašytiniai paaiškinimai yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, todėl raštu paaiškinusi dėl rangovo galimybės siūlyti savo savitas technologijas, ji negali reikalauti priešingai, t.y. atmesti ieškovo pasiūlymą dėl visiškai nereikšmingos detalės, nedarančios įtakos pirkimo objekto funkciniams reikalavimams. Priešingu atveju pažeidžiami teisėtų lūkesčių principai ir konkurencijos ribojimo draudimo principas. Nediskriminavimo ir konkurencijos užtikrinimo imperatyvai yra vienodai aktualūs tiek tiekėjų kvalifikacijos, tiek pasiūlymų reikalavimų nustatymo bei vertinimo metu. Ieškovas teismui pateikė papildomus rašytinius įrodymus – analogiškų veikiančių nuotekų valymo įrenginių statybos darbų viešųjų pirkimų sąlygų ir jau sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių pavyzdžius, siekdamas įrodyti, kad tokie specifiniai reikalavimai, dėl kurių perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą, yra niekuo nepagrįsti ir nepateisinami. Ieškovas nurodė teismui techninius norminius aktus, iš kurių matyti, kad laikantis minėto techninio parametro, gamtai gali būti padaryta didelė žala, tokiu būdu gali būti neužtikrinta gyventojų konstitucinė teisė į saugią aplinką. Teismas šių įrodymų nevertino ir dėl jų nepasisakė.
  10. Viešasis interesas pažeidžiamas ir tuo aspektu, kad palikus galioti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo, būtų nepagrįstai perkamos paslaugos 4 847 221,28 Lt brangiau, nesukuriant pridėtinės vertės, palyginus su ta, kurią savo pasiūlyme pateikė ieškovas.

11Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atsiliepime prašo atmesti apeliacinį skundą, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad teismas pagrįstai atmetė prašymą skirti ekspertizę. Teismui nereikėjo specialių žinių konstatuojant perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimo teisingumą dėl ieškovo techninio pasiūlymo neatitikties konkurso specialiems reikalavimams. Siūlomų darbų lygiavertiškumą dalyvis privalo įrodinėti dar pasiūlymo pateikimo metu, o ne po jo pateikimo. VPĮ nėra nustatyti konkretūs techniniai reikalavimai perkamam objektui. Teismas pagrįstai atmetė prašymą išreikalauti ieškovo nurodytus įrodymus. Jeigu perkančioji organizacija nevertintų ieškovo pasiūlymo pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir leistų ieškovui nukrypti nuo techninių specifikacijų reikalavimų, tai būtų traktuotina kaip pirkimo dokumentų nuostatų keitimas išimtinai vieno dalyvio atžvilgiu. Racionalus lėšų panaudojimo tikslas nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas perkančiosios organizacijos (byloje – atsakovo) Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimu, motyvuojant tuo, kad ieškovo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, konkrečiai – ieškovo techniniame pasiūlyme pateikti sprendiniai (darbai) dėl antrinių nusodintuvų veikimo techninių parametrų neatitiko techninėse specifikacijose nurodytų specialiųjų užsakovo reikalavimų. Ieškovo ir perkančiosios organizacijos (atsakovo) ginčas iš esmės kilo dėl to, kad perkančioji organizacija, paskelbusi nuotekų valymo objektų statybos darbų pirkimo konkursą, priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl jo neatitikimo Konkurso sąlygų techninėje dalyje nustatytų reikalavimų projektuojamiems valyklų įrenginiams. Ieškovas nesutiko su šiuo perkančiosios organizacijos sprendimu ir ginčijo jį ne tik todėl, kad vertindama pasiūlymą perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 25 straipsnio nuostatas dėl perkančiosios organizacijos pareigos priimti ir vertinti tiekėjų siūlomus lygiaverčius techninius sprendimus, atitinkančius techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, bet ir dėl to, jog perkančioji organizacija pažeidė viešąjį interesą, atmetusi ieškovo pasiūlymą paskelbdama pirkimo konkurso laimėtoju tiekėją, kurio pasiūlymo kaina buvo žymiai didesnė, nors pasiūlymo įgyvendinimas duotų tokį patį rezultatą, kaip ir įgyvendinus ieškovo pasiūlymą. Ieškovo nuomone, atsakovo naudojimasis perkančiajai organizacijai VPĮ suteiktomis teisėmis buvo formalus, neobjektyvus, be pagrindo nesiekiant sudaryti viešojo pirkimo sutarties su ieškovu, kurio pasiūlyta kaina buvo mažiausia. Taigi šio teisminio ginčo dalykas – patikrinimas ir įvertinimas, ar perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti ieškovo teikiamą pasiūlymą neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų, yra pagrįstas ir teisėtas, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas nepažeidžia viešųjų pirkimų principų ir neprieštarauja VPĮ įtvirtintam pirkimų tikslui.

14Dėl būtinumo griežtai laikytis viešųjų pirkimų principų

15Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant visas viešojo pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Šių principų laikymasis užtikrina, kad bus pasiektas VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas, išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešojo pirkimo procese. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą, nes šie principai, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga.

16Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu lygiateisiškumo viešajame pirkime principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešai paskelbto pirkimo dokumentuose nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Pradėjus viešojo pirkimo procedūras perkančioji organizacija privalo laikytis tų pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir pirkimo konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija bei užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Perkančiosios organizacijos paskelbto viešojo pirkimo sąlygų laikymosi kontekste reikšmingas ir dar vienas VPĮ įtvirtintas principas – pirkimo proceso skaidrumo. Šio principo pažeidimas gali pasireikšti tokiais perkančiosios organizacijos veiksmais ir sprendimais, kada ji priima ir teigiamai įvertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, nepaisant aplinkybės, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažiausia (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007; 2008 m. kovo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008). Nagrinėjamos bylos atveju yra itin svarbus vienas iš skaidrumo principo elementų – perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų laikymasis. Atsakovas šioje byloje akcentuoja, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems techniniams reikalavimams (techninei specifikacijai), todėl jeigu perkančioji organizacija būtų teigiamai įvertinusi tokį pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, ji būtų nesilaikiusi savo paskelbto pirkimo sąlygų, tokiu būdu pažeidusi VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir su juo neatsiejamai susijusį lygiateisiškumo principus.

17Dėl specialiųjų techninių reikalavimų nustatymo pirkimo dokumentuose teisės

18Tai, kas privalu nurodyti pirkimo dokumentuose, reglamentuota VPĮ 24 straipsnyje, kurio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentuose, be kita ko, turi būti pateikta techninė specifikacija. Techninė specifikacija yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis (VPĮ 2 str. 21 d., 24 str. 2 d. 7 p.). VPĮ 25 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai pirkimo dokumentuose pateikiamai techninei specifikacijai, t. y. 25 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad techninė specifikacija turi būti nustatoma šiais būdais arba būdų deriniu: 1) nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas; 2) apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objektui keliamus funkcinius reikalavimus; 3) apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, minėtus šios dalies 2 punkte, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 1 punkte nurodytas technines specifikacijas; 4) nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 1 punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 2 punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte išdėstyta imperatyvioji norma, įtvirtinanti pareigą perkančiajai organizacijai atmesti tiekėjų (pirkimo dalyvių) pasiūlymus, neatitinkančius pirkimo dokumentuose (taigi ir techninėje specifikacijoje) nustatytų reikalavimų.

19Šioje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad ieškovo pateiktame pasiūlyme nurodyti projektuojamų antrinių nusodintuvų techniniai parametrai neatitiko perkančiosios organizacijos pirkimo konkurso techninėje specifikacijoje nurodytų užsakovo specialiųjų reikalavimų antriniams nusodintuvams, kiek tai susiję su konkrečiu reikalavimu antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovai, kuri neturi viršyti leistinos 2,5 kg VDSM/m2-h ribos. Konkurso sąlygų III skyriaus „Techninė specifikacija ir užsakovo reikalavimai“ 7 skirsnio „Specialūs užsakovo reikalavimai“ II-VI dalių „Kidulių, Griškabūdžio, Plokščių, Kriūkų ir Lekėčių NVĮ specialieji reikalavimai“ 2.4 punkto „Reikalavimai įrengimams ir nuotekų valymo grandims“ 2.4.4 papunktyje „Biologinis nuotekų valymas“ išdėstytas reikalavimas: „Nuotekų valykloje turi būti įrengti sutapdinti su aerotanku vertikalinio tipo antriniai nusodintuvai. Kiekvienai biologinio nuotekų valymo sekcijai turi būti įrengtas vienas darbinis nusodintuvas (t. y. – ne mažiau kaip du nusodintuvai nuotekų valykloje). Antrinių nusodintuvų sodinamosios dalies gylis – ne mažesnis kaip 3,0 metrai, paviršiaus apkrova – ne daugiau kaip 2,5 kg VDSM/m2-h“ (bylos 2 tomas, b. l. 116 paskutinė pastraipa - dėl Kidulių NVĮ, b. l. 133 antra pastraipa – dėl Griškabūdžio NVĮ, b. l. 149 devinta pastraipa - dėl Plokščių NVĮ, b. l. 166 penkta pastraipa - dėl Kriūkų NVĮ, b. l. 182 paskutinė pastraipa - dėl Lekėčių NVĮ). Šio konkretaus užsakovo techninio reikalavimo antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovai turinys leidžia daryti išvadą, kad tai yra funkcinis reikalavimas šiam įrenginiui, kadangi nepriklausomai nuo to, kokius kitus parametrus tiekėjas naudoja projektuojant antrinius nusodintuvus, jų paviršiuje turi būti užtikrinama užsakovo reikalaujama ne didesnė kaip kaip 2,5 kg VDSM/m2-h“ ribinė apkrova. Remiantis šia išvada teigtina, kad toks konkretus techninis reikalavimas projektuojamam antriniam nusodintuvui kiekvienoje iš numatytų statyti nuotekų valyklų, gali būti apibūdinamas taip, kaip VPĮ 25 straipsnio 3 dalies 2 punkte yra apibūdinamas vienas iš techninės specifikacijos ar jos dalies parengimo būdų – pirkimo objekto (jo dalies) funkcinių reikalavimų nustatymas.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nustatė konkretų funkcinį reikalavimą vienam iš pirkimo objekto sudėtinių techninių įrenginių – antriniams nusodintuvams. Taigi perkančioji organizacija pasinaudojo jai įstatymo suteikta teise nuspręsti, kokius konkrečius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose. Teismų praktikoje suformuotos nuostatos, kad tokią teisę perkančioji organizacija gali įgyvendinti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Teisėjų kolegija pažymi, kad perkamų daiktų, paslaugų ar darbų savybės pirkimo dokumentų sąlygose gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Kaip nurodyta Teisingumo Teismo 1995 m. sausio 24 d. sprendime Komisija prieš Nyderlandus, C-359/93 (Rink. 1995, p. I-157), perkančioji organizacija viešojo pirkimo objektą turi apibūdinti taip, kad būtų išvengta tiesioginės nuorodos į konkretų modelį, prekės ženklą, patentą, kilmę. Kadangi nagrinėjamoje byloje teisinio ginčo objektas yra ieškovo pasiūlymo atitiktis perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytam vienam iš specialių funkcinių reikalavimų – leistinai antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos reikšmei, bet ne konkretiems pačių nusodintuvų techniniams parametrams, nėra pagrindo teigti, kad buvo pažeistas draudimas perkančiajai organizacijai pirkimo dokumentuose naudoti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas ir pan., sudarančias galimybę dalyvauti pirkime tik vienam ar keliems tiekėjams, apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą. Dėl tos pačios priežasties negalima sutikti su teiginiais, kad techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos ribinės reikšmės laikytinas pernelyg aukštu arba itin specifiniu, neadekvačiu pirkimo pobūdžiui arba neproporcingu pirkimo sąlygoms reikalavimu. Byloje nėra duomenų, kad aptariamas techninis reikalavimas sukliudė pirkime dalyvauti didesniam skaičiui potencialių tiekėjų ar apribojo pirkime dalyvavusių subjektų galimybes parengti pirkimo dokumentus atitinkančius pasiūlymus. Pastebėtina, kad ir ieškovas netvirtina neturėjęs objektyvių galimybių pateikti pasiūlymo pagal techninėje specifikacijoje išdėstytus reikalavimus, įskaitant ir reikalavimą dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos leistinos ribinės reikšmės parametro, bet jis pateikė pasiūlymą, kuriame nurodė kitas antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos reikšmes, o perkančiajai organizacijai paprašius paaiškinti, kaip šie reikšmių parametrai atitinka nustatytus techninėje specifikacijoje – ėmėsi perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų kritinio vertinimo, o ne pagrindimo, kad jo teikiami pirkimo objekto techniniai parametrai atitinka nustatytus pirkimo dokumentų sąlygose.

21Dėl ieškovo pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodytumo

22Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo dokumentų sąlygas, o teismui – jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas ir/ar pagrįstumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją, patikrinusi pasiūlymus, nustačiusi laimėtoją), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Ieškovas VPĮ nustatytu terminu ir tvarka neginčijo konkurso sąlygų, todėl mėginimas kvestionuoti tokių sąlygų pagrįstumą jau po to, kai buvo atmestas jo pasiūlymas, turėtų būti ribojamas, o teismo – iš esmės nevertinamas.

23Iš bylos aplinkybių matyti, kad ieškovo ir perkančiosios organizacijos ginčui dėl sprendimo atmesti ieškovo konkursinį pasiūlymą pasiekus teisminę stadiją, ieškovas ėmė teigti, jog jis nekvestionuoja pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų, kadangi jo pasiūlyme pateikti techniniai sprendiniai yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nustatytiems norimo pasiekti rezultato ir funkciniams reikalavimams, įskaitant ir antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovai taikytinus reikšminius parametrus. Jau nurodyta, kad techninėje specifikacijoje nustatytas reikalavimas antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovai yra specialus užsakovo funkcinis techninis reikalavimas. Pagal VPĮ 25 straipsnio 5 dalį, kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Perkančiosioms organizacijoms leidžiama nurodyti kai kuriuos tikslius pirkimo objektą kvalifikuojančius kriterijus, jei ji taip pat nurodo, kad pripažįstami analogiški arba ekvivalentiški (lygiaverčiai) objektai. Kitaip sakant, kai perkančioji organizacija pateikia technines specifikacijas, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis (pvz., įvairūs kokybę liudijantys dokumentai, mokslinės išvados) įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tokios nuostatos reiškia, kad pirkimo dalyviui nepakanka vien tik bendrai nurodyti, jog jis siūlo lygiavertes nustatytoms techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose priemones, tačiau savo teikiamame pasiūlyme jis turi perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūlomi sprendimai ir priemonės atitinka specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Atsakovo (perkančiosios organizacijos) paskelbto darbų pirkimo Konkurso sąlygų III skyriaus „Techninė specifikacija ir užsakovo reikalavimai“ 7 skirsnio „Specialūs užsakovo reikalavimai“ II-VI dalių „Kidulių, Griškabūdžio, Plokščių, Kriūkų ir Lekėčių NVĮ specialieji reikalavimai“ 2 straipsnio 2.1 punkte „Principinė technologinė schema“ (pvz., 2 tomas, b. l. 112-113 ir kita atitinkama bylos dokumentų vieta pagal išvardintas gyvenvietes) nurodyta, kad priede Nr. 3.4 pateikta principinė konkrečios nuotekų valyklos technologinė schema. Toliau šiame punkte nurodoma, kad: „Rangovas turi teisę siūlyti alternatyvias nuotekų valymo technologines schemas. Tokiu atveju pasiūlyme turi būti pateiktas išsamus siūlomos technologijos aprašymas, eksploataciniai rodikliai, privalumai ir kiti šioje pirkimų dokumentacijoje reikalaujami duomenys“. Technologinis procesas – tai nuosekliai atliekamų technologinių operacijų seka. Technologinio proceso schema apima duomenis, parodančius visas technologinių įrenginių dalis, jų pajėgumus, pagrindines charakteristikas. Konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.4 dalies „Rangovo techninis pasiūlymas“ 3.1.1 punkte (1 tomas, b. l. 72) nurodyta, kad: „Rangovo pasiūlyme pateikiama visa aiški techninė informacija apie konkurso dalyvio siūlomus techninius sprendimus, technologinių procesų ir įrenginių rūšių pasirinkimo kriterijus pagrindimas, projektavimo kriterijai“. Perkančioji organizacija 2011 m. rugsėjo 5 d. raštu papildomai atsakydama į tiekėjo klausimą dėl galimybės siūlyti savo technologijas, veikiančias veikliojo dumblo pagrindu su azoto ir fosforo šalinimu, bet suprojektuotas ne pagal pirkimo dokumentuose pateiktus aprašymus, rašė: „Specialiuose reikalavimuose nurodyta, kad rangovas gali siūlyti savo savitas technologijas, nurodydamas kas siūloma kitaip ir pagrįsdamas siūlomo sprendinio atitikimą pagrindiniams reikalavimams“ (5 tomas, b. l. 17). Toks atsakymo turinys iš esmės atitinka aukščiau nurodytą Konkurso sąlygų nuostatą dėl rangovo teisės siūlyti alternatyvias nuotekų valymo technologines schemas, pasiūlyme pateikiant išsamius siūlomos technologijos aprašymus, eksploatacinius rodiklius, privalumus ir kitus pirkimų dokumentacijoje reikalaujamus duomenis. Vertindama išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal pirkimo Konkurso sąlygas dalyviai galėjo siūlyti techninėje specifikacijoje nurodytai nuotekų valymo įrenginių veikimo principinei schemai bet kokias lygiavertes technologines schemas, kurios atitiktų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad teikdamas pasiūlymą dalyvis galėjo siūlyti ir kitokią schemą, nei techninėje specifikacijoje nurodyta principinė nuotekų valymo technologinė schema, kurioje nurodytos priemonės užtikrintų techninėje specifikacijoje nustatytą specialų reikalavimą dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus ribinės apkrovos reikšminių parametrų. Byloje nebuvo ginčo dėl to, kad ieškovo pasiūlyme išdėstyti techniniai sprendiniai (technologinė schema) neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos leistinos ribinės reikšmės. Be to, pažymėtina, kad byloje nebuvo paneigta atsakovo nurodyta aplinkybė, kad ieškovo pasiūlyme nebuvo pridėta siūlomas technologines priemones pagrindžiančio išsamaus aprašymo, privalumų ir eksploatacinių rodiklių bei kitų duomenų pagal pirkimo dokumentaciją nurodymo, nepateikta įrodymų, kad šios priemonės yra lygiavertės bei atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus pirkimo objektui.

24Kaip jau pažymėta šioje nutartyje, pagal VPĮ 25 straipsnio 5 dalį dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis turi įrodyti, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus. Nurodytoje teisės normoje perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis pirkimo sąlygoms ir reikalavimams. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantu, jog įstatymas nesuteikia perkančiajai organizacijai neribotos diskrecijos teisės konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto, tačiau vertindama bylos aplinkybes daro išvadą, kad teikdamas pasiūlymą ieškovas perkančiajai organizacijai apskritai neteikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog jo pasiūlyme pateikta technologinio proceso schema yra lygiavertė ir atitinka perkančiosios organizacijos keliamą specialų funkcinį reikalavimą dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos techninių parametrų.

25Kasacinio teismo yra pažymėta, kad išvada dėl bet kurio pasiūlymo atitikties suformuluotiems reikalavimams įrodytumo turi esminę reikšmę, nes nuo to priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl sprendžiant šį klausimą būtina vadovautis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytais pirkimų principais. Laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, visų konkurso dalyvių pateiktų dokumentų atitiktis Konkurso sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011).

26Šioje byloje nenuginčytas atsakovo paaiškinimas, kad pateiktame ieškovo pasiūlyme konkursui nebuvo nurodyta, nei kas siūloma kitaip, nei kaip siūlomi technologiniai sprendiniai atitinka pagrindinius konkurso sąlygų techninius reikalavimus, kad ieškovo pasiūlyme net nebuvo užsimenama, jog siūlomi sprendiniai yra lygiaverčiai nurodytiems techninėje specifikacijoje. Neatsitiktinai perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, vadovaudamasi Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 24.1 punkto sąlyga apie tai, kad Viešųjų pirkimų komisija, norėdama palengvinti pasiūlymų nagrinėjimą, vertinimą ir lyginimą, gali bet kurio konkurso dalyvio paprašyti paaiškinti savo pasiūlymus, įskaitant pateiktą techninį pasiūlymą (1 tomas, b. l. 46), 2011 m. lapkričio 2 d. pranešimu kreipėsi į ieškovą su klausimu paaiškinti, kaip atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus techniniame pasiūlyme pateikti rodikliai, dokumentai ir informacija, taip pat konkrečiai –„... kaip antrinių nusodintuvų paviršius atitinka pirkimo dokumentų reikalavimą, kad „Antrinių nusodintuvų sodinamosios dalies gylis - ne mažesnis kaip 3,0 metrai, paviršiaus apkrova – ne daugiau kaip 2,5 kg VDSM/m2-h“? Siūlomų pagrindinių parametrų lentelėse antrinių nusodintuvų apkrova didesnė už max leistiną VDSM/m2-h“ (13 klausimas - 6 tomas, b. l. 76-77). Atsakydamas į šį klausimą ieškovas tik abstrakčiai ir lakoniškai atsakė, jog nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai buvo atlikti prisilaikant ATV-DVWK-A 131E standarto, nes pastaruoju metu valyklos tiek Lietuvoje, tiek Europoje projektuojamos pagal nurodytą standartą, todėl projektuojant antrinius nusodintuvus buvo prisilaikoma šio standarto reikalavimų (6 tomas, b. l. 81-82). Akivaizdu, kad tokiu atsakymu ieškovas apskritai neatsakė į užduotą klausimą paaiškinti, kaip antrinių nusodintuvų paviršius atitinka pirkimo dokumentų reikalavimą dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos – ne daugiau kaip 2,5 kg VDSM/m2-h. Gavęs pakartotinį Viešųjų pirkimų komisijos paklausimą atsakyti į anksčiau užduotą klausimą apie techninio pasiūlymo atitiktį reikalavimui dėl antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos bei papildomą prašymą paneigti arba patvirtinti, kad antrinio nusodintuvo apkrova nebus didesnė už pirkimo dokumentuose nustatytą leistiną (2,5 kg VDSM/m2-h) (6 tomas, b. l. 87 ir 88), ieškovas vietoje atsakymo į užduotus klausimus ir paaiškinimo išdėstė savo kritines pastabas dėl pirkimo dokumentuose įrašytų reikalavimų bei pats uždavė klausimą perkančiajai organizacijai, kokiais normatyviniais dokumentais ši vadovavosi nustatydama pirkimo dokumentuose tokius reikalavimus projektuojant antrinius nusodintuvus. Savo rašte ieškovas apsiribojo deklaratyviu teiginiu, kad jo suprojektuoti valymo įrenginiai, tarp jų ir antriniai nusodintuvai, užtikrins pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus valytoms nuotekoms (6 tomas, b. l. 89). Šiame rašte perkančiajai organizacijai įrašytas teiginys, kad ieškovo pasiūlymas atitinka suformuluotus reikalavimus, negrindžiamas jokiais patikrinamais duomenimis, kurių objektyvumu, patikimumu būtų galima neabejoti, juos priimti ir objektyviai įvertinti.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo teisės taikymo ir aiškinimo praktikoje suformuotos nuostatos, kad jeigu pirkimo sąlygose tam tikros perkamų daiktų, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tai tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant perkančiajai organizacijai konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus ar užtikrinimus, kad reikalavimai bus įvykdyti. Galimybė pasiūlymą pateikti laisva forma nekeičia tiekėjų pareigos pasiūlymuose pateikti konkrečių išraiškų duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Nagrinėjamoje byloje konstatuota, kad daliai techninės specifikacijos reikalavimų perkančioji organizacija patvirtino specialius reikalavimus dėl tam tikrų įrenginių tikslių funkcinių parametrų. Aukščiau išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad techninėje specifikacijoje buvo išskirta tiksli ir aiški sąlyga dėl konkrečių pirkimo objekto techninės dalies parametrų, susijusių su antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovos ribine reikšme, kurios ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko (netenkino), o pasiūlyme nurodytų savo parametrų dėl šios sąlygos ieškovas nepagrindė kaip lygiaverčių nustatytiems techninėje specifikacijoje, nors patvirtinti tokį pagrindimą įrodymais perkančioji organizacija iki pasiūlymų vertinimo momento ne kartą ieškovo prašė. Esant tokiai situacijai teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. lapkričio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą dėl neatitikties techninės specifikacijos reikalavimams pirmosios instancijos teismas teisingai pripažino teisėtu ir pagrįstu, nes taip, kaip buvo numatyta Konkurso sąlygose ir kaip papildomai prašė paaiškinti perkančioji organizacija prieš vertinant gautus pasiūlymus, ieškovas nenurodė aiškios ir pagrįstos pasiūlymo atitikties konkretiems pirkimo dokumentų reikalavimams išraiškos, t. y. bet kuriomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis nepateikė įrodymų, kad teikiamas techninis pasiūlymas dėl antrinių nusodintuvų techninių parametrų yra lygiavertis Konkurso sąlygoms ir atitinka perkančiosios organizacijos parengtose techninėse specifikacijose nustatytus užsakovo specialiuosius reikalavimus.

28Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su tais ieškovo argumentais, kuriais remdamasis jis nurodo, kad perkančioji organizacija be pagrindo netekino jo pretenzijos dėl atmesto pasiūlymo. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo pretenzijos perkančiajai organizacijai turinį (5 tomas, b. l. 4-6), konstatuoja, kad pretenzijoje dėl sprendimo atmesti pasiūlymą apskritai nesiremiama tuo, jog ieškovas pasiūlė lygiavertę nuotekų valymo principinę technologinę schemą, o atsakydamas į perkančiosios organizacijas paklausimus dėl jo pasiūlymo techninių duomenų atitikimo konkretiems specialiesiems reikalavimams, pasiūlymo atitiktį esą pagrindė pateikdamas išsamų siūlomos technologijos aprašymą, eksploatacinius rodiklius, privalumus ir kitus pirkimo dokumentacijoje reikalaujamus duomenis, kaip tai nustatyta Konkurso sąlygų III skyriaus „Techninės specifikacijos“ 7 skirsnio „Specialieji reikalavimai“ II-VI dalyse esančio 2 straipsnio 2.1 punkte. Ieškovo pretenzijoje apsiribojama teiginiu, kad perkančiosios organizacijos pranešime dėl pasiūlymo atmetimo nurodytas mokslinis leidinys, kuriuo rėmėsi perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimą antrinių nusodintuvų paviršiaus apkrovai bei rengė kitus pirkimo objekto projektinius duomenis, yra ne privalomo, o tik rekomendacinio pobūdžio. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad ieškovo pretenzijoje iš esmės yra tik kritikuojamos (ginčijamos) pirkimo dokumentų sąlygos. Ieškovas pretenzijoje rašo, kad: „...laikymasis nurodyto reikalavimo (2,5 kg VDSM/m2/h) projektuojant antrinius nusodintuvus iššauktų neigiamas pasekmes jų eksploatacijos metu..., nebus įmanoma užtikrinti pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų valytoms nuotekoms“. Pažymėtina, jog ieškovas iki pat pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nekėlė klausimų dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, įskaitant ir išdėstytų techninėse specifikacijose, pagrįstumo, efektyvumo, racionalumo ir pan. Bene pusę viso pretenzijos teksto užima mechaniškas VPĮ 24 straipsnio 8 dalies ir 25 straipsnio 3-5 dalyse įtvirtintų teisės normų perrašymas. Pretenzijos 2 punkte abstrakčiai teigiama, kad dėl mokslo, tyrimų ir jų rezultatų praktinio taikymo kaitos bei progreso perkančiosios organizacijos nurodomose rekomendacijose išdėstyti kai kurie techninių parametrų nustatymo kriterijai bei nuostatos neatitinka šios dienos reikalavimų. Nurodoma, kad pridedamas prie pretenzijos techninio projekto ekspertizės aktas (5 tomas, b. l. 7-10) patvirtina ieškovo argumentų teisingumą ir pirkimo dokumentuose esančio reikalavimo, projektuojant antrinius nusodintuvus, neatitikimą ATV-DVWK-A 131E standartui. Išsamaus pagrindimo, kad ieškovo pasiūlymas yra parengtas pagal ATV-DVWK-A 131E standartą, kad jis atitinka arba yra lygiavertis ar net pranašesnis nustatytiems specialiesiems techniniams reikalavimams (pateikimas išsamaus siūlomos technologijos aprašymo, eksploatacinių rodiklių, privalumų ir kitų pirkimo dokumentacijoje reikalaujamų duomenų, kaip tai nustatyta Konkurso sąlygų III skyriaus „Techninės specifikacijos“ 7 skirsnio „Specialieji reikalavimai“ II-VI dalyse esančio 2 straipsnio 2.1 punkte) ieškovas nepateikė nei atsakydamas į perkančiosios organizacijos paklausimus (raštus su prašymais paaiškinti konkrečius pasiūlymo duomenis), nei reikšdamas pretenziją dėl sprendimo atmesti pasiūlymą konkursui. Ieškovas pretenzijoje vėlgi abstrakčiai ir apibendrintai deklaravo, kad jo pasiūlymas pilnai atitinka užsakovo specialiuosius reikalavimus, susijusius su antrinių nusodintuvų parametrų užtikrinimu, taip pat kad pasiūlymo medžiagoje yra pateikta technologinio proceso garantija, o pasiūlymo kaina yra žymiai mažesnė už pirmą vietą eilėje užimančio tiekėjo pasiūlymo kainą. Kaip jau nurodyta aukščiau, teisminėje viešųjų pirkimų bylų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jeigu pirkimo sąlygose tam tikros pirkimo objekto savybės apibūdinamos tiksliais duomenimis, tai tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant perkančiajai organizacijai konkrečius įrodomuosius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus ar užtikrinimus, kad tie reikalavimai bus įvykdyti. Apelianto kartojami motyvai, kad jis pasiūlyme nurodė jo siūlomo technologinio proceso įgyvendinimo garantijas, savaime nedaro jo pasiūlymo atitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimus.

29Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog nebuvo nuginčyti atsakovo atsakyme į ieškovo pretenziją išdėstyti motyvai, kad ieškovo su pretenzija pateiktas Pasvalio miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos techninio projekto technologinės dalies ekspertizės aktas negali būti pagrindas pripažinti pretenziją pagrįsta, nes ta ekspertizė buvo atlikta dėl nuotekų valyklos su kitokiais projektiniais duomenimis (parametrais). Taip pat nepaneigti atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstyti motyvai dėl šio ekspertizės akto vertinimo. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pretenzijoje ieškovas pateikė Pasvalio miesto nuotekų valyklos projekto technologinės dalies ekspertizės aktą apie valymo įrenginius, kurių našumas pagal ekvivalentinį gyventojų skaičių (EGS) yra 59 000. Ieškovo pateiktai tokio dydžio Pasvalio miesto nuotekų valyklai taikomas vokiškas ATV-A 131 standartas (? 5000 EGS). Aktualaus pirkimo valykloms, kurių dydis pagal EGS yra nuo 900 iki 1330, taikomas ATV-A 126E standartas (nuo 500 iki 5000 EGS). Ieškovo paskaičiuoti visų penkių valyklų antrinių nusodintuvų paviršių plotai yra per maži, skaičiuojant pagal ATV-A 126E standarte pateiktą metodiką. Darytina išvada, kad ieškovo pateiktas kitos nuotekų valyklos projekto ekspertinio vertinimo pavyzdys nesudaro pagrindo ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus pripažinti neteisėtais ir/ar nepagrįstais. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tokio dokumento – kitos nuotekų valyklos projekto dalies ekspertizės akto įvertinimas neįrodančiu, t. y. nepatvirtinančiu ieškovo pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos specialiems reikalavimams dėl antrinių nusodintuvų parametrų, buvo padarytas perkančiajai organizacijai neviršijant įstatyme suteiktos diskrecijos teisės vertinti dokumentų atitiktį Konkurso sąlygoms ir neprieštarauja VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pirkimų principams. Teisėjų kolegija sprendžia, kad padarius išvadą dėl atsakovo atlikti tinkamo ieškovo pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms įvertinimo, ieškovo pateikti pirmosios instancijos teisme papildomi rašytiniai duomenys – analogiškų veikiančių nuotekų valymo įrenginių statybos darbų pirkimų sąlygų ir sudarytų sutarčių pavyzdžiai nėra teisiškai reikšmingi šioje byloje, todėl dėl jų kolegija nepasisako.

30Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ne todėl, kad įgyvendinant ieškovo siūlomo technologinio proceso sprendinius nebūtų pasiektas pirkimo tikslas (norimas pasiekti rezultatas), kad pagal juos nebūtų užtikrintas tinkamas ir sėkmingas pirkimo sutarties įvykdymas, o todėl, kad nei teikdamas pasiūlymą, nei reikšdamas pretenziją dėl atmesto pasiūlymo ieškovas perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis neįrodė, jog jo techninis pasiūlymas atitinka pirkimo konkurso techninėse sąlygose (techninėje specifikacijoje) nustatytus konkrečius specialiuosius reikalavimus. Padarius tokią išvadą, atmetamos skunde išdėstytos apelianto pastabos apie tai, kad pirmosios instancijos teismas esą nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo skirti teismo ekspertizę dėl ieškovo pasiūlymo atitikties pirkimo objekto reikalavimams apskritai, pasiūlymo techninių sprendinių atitikimo galiojantiems norminiams aktams ir techniniams standartams, galimybės tokiu pasiūlymu užtikrinti pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo tikslo įgyvendinimą įvertinimo. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas esą nepagrįstai netenkino ieškovo prašymų išreikalauti papildomus įrodymus, susijusius su atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos narių kompetentingumu vertinti tiekėjų pasiūlymus bei susijusius su kitų konkurso dalyvių pasiūlymuose pateiktų darbų kainų skaičiavimais.

31Dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis pačios nustatytų viešojo pirkimo sąlygų

32Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Tiekėjai perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais ji nustato reikalavimus (įskaitant ir techninius) pirkimo objektui, gali skųsti VPĮ nustatyta tvarka. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimas siejamas su tiekėjo sužinojimu apie jo pažeistas teises (pvz., diskriminacinės sąlygos pirkimo objektui), o tam yra nustatyta privaloma ikiteisminė ginčų nagrinėjimo procedūra, tiekėjų galimybė skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus dėl nustatytų pirkimo sąlygų (reikalavimų) apribota laiko atžvilgiu ir priklauso nuo to, ar tiekėjai nedelsiant inicijuoja viešųjų pirkimų procedūrų peržiūrą ar tik tada, kai jų pasiūlymas yra atmetamas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų. Dar kartą pažymėtina, kad ieškovas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nekėlė klausimų dėl kurių nors atsakovo parengtų pirkimo dokumentų reikalavimų ar konkurso sąlygų, tarp jų ir išdėstytų techninėse specifikacijose, peržiūrėjimo. Pateikdamas pasiūlymą ieškovas deklaravo, kad jis išanalizavo ir visiškai sutinka su pirkimo dokumentų turiniu, be jokių išlygų ar apribojimų sutinka su visomis jų nuostatomis (ieškovo pasiūlymo konkursui 3 dalies 1 punktas – 6 tomas, b. l. 124). Ši ieškovo deklaracija atitiko Konkurso sąlygų 1 skirsnio C dalies „Pasiūlymų rengimas“ 12.3 punkto nuostatą, jog konkurso pasiūlymai privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių padarytų pataisymų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu turėti poveikį šio punkto „a“, „b“ ir „c“ papunkčiuose išdėstytoms aplinkybėms, įskaitant ir lygiateisiškumo principo pažeidimą vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus (1 tomas, b. l. 42). Kadangi teikdamas pasiūlymą ieškovas be jokių išlygų ir pastabų deklaravo apie visišką sutikimą su pirkimo dokumentų sąlygomis, todėl jo pasiūlymas turėjo atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus, įskaitant ir nustatytus techninėje specifikacijoje.

33Europos Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kada perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Tik taip yra garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamas vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės Tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija nevertintų ieškovo pasiūlymo griežtai pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir leistų nukrypti nuo nustatytų techninių specifikacijų, tokius veiksmus galima pripažinti kaip išimčių pirkimo dokumentų reikalavimams taikymą vieno iš pirkimo dalyvių atžvilgiu. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo procesiniuose dokumentuose išsakyta pozicija, kad leisdama išskirtinai vienam konkurso dalyviui technologiniuose skaičiavimuose priimti didesnę antrinių nusodintuvų paviršiaus maksimalios apkrovos reikšmę, perkančioji organizacija nusižengtų nešališkumo ir lygiateisiškumo principams dėl kitų konkurso dalyvių pasiūlymų vertinimo.

34Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad viešųjų pirkimų procedūros sukurtos užtikrinti pretendentų lygiateisiškumo principus, kad perkančioji organizacija privalo besąlygiškai laikytis pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir paskelbtos pirkimo proceso pradžioje. Šiomis procedūromis siekiama garantuoti realią ir sąžiningą konkurenciją bei užtikrinti vienodas potencialių tiekėjų dalyvavimo pirkime galimybes, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo motyvus, jog pagal ieškovo pasiūlymą, nors ir neatitinkantį konkurso sąlygų, sukurtas (pastatytas) pirkimo objektas galėtų veikti tinkamai.

35Perkančiosios organizacijos sprendimas naikintinas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai. VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinta viena iš imperatyviųjų įstatymo normų – pareiga perkančiajai organizacijai atmesti konkurso dalyvio pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Be to, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo ir skaidrumo principų. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nedaro įtakos ir nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant viešųjų pirkimų principus, kitus Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvus, todėl nėra pakankamo pagrindo teigti, kad atmesdama pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantį ieškovo pasiūlymą, kurio kaina buvo mažiausia, perkančioji organizacija pažeidė viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymų vertinimo eigoje teisingai nustatė, jog ieškovo pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų specialiųjų reikalavimų, susijusių su antrinių nusodintuvų techniniais parametrais, todėl priėmė pagrįstą sprendimą pagal Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 28.1.5 punktą ieškovo pasiūlymą atmesti, kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose) nustatytų reikalavimų.

36Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą buvo teisėtas ir pagrįstas, kad pirmosios instancijos teismo išvados vertinant perkančiosios organizacijos sprendimą yra padarytos nepažeidžiant VPĮ 39 straipsnio, o ieškovo ieškinio reikalavimai atmesti teisingai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisiškai pagrįstą išvadą, jog atsakovas (perkančioji organizacija) turėjo taikyti VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nustatytų reikalavimų.

37Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, nes jo motyvai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti ginčijamą teismo sprendimą. Be to, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų įvertinimui.

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Per Aarsleff A/S, atstovaujamas filialo Lietuvoje, ieškiniu prašė... 5. Kadangi ieškovo pasiūlymas objektyviai atitinka atsakovo specialiuosius... 6. Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ su ieškovo ieškiniu nesutiko. 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovas pasiūlyme numatė, jog antriniai dumblo... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovas VPĮ nustatytu terminu atsakovo parengtų... 10. Ieškovas Per Aarsleff A/S, atstovaujamas filialo Lietuvoje, apeliaciniu skundu... 11. Atsakovas UAB „Šakių vandenys“ atsiliepime prašo atmesti apeliacinį... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas perkančiosios organizacijos (byloje –... 14. Dėl būtinumo griežtai laikytis viešųjų pirkimų principų... 15. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant visas viešojo... 16. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu lygiateisiškumo viešajame... 17. Dėl specialiųjų techninių reikalavimų nustatymo pirkimo dokumentuose... 18. Tai, kas privalu nurodyti pirkimo dokumentuose, reglamentuota VPĮ 24... 19. Šioje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad ieškovo pateiktame... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė... 21. Dėl ieškovo pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems... 22. Pagal suformuotą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas... 23. Iš bylos aplinkybių matyti, kad ieškovo ir perkančiosios organizacijos... 24. Kaip jau pažymėta šioje nutartyje, pagal VPĮ 25 straipsnio 5 dalį dalyvis... 25. Kasacinio teismo yra pažymėta, kad išvada dėl bet kurio pasiūlymo... 26. Šioje byloje nenuginčytas atsakovo paaiškinimas, kad pateiktame ieškovo... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo teisės taikymo ir aiškinimo... 28. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su tais ieškovo argumentais, kuriais... 29. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog nebuvo nuginčyti atsakovo atsakyme į... 30. Teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovo pasiūlymas buvo atmestas ne... 31. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos laikytis pačios nustatytų viešojo... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija visų viešojo... 33. Europos Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad... 34. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad viešųjų pirkimų... 35. Perkančiosios organizacijos sprendimas naikintinas tik tada, jei nustatomi... 36. Remdamasi pirmiau nurodytais argumentais teisėjų kolegija sprendžia, kad... 37. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, nes... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 39. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimą palikti nepakeistą....